close

Enter

Log in using OpenID

alkleen lıquıd - Wilh. Wilhelmsen Group

embedDownload
ALKLEEN LIQUID
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi
1.1 Ürün tanımlayıcı
- Ürün Adı: ALKLEEN LIQUID
- Ürün Parça Numarası: 756254 (25 liter), 756255 (210 liter)
1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan kullanımları ve ikaz edilen kullanımları
- Madde/Preparat Kullanımı:
- Çözücü
1.3 Güvenlik veri formu sağlayıcısına ait detaylar
- Tedarikçi Adı: Wilhelmsen Ships Service AS
- Tedarikçi Adresi: Willem Barentszstraat 50, 3165AB Rotterdam, The Netherlands
- Telefon: +31 4877 777 Fax: +31 4877 888
- Head office: Wilhelmsen Ships Service AS
- Strandveien 20, N1324 Lysaker
- Norway, Tel: (47) 6349 440 35
- Other suppliers SEE SECTION 16!!!
- For quotations contact your local Customer Services
- Sorumlu Kişi: Product HSE Manager,
- E-posta: Email: [email protected]
- Telefon: Tel.: +31 10 4877775
- Sorumlu Kişi:
1.4 Acil durum telefon numarası
-
****ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT****
International 24hrs Emergency NCEC:+ 44 1865 407333
American Chemistry Council 24hrs +1 703 527 3887
American 24hrs Emergency CHEMTREC (800) 424 9300
Greece: Poisoning emergency center, +30 210 7793777
Norway: Poison information centre, +47 22591300
Sweden: Poison information centre, +46 08 33 12 31
China NRCC 24hrs emergency telephone number: +86-0532-8388 9090
Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: +61 3 9630 0998
SECTION 2 Tehlike Tespiti
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması
- Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous
preparations.
- Mevcut Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC)’ye başvurun
- Semboller: C
- Şiddetli yanıklara neden olur (R35)
- Yutulursa zararlı (R22)
- Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous
substances and preparations
- Uyarı sözcüğü: Tehlike
Datasheet Number 756254 - v4.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
1
ALKLEEN LIQUID
Revizyon: 8/29/2014
SECTION 2 Tehlike Tespiti (....)
- Semboller: GHS05, GHS07
- Acute Tox. 4
- Skin Corr. 1B
- Met. Corr. 1
2.2 Etiket elemanları
- Sinyal Word: Tehlike
- içerirι:
- potassium hydroxide - C6 Alkylglucoside
- Tehlike İfadeler
Yutulursa zararlı (H302)
Ağır deri yanıklarına ve göz hasarına neden olur (H314)
Metalleri aşındırabilir (H290)
- Ihtiyati İfadeler
Koruyucu eldiven/koruyucu elbise/göz korumasi/yüz korumasi ekipmanlari giyin. (P280)
YUTULDUGU TAKDIRDE: agzinizi suyla çalkalayin. Kusmaya ÇALISMAYIN.
(P301+P330+P331)
CILDE (veya saça) TEMAS ETMESI HALINDE: Ürünün bulastigi tüm kiyafetleri derhal
çikarin. Temas eden yeri suyla durulayin ya da dus alin. (P303+P361+P353)
GÖZLERLE TEMAS ETMESI HALINDE: Gözlerinizi birkaç dakika dikkatlice suyla
durulayin. Varsa ve çikartmasi kolaysa kontak lensleri çikartin. Durulamaya devam edin.
(P305+P351+P338)
Derhal bir ZEHIRLENME MERKEZI ya da doktora basvurun. (P310)
2.3 Diğer tehlikeler
- Uygulanamaz
- Görünüm: Sıvı, renksiz ile sarı arası, suda çözünebilir
- Koku: Kokusuz
- REACH Annex XIII’e göre PBT değil
SECTION 3 Bileşenler ile ilgili derleme/bilgi
3.1 Karışımlar
- potassium hydroxide
Konsantrasyon: 10-30%
CAS Numarası: 1310-58-3
EC Numarası: 215-181-3
R/H İfadesi: R22, R35 - H302, H290, H314
Semboller: C, GHS05, GHS07
Kategoriler: Acute Tox. 4, Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A
- C6 Alkylglucoside
Konsantrasyon: 1-5%
CAS Numarası: 54549-24-5
Datasheet Number 756254 - v4.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
2
ALKLEEN LIQUID
Revizyon: 8/29/2014
SECTION 3 Bileşenler ile ilgili derleme/bilgi (....)
EC Numarası: 259-217-6
R/H İfadesi: R41 - H318
Semboller: Xi, GHS05
Kategoriler: Eye Dam. 1
SECTION 4 İlk yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
-
Soluma:
Hastayı temiz havaya çıkarın
Gerekiyorsa doktorunuza başvurun
Yeme:
Kusturmayın
Bilinci yerinde olmayan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin
Su ya da süt içirin
Derhal tıbbi kontrolden geçin
Gözle temas:
Eğer madde göze kaçarsa, derhal bol suyla en az 15 dakika boyunca yıkayın
Göz kapaklarını kaldırarak gözleri iyice sulayın
Derhal tıbbi kontrolden geçin
Tıbbi yardım gelene kadar suyla temizlemeye devam edin.
Deriye temas:
Kontamine olmuş giysileri derhal çıkarın ve etkilenen deriyi bol suyla durulayın. Sonra
sabunlu suyla yıkayın
- Gerekiyorsa doktorunuza başvurun
4.2 Akut ve gecikmiş olan en önemli semptom ve etkiler
- Gözlerde, deride ve mukoza zarlarında hasara yol açabilir
4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gerekliliği göstergesi
- Semptom tedavisi uygulanır
SECTION 5 Yangın önlemleri
5.1 Yangın söndürücü maddeler
- Alev almaz. Yangın çıkarsa, çevredeki koşullara uygun söndürme aracı kullanın
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
- Yangından çıkan duman tahriş edicidir
5.3 İtfaiyeciler için öneri
- Solunum Cihazı Takın
SECTION 6 Kazayla oluşan salınım önlemleri
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
- Bölüm 8 uyarınca koruyucu giysiler giyin
6.2 Çevresel Tedbirler
- Kanalizasyon ve su yollarına girmesine izin vermeyin
6.3 Muhafaza ve temizleme yöntemleri ve malzemesi
- Dökülen materyali durağan bir malzemeye emdirip kürekle toplayın
Datasheet Number 756254 - v4.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
3
ALKLEEN LIQUID
Revizyon: 8/29/2014
SECTION 6 Kazayla oluşan salınım önlemleri (....)
- Materyal tamamen toplandıktan sonra alanı havalandırın ve dökülen yeri yıkayın
- Asit ile nötralize edin
6.4 Diğer bölümlere referans
- Bkz Bölüm 13
SECTION 7 Yükleme-boşaltma ve depolama
7.1 Güvenli kullanım için önlemler
- Göz yıkama şişeleri bulundurulmalıdır
- Gözlere, cilde ve elbiselere temas ettirmeyin. (P262)
- Bkz Bölüm 8
7.2 Uyumsuzluklar dahil güvenli saklama koşulları
- Kuru bir yerde saklayin. Kapali bir kapta saklayin. (P402+P404)
- Iyi havalandirilan bir yerde saklayin. (P403)
- Buzlanmadan koruyunuz
7.3 Özel nihai kullanım(lar)
- Daha fazla bilgi için tedarikçiyle iletişime geçin
SECTION 8 Maruz kalma denetimleri/kişisel koruma
8.1 Denetim parametreleri
- potassium hydroxide
TLV (TWA) 2 mg/m3 ( )
8.2 Maruziyet kontrolleri
- Ürün sprey formunda kullanılmadığı sürece özel bir havalandırmaya gerek yoktur
8.3 Mesleki Maruziyet kontrolleri
- Göz/yüz koruması ve eldiven (plastik ya da kauçuk önerilir) gibi uygun koruyucu giysiler
giyin
- Neopren ya da eldivenler takın
- Penetration time of glove material:
The exact break trough time has to be found out by the manufacturer of the
protective gloves and has to be observed.
- İyi kişisel hijyen pratiklerini uygulayın
SECTION 9 Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
- Koku: Kokusuz
- Görünüm: Sıvı, renksiz ile sarı arası, suda çözünebilir
- pH 13 - 14 %100 konsantrasyonda
- pH10,5 - 12,0 at 0,2 % concentration
- Kaynama noktası >100 °C ila 760 °C
- Yoğunluk: Yoğunluk 1,165 - 1,185 g/cm3 20 C derecede
- Suda tamamıyla çözünebilir
9.2 Diğer Bilgiler
- Yok
Datasheet Number 756254 - v4.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
4
ALKLEEN LIQUID
Revizyon: 8/29/2014
SECTION 10 Stabilite ve Reaktivite
10.1 Reaktiflik
- Tasarlandığı amaçla kullanılırsa, tehlikeli bir reaksiyonu bilinmemektedir
10.2 Kimyasal stabilite
- Normal şartlar altında stabil olduğu düşünülür
10.3 Tehlikeli reaksiyon olasılığı
- Tasarlandığı amaçla kullanılırsa, tehlikeli bir reaksiyonu bilinmemektedir
10.4 Kaçınılması gereken durumlar
- Alüminyumla temas ettirmeyin
- Galvanize metallere temas ettirmeyin
- Çinkoyla temas ettirmeyin
10.5 Uyumsuz malzemeler
- Asitle uyuşmaz
- Oksitleyici maddelerle uyuşmaz
10.6 Tehlikeli Ayrışım Ürünleri
- Tehlikeli ayrışım ürünleri olduğu bilinmiyor
SECTION 11 Toksikolojik Bilgi
11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi
- LD50 (oral, sıçan) >2000 mg/kg
11.2 Gözle temas
- Gözlerde hasara yol açabilir
11.3 Deriyle temas
- Kızarıklık ve iritasyona yol açar
- Deriye ya da göze uzun süre temas kimyasal yanıklara yol açabilir
11.4 Yeme
- Büyük miktarlarda yenmesi yanma hissine yol açabilir
- Büyük miktarlarda yenmesi sindirim sisteminde hasara yol açabilir
11.5 Soluma
- Şiddetli maruziyet durumlarında iritasyon görülebilir
SECTION 12 Ekolojik Bilgi
12.1 Toksisite
- LC50 (balık) >100 mg/l (Alkylglucoside sa)
- Biodegradability. OECD-test. 28 days 20% Diethylhydroxylamine
- EC50 (dafniya) >100 mg/l (Alkylglucoside sa)
- This product contains an alkaline substance which may cause a high pH-value.
- Effect depends on waterquality and the organisms tolerance due to pH-value.
- Bu ürün Avrupa BİrlİĞİ'İnde çevre İçİn tehlİkelİ sınıfına gİren maddeler İçermemektedİr.
12.2 Dayanıklılık ve parçalanabilirlik
- İçerİĞİ ya hızla daĞılacak ve suda çözülecektİr, ya da kolayca/nİtelİĞİ gereĞİ bİyolojİk
olarak parçalanacaktır.
12.3 Biyoakümülasyon Potansiyeli
- Bu ürünün elemanlarının bİyolojİk bİrİkmesİ önemsİzdİr.
12.4 Topraktaki hareketlilik
- Suda tamamıyla çözünebilir
12.5 PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları
Datasheet Number 756254 - v4.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
5
ALKLEEN LIQUID
Revizyon: 8/29/2014
SECTION 12 Ekolojik Bilgi (....)
- REACH Annex XIII’e göre PBT değil
12.6 Diğer Advers Etkiler
- Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
SECTION 13 Tasfiyede dikkat edilecekler
13.1 Atık arıtma yöntemleri
- Kanalizasyona ya da çevreye boşaltmayın, yetkili bir atık toplama noktasına götürün
- Atma işlemi yerel, ulusal ve devlet yasalarına uymalıdır
- AB Atık Kodları: 06 02 01
13.2 Sınıflandırma
SECTION 14 Ulaştırma Bilgisi
14.1 UN
- UN No: UN1814
- Uygun Nakliye Adı : POTASSIUM HYDROXIDE, SOLUTION
- Tehlike Sınıfı: 8
- Ambalaj Grubu: II
14.2 Çevresel tehlikeler
- Uygulanamaz
14.3 Kullanıcı için özel önlemler
- Bu ürün için özel bir tedbir gerekmemektedir
14.4 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC yönetmeliğine göre toptan nakil
- Uygulanamaz
14.5 Karayolu/Demiryolu (ADR/RID)
- ADR UN No: UN1814
- Uygun Nakliye Adı : POTASSIUM HYDROXIDE, SOLUTION
- ADR Tehlike Sınıfı: 8
- ADR Ambalaj Grubu: II
14.6 Deniz (IMDG)
- IMDG UN No: UN1814
- Uygun Nakliye Adı : POTASSIUM HYDROXIDE, SOLUTION
- IMDG Tehlike Sınıfı: 8
- IMDG Ambalaj Grubu: II
- IMDG EmS: F-A, S-B
14.7 Hava (ICAO/IATA)
- ICAO UN No.: UN1814
- Uygun Nakliye Adı : POTASSIUM HYDROXIDE, SOLUTION
- ICAO Tehlike Sınıfı.: 8
- ICAO Ambalaj Grubu: II
14.8 DOT / CFR (ABD Ulaştırma Bakanlığı
-
Kimlik Numarası: UN1814
Datasheet Number 756254 - v4.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
6
ALKLEEN LIQUID
Revizyon: 8/29/2014
SECTION 14 Ulaştırma Bilgisi (....)
-
DOT Uygun Nakliye Adı : POTASSIUM HYDROXIDE, SOLUTION
DOT etiketler: 8
Ürün RQ (Ibs): Uygulanamaz
SECTION 15 Düzenleyici Bilgi
15.1 Madde veya karışıma özel güvenlik, sağlık ve çevre çevre düzenlemeleri/mevzuatı
- Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous
substances and preparations
- Norwegian Productregistration no: 16179
15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
- None
SECTION 16 Diğer Bilgiler
Bu güvenlik bilgi formunun başka yerlerinde kullanıldığında ifade kodlarıyla verilmeyen metinler:H290: Metalleri aşındırabilir. H302: Yutulursa zararlı. H314: Ağır deri yanıklarına ve göz hasarına
neden olur. H318: Ağır göz hasarına neden olur. R22: Yutulursa zararlı. R35: Şiddetli yanıklara
neden olur. R41: Gözlerde ciddi hasar riski.
Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden derlenmiştir.
Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar) için kullanıldığında geçerlidir. Ürün diğer
uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır - böyle bir durumda kullanımı bu listede
bahsedilmemiş risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan diğer uygulama(lar) için kullanmayın.
Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü güvenlik
şartları açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez.
The most up-to-date version of this MSDS can be found on www.wilhelmsen.com/shipsservice
OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES
Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA
Tel: +61 3 9630 0900 Emergency 24hrs: +61 3 9630 0998
Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US-10305 Staten Island New York United
States Telephone daytime: (+1) 718 815 1310 Fax: (+1) 718 233 3268
Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US-90810 Long Beach California,
United States Tel (+1) 562 624 8888 Fax (+1) 562 624 1011
Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US- 19032 Folcroft
Pennsylvania United States Tel (+1) 610 586 7801 Fax (+1) 215 701 0646
Wilhelmsen Ships Service INC. 9400 New Century Drive US-77507 Pasadena Texas United States
Telephone daytime: (+1) 281 867 2000 Fax: (+1) 281 867 2800
Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United
Kingdom Tel (+44) 1322 282 412 Fax (+44) 1322 284 774
Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR 21051120 Rio de
Datasheet Number 756254 - v4.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
7
ALKLEEN LIQUID
Revizyon: 8/29/2014
SECTION 16 Diğer Bilgiler (....)
Janeiro Brazil Tel (+55) 21 25 82 8000 Fax (+55) 21 25 82 8001
Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore 128376 Tel (+65) 6395 4545
Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd 12-31 Torihama-cho Kanazawa-ku Yokohama-shi JP-236
0002, Japan Tel (+81) 45 775 0012 Fax (+81) 45 775 0070
Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR-185 41 Piraeus
Greece
Tel (+ 30) 210 4239100 Fax (+ 30) 210 4212480
Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E . Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road
(East) Dubai United Arab Emirates Tel (+971) 4 382 3888
Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat 50 3165 AB Rotterdam-Albrandswaard,
the Netherlands. Tel (+31) 10 4877 777
Datasheet Number 756254 - v4.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
157 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content