close

Enter

Log in using OpenID

02/09/2014 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

embedDownload
METAL GAYRİMENKUL A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak
üzere, 02 Eylül 2014 günü saat 14.00’da, Sheraton İstanbul Maslak Hotel, Büyükdere Cad. No:233
Üçyol Mevki, Maslak İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve
oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula
katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine
gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısına bizzat katılacak ortaklarımızın toplantı öncesinde
kimlik göstermeleri yeterli olmakta, vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın ise noterden
düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezine
ulaştırmaları gerekmektedir.
Toplantı
gündemi
toplantı
tarihinden
üç
hafta
önce
Şirket
merkezinde
ve
www.metalgayrimenkul.com internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur.
METAL GAYRİMENKUL A.Ş.
Ekler:
1.Gündem
2. Vekaletname
Gündem:
1.
Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın ve hazır bulunanlar
listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2.
Şirketimizin A grubu imtiyazlı paylarına sahip olan Metal Yapı Konut A.Ş.’nin ihraç ettiği iki yıl
vadeli, değişken faizli ve basit faiz oranı %13,24, bileşik faiz oranı %13,91 olan nitelikli yatırımcılara
tahsisli, özel sektör tahvillerinden 1,00 TL nominal değerli 1.750.000,00 adet alınması işleminin (tahvil
alım işlemi - önemli nitelikte iş) niteliğine ilişkin ortaklara detaylı bilgi verilmesi,
3.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak
Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde Ortaklara,
a) Tebliğ’in 9. maddesi çerçevesinde genel kurul toplantısına katılarak tahvil alım işlemine
olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek ortaklarımızın paylarını
Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda,
b) SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesi ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 29.05.2014 tarih ve 29833736-105.01.01.01-1117 sayılı yazısı doğrultusunda, Şirketimizin
1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için “ayrılma hakkı kullanım fiyatı”nın 0,76 Türk Lirası olduğu,
c) Tebliğ’in “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası
hükümleri dahilinde, “Ayrılma hakkı” kullandırılmasına Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en
geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve “ayrılma hakkı” kullanım süresinin en fazla 10 (on) iş günü
olacağı,
hususlarında bilgi verilmesi,
4.
Şirketimizin A grubu imtiyazlı paylarına sahip olan Metal Yapı Konut A.Ş.’nin ihraç ettiği iki yıl
vadeli, değişken faizli ve basit faiz oranı %13,24, bileşik faiz oranı %13,91 olan nitelikli yatırımcılara
tahsisli, özel sektör tahvillerinden 1,00 TL nominal değerli 1.750.000,00 adet alınması işleminin Genel
Kurulun onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması
5.
Tebliğ’in ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimizin A grubu imtiyazlı paylarına
sahip ortağı Metal Yapı Konut A.Ş.’nin iştiraki olan İstanbul Akvaryum Turizm Ticaret Ltd. Şti’nin
sermayesinin % 5’ine tekabül eden 2,250,000.-TL değerinde 2,250,000 adet payın KPMG Akis
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Değerleme
Raporu’nda belirlenen beher payın fiyatı olan 11,31 TL’den toplam 25,447,500 TL’ye satın alınması
(hisse alım işlemi - önemli nitelikte iş) niteliğine ilişkin ortaklara detaylı bilgi verilmesi,
6.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak
Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde Ortaklara,
a) Tebliğ’in 9. maddesi çerçevesinde genel kurul toplantısına katılarak hisse alım işlemine
olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek ortaklarımızın paylarını
Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda,
b) SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesi ve Tebliğ’in 10. Maddesi
uyarınca, Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için “ayrılma hakkı kullanım fiyatı”nın
0,76 Türk Lirası olduğu,
c) Tebliğ’in “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası
hükümleri dahilinde, “Ayrılma hakkı” kullandırılmasına Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en
geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve “ayrılma hakkı” kullanım süresinin en fazla 10 (on) iş günü
olacağı,
d) Hem tahvil alım işlemi hem de hisse alım işlemi için olumsuz oy kullanan ve muhalefet
şerhlerini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine ödenecek ayrılma hakkı kullanım fiyatının
belirlenmesinde, ayrılma hakkı kullanım fiyatlarının en yükseği olan 0,76 TL’nin dikkate alınacağı
hususlarında bilgi verilmesi,
7.
Şirketimizin A grubu imtiyazlı paylarına sahip ortağı Metal Yapı Konut A.Ş.’nin iştiraki olan
İstanbul Akvaryum Turizm Ticaret Ltd. Şti’nin sermayesinin % 5’ine tekabül eden 2,250,000.-TL
değerinde 2,250,000 adet payın KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
A.Ş. tarafından hazırlanan Değerleme Raporu’nda belirlenen beher payın fiyatı olan 11,31 TL’den
toplam 25,447,500 TL’ye satın alınması işleminin Genel Kurulun onayına sunulması, görüşülmesi ve
karara bağlanması
8. Dilek ve öneriler.
Yönetim Kurulu Başkanı
Akın KARALİ
Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer SAÇAKLIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Özüm SAÇAKLIOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk Fikret ABUŞOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim HASELÇİN
VEKALETNAME
Metal Gayrimenkul A.Ş.'nin 02 Eylül 2014 günü saat 14.00’da, Sheraton İstanbul Maslak Hotel,
Büyükdere Cad. No:233 Üçyol Mevki, Maslak İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte
bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _________________________ vekil
tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)
c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy
kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAYIN
a) Adet – Nominal Değeri
b) Hamiline / Nama Yazılı olduğu
c) Oyda imtiyazlı olup olmadığı
ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI:
İMZASI:
ADRESİ:
Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için
açıklama yapılır.
Not:
1.
Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye
eklenecektir.
2. Tüzel kişi ortaklar adına katılacak kişilerin sirkülerlerine uygun imzalarla düzenlenmiş temsil belgeleri ile
iştirakleri gerekir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
203 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content