close

Enter

Log in using OpenID

Ah~L\aN - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C. MEZİTLİ KAYMAKAMLIGI İlçe Milli Eğitim MüdUrlüıtü (967617) Sayı
:631406699-2001
7-7-1..9
12 En 2014
Konu :Mesleki Gelişim Dersi ile Denizcilik
Alanı Çerçeve Öwetim Programlan
TELEFON ZİNCİRi
......,
................... ~ ..........,,,...............................,... MÜDURLUuuNE MEZITLİ
~
İlgi
:11 Milli Eğitim Müdürlüğünün 10/09/2014 tarih ve 3825897 sayılı yazısı.
Bakanlığımız Mesleki ve Teknik E~tim Genel Müdürlüğünün İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün "Mesleki Gelişim Dersi ile Denizcilik Alanı Çerçeve Öwetim Programlan
" ile ilgili yazısı ekte
gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
a,
Ah~L\aN Müdür a.
MUdürü
Şube
EKLER: I-İlgi Yazı (l sayfa) DAGITIM: I-Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Müdürlüklerine @
MEZITLlILÇE MILLI EÖITIM MÜDÜRLÜÖÜ
Yeru Mah.O.M.K Bulvarı Mezitli Sanayii Sites.ı
Girişi Çelik AptKatı MEzrrLIIMERS1N
Telefun:(324)3S8S464 Fw«0324)3597444
e-posta:[email protected]
web:http://ınezıtli .meh.gov.tr
Ayrıntılı biJgi İçın irtibat Mesleki ve Teknik. Egitim
Ririmi-.A ('APANDEMtR
T.C. T.C. MERSİN VAliliGi it Milli RğUim MüdürIiiğli Sayı:
191J 1572110;.0313825897
MıLLİ EGiTİM BAKANLlGI Mesleki veTeknik
10/0912014
Konu: Mesleki Geli~jm Dersi ile Denizcilik
S.yı
Gene1
Mü(füı"mğü : 599173571101.0313792096
Konu: Mesleki
Alanı çerveve Öğretim Programları
Eğitim
Alanı
GelişimDers!
08109/2014
ile Denizcilik
Çerçeve Ögretim Programları
•••••••••••••••""."... KAYMAKAMLlC;JNA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
VALİL/CINE
(lı Millt Eğilim MUdürlügü)
Ilgi : ?'YiiHi Eğitim Bııkanhğr:\1:esleki ve TeknikEğitim Genel Müdürlüğünün 08/09i2014
tarih ve 599l7357/101.03/3792096 sayılı yazısı.
Bakanlığımız Mesleki ::e Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün Mesleki Gelişim Ders!
ile Denizcilik Alanı Çerçeve Oğretim Programları ile ilgili ilgi yazısı ekte gönderilmEştir.
iıgi: .LI) Talım ve Terbiye Kurulu Başkanlığınm 12,03,2014 (Mihı; ve 12 sayılı Kuru! Kamn,
b) Talim ye Terbiye Kurulu Başkanlığmm 02.06.2014 tarihli
c) Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanh~ınm 02.06.2014 tarjhIi
d) Talim ve Terblye Kurulu Başkanlığıom 04.09.2014 tarihli
e) Talim ve Terbiye Kurulu Başknnjı~ınm 04.09.20i4 taHhli
Konunun İlçenız mesleki ve teknik ortaöğretim okuUartna du:yurulması hususunda;
ve 50 sayı!ı
ve 51 sayılı
ye 82 sayı!ı
ve 8L sayı!:
Kurul Kararı,
Kuru! Kararı,
Kurul Karan,
Kurul Kuran.
Bi!gi ve gereğini rica ederim.
AııUZUN
Vali a.
Müdürü
Şube
Tnlim ve Terbiye Kurulu Başkanlığ:nın ilgi (a) Kurul Kararı jle bütün alanlar için
zorunlu ortak ders olan Mesleki Gelişim Dersinin 10 uncu sınıflardan 9 uncu sl:1ıllara
alındığı, ilgi (b) ve (c) Kurul Kararlan ile mesleki v.e teknik ortaöğretim okullarındtı
uygulanacak revize öğretim progrnmlnnmn 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 9 unen
sınıflardan başlamak
üzere kademeli olarnk uygulanacağı bilinmektedir.
İlgi (c) Kurul Kararı ile 10 alanda uygulamaya konulan ye-niden düzenİenmiş Mesleki
Gelişiın Dersi öğretim prograı:mnır, 42 alanda daha 2014·1015 Öğretim Yılı:1dan itibnren
uygulanması
EKJ,P;R:
I-İlgi yazı ve eki (2 sayfa}
DAGITIM:
Gereği: I-Tüm İlçe Kaymakamılkıarına (:Içe Milli Eğ1fim Müdürlüğü)
O~.~);";;"'j!'
E1.,~({"n'l.
j,s
Muh. (L-.ıK
Iıllp/t"'trı"ı
B"lv~n 33130 YC!Pj,,,lm/"'lERSıN
h..:b.guvJr
" .,,·,L. ",,;..hıd'0:mcb_s~v if
ilgi {d} Kurul Kararı lle kabul edilmiştir. Mesleki ve teknik ortaöğretirnde
uygulamm tüm a!a:lIarda (52 alanda) geliştirilen ve http://ınegep.meb.gov,tr adresinde de
yayınlanan Mesleki Gelişim Dersi öğretim programı c.ygulamıeaktır.
Ayrıca ilgi (b) Kurul Kurım ile haftalık ders çizelgeleri, ilgi (c) Ku:nl Kdrrın ile
çerçeve öğretim programı kabul edilen Denizcilik alanı öğr~!im programlarında ilgi (e} Kurul
Kararı He aşagıda sayılan degişikliklcr yapılmış ve 2014-2015 Öğretim Yılından itib;ıren
kademelı olarak uygulanmak üzere http://rnegep.meb.güv.tradresinde yayınlanmıştır:
t. 9 uncu sınıf seçmeli ders saati 4 saaHen 3 saate indirilerek toplam ders saati 39'n
çekilmiş ve diğer tUm mesleki ve teknik onaöğretimalanları tle ortak hale getjrilı;ıi~tir.
2. Ders hnvuzu içinde yer alan ve 9 uncu sınıfta seçmeli ders olarak nlmma51 önerilen
Yüzme Dersi i O ltrıcu sınıf alan ortak dersleri arasına alınmış, Olis Progrumlan Dersi
kaldırılmış ve çerçeve öğretim programındakı bu derslere iIi~ıdn açıklama ç:ıkarılmı~!ır.
3. Al.ıın ortak derslerinden Temel Denizcılik Dersi 8 saatten 7 ye, Denızde Emniyet ve
Denizcilik Teknolojisi Dcr~j ise 6 saatten 5 sıırıtc çekilmiştir.
Allıtiır!: ıııv,
Etekıronik
0664ı1Kı:ıılıty/ANK.tı.RA
AA: lı!11')II'!lIj!ım.mııh_glıv ,Ir
ıı-ra,ıı: mıe...PfGgl1llm(ajf"~;" K,,~.lr
"":vruılıl! bilgı ;~in: PrD.sr~mJ:ır >'eDiırctmı MJlerynı'e,-,~ai:ı" fI,,}ln(\!!~(
Tel {1.:311j4D DO}
F~:':F ·(0 )11;4'l'; IJ (,7
bı/u ık
lo d ~Jikbh(
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
92 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content