close

Enter

Log in using OpenID

25 EYL 2014 - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C. MEZiTLi KAYMAKAMLlGI ilçe Milli Etitim Müdürlütii (967617) 25
Sayı : 631406699-2001 32'76
Konu : Proje Veri Tabanı
EYL
2014
TELEFON ZiNCiRİ
.<>~ .....................................................MÜD(jRLfiGÜNE
MEZİTLİ
ilgi
: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 23/0912014 tarih ve 4145188 sayılı yazısı.
İl Milli Eı?;itim Müdürlüi!,ünün Proje Veri Tabanı konulu yazısı ekte gönderilmiş olup;
Genel Müdürlüğün bttp:/lmtegmprojeler.meb.gov.tr/index.pbp?pg=okulprojegonder
internet adresinde bir veri tabanı oluşturulmuştur. Bu bai!,lamda Okulunuzda 2007-2013
dönemlerinde yürütmüş olduğunuz proje bilgilerinin yukarıda belirtilen internet sitesindeki veri
tabanına 15/1012014 taribine kadar girişin yapılması ve girişi yapılan proje isimlerinin ekte
gönderilen Excel forma işlenerek 16/10/2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar
[email protected] e-posta adresine ve aynı zamanda bir suretinin de
Müdürllltiimüz Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesine gönderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
j\LJ.\..lN
ŞubeMüdürü
EKLER:
İlgi Yazı (3 sayfa)
Excel Form
DAGITIM:
Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Davultepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
@
MElITtllLÇE MILLI EöITIM MÜDÜRLÜ(lO
Yeni Mah.O.M.K.Bulvarl Mezitli Sanayii Sitc!>j
Girişi Çelik AptKat2 MEZITLIiMERS!N
Telefon:(324 )35854&4 faks:(0324)3597444
e.posta:mezit! jJ [email protected]
web: http://mezidi.mcb.gov.tr
AynnHII bilgi için ırtihat: Mesleki ve Teknik Eıitim
Sııhe<li".A CAPANHEMtR
T.C. .............. ~~,
:::'
MERSİN VALiLİGi
iı Milli Eğitim Müdürlüğü
~
't:::Y
19131572n45.01l4145l88
Konu: Proje Veri Tabanı
Sayı:
23/09/2014
......................... KAYMAKAMUGINA
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
:Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik EğitimGenel Müdürlüğünun 22/0912014
tarihli ve 74822907n45.0114084906 sayılı yazısı.
Bakanlığııııız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mudürluğunün "Proje Veri Tabanı"
knnulu ilgi yazısı ekte gönderilıniştir.
Ülkemizin Avrupa Birliği sürecinde yerelde okullanmız tarafından pek çok proje
uygulandığı veya uygulamaya başlandığı ve 20 ı 4-2020 yıllarını kapsayan yeni bir döneme
girildiği ilgi yazı ile bildirilmektedir.
Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürluğune bağlı olarak faaliyet
gösteren mesleki ve teknik okuHanmızın bir önceki dönemde yürütrnü~ oldukları projelere
ilişkin deneyimlerinin payla~ııması amacıyla;
Genel Müdürlüğün http://mtegmprojeler.meb.gov.tr/index.php?pg=okulprojegonder
internet adreginde bir veri tabanı oluşturulmııı>tur.
Bu bağlamda. ilçenizdc bulunan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel MüdürlÜğüne bağlı
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 2007-2013 dönemlerinde yürütmü~ oldukları proje
bilgilerinin. yukarıda anılan internet sitesindeki veri tabanına 15/10/2014 tarihine kadar
giri~inin yapılması ve
girişi yapılan proje isimlerinin ekte gönderilen listeye göre
düzenlenerek 17/10/2014 Cuma günü çah~ma saati bilimine kadar öncelikle elektronik
ortamda Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri ı;ubemizin [email protected] veya
[email protected] e-posta adresine. ayrıca resmi yaz! ekinde Müdürlüğümüze
gönderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
HasanGUL Vali a, Milli Eğitim Müdürü EKi:
ı-ilgi yazı (1 adet)
2-Form liste örneği (I adet)
DAGITIM:
I-Tüm Ilçe Kaymakamlıklarına (İlçe MEM)
i'~
Dwnhıpıı/..\r
Mab. GMK.Buh'afl 33130 Yenl$l:hn i MERSIN
Eif,'ikıroııı, A~; Iınp:itmc~in.mçb,goV.lr
e-po1Ia.
ch'1llklik.'3Iii:mı.>b.ı;ov.tr
[~~tı""
:ırdı;
"""I
~dL
-""ı,·.1
.'
/,,,,%.-1
~'l
f)
".,,,,,.
·,r ı"
,,'-I--ı,t /.:J:l:':1
A~rınt)lı bilgı ıçın' $,OLKAN Şef
T ıd W JJ4) };;9 14 3! ·84 Dailih Tır. 1(j]
FaL... \i}32,n 3:!7 35 I~·I'"
Bu c'ırak gtlHıılı elclctr~mık ımm ıle imzalUlımıştır hııp.lfevrdkwtgu meb gnv tr adreslltden 12da~346a-354o.944 ı
-05bd koo~J ıle tcrıt cdil,·bılıı
\ L o..l'W •
,
A
• :y'f;.,
,...""
T.C.
MiuJ EGiTiM BAKANLlGI
~.
ı.
Mesleki ve Teknik
Eğitim
Genel
Müdürlüğü
*
Sayı:
7A 8229071745.01l4084906
rfl)j~ Veri Tabanı
Kı)llu:
22/0912014
.............................. vALİLiCiNE
(lı Milli Eğitim Müdürlüğü)
Ü ·,cmiı.in A'TIlpa Birliği sürecinde yerelde okullarımız tarafından pek çok proje
başlanmış ve 2014·2020 yıllarını kapsayan yeni bir döneme
".,m"'·J veya uygulamaya
(iıııel Müdürlüğümüz" bağlı olarak faaliyet gösteren mesleki ve teknik okullanmızın
bir onee", dönemde yürütmüş oldukları projelere ilişkin deneyimlerinİn paylaşılması
http://mlegmprojeler.meb.gov.tr/index.php'lpg=okulprojcgonder internet adresinde
bir veri
t~banı oluşturulmuştur.
Hı, kapsamda ilinizde bulunan Genel Müdürlüğümuze bağlı Mesleki ve Teknik
"'"Jdolu :jsckrinin 2007·2013 dönemlerinde yürütmUş oldukları proje bilgilerinin anılan
.ıılernet !;.ıesindeki veri tabanına girişinin yapılması ve girişi yapılan proje isimlerinin liste
İl; itede Cc'ncl Müdürlüğümüz~ r~smi yazı ile bildirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini
rİct. '~dcrJnı,
Şenflıır ÇETİN
Bakan a.
Dair" Haşkan V.
11t\ÖITl~1:
ısı
il V31liğine
Ak>tirk :lh
06648
KI7.:ılnyIANKARA
b~"L()nik,' .:,. !ıtıp;r'lmtegm.meb.gov.ıri
':-[lO:'(il: miı:
-----_.
:.osyulortnklar(fijmeb,goy.tr
Ayrıntılı
bilgi için: KERDEM
Tel: (0312HlJIJRl,i
Fak~: (ü :.i 12) 418;.(406
Bu;: .n,"- guwnL dektronik ımza ile imıaldlll'Hşıır lıttf.!-r!evrakwrgu meb gov.lf aı.lrt.sir1dt'11 fe II-ba74-3d99-a i m~46n6 ı.:~"loÜ(j ik le:rıı edilebilır
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
118 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content