close

Enter

Log in using OpenID

afff foam charge for unıtor extınguıshers

embedDownload
AFFF FOAM CHARGE FOR UNITOR EXTINGUISHERS
Revizyon: 10/17/2014
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Bu Güvenlik Bilgi Formu, AT Direktifi (1907/2006-453/2010/EC)’ye uygun olarak hazırlanmıştır.
SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi
1.1 Ürün tanımlayıcı
- Ürün Adı: AFFF FOAM CHARGE FOR UNITOR EXTINGUISHERS
- Ürün Parça Numarası: 736579 (for 9 liter Portable extinguisher),
668210 (for 45 liter Wheeled extinguisher),
668228 (for 135 liter Wheeled extinguisher)
1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan kullanımları ve ikaz edilen kullanımları
- Madde/Preparat Kullanımı:
- Yangın söndürme köpüğü konsantresi
1.3 Güvenlik veri formu sağlayıcısına ait detaylar
- Tedarikçi Adı: Wilhelmsen Ships Service AS
- Tedarikçi Adresi: Willem Barentszstraat 50, 3165AB Rotterdam, The Netherlands
- Telefon: +31 4877 777 Fax: +31 4877 888
-
Head office: Wilhelmsen Ships Service AS
Strandveien 20, N1324 Lysaker
Norway, Tel: (47) 6349 440 35
Other suppliers SEE SECTION 16!!!
For quotations contact your local Customer Services
- Sorumlu Kişi: Product HSE Manager,
- E-posta: Email: [email protected]
- Telefon: Tel.: +31 10 4877775
1.4 Acil durum telefon numarası
-
****ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT****
International 24hrs Emergency NCEC:+ 44 1865 407333
American Chemistry Council 24hrs +1 703 527 3887
American 24hrs Emergency CHEMTREC (800) 424 9300
Greece: Poisoning emergency center, +30 210 7793777
Norway: Poison information centre, +47 22591300
Sweden: Poison information centre, +46 08 33 12 31
China NRCC 24hrs emergency telephone number: +86-0532-8388 9090
Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: +61 3 9630 0998
SECTION 2 Tehlike Tespiti
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması
- Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous
preparations.
- Dangerous Substances Directive (67/548/EEC). Classification, packaging and labelling
of dangerous substances
- Semboller: Xi
Datasheet Number 736579-r - v3.1.1
Prometheus version 1.4.3.0
1
AFFF FOAM CHARGE FOR UNITOR EXTINGUISHERS
Revizyon: 10/17/2014
SECTION 2 Tehlike Tespiti (....)
- Yanıcı (R10)
- Gözler için toksik (R36)
- Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous
substances and preparations
- Semboller: GHS07
- Eye Irrit. 2
2.2 Etiket elemanları
- Sinyal Word: Uyarı
- içerirι:
- Ethanol - Urea
- Tehlike İfadeler
Şiddetli göz iritasyonuna yol açar (H319)
- Ihtiyati İfadeler
Doktor tavsiyesi gerekiyorsa ürünün kabini ve etiketini yaninizda bulundurun. (P101)
Kullanmadan önce etiketi okuyun. (P103)
Tüm güvenlik önlemlerini okuyup ve anlayana kadar temas etmeyin. (P202)
Isi/kivilcim/açik alev/sicak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içmeyin (P210).
Gözlere, cilde ve elbiselere temas ettirmeyin. (P262)
Bu ürünü kullanirken bir sey yemeyin, içmeyin ve sigara kullanmayin. (P270)
Çevreye salinim yapmasina engel olun. (P273)
YUTULDUGU TAKDIRDE: agzinizi suyla çalkalayin. Kusmaya ÇALISMAYIN.
(P301+P330+P331)
CILDE TEMAS ETMESI HALINDE: Temas eden yeri bol miktarda sabun ve suyla
yikayin. (P302+P352)
SOLUNDUGU TAKDIRDE: Nefes almakta güçlük çekiyorsaniz, açik havaya çikin ve rahat
bir pozisyonda dinlenerek nefes alin. (P304+P341)
GÖZLERLE TEMAS ETMESI HALINDE: Gözlerinizi birkaç dakika dikkatlice suyla
durulayin. Varsa ve çikartmasi kolaysa kontak lensleri çikartin. Durulamaya devam edin.
(P305+P351+P338)
KIYAFETE TEMAS ETMESI HALINDE: Kiyafetleri çikarmadan önce ürünün bulastigi
kiyafeti ve cildi derhal bol suyla yikayin. (P306+P360)
Maruz kalindigi takdirde ya da kendinizi kötü hissediyorsaniz: Bir ZEHIRLENME
MERKEZINE ya da doktora basvurun. (P309+P311)
2.3 Diğer tehlikeler
- Koku: Karakteristik koku
- Görünüm: Sıvı, sarı, kahverengi, suda çözünebilir
SECTION 3 Bileşenler ile ilgili derleme/bilgi
3.1 Karışımlar
- ethanol; ethyl alcohol
Konsantrasyon: 5-20%
CAS Numarası: 64-17-5
Datasheet Number 736579-r - v3.1.1
Prometheus version 1.4.3.0
2
AFFF FOAM CHARGE FOR UNITOR EXTINGUISHERS
Revizyon: 10/17/2014
SECTION 3 Bileşenler ile ilgili derleme/bilgi (....)
EC Numarası: 200-578-6
R/H İfadesi: H225, R11
Semboller: GHS02, F
Kategoriler: Flam. Liq. 2
- Urea
Konsantrasyon: 25-35%
CAS Numarası: 57-13-6
EC Numarası: 200-315-5
R/H İfadesi: R36/37/38
Semboller: Xi
Kategoriler: Uygulanamaz
SECTION 4 İlk yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
- CILDE TEMAS ETMESI HALINDE: Temas eden yeri bol miktarda sabun ve suyla yikayin.
(P302+P352)
- Ürünün bulastigi kiyafeti çikartin ve tekrar kullanmadan önce yikayin. (P362)
- GÖZLERLE TEMAS ETMESI HALINDE: Gözlerinizi birkaç dakika dikkatlice suyla
durulayin. Varsa ve çikartmasi kolaysa kontak lensleri çikartin. Durulamaya devam edin.
(P305+P351+P338)
- Göz kapaklarını kaldırarak gözleri iyice sulayın
- Bir doktora danışın
- YUTULDUGU TAKDIRDE: agzinizi suyla çalkalayin. Kusmaya ÇALISMAYIN.
(P301+P330+P331)
- Bilinci yerinde olmayan kişiyi asla kusturmayın ya da sıvı şeyler içirmeyin
- Bol bol su içirin
- Derhal tıbbi kontrolden geçin
- SOLUNDUGU TAKDIRDE: Nefes almakta güçlük çekiyorsaniz, açik havaya çikin ve rahat
bir pozisyonda dinlenerek nefes alin. (P304+P341)
- Kaşıntı devam ederse tıbbi kontrolden geçin
4.2 Akut ve gecikmiş olan en önemli semptom ve etkiler
- Buharlar ve aerosoller gözler, burun ve solunum yollarında tahrişe yol açabilir
- Büyük miktarlarda yenmesi ishale yol açabilir
- Büyük miktarlarda yenmesi gastro-intestinal rahatsızlıklara yol açabilir
4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gerekliliği göstergesi
- Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
SECTION 5 Yangın önlemleri
5.1 Yangın söndürücü maddeler
- Yangın çıkarsa, karbondioksit ya da kuru malzeme kullanın (P370+P378)
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
- Havayla patlayıcı karışımlar oluşturabilir
5.3 İtfaiyeciler için öneri
- Kimyasal Koruma Tulumu giyin ve Pozitif Basınçlı Solunum Cihazı takın
Datasheet Number 736579-r - v3.1.1
Prometheus version 1.4.3.0
3
AFFF FOAM CHARGE FOR UNITOR EXTINGUISHERS
Revizyon: 10/17/2014
SECTION 6 Kazayla oluşan salınım önlemleri
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
- Bölüm 8 uyarınca koruyucu giysiler giyin
6.2 Çevresel Tedbirler
- Dökülen materyali genel su sistemine akıtmayın
6.3 Muhafaza ve temizleme yöntemleri ve malzemesi
- Dökülen malzemenin uygun durağan bir materyal içinde emilmesini sağlayın
- Dökülen malzemeyi süpürerek ya da kürekle toplayın ve güvenli bir yere götürün
- Materyal tamamen toplandıktan sonra alanı havalandırın ve dökülen yeri yıkayın
6.4 Diğer bölümlere referans
- Bkz Bölüm 13
SECTION 7 Yükleme-boşaltma ve depolama
7.1 Güvenli kullanım için önlemler
- Bkz Bölüm 8
- Göz yıkama şişeleri bulundurulmalıdır
- Gözlere, cilde ve elbiselere temas ettirmeyin. (P262)
- Toz/duman/gaz/sis/buhar/sprey solumayin. (P260)
7.2 Uyumsuzluklar dahil güvenli saklama koşulları
- Yakıcı maddelerden, sıcaktan, alevden ya da ateşleme kaynaklarından uzak tutun
- Iyi havalandirilan bir yerde saklayin. Kabini sikica kapatin. (P403+P233)
- Yalnizca orijinal kabinda saklayin. (P234)
- Serin yerde saklayin. Gün isigindan uzak tutun. (P235+P410)
7.3 Özel nihai kullanım(lar)
- Daha fazla bilgi için tedarikçiyle iletişime geçin
SECTION 8 Maruz kalma denetimleri/kişisel koruma
8.1 Denetim parametreleri
- TLV (TWA) 950 mg/m3 (CAS:64-17-5)
8.2 Maruziyet kontrolleri
- Seyreltilmemiş ürün, iyi havalandırma olmaksızın kapalı bir alanda kullanılmamalı
8.3 Mesleki Maruziyet kontrolleri
- Göz/yüz koruması ve eldiven (plastik ya da kauçuk önerilir) gibi uygun koruyucu giysiler
giyin
- Maddenin sisiyle temas edilmediği sürece herhangi bir solunum koruma gerekmez
SECTION 9 Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
- Koku: Karakteristik koku
- Görünüm: Sıvı, sarı, kahverengi, suda çözünebilir
- pH 8-10 %100 konsantrasyonda
- Kaynama noktası 89.3 °C ila 760 °C
- Parlama noktası 47 C derece (CC)
9.2 Diğer Bilgiler
Datasheet Number 736579-r - v3.1.1
Prometheus version 1.4.3.0
4
AFFF FOAM CHARGE FOR UNITOR EXTINGUISHERS
Revizyon: 10/17/2014
SECTION 9 Fiziksel ve kimyasal özellikler (....)
- Yok
SECTION 10 Stabilite ve Reaktivite
10.1 Reaktiflik
- Bu madde normal şartlar altında stabil sayılır
10.2 Kimyasal stabilite
- Normal şartlar altında stabil olduğu düşünülür
10.3 Tehlikeli reaksiyon olasılığı
- Tasarlandığı amaçla kullanılırsa, tehlikeli bir reaksiyonu bilinmemektedir
10.4 Kaçınılması gereken durumlar
- Aşırı ısınmayı önleyin
10.5 Uyumsuz malzemeler
- Kuvvetli oksitleyici maddelerle uyuşmaz
10.6 Tehlikeli Ayrışım Ürünleri
- Tehlikeli ayrışım ürünleri olduğu bilinmiyor
SECTION 11 Toksikolojik Bilgi
11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi
- Ethanol:
- LD50 (oral, sıçan) 13000 mg/kg
11.2 Gözle temas
- İritasyona yol açar
11.3 Deriyle temas
- Şiddetli maruziyet durumlarında kızarıklık ve şişmeler görülebilir
- Hassas kişilerde alerjik reaksiyona neden olabilir
11.4 Yeme
- Gastro-intestinal rahatsızlıklara yol açabilir
- Büyük miktarlarda yenmesi ishale yol açabilir
11.5 Soluma
- Buharlar ve aerosoller gözler, burun ve solunum yollarında tahrişe yol açabilir
SECTION 12 Ekolojik Bilgi
12.1 Toksisite
12.2 Dayanıklılık ve parçalanabilirlik
- Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
12.3 Biyoakümülasyon Potansiyeli
- Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
12.4 Topraktaki hareketlilik
- Suda tamamıyla çözünebilir
12.5 PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları
- REACH Annex XIII’e göre PBT değil
12.6 Diğer Advers Etkiler
- Bu ürün Avrupa BİrlİĞİ'İnde çevre İçİn tehlİkelİ sınıfına gİren maddeler
İçermektedİr.
Datasheet Number 736579-r - v3.1.1
Prometheus version 1.4.3.0
5
AFFF FOAM CHARGE FOR UNITOR EXTINGUISHERS
Revizyon: 10/17/2014
SECTION 12 Ekolojik Bilgi (....)
- Bu ürün doĞru olarak kullanıldıĞında / elleçlendİĞİnde çevresel sorun yaratması
beklenmemektedİr.
SECTION 13 Tasfiyede dikkat edilecekler
13.1 Atık arıtma yöntemleri
- Atma işlemi yerel, ulusal ve devlet yasalarına uymalıdır
- Kanalizasyona ya da çevreye boşaltmayın, yetkili bir atık toplama noktasına götürün
13.2 Sınıflandırma
- EU Çöp sınıfı : -
SECTION 14 Ulaştırma Bilgisi
Nakliyesi tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır
14.1 UN
- UN No: Uygulanamaz
- Uygun Nakliye Adı : Uygulanamaz
- Tehlike Sınıfı: Uygulanamaz
- Ambalaj Grubu: Uygulanamaz
14.2 Çevresel tehlikeler
- Sınıflandırılmamış
14.3 Kullanıcı için özel önlemler
- Nakliyesi tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır
14.4 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC yönetmeliğine göre toptan nakil
- Uygulanamaz
14.5 Karayolu/Demiryolu (ADR/RID)
- ADR UN No: Uygulanamaz
- Uygun Nakliye Adı : Uygulanamaz
- ADR Tehlike Sınıfı: Uygulanamaz
- ADR Ambalaj Grubu: Uygulanamaz
14.6 Deniz (IMDG)
- IMDG UN No: Uygulanamaz
- Uygun Nakliye Adı : Uygulanamaz
- IMDG Tehlike Sınıfı: Uygulanamaz
- IMDG Ambalaj Grubu: Uygulanamaz
- IMDG EmS: Uygulanamaz
14.7 Hava (ICAO/IATA)
- ICAO UN No.: Uygulanamaz
- Uygun Nakliye Adı : Uygulanamaz
- ICAO Tehlike Sınıfı.: Uygulanamaz
- ICAO Ambalaj Grubu: Uygulanamaz
14.8 DOT / CFR (ABD Ulaştırma Bakanlığı
-
Kimlik Numarası: Uygulanamaz
DOT Uygun Nakliye Adı : Uygulanamaz
DOT etiketler: Uygulanamaz
Ürün RQ (Ibs): Uygulanamaz
Datasheet Number 736579-r - v3.1.1
Prometheus version 1.4.3.0
6
AFFF FOAM CHARGE FOR UNITOR EXTINGUISHERS
Revizyon: 10/17/2014
SECTION 15 Düzenleyici Bilgi
15.1 Madde veya karışıma özel güvenlik, sağlık ve çevre çevre düzenlemeleri/mevzuatı
- This Safety Data Sheet has been prepared in accordance with article 31 and annex II
in REACH and Directive 453/2010/EU.
- Bu Güvenlik Bilgi Formu, Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC)’ye uygun olarak
hazırlanmıştır.
- Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous
preparations.
15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
- None
SECTION 16 Diğer Bilgiler
Bu güvenlik bilgi formunun başka yerlerinde kullanıldığında ifade kodlarıyla verilmeyen
metinler:- H225: Yüksek derece yanıcı sıvı ve buhar. R11: Yüksek Derecede Yanıcı.
R36/37/38: Gözler, solunum sistemi ve deri için tahriş edici.
Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden
derlenmiştir.
Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar) için kullanıldığında geçerlidir. Ürün diğer
uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır - böyle bir durumda kullanımı bu listede
bahsedilmemiş risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan diğer uygulama(lar) için kullanmayın.
Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü güvenlik
şartları açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez.
The most up-to-date version of this MSDS can be found on www.wilhelmsen.com/shipsservice
OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES
Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA
Tel: +61 3 9630 0900 Emergency 24hrs: +61 3 9630 0998
Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US-10305 Staten Island New York United
States Telephone daytime: (+1) 718 815 1310 Fax: (+1) 718 233 3268
Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US-90810 Long Beach California,
United States Tel (+1) 562 624 8888 Fax (+1) 562 624 1011
Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US- 19032 Folcroft
Pennsylvania United States Tel (+1) 610 586 7801 Fax (+1) 215 701 0646
Wilhelmsen Ships Service INC. 9400 New Century Drive US-77507 Pasadena Texas United States
Telephone daytime: (+1) 281 867 2000 Fax: (+1) 281 867 2800
Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United
Kingdom Tel (+44) 1322 282 412 Fax (+44) 1322 284 774
Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR 21051120 Rio de
Janeiro Brazil Tel (+55) 21 25 82 8000 Fax (+55) 21 25 82 8001
Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore 128376 Tel (+65) 6395 4545
Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd 12-31 Torihama-cho Kanazawa-ku Yokohama-shi JP-236 0002,
Japan Tel (+81) 45 775 0012 Fax (+81) 45 775 0070
Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR-185 41 Piraeus Greece
Tel (+ 30) 210 4239100 Fax (+ 30) 210 4212480
Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E . Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East)
Dubai United Arab Emirates Tel (+971) 4 382 3888
Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat 50 3165 AB Rotterdam-Albrandswaard,
the Netherlands. Tel (+31) 10 4877 777
Datasheet Number 736579-r - v3.1.1
Prometheus version 1.4.3.0
7
AFFF FOAM CHARGE FOR UNITOR EXTINGUISHERS
Revizyon: 10/17/2014
SECTION 16 Diğer Bilgiler (....)
Datasheet Number 736579-r - v3.1.1
Prometheus version 1.4.3.0
8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
21
File Size
157 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content