close

Enter

Log in using OpenID

copurlu_mesire - Mersin Orman Bölge Müdürlüğü

embedDownload
ĠLAN
MERSĠN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MERSĠN ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇOPURLU B TĠPĠ MESĠRE YERĠ ĠHALESĠ
ĠĢletme Müdürlüğümüz, Mersin Orman ĠĢletme ġefliği B Tipi Çopurlu Mesire Yeri ve müĢtemilatı ile birlikte 2886
sayılı devlet ihale kanununun 36. maddesi ile Döner Sermayeli KuruluĢlar Ġhale Yönetmeliğinin 29/a maddesi gereğince
kapalı teklif usulüyle ihale edilmek suretiyle 29(yirmidokuz) yıl süre ile kiraya verilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler
aĢağıda yer almaktadır.
1-Ġdarenin
: Üçocak Mahallesi 117 Cad.Nod.2 AKDENĠZ / MERSĠN
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası : 03242383399 - 3242377196
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) Ġhale dokümanının
görülebileceği internet
adresi
: http://www.ogm.gov.tr
2-Ġhale konusu taĢınmazın
Mesire Yerinin
Ġlçesi
Adı
Mevkii
Çopurlu B Tipi
Mesire yeri
Toroslar
Çopurlu Köyü
cıvarı
Ġhaleye Konu
Faaliyetlerin
Nitelikleri ve
ĠĢletme Süreleri
Tesisli
29 (yirmidokuz) yıl
Yıllık Muhammen
Bedeli (TL)
KDV Hariç
ġartname Bedeli
(TL)
% 10 Geçici Teminat
Tutarı (TL)
75.000,00 TL
(YetmiĢbeĢbin TL)
100,00 TL
(Yüz TL)
7.500,00 TL
(YedibinbeĢyüz TL)
3- Ġhalenin
Mersin Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġhale Salonu Üçocak Mahallesi 117 Cad.Nod.2 AKDENĠZ
/ MERSĠN
a) Yapılacağı yer
:
b) Tarih ve Günü
: 22.04.2014- Salı Günü
c) Saati
: 10:00 (TRT saat ayarına göre)
3- I- İhaleye katılabilmek için yeterlik komisyonunca istenen belgeler:
1-İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C.
kanunlarına göre Türkiye ‟de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
2- Kanuni ikametgah sahibi olmak.
3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
4- Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek (Bankadan alınan belgelerin, işin adına alınmış ve
banka genel müdürlüğü teyidinin alınmış olması şarttır).
5- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline
kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.
b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)
ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: şirket ortaklarının hisse
durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil
Memurluğundan alınmış belge, şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
d) İhaleye katılmak isteyen anonim şirketler için Türk Ticaret Kanunu’nun 329. Maddesi, limitet
şirketler için 573. Maddesi kapsamında olma şartı aranır.
6- İmza sirküleri vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza
sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin
(a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.
7- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim
beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde
noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale
sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
9- Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.
10- İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydı ile bağlı olduğu vergi dairesine
borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
11- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna
(SGK) borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
12- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir).
13- İhaleye katılmaya yeterlik almak için yukarıdaki belgelerin eksiksiz getirilmesi şart olup,
şartname ekinde bulunan “İhaleye Katılacak Olanlarda Yeterlik İçin Puanlamaya Esas Kriterler”
tablosundaki puanlamaya göre değerlendirme yapılacaktır. İhale yeterlik komisyonundan
öngörülen asgari yeterlik puanı almak şarttır.
14- İhaleye katılmak için ihale komisyonunca aranan şartlar ve istenen belgeler
Aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun
hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını 22/04/2014 Salı günü saat
10:00’a kadar Orman İşletme Müdürlüğü Üç ocak Mahallesi 117 . Cad.No.2 117 Nolu Oda
adresindeki ihale komisyon üyesine sıra numaralı alındı karşılığında vereceklerdir.
Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:
a-İç Zarf (Sadece şartname ekindeki örneğine uygun teklif mektubu yer alacaktır),
b-Noter tasdikli imza sirküleri,
c-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
d-İDARE adına alınmış 7.500,00 TL (yedibinbeşyüzTL) tutarında geçici teminata ait alındı makbuzu
veya en az 90 gün süreli banka teminat mektubu düzenlenmesi şarttır.
TEL: 0324 238 33 99 - 0505 670 02 73 FAX: 0324 237 71 96 BANKA HESAP NUMARASI: (Ziraat
Bankası Mersin ġub.) TR370001000207351142665001
e-mail
: [email protected]
Web Adresi : http://www.ogm.gov.tr
.
MERSĠN ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
483 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content