close

Enter

Log in using OpenID

antıfoulant 9-321

embedDownload
ANTIFOULANT 9-321
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi
1.1 Ürün tanımlayıcı
- Ürün Adı: ANTIFOULANT 9-321
- Ürün Parça Numarası: 777700 (25Ltr plastic)
1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan kullanımları ve ikaz edilen kullanımları
- Madde/Preparat Kullanımı: Su arıtma
1.3 Güvenlik veri formu sağlayıcısına ait detaylar
- Tedarikçi Adı: Wilhelmsen Ships Service AS
- Tedarikçi Adresi: Willem Barentszstraat 50, 3165AB Rotterdam, The Netherlands
- Telefon: Telephone: +31 4877 777 Fax: +31 4877 888
- Head office: Wilhelmsen Ships Service AS
- Strandveien 20, N1324 Lysaker
- Norway, Tel: (47) 6349 440 35
- Other suppliers SEE SECTION 16!!!
- For quotations contact your local Customer Services
- Sorumlu Kişi: Product HSE Manager
- Telefon: +31 10 4877775
- E-posta: [email protected]
- E-posta: [email protected]
1.4 Acil durum telefon numarası
-
****ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT****
International 24hrs Emergency NCEC:+ 44 1865 407333
American 24hrs Emergency CHEMTREC (800) 424 9300
American Chemistry Council 24hrs +1 703 527 3887
Greece: Poisoning emergency center, +30 210 7793777
Norway: Poison information centre, +47 22591300
Sweden: Poison information centre, +46 08 33 12 31
China NRCC 24hrs emergency telephone number: +86-0532-8388 9090
Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: +61 3 9630 0998
SECTION 2 Tehlike Tespiti
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması
- Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous
preparations.
- Mevcut Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC)’ye başvurun
- Semboller: C, T
- Toksik: Yutulma yoluyla uzun süre maruz kalındığında sağlık için ciddi hasar tehlikesi
(R48/25)
- Şiddetli yanıklara neden olur (R35)
- Yutulursa zararlı (R22)
- Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous
substances and preparations
Datasheet Number 777700 - v6.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
1
ANTIFOULANT 9-321
Revizyon: 7/22/2014
SECTION 2 Tehlike Tespiti (....)
- Semboller: GHS05, GHS09, GHS08, GHS06
- Uyarı sözcüğü: Tehlike
- Acute Tox. 3
- Skin Corr. 1B
- Aquatic Chronic 2
- Yutulursa toksik (H301)
- Ağır deri yanıklarına ve göz hasarına neden olur (H314)
- Yiyerek uzun süreli ya da tekrarlanan maruziyette organlarda hasara yol açar (H372)
- Akuatik yaşam için toksik, uzun süren etkiler bırakır (H411)
2.2 Etiket elemanları
- Tehlike İfadeler
Yutulursa toksik (H301)
Ağır deri yanıklarına ve göz hasarına neden olur (H314)
Uzun süreli ya da tekrarlanan maruziyette organlarda hasara yol açar (H372)
Akuatik yaşam için toksik, uzun süren etkiler bırakır (H411)
- Sinyal Word: Tehlike
- Acute Tox. 3
- Skin Corr. 1B
- Aquatic Chronic 2
- içerirι:
- ethanediol
- N-Coco-1,3-diaminopropane
- Ihtiyati İfadeler
Toz/duman/gaz/sis/buhar/sprey solumayin. (P260)
Koruyucu eldiven/koruyucu elbise/göz korumasi/yüz korumasi ekipmanlari giyin. (P280)
YUTULDUGU TAKDIRDE: Derhal bir ZEHIRLENME MERKEZI ya da doktora
basvurun. (P301+P310)
CILDE (veya saça) TEMAS ETMESI HALINDE: Ürünün bulastigi tüm kiyafetleri derhal
çikarin. Temas eden yeri suyla durulayin ya da dus alin. (P303+P361+P353)
GÖZLERLE TEMAS ETMESI HALINDE: Gözlerinizi birkaç dakika dikkatlice suyla
durulayin. Varsa ve çikartmasi kolaysa kontak lensleri çikartin. Durulamaya devam edin.
(P305+P351+P338)
Bu materyal ve kabını tehlikeli ya da özel atık toplama noktasına götürün (P501)
2.3 Diğer tehlikeler
-
Koku: Hafif amonyak kokusu
Görünüm: Sıvı, açık, sarı
Soluma: Buharlar ve aerosoller gözler, burun ve solunum yollarında tahrişe yol açabilir
SECTION 3 Bileşenler ile ilgili derleme/bilgi
3.1 Karışımlar
- ethanediol
Konsantrasyon: 60-100 %
CAS Numarası: 107-21-1
Datasheet Number 777700 - v6.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
2
ANTIFOULANT 9-321
Revizyon: 7/22/2014
SECTION 3 Bileşenler ile ilgili derleme/bilgi (....)
EC Numarası: 203-473-3
Semboller: Xn, GHS07
R/H İfadesi: R22 - H302, H373
Kategoriler: Acute Tox. 4
- N-Coco-1,3-diaminopropane
Concentration: 10-30 %
CAS Number: 61791-63-7
EC Number: 263-195-3
Symbols: C, T, N, GHS05, GHS09, GHS08, GHS06
R/H Phrases: R22-R35-R48/25-R50 - H301, H314, H372, 410
Categories: Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Aquatic Chronic 1, STOT RE 1
SECTION 4 İlk yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
- CILDE TEMAS ETMESI HALINDE: Temas eden yeri bol miktarda sabun ve suyla yikayin.
(P302+P352)
- KIYAFETE TEMAS ETMESI HALINDE: Kiyafetleri çikarmadan önce ürünün bulastigi
kiyafeti ve cildi derhal bol suyla yikayin. (P306+P360)
- Herhangi bir kuşkunuz varsa ya da semptomlar devam ediyorsa, tıbbi müdahale için
başvurun
- GÖZLERLE TEMAS ETMESI HALINDE: Gözlerinizi birkaç dakika dikkatlice suyla
durulayin. Varsa ve çikartmasi kolaysa kontak lensleri çikartin. Durulamaya devam edin.
(P305+P351+P338)
- Herhangi bir kuşkunuz varsa ya da semptomlar devam ediyorsa, tıbbi müdahale için
başvurun
- YUTULDUGU TAKDIRDE: agzinizi suyla çalkalayin. Kusmaya ÇALISMAYIN.
(P301+P330+P331)
- Bol bol su içirin
- Bilinci yerinde olmayan kişiyi asla kusturmayın ya da sıvı şeyler içirmeyin
- Herhangi bir kuşkunuz varsa ya da semptomlar devam ediyorsa, tıbbi müdahale için
başvurun
- SOLUNDUGU TAKDIRDE: Nefes almakta güçlük çekiyorsaniz, açik havaya çikin ve
rahat bir pozisyonda dinlenerek nefes alin. (P304+P341)
- Herhangi bir kuşkunuz varsa ya da semptomlar devam ediyorsa, tıbbi müdahale için
başvurun
4.2 Akut ve gecikmiş olan en önemli semptom ve etkiler
- Buharlar ve aerosoller gözler, burun ve solunum yollarında tahrişe yol açabilir
- Deriye ya da göze uzun süre temas kimyasal yanıklara yol açabilir
- Büyük miktarlarda yenmesi mide zarında hasara yol açabilir
4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gerekliliği göstergesi
- Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
SECTION 5 Yangın önlemleri
5.1 Yangın söndürücü maddeler
- Yangın çıkarsa, su, karbondioksit ya da kuru malzeme kullanın (P370+P378)
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Datasheet Number 777700 - v6.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
3
ANTIFOULANT 9-321
Revizyon: 7/22/2014
SECTION 5 Yangın önlemleri (....)
- Yangından çıkan duman toksiktir. Personeli maruziyetten korumak için önlem alın
5.3 İtfaiyeciler için öneri
- Kimyasal Koruma Tulumu giyin ve Pozitif Basınçlı Solunum Cihazı takın
SECTION 6 Kazayla oluşan salınım önlemleri
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
- Bölüm 8 uyarınca koruyucu giysiler giyin
- Dökülen malzemeyle uğraştıktan sonra iyice yıkanın
6.2 Çevresel Tedbirler
- Kanalizasyon ve su yollarına girmesine izin vermeyin
- Dökülen materyali genel su sistemine akıtmayın
6.3 Muhafaza ve temizleme yöntemleri ve malzemesi
- Materyal tamamen toplandıktan sonra alanı havalandırın ve dökülen yeri yıkayın
- Dökülen malzemeyi toprak ya da kumla örtüp emilmesini sağlayın
6.4 Diğer bölümlere referans
- Bkz Bölüm 13
SECTION 7 Yükleme-boşaltma ve depolama
7.1 Güvenli kullanım için önlemler
- Toz/duman/gaz/sis/buhar/sprey solumaktan kaçinin. (P261)
- Gözlere, cilde ve elbiselere temas ettirmeyin. (P262)
- Göz yıkama şişeleri bulundurulmalıdır
7.2 Uyumsuzluklar dahil güvenli saklama koşulları
- Iyi havalandirilan bir yerde saklayin. Serin yerde saklayin. (P403+P235)
- Kabini sikica kapatin. (P233)
7.3 Özel nihai kullanım(lar)
SECTION 8 Maruz kalma denetimleri/kişisel koruma
8.1 Denetim parametreleri
- ethanediol
WEL (kısa dönem) (SK) 104 mg/m3
WEL (uzun dönem) (SK) 52 mg/m3
8.2 Maruziyet kontrolleri
- Bu ürün için özel bir tedbir gerekmemektedir
8.3 Mesleki Maruziyet kontrolleri
-
Tam göz koruması sağlayan gözlükler takın
Aşırı hava kontaminasyonu oluşan istisnai şartlar altında solunumu korumak gerekebilir
Wear suitable respiratory protection. Gas cartridge (organic substances).
Göz/yüz koruması ve eldiven (butil kauçuk önerilir) gibi uygun koruyucu giysiler giyin
Penetration time of glove material:
The exact break trough time has to be found out by the manufacturer of the
protective gloves and has to be observed.
Datasheet Number 777700 - v6.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
4
ANTIFOULANT 9-321
Revizyon: 7/22/2014
SECTION 9 Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
- Koku: Hafif amonyak kokusu
- Görünüm: Sıvı, açık, sarı
- pH: 11.5
- Kaynama noktası 155 °C ila >300 °C , 760 mm /Hg’de
- Erime noktası -17 °C
- Suda tamamıyla çözünebilir
- Yoğunluk 1,06 g/cm3 20 C derecede
- Parlama noktası >115 (CC) C derece (CC)
- Oto ateşlenme noktası >135 °C
- Tutuşabilirlik: Alt alev alma limiti %3 (havada), Üst alev alma limiti %15 (havada)
9.2 Diğer Bilgiler
- Yok
SECTION 10 Stabilite ve Reaktivite
10.1 Reaktiflik
- Bu madde normal şartlar altında stabil sayılır
10.2 Tehlikeli reaksiyon olasılığı
- Tasarlandığı amaçla kullanılırsa, tehlikeli bir reaksiyonu bilinmemektedir
10.3 Uyumsuz malzemeler
- Kuvvetli oksitleyici maddelerle uyuşmaz
10.4 Kaçınılması gereken durumlar
- Çıplak alev, akkor ya da sıcak yüzeylerden uzak tutun
- Aşırı ısınmayı önleyin
10.5 Tehlikeli Ayrışım Ürünleri
- Tehlikeli ayrışım ürünleri olduğu bilinmiyor
SECTION 11 Toksikolojik Bilgi
11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi
- LD50 (oral, sıçan) 96 hours (N-coco-1,3-diaminopropane) 50-300 mg/kg
- LD50 (deri, sıçan) (N-coco-1,3-diaminopropane) > 2000-5000 mg/kg
- LD50 (oral, sıçan) (1,2 -ethanediol) >5000 mg/kg
- LD50 (deri, tavşan) (1,2 -ethanediol) >10000 mg/kg
11.2 Gözle temas
- Gözlerde hasara yol açabilir
- Kızarıklık ve iritasyona yol açar
11.3 Deriyle temas
- Deriye ya da göze uzun süre temas kimyasal yanıklara yol açabilir
- Deri yoluyla emilebilir
11.4 Yeme
-
Potansİyel koruyucusuz geçİş olarak addedİlmez.
Büyük miktarlarda yenmesi mukoza zarlarında hasara yol açabilir
Böbreklerde hasara yol açabilir
Mide zarında hasara yol açabilir
Baş dönmesi, kafa karışıklığı, baş ağrısı ya da sersemliğe yol açabilir
Çarpıntıya yol açabilir
Bilinç kaybına yol açabilir
Datasheet Number 777700 - v6.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
5
ANTIFOULANT 9-321
Revizyon: 7/22/2014
SECTION 11 Toksikolojik Bilgi (....)
11.5 Soluma
- Şiddetli maruziyet durumlarında iritasyon görülebilir
SECTION 12 Ekolojik Bilgi
12.1 Toksisite
- LC50 (balık) (N-coco-1,3-diaminopropane) 0,1-1 mg/l (96 sa)
- IC50 (algler) (N-coco-1,3-diaminopropane) 0,1-1 mg/l (72 sa)
- Biodegradability. OECD-test. 28 days 20% Diethylhydroxylamine
- Biodegradability. OECD-test. 28 days 20% Diethylhydroxylamine
- LC50 (balık) (1,2 -ethanediol) >10000 mg/l (96 sa)
12.2 Dayanıklılık ve parçalanabilirlik
- Biyolojik olarak kolayca bozunabilir
12.3 Biyoakümülasyon Potansiyeli
- Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
12.4 Topraktaki hareketlilik
- Suda tamamıyla çözünebilir
12.5 PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları
- REACH Annex XIII’e göre PBT değil
12.6 Diğer Advers Etkiler
- Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
SECTION 13 Tasfiyede dikkat edilecekler
13.1 Atık arıtma yöntemleri
- Atma işlemi yerel, ulusal ve devlet yasalarına uymalıdır
- Kanalizasyona ya da çevreye boşaltmayın, yetkili bir atık toplama noktasına götürün
13.2 Sınıflandırma
- EU Çöp sınıfı : 07 06 04
SECTION 14 Ulaştırma Bilgisi
14.1 UN
-
UN No: UN2922
Uygun Nakliye Adı : CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (Ethanediol,
N-Coco-1,3-diaminopropane mixture)
- Tehlike Sınıfı: 8+6.1
- Ambalaj Grubu: II
14.2 Çevresel tehlikeler
- Mevcut verilerde, madde çevreye zararlı değildir
14.3 Kullanıcı için özel önlemler
- Bu ürün için özel bir tedbir gerekmemektedir
14.4 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC yönetmeliğine göre toptan nakil
- Uygulanamaz
14.5 Karayolu/Demiryolu (ADR/RID)
Datasheet Number 777700 - v6.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
6
ANTIFOULANT 9-321
Revizyon: 7/22/2014
SECTION 14 Ulaştırma Bilgisi (....)
-
ADR UN No: UN2922
Uygun Nakliye Adı : CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (Ethanediol,
N-Coco-1,3-diaminopropane mixture)
- ADR Tehlike Sınıfı: 8
- ADR alt risk: 6.1
- ADR Ambalaj Grubu: II
14.6 Deniz (IMDG)
-
IMDG UN No: UN2922
Uygun Nakliye Adı : CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (Ethanediol,
N-Coco-1,3-diaminopropane mixture)
- IMDG Tehlike Sınıfı: 8
- IMDG alt risk: 6.1
- IMDG Ambalaj Grubu: II
- IMDG EmS: F-A, S-B
14.7 Hava (ICAO/IATA)
-
ICAO UN No.: UN2922
Uygun Nakliye Adı : CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (Ethanediol,
N-Coco-1,3-diaminopropane mixture)
- ICAO Ambalaj Grubu: II
- ICAO Tehlike Sınıfı.: 8
- ICAO alt risk: 6.1
14.8 DOT / CFR (ABD Ulaştırma Bakanlığı
-
Kimlik Numarası: UN2922
DOT Uygun Nakliye Adı : CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (Ethanediol,
N-Coco-1,3-diaminopropane mixture)
DOT etiketler: 8+6.1
Ürün RQ (Ibs): Uygulanamaz
Tehlikeli Materyal: Ethanediol,
N-Coco-1,3-diaminopropane
Tehlike Sınıfı: 8
DOT alt risk: 6.1
SECTION 15 Düzenleyici Bilgi
15.1 Madde veya karışıma özel güvenlik, sağlık ve çevre çevre düzenlemeleri/mevzuatı
- This Safety Data Sheet has been prepared in accordance with article 31 and annex II in
REACH and Directive 453/2010/EU.
- Mevcut Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC)’ye başvurun
- Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous
substances and preparations
- Norwegian Productregistration no: 51760
15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
- None
SECTION 16 Diğer Bilgiler
Bu güvenlik bilgi formunun başka yerlerinde kullanıldığında ifade kodlarıyla verilmeyen metinler:H301: Yutulursa toksik. H302: Yutulursa zararlı. H314: Ağır deri yanıklarına ve göz hasarına
neden olur. H372: Uzun süreli ya da tekrarlanan maruziyette organlarda hasara yol açar. H373:
Datasheet Number 777700 - v6.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
7
ANTIFOULANT 9-321
Revizyon: 7/22/2014
SECTION 16 Diğer Bilgiler (....)
Uzun süreli ya da tekrarlanan maruziyette organlarda hasara yol açabilir. R22: Yutulursa zararlı.
Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü güvenlik
şartları açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez.
Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar) için kullanıldığında geçerlidir. Ürün diğer
uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır - böyle bir durumda kullanımı bu listede
bahsedilmemiş risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan diğer uygulama(lar) için kullanmayın.
Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden derlenmiştir.
The most up-to-date version of this MSDS can be found on www.wilhelmsen.com/shipsservice
OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES
Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA
Tel: +61 3 9630 0900 Emergency 24hrs: +61 3 9630 0998
Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US-10305 Staten Island New York United
States Telephone daytime: (+1) 718 815 1310 Fax: (+1) 718 233 3268
Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US-90810 Long Beach California,
United States Tel (+1) 562 624 8888 Fax (+1) 562 624 1011
Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US- 19032 Folcroft
Pennsylvania United States Tel (+1) 610 586 7801 Fax (+1) 215 701 0646
Wilhelmsen Ships Service INC. 9400 New Century Drive US-77507 Pasadena Texas United States
Telephone daytime: (+1) 281 867 2000 Fax: (+1) 281 867 2800
Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United
Kingdom Tel (+44) 1322 282 412 Fax (+44) 1322 284 774
Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR 21051120 Rio de
Janeiro Brazil Tel (+55) 21 25 82 8000 Fax (+55) 21 25 82 8001
Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore 128376 Tel (+65) 6395 4545
Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd 12-31 Torihama-cho Kanazawa-ku Yokohama-shi JP-236 0002,
Japan Tel (+81) 45 775 0012 Fax (+81) 45 775 0070
Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR-185 41 Piraeus
Greece
Tel (+ 30) 210 4239100 Fax (+ 30) 210 4212480
Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E . Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East)
Dubai United Arab Emirates Tel (+971) 4 382 3888
Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat 50 3165 AB Rotterdam-Albrandswaard,
the Netherlands. Tel (+31) 10 4877 777
Datasheet Number 777700 - v6.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
171 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content