indir - Kariyer Memur

1-Ekonomide toplam talep arttığında yükselen
fiyat ve ücretlerin, toplam talep düstüğünde
eski düzeyine dönmemesine ne denir?
A) Tasarruf paradoksu
B) Reel Balans etkisi
C) Zemberek Dislisi etkisi
D) Senyoraj
E) Havelmoo Kuralı
2-Asağıdakilerden hangisi Tekeli olusturan
nedenler arasında yer almaz?
A) Hammadde kaynaklarına sahip olma
B) Patent hakları
C) Yasal pazar imtiyazları
D) Doğal monopoller
E) Tüketim kalıpları
3-AĢağıdakilerden hangisi monopolcu rekabet teorısının eleĢtirilerinden biri değildir?
a)simetri varsayımının geçersiz olduğu
b)p>mc olduğundan uzun dönemde kaynak etkinsizliğine yol açması
c)aynılık varsayımının olduğu koşullarda talep eğrisinin negatıf eğimli olması
d)ürün grupları kavramını tam olarak açıklayamaması
e)modelin gerçek hayata söylendiği gibi uygun olmaması
4-Dıs ticaret engellerinin kaldırıldığı, dısarıya ortak gümrük tarifesinin uygulandığı fakat faktörlerin serbest dolasamadığı
ekonomik birlesme türü hangisidir?
A) Ortak Pazar
B) Serbest Ticaret Bölgesi
C) Tercihli Ticaret Anlasması
D) Ekonomik Birlik
E) Gümrük Birliği
5-Diğer faktörler sabitken, sermayenin marjinal ürün değ eri kavramı aĢ ağ ı dakilerden hangisini gösterir?
A) Sermayenin 1 birim artırılmasının üretim miktarında yarattığıdeğ iş meyi
B) Sermayenin 1 birim artırılmasının firmanı n hasılatında yarattığ ı değişmeyi
C) Sermayenin 1 birim artırılmasının toplam maliyetlerde yarattığı değişmeyi
D) Sermayenin 1 birim artırılmasının toplam değ iş ken maliyetlerde yarattı ğıdeğiş meyi
E) Sermayenin 1 birim artır ılmasının iş gücü verimliliğ inde yarattığ ı değiş meyi
6-Tam rekabetin Pareto etkin noktada olduğ unun göstergesi aĢ ağ ı dakilerden hangisidir?
A) Üretici ve tüketici artıkları nı n eş it büyüklükte olmas ı
B) Her zaman için üretici artı ğı nı n maksimum, tüketici artı ğı nı n sıfır olması
C) Her zaman için tüketici artığ ını n maksimum, üretici artı ğ ının sıfır olması
D) Üretimi artırarak bir kiş inin durumunu iyileş tirmenin, ancak baş ka bir kiş inin durumunu kötüleş tirerek mümkün olması
E) Üretimi artırarak bir kiş inin durumunu iyileş tirmenin, baş ka bir kiş inin durumunu da iyileş tirerek sağlanabilecek olması
7-Oligopol piyasalarda az sayıda firma vardır ve karsılıklı bağımlılık esastır. Firmalar fiyat, üretim ve reklam gibi kararları
verirken rakiplerinin tepkilerini de göz önünde tutarlar." Her oyuncunun kendisinin ve rakibinin alternatiflerini bildiği,
rakiplerinin de en iyi stratejiyi seçecekleri varsayımı ile stratejilerini belirledikleri oyun asağıdakilerden hangisidir?
A) Hakim Stratejili Oyun
B) Stackelberg Dengesi
C) Maxrhih Stratejisi
D) Nash Dengesi
E) Barometrik Liderlik Dengesi
8-Singer-Prebisch tezine göre asağıdakilerden hangisi ticaret hadlerinin azgelismis ülkeler aleyhine dönmesinin nedenlerinden biri
değildir?
A) Gıda maddeleri talebinin azalması
B) Doğal hammaddelerin yerine yapay olanların geçmesi
C) Teknolojik yenilikler sonucu arzın artması
D) Gelismis ülkelerde tarım sektörünü koruyucu önlemlerin azalması
E) Sendikaların bulunmaması
9-)1.en iyi teoremi hangi piyasa için geçerlidir
a-monopol
b-düopol
c-oligopol
d-tam rekabet
e-tekelci rek.
10-)1960’larda kamu harcamaları artıs trendini, kamu sektörü ve özel sektörün fiyatlarının göreli artısı ve bu iki sektördeki
üretkenlikle açıklamaya çalısan teorisyen asağıdakilerden hangisidir?
A) Wicksell B) Lindahl C) Wiseman
D) Baumol E) Rostow
11-Ġsgücü arz eğrisin sekli nasıldır?
A) Negatif eğimli bir eğri
B) Pozitif eğimli bir eğri
C) Dikey eksene paralel bir eğri
D) Yatay eksene paralel bir eğri
E) Belli bir noktadan sonra negatif eğim kazanabilen pozitif eğimli bir eğri
12-Kamu harcamalarındaki ilave artıs talebinin vergilerle karsılanmasını ve yasama organının onayına tabi tutulmasını öneren
maliyeci asağıdakilerden hangisidir?
A) Wicksell
D) Musgrave
B) Downs
E) Rostow
C) Keynes
13-Operasyonel açık nedir?
A) Kamu gelirlerinin toplam faiz ödemelerine oranı
B) Faiz dıĢı açık ile reel faiz ödemelerinin toplamı
C) Kamu kesimi borçlanma gereksinimi ile faiz ödemelerinin toplamı
D) Faiz dışındaki kamu harcamalarının kamu gelirlerini aşan kısmı
E) Yıl sonu (gerçekleşme) itibariyle kamu harcamalarının kamu gelirlerini aşan kısmı
14-Kalıcı bütçe açıklarının tahvil ihraç edilmesi ihraç edilen tahvillerin halka satılması ile finansmanı parasal tabanı dolayısıyla da
para arzını arttırmayacağından enflasyonist bir etki yaratmaz” diyen iktisadi ekol asağıdakilerden hangisidir?
A) Keynesyenler
B) Klasikler
C) Monetaristler
D) Neo Klasikler
E) Post Keynesyenler
15- Rantın toprakların verim farkının yanında kente yakınlıktan dolayı artabileceğini söyleyen iktisatçı asağıdakilerden hangisidir?
A) Von Thünen B) D. Ricardo
D) Gossen
E) Metzler
C) Galbraith
16-AĢağıdakilerden hangisinin Karl Marx’ın felsefesinde
yeri yoktur?
A) Diyalektik materyalizm
B) Yabancılaşma
C) Sınıf çatışması
D) Fayda-Değer Teorisi
E) Emek-Değer Teorisi
17-yoksulluk kısır döngüsü tezini ortaya atan iktisatçı?
a-nurkse
b-marx
c-rostow
d-levis
e-rosenstein
18-aĢağıdakilerden hangisi neoklasik iktisatçı değildir?
a-marshall
b-menger
c-walras
d-mill
e-pigou
19-faktör fiyatları ve firmann bütçe imkanları veri iken satın alınabilecek eniyi girdi bileĢimnn geometrk yeri?
a-bütçe doğrusu
b-genişleme yolu
c-eş ürün eğrisi
d-eĢ maliyet doğrusu
e-sırt çizgileri
20-uzun dönem toplam arz eğrisinn konumu hangi faktör tarfından belirlenr
a-beklenen fiyat düzeyi
b-beklenen hasıla düzeyi
c-doğal hasıla düzeyi
d-gerçekleşen fiyat düzeyi
e-beklenen enflasyon düzeyi
21-aĢağıdaki iktisatçılardan hangisi neo ricarocu analizin en önemli temsilcisidr
a-keynes
b-walras
c-sraffa
d-meisellman
e-schumpeter
22-dengesiz kalkınma modeli kim tarafından geliĢtrilmiĢtr (kpss 2009)
a-rostow
b-harberger
c-hirschman
d-nurkse
e-p.baran
23-altın para sisteminde altın değeri ne ile ölçülür
a-mal ve hizmet miktarıyla
b-faiz oranıyla
c-ücret düzeyyle
d-fiyatlar genel düzeyyle
e-döviz kuruyla
24-merkantilist düĢüncenn ayrt edici özelliği nedir?
a-korumacı dıĢ ticaret politikası
b-tam istihdam
c-fiyat istikrarı
d-tam rekabet
e-liberalizm
25--aĢağıdaki iktisatçılardan hangisi içsel büyüme modelinin temelini atmıĢtr?
a-keynes
b-pasinetti
c-kaldor
d-romer
e-solow
26-yabancı sermaye yatrımlarınn gelirleri ödemeler bilançosunda nerde yer alır?
a-sermaye hesabı
b-uluslararası hizmetler
c-tek yanlı transferler
d-resmi rezervler
e-dış ticaret hesabı
27-Tekelci
A)
B)
C)
D)
E)
bir
firmanın
kârını
maksimize
ettiği
durumla
ilgili
aĢağıdaki
ifadelerden
hangisi
doğrudur?
Firma,
üretim
düzeyini
marjinal
hasılatın
marjinal
maliyete
eĢit
olduğu
noktada
belirlemiĢtir.
Firma,
üretim
düzeyini
toplam
hasılatını
maksimum
yaptığı
noktada
belirlemiştir.
Firma,
fiyatını
ortalama
maliyete
eşit
olarak
belirlemiştir.
Firma,
ürettiği
mal
için
piyasadaki
tüketicilerin
ödeyebileceği
maksimum
fiyatı
belirlemiştir.
Firma,
üretimini
talebin
fiyat
esnekliğinin
1’e
eşit
olduğu
üretim
düzeyinde
gerçekleştirmiştir.
28-Cournot
düopol
piyasasında
bir
firmanın
davranıĢı
aĢağıdaki
varsayımlardan
hangisine
dayanır?
A)Rakibinin
fiyatının
sabit
olduğu
B)
Rakibinin
üretim
düzeyinin
sabit
olduğu
C) Rakibinin, fiyat indirimlerine aynı miktardaki indirimle karşılık vereceği, ancak fiyat artışlarında kendisini takip etmeyeceği
D) Rakibinin, makul düzeyde olan tüm fiyat değişikliklerine aynı miktarda değişikliklerle karşılık vereceği
E)
Rakibinin
marjinal
maliyetinin
kendisininkinden
düşük
olacağı
29-Toplam değiĢken maliyet fonksiyonu C(Q) = 9Q2 +Q+ 85 olan bir firmanın marjinal maliyet fonksiyonununĢeklinasıldır?
A)Negatifeğimlidir.
B)Üretimdenbağımsızdır.
C)Doğrusaldır.
D)Uşeklindedir.
E) Ters S şeklindedir.
30-tekelci firmann karını maksimize ettiği noktada ort.toplam maly.eğrisinn Ģekli nasıldr?
a-negatif eğimli
b-pozitif "
c-eğimi sıfır
d-eğimi sonsuz
e-ort.toplam maly. eğrisinn eğimi marjinal maly eğrisnn eğiminden büyüktr..
31-1-1947 yılında dıĢ ticarette serbestleĢmeyi sağlamak amacıyla oluĢturulan uluslar arası kurulĢ?
a-salt
b-start
c-gatt
d-imf
e-unctad
32-Türkiye imfye kaç yılında üyeoldu?
a-1945
b-1947
c-1958
d-1952
e-1961
33-birleĢmiĢ milletler gk nn 1964 tarihinde cenevre konferansında onayladığı?
a-gatt
b-unctad
c-dtö
d-oecd
e-salt
34-dünya ticaret örgütünn kuruluĢ anlaĢması kaç tarihinde yürürlüğe girdi?
a-1ocak
b-1
c-1ocak
d-1
e-1
ocak
ocak
ocak
35-Türkiyenn dünya tic.örgütüne üyeliği kaç yılında olmuĢtur?
a-1995
b-1996
c-1997
d-1998
e-1999
36-aĢağıdakilerden hangisi türkiyenn içinde olduğu iktisadi örgütlerden değildr?
a-eco
b-keib
c-nafta
d-oecd
1995
1996
1997
1998
1999
e-d-8
37-14 aralık 1960 tarihinde imzalanan paris sözleĢmesine dayanarak kurulmuĢ olana ekonomik örgüt?
a-gatt
b-oecd
c-oeec
d-dtö
e-imf
38-avrupa ekonomik iĢbirliği örgütünn (oecc) kuruluĢu?
a-1945
b-1946
c-1947
d-1948
e-1949
39-ekonomik iĢbirliği ve kalkınma örgütünn (oecd) kuruluĢu?
a-1958
b-1959
c-1960
d-1961
e-1962
40-yeni klasiklere göre önceden açıklanmayan geniĢletici para politikası kısa dönemde fiyat ve hasıla düzeyini nasıl etkiler*
a) fiyat artar hasıla azalır
b) fiyat azalır hasıla artar
c) fiyat artar hasıla artar
d) fiyat değişmez hasıla artar
e) fiyat artar hasıla değişmez
41-uygulamada sadece ithal edilecek mal hacminin belirlendiği kota türüne ne ad verilir?
a)tahsisli kota
b) ağrılıklı kota
c) global kota
d)açık kota
42-parann
miktar
teorisini
para
tutumu
yaklaĢımı
olarak
açıklayan
iktisatçı
a-fisher
b-marshall-pigou
c-keynes
d-tobin
e-erdal ünsal
43-üretim imkanları eğrisi neyi gösterr? (kaymakamlık 1998)
a-tam
b-alternatif
c-bir
d-üretim maliyet fonsiyonunu
istihdam
mal
ülkenn
üretim
sınırını
bileşimlerini
imkanlarını
44-bir ekonomide sahip olunan teknoloji düzeyi veri iken tüm üretim faktörlerinin tam etkikn kullanımı sonucu elde edilecek mal
bileĢimlerinin geometrik yerine ne ad verilir?
a-talep eğrisi
b-üretim fonksiyonu
c-transformasyon eğrisi
d-azalan verimler kanunu
e-say kanunu
45-iki küçük firmanın olduğu ve söz konusu firmaların aralarındaki rekabetin fiyat istikrarsızlığı yarattığı oligopol modeli
aĢağıdakilerden hangisidir?
a-cournot
b-edgevort
c-bertrant
d-chamberlin
e-stackelberg mode
modeli
modeli
modeli
modeli
46-hangisi ürün dönüĢüm oranını verr?
oranı
a-marj.ikame
b-marj.tek.ik.oranı
c-fırsat
d-marjinal
e-marj.hasılat
malıyeti
fayda
47-klasik miktar kuramında para arzı artarsa ne olur
a-aynı oranda yatrm artısı
b-aynı oranda fiyat artıĢı
c-faiz düşer
d-yatrım artar
e-tüketim düşer
48-aĢağıdakilerden hangisi uzun dönemde sürekli enflasyonn nedenlerinden biridr?
a-vergi oranlarında artış
b-kamu harcamalarında artış
c-yerli
parann
d-sürekli parasal geliĢme
e-toplam talepte azalma
yabancı
paralar
karşısında
değerinn
yükselmesi
49-para otoritelerinn senyoraj gelirini sürekli artırabilmesi için aĢağdaki hangi koĢuln sağlanmsı gerekir
a-rezerv para mik.artması
b-enf.yükselmesi
c-enf.düşmesi
d-rez.para talebnn artması
e-rez.para talebnn azalması
50-keynese göre ekonominn kendiliğinden tam isthdama ulaĢmasını sağlayan mekanizmalrdan hangisiyanlıĢtr?
a-emek
piyasasında
arz
fazlalığınn
söz
konusu
olması
nominal
ücretlerin
düşmesine
yol
açar
b-ücretlerde
düşüş
talep
yetersizliğine
neden
olacağından
fiyatlar
genel
düzeyi
geriliycektr
c-fiyatlar genel düzeynn düĢmesi pra piyasasında para stoğunn reel değerini yükselteceğinden tahvil talebinde azalıĢ olur
d-toplam
talebin
artması
ekonominn
kendiliğinden
tam
istihdama
ulaşmasını
sağlar
e-fiyatlar genel düzeynn düşmesi pra piyasasında para stoğunn reel değerini yükselteceğinden tahvil talebinde artış olur..
51-genellikle geliĢmekte olan ülkelerin tarım sektöründe var olan gizli iĢsizliğin tanımı hangisidr?
a-işgücünn marj.veriminn 1 e eşit olması
b-işgücünn ort.verimnn azalması
c-iĢgücünn marj.verimnn 0 olması
d-işgücünn marj.verimnn negatif olması
e-işgücünn marj.verimnn sabit olması
52-iktisat politikası araçlarıyla mücadele etmenn mümkün olmadığı iĢsizlik türü?
a-yapısal
b-arızi
c-gizli
d-teknolojik
e-konjonktürel
53-doğal iĢsizlik orannı düĢürmeyi amaçlayan politikalara ne denir?
a-istikrar polt.
b-makro ek.polt.
c-istihdam polt.
d-kur polt.
e-yapısal polt.
54-ekonomik durgunlukla ortaya çıkan iĢsizlik türü hangisiidr?
a-gönüllü
b-yapısal
c-doğal
d-dönemsel
e-normal
55-monetaristlere göre hangisinn kısa dönem philips eğrisini sola doğru kaydrması beklenr?
a-devlet harcamalarında azalmann
b-beklenen enf.orannda bir düĢüĢün
c-vergilerde artışın
d-beklenen enf.orannda artışın
e-para arzında azalmanın
56-iĢgücü verimliliğini artıran teknolojik yenilik sonucu negatif eğimli philips eğrisi nasıl değiĢir
a-sağa kayar
b-sola kayar
c-eğri boyunca yukardan aşağıya harekete neden olur
d-eğri boyunca aşağıdan yukarı harekete neden olur
e-eğri dik hale gelir
57-milli gelirin belirleniĢini gösteren 45 derece doğrusununda,otonom tüketim harcamalarındaki azalma toplam harcama doğrusunu
nasıl etkiler?
a)eğimi artar
b)eğimi azalır
c)doğru 45 derece doğrusu boyunca yukarı kayar
d)doğru 45 derece doğrusu boyunca aĢağı kayar
e)doğru değişmezken,45 derece doğrusu aşağı kayar
58-monetaristlere göre devlet harcamalarınn ekonomik faaliyet hacmi üzerinde
güçlü bir etkiye sahp olması aĢağdaki durumların hangisinde mümkündr?
a-devlet harcamaları tahvil satışıyla finanse ediliyorsa
b-devlet harcamaları vergilerdeki artışla finanse ediliyorsa
c-devlet harcamalrna vergilerdeki bir indirim eşlik ediyorsa
d-devlet harcamaları para stoğundaki bir artışla finanse ediliyorsa
e-devlet harcamalarına ihracattaki artıĢ eĢlik ediyorsa
59-monetaristlere göre tahvil satıĢı yoluyla finanse edilen devlet harcamalarındaki artıĢın reel üretim üzrndeki etkisi hakkında
hangisi doğrudur
a-hem kısa hem uzun dönemde etkin
b-ne kısa ne uzun dönemde etkin
c-sadece uzun dönemde etkin
d-sadece kısa dönemde etkin
e-kısa dönemde etkili değilsede uzun dönemde güçlüdür
60-yeni keynesyenlere göre aĢağıdakilerden hangisi nom.fiyat ve ücret katılıklarına yol açmaz (kamu ih.kur.2006)
a-katolog maly
b-etkin ücret uygulaması
c-fiyatların müzayede sürecinde belirlenmesi
d-zımni sözleşmeler
e-uzun dönemli sözleşmeler
61-yeni klasiklere göre iĢsizlik hangi biçimde ortaya çıkar (kaymakamlık 2009)
a-iradi
b-gayri iradi
c-yapısal
d-teknolojik
e-mevsimsel
62-neoklasik büyüme modeline göre toplumsal refahta kalıcı bir artıĢ yaĢanabilmesi için hangisi gerçekleĢmelidir?
a-teknolojik ilerleme olmalı
b-tasarruf artmalı
c-dışşal teknolojik ilerleme olmalı
d-dışşal teknolojik ilerleme olmalı
e-nüfus artış hızı olmalı
63-aĢağıdakilerden hangisi içsel büyüme modellerinn temelini atmıĢtr?
a-keynes
b-rommer
c-pasinetti
d-solow
e-kaldor
64-ingiliz merkantilizmin büründüğü Ģekil
a-ticari merk.
b-külçeci merk.
c-sanayi merkantilzmi
d-kamerallzm
e-tarım merk.
65-Finansal piyasalarda aracılık yapan kiĢilere ne ad verilir?
a) Mudi
b) Broker
c) Finans elemanı
d) Borsa uzmanı
e) Dealer
66-geliĢmiĢ ülkelerdeki üretim ve istihdam düzeyindeki istikrarsızlıkların temeli aĢağıdakilerden hangisidir?
a-net ihracattaki dalgalanmalar
b-tarımsal üretimin büyük ölçüde iklim koşullarına bağlı olması
c-devlet harcamalarının yetersizliği
d-yurtiçi yatırım talebindeki dalgalanmalar
e-döviz kurlarındaki dalgalanmalar
67-spekülasyon saikiyle para talebi sabitken para arzının artması lm eğrisini nasıl etkiler
a-sola kaydırır
b-sağa kaydırır
c-değiştirmez
d-sabit hale getirir
e-miktar eksenine paralel olur.
68-En iyi iktisat politikası politikasızlık politikasıdır diyen iktisatçı kimdir?
A)KEYNES
B)LAFFER
C)PHILIPS
D)LUCAS
E)HANSEN
69-AĢağıdakilerden hangisi Merkez Bankası bağımsızlığının türlerinden biri değildir?
A)Ġradi bağımsızlık
B)Yasal bağımsızlık
C)Fiili bağımsızlık
D)Politik bağımsızlık
E)Ekonomik bağımsızlık
70-beĢ yıllık kalkınma planları hangi büyüme modeli örnek alınarak hazırlanmıĢtr?
a-kaldor
b-leontief
c-horrod-domar
d-örümcek ağı
71-aĢağıdakilerden hangisi ödünç verilebilir fon arzının kaynaklarından değildr?
a-gelirin harcanmayan kısmı
b-harcanabilir gelir
c-gömüleme
d-amortisman
72-Türkiyede enflasyon hedeflemesi stratejisine kaç yılında geçildi?
a-2002
b-2003
c-2004
d-2005
e-2006
73)))2007 2008 2009 yıllarında için enflasyon hedefi yüzde kaç belirlenmiĢtr?
a-2.5
b-3
c-3.5
d-4
e-4.5
74-enflasyon hedeflemesi rejimi ilk defa hangi ülkede uygulanmıĢtr?
a-macaristan
b-ingiltere
c-abd
d-yeni zellanda
e-almanya
75-türkiyede uygulanan enf.hedeflemesinde kullanılan enf göstergesi hangisidir?
(kaymakamlık 2007)
a-gsmh deflatörü
b-tüfe
c-üfe
d-çekirdek enf
e-varlık fiyatları endeksi
76-2007 yılı sonu itibariyle ihracatın en yüksek olduğu ekonomik faaliyet alanı hangisidir? (kaymakamlık 2008)
a-tekstil
b-tütün
c-kağıt ürünleri
d-gıda ürünleri
e-motorlu kara taĢıtları
77-Türkiynn ihracatı ülke gruplarına göre değerlendirildiğinde en yüksek paya sahip ülke grubu?
a-bağımsız devletler topluluğu
b-ekonomik işbirliği teşkilatı
c-ekonomik iĢbirliği ve kalkınma örgütü
d-karadeniz ekonomik işbirliği teşkilatı
e-türkiye cumhuriyetleri
78-horrod-domar büyüme modeli ile solow büyüme modelinde ortak unsur?
a-teknolojik ilerleme
b-tasarruf birikimi
c-ar-ge harcamaları
d-bilgi
e-kamusal alt yapı yatrımları
79-monopolcü rekabet teorisine göre dıĢ ticaret nasıl açıklanır?
a-malların homojen olmasıyla
b-endüstriler arası ticaretle
c-endüstri içi ticaretle
d-malların standart olmasıyla
80-neo-klasiklere göre her üretim faktörü rekabet Ģartları altında üretime yapmıĢ olduğu marjinal katkı oranında pay alır ifadesi
hangsiyle ifade edilir?
a-euler denklemi
b-tunç kanunu
c-paraşüt kuramı
d-faiz ikilemi
e-solow ayrıştırımı
81-devletçilik uygulamalarınn temel finansörü kimdir?
a-tc merkez bankası
b-sümerbank
c-osmanlı bankası
d-türkiye sınai kalkınma bankası
e-halkbank
82-kamu harcamalrındaki artıĢın verimlilik artıĢı olmadan giedi fiyatlarında meydana gelen artıĢa bağlayan iktisatçı
aĢağıdakilerden hangisidir*
a-adam smith
b-baumal
c-rostow
d-keynes
e-pigou
83-aĢağıakilerden hangisi devalüasyonun baĢarı koĢullarından değildir?
a-ihracat malları talep esnekliği 1'den büyük olmalı.
b-ithalat malları talep esnekliği 1'den büyük olmalı
c-ülkede enflayonist eğilim olmamalı
d-ülkede deflasyonist eğilim olmamalı
e-ulusal para aĢırı değer kaybetmeli
84-klasik sistemde temel makroekonomik hedef nedir?
a-istikrarlı büyüme
b-fiyat istikrarı
c-dıĢ denge
d-tam istihdam
e-gelir dağılımında adalet
85-aĢağıdakilerden hangisi 1929 büyük bunalımla ilgilidir?
a-enflasyon
b-stagflasyon
c-resesyon
d-konsolidasyon
e-revalüasyon
86-Menkul değerlerin ilk kez çıkmıĢ oldukları piyasaya ne ad verilir?
a) Birincil piyasa
b) Finans piyasası
c) Para piyasası
d) Sermaye piyasası
e) Menkul değer piyasası
87-Ücret oranındaki yükseliĢi, iĢgücü veri iken sermayedeki artıĢa ya da sermaye veri iken iĢgücündeki azalıĢa bağlayan iktisatçı
aĢağıdakilerden hangisidir?
a)J.S. Mill
b)J.B. Say
c)J.M. Keynes
d)A. Marshall
e)D. Ricardo
88-aĢağıdakilerden hangisi açık finansman yapılmasınn keynesci gerekçesi olarak gösterilir
a-fisher etkisi
b-haavelmo-gelting teoremi
c-peacock-shaw yaklasımı
d-mccallum kuramı
e-ricardocu denklik teoremi
89-aĢağıdakilerden hangisi kıtlık rantınn yabancı ihracatçıya gitmesine neden olan bir dıĢ tic.kısıtlaması türüdür?
a-gönüllü ihracat kısıtlaması
b-ithalat kotaları
c-gümrük tarifesi
d-damping
e-ihracat tarifesi
90-Denge fiyatının, arz ve talebin kesiĢtiği noktada oluĢacağını ileri süren kanun aĢağıdakilerden hangisidir?
a)Arz kanunu
b)Talep kanunu
c)Fiyat kanunu
d)Piyasa kanunu
e)Denge kanunu
91-aĢağıdaki para politikası araçlarından hangisinn yapısal iĢsizliğe yol açma olasılğı yüksektr
a-açık piyasa işlemleri
b-selektif kredi denetimi politkası
c-zorunlu karşılık polit.
d-reeskont polt.
e-ithlat teminat oranları
92-kısa vadeli fon oranlarının yükseltilmesi,uzun vadeli faiz oranlarınn düĢürülmesini öngören politika hangisidr?
a-açık finansman politikası
b-ikiz açık yaklasımı
c-twist poliika
d-faiz arbitarjı
e-üçlü açmaz
93-enflasyon sürecinde devletin faizsiz yükümlülüklerinn enflasyon oranı kadar azalması hangisiyle ifade edilir
a-hoş olmayan monetarist aritmatik
b-tobin vergisi
c-enflasyon vergisi
d-olivera-tanzi
e-negatif vergileme teorisi
94-Monetarislere göre, aĢağıdakilerden hangisinin kısa dönemde Phillips eğrisini sola doğru kaydırması beklenir?
A) Devlet harcamalarında bir azalmanın
B) Beklenen enflasyon oranında bir düĢüĢün
C) Vergilerde bir artışın
D) İhracatta bir azalmanın
E) Para arzında bir azalmanın
95-AĢağıdakilerden hangisi cari iĢlemler kaleminde yer almaz
A) Hizmet ihracatı
B) Ülkedeki yabancı özel varlıklardaki değiĢme
C) Net yatırım geliri
D) Net transfer ödemeleri
E) Mal ithalatı
96-fFirma maliyetlerinin endüstri arzının geniĢlemesi sonucunda yukselmesı nasıl adlandırılır?
a) dışsal ekonomiler
b)içsel ekonomiler
c)dışsal eksi ekonomiler
d)ölçek ekonomileri
97-hangisi denk bütçe çarpanını ifade eder?
a-uyarılmış çarpan
b-haavelmo teoremi
c-harcama çarpanı
d-politika karması
e-etkisiz çarpan
98-klasiklere göre fiyatlar genel düzeyi neye bağlıdır ?
a. toplam talep
b. toplam arz
c. ekonomi tam istihadamda olduğu için fiyatlar genel düzeyi sabittir
d. piyasaların temizlliği varsayımı gereği fiyatlar genel düzeyi sabittir
e. hiçbiri
99-Döviz piyasalarında yapılan alıĢ ve satıĢlarda belirlenen ve her gün kambiyo fiyat cetvelleri ile ilan edilen döviz fiyatlarına ne ad
verilir?
a) Ödemeler dengesi
b) Gerçek kur
c) Döviz kuru
d) Düz kur
e) Belirlenmiş fiyat
100-klasiklere göre ort.fiyat düzeyinn iki katına çıktığında arz edilen mal ve hizmet miktarı nasıl değiĢir?
a-%50 azalır
b-%100 azalır
c-değiĢmez
d-%50 atar
e-%100 artar
101-hoĢ olmayan monetarist aritmetik görüĢü hangi düĢünce okulu tarafından ortaya
atılmıĢtr
a-yeni klasikler
b-post keynesyenler
c-yeni keynesyenler
d-monetaristler
e-avusturya okulu
102-hoĢ olmayan monetarist aritmetik görüĢünü ortaya atan iktisatçılar?
a-firreadman-savvage
b-sergent-wallace
c-pigou-dalton
d-fisher-marshall
e-carry-list
103-faiz haddi ve yatırım arasındaki iliĢkinn yönü aĢağıdakilerden hangisinde aynıdr
a-fiyatlar genel düzeyi-toplam talep
b-milli gelir-yatırım
c-harcanabilir gelir-tüketim
d-milli gelir-ithalat
e-faiz-tasarruf
104-aĢağıdaki kuruluĢlardan hangisi para politikasınn yürütümünü sağlar
a-uluslar arası para fonu
b-dünya tic.örgütü
c-oecd
d-avrupa merkez bank.
e-nafta
105-ihtiyat güdüsüyle para talebini ortaya atan iktisatçı
a-pigou
b-marshall
c-say
d-simith
e-ricardo
106-dünyada ilk merkez bankası nerde kurulmuĢtur
a-fransa
b-abd
c-ingiltere
d-italya
e-hollanda
107-para kime göre lüks maldır
a-pigou
b-friedman
c-simith
d-keynes
e-lucas
108-hangisi toplam talep üzerinde doğrudan etkide bulunmaz
a-faiz oranlarındaki değişmeler
b-kamu harcamalarındaki değişmeler
c-para arzındaki değişmeler
d-üretim hacmindeki değiĢmeler
e-vergi oranlarındaki değişmeler
109-faiz haddini piyasa faiz haddi ve doğal faiz haddi diye ayıran iktisatçı?
a-keynes
b-hicks
c-simith
d-wicksell
e-fisher
110-statik denge analiziyle ilk hangi iktisatçılar ilgilenmiĢtr
a-fizyokratlar
b-neo klasikler
c-merkantilistler
d-klasikler
e-keynesyenler
111-uzun vadeli menkul kıymetlerin faiz oranıyla kısa vadeli m.kıymetlerin faiz oranı arasında oluĢan faiz farkını nedir?
a-spread
b-röpor
c-varant
d-forward
e-valör
112-Devlet tahvillerinin anti-enflasyonist politika aracı olarak halka satılması durumunda likiditeyi en fazla kısan iĢlem
aĢağıdakilerden hangisidir?
a) Tahvillerin taksitli alışverişlerde kullanılması
b) Tahvillerin değişim aracı olarak kullanılması
c) Tahvillerin ihalelerde teminat olarak kullanılması
d) Tahvillerin bankalara iskonto ettirilmesi
e) Tahvillerin kiĢi ve firmaların portföyünde saklanması
113-kalkınmann büyük itiĢle baĢlatılabileceğini öne süren iktisatçı?
a-nurkse
b-levis
c-rodan
d-rostow
e-fleming
114-içsel büyüme kuramına göre yeniliğin gerçekleĢmesi aĢağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a-emek verimliliğinde artış olması
b-tam rekabet şartlarınn geçerli olması
c-monopolistik piyasa koĢullarınn geçerli olması
d-üretimde pozitif dışşallık olgusunn görülmsi
e-ithalatın artması
115-aĢağıdakilerden hangisi insani kalkınma endeksinn değiĢkenlerinden biri değildr
a-ortalama yaşam süresi
b-ortalama eğitim süresi
c-satın alma gücüne dönüştürülmüş gelir
d-barınma olanakları
e-yetişkin okur yazar oranı
116-Açık bir ekonomide fiyatlar ve diğer değiĢkenler sabitken, kısa dönem faiz oranlarının artması sonucu aĢağıdakilerden
hangisi meydana gelir?
A- Yerli para değer kaybeder ve toplam, talep azalır
B- Yerli para değer kaybeder ve toplam talep artar
C- Döviz talebi artar
D- Yerli para değer kazanır ve toplam talep artar
E- Yerli para değer kazanır ve toplam talep azalır
117-Tekelin talep eğrisinin Ed =1 olan noktasında marjinal gelir kaçtır?
A- Sıfırdır
B- Negatiftir
C- Sonsuzdur
D- Artmaktadır
E- Pozitif ve birden büyüktür
118- Durgun dönem dengesinde para hattındaki artıĢ, hangi durumda enflasyonun artmasına neden olmaz?
A- Para arzının artıĢ hızı ekonominin büyüme hızına eĢit veya altında olduğu zaman
B- Ekonominin büyüme hızı döviz kutu artış hızına eşit olduğu zaman
C- Para arzının artış hızı döviz kuru araş hızına eşit olduğu zaman
D- Ekonominin büyüme hızı faiz oranına eşit olduğu zaman
E- Ekonominin büyüme hızı para arzı artış hızından daha düşük olduğu zaman
119-Stolper-samuelson gelir dağılımı teoremı ile ılgılı olarak aĢagıdakılerden hangısı dogrudur ?
a)serbest ticaret ulkede yasayan ınsanların tumunun yararınadır .
b) serbest ticarette, ithalata rakip kesımde çalışanlar kazanır.
c)korumacılıkta ıthalata rakıp kesımde çalısanlar kazanır .
d) gumruk tarıfelrı uluslararası uzmanlaşmayı kolaylaştırdıgı için ulusal gelırı arttırıcı rol oynar
120-bireylerin bazılarının durumunu iyileĢtirirken bazılarının durumunu kotulestıren polıtıka dğiĢikliklerinin toplumsal
acıdan bır ıyılesme yaratıp yaratmadıgını degerlendırmede kullanılan ölçüt aĢagıdakılerden hangısıdır ?
a) kaldor hicks
b) rawls c) bergson
d) lipsey
121. AĢağıdakilerden hangisi �çık Piyasa ĠĢlemleri�in diğer para politikası araçlarına göre üstünlüklerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Merkez bankasının kontrolü altında olması ve inisiyatifinin merkez bankasında olması
Merkez bankası tarafından tam tersine çevrilememesi
Esnekliğin olması
Sektörler arası dengesizlik yaratılmaz.
İdari ve bürokratik gecikmenin söz konusu olmaması
122. AĢağıdakilerden hangisi kaynak esasına göre para arzı tanımı içinde yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Dış varlıklar
Net yurtiçi krediler
Kullanılmamış özel çekme hakları
Net diğer kalemler
Quasi para (para benzerleri)
123. AĢağıdakilerden hangisi reel faiz formülüdür? r; reel faiz πe; beklenen enflasyon i; nominal faiz
A)
B)
C)
D)
E)
r = i- πe
πe = r+i
(1+r) = (1+i) / (1+ πe)
(1+r) = [(1+ πe) / (1+i)] -1
r = i+ πe
124 AĢağıdakilerden tanımlardan hangisi �urley ve Shaw YaklaĢımı�ile ilgilidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bu yaklaşıma göre para arzı tanımına sadece fiilen tedavüldeki para girer.
Bu yaklaĢıma göre para arzı tanımına ödeme araçları ve bunların yakın �erine geçerleri�girer.
Bu yaklaşıma göre para arzı tanımına vadesiz mevduat ve yalnızca kredi girer
Bu yaklaşım kredi ile parayı aynı anlamda görmektedir.
Bu yaklaşıma göre para arzı tanımına sadece resmî mevduat girer.
125. AĢağıdakilerden hangisi �aumol-Tobin Para Talebinde Stok Kuramı�ile ilgili değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Spekülatif amaçlı para talebi faiz oranları ile ilişkilidir
Günlük iĢlemler nedeniyle para talebi bekleyiĢlerle iliĢkilidir
İhtiyat ve işlem nedeniyle para talebi gelir ve ilişkilidir.
İşlem nedeniyle para talebi faiz oranlarıyla ilişkilidir
Toplam para talebi beklentilerle ilişkilidir
126. Para nötrdür, makroekonomik değiĢkenleri etkilemez düĢüncesi aĢağıdaki iktisat okullarından hangisinin görüĢüdür?
A)
B)
C)
D)
E)
Keynesyen, monetarist
Klasik, post-keynesyen
Klasik, neo-klasik
Keynesyen, post-keynesyen
Rasyonel beklentiler, monetaristler.
127. Para, makro-ekonomik değikenleri etkiler ve nötr değildir önermesi;
A)
B)
C)
D)
E)
Klasik iktisat okulunun görüşüdür
Rasyonel beklentiler okulunun görüşüdür
Keynesyen iktisat okulunun görüĢüdür
Hem keynesyen hem de monetarist okulunun görüşüdür
Monetarist iktisat okulunun görüşüdür
128. �ir ekonomide, ancak öngörülemeyen para politikaları reel etkiler yaratır�önermesi aĢağıdakilerden hangisine aittir?
A)
B)
C)
D)
E)
Keynesyen ve neo klasik teori
Keynesyen ve klasik iktisat teorisi
Post-keynesyen iktisat teorisi
Rasyonel beklentiler teorisi
Monetarist iktisat teorisi.
129. AĢağıdakilerden hangisi �iktar Teorisi�in varsayımlarından değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Paranın dolaşım hızı sabittir.
Paranın bir değeri yoktur, nötrdür.
Parasal denge ve pasif finans ilkesi geçerlidir
Paranın metalar üzerindeki en önemli etkisi meta fiyatları üzerindedir
Parasal olgular, reel olgular üzerinde etkide bulunur.
130. Keynes� göre paranın en önemli iĢlevi aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ġktisadî aktörlerin karar alma süreçlerinde ve davranıĢlarında temel belirleyici iĢleve sahiptir.
Ekonomi açısından hiçbir öneme sahip değildir.
İktisadî krizleri tetikleyen en önemli saiktır.
Yalnızca bireylerin günlük işlerini kolaylaştırır.
Para bir örtüdür.
131. Klasik ve neo-klasik iktisat teorilerinin para kavramına iliĢkin görüĢleri aĢağıdakilerden hangisiyle geçersiz kılınmıĢtır?
A)
B)
C)
D)
E)
�enel Teori�in yayımlanmasıyla
I. Dünya savaşının yarattığı iktisadî sorunlarla
1929 büyük iktisadî bunalımıyla
Maliye politikasının öneminin artmasıyla
Philips eğrisi analiziyle
132. Ġktisadî aktörler arasında, para politikasının uygulanmasıyla ilgili olarak simetrik bilgi söz konusu olursa, Rasyonel
Beklentiler teorisine göre nasıl bir sonuç ortaya çıkar?
A)
B)
C)
D)
E)
Klasik iktisat teorisinin para kavramıyla ilgili öne sürdüğü önerme söz konusu olur
Keynesyen iktisat teorisinin para ile ilgili görüşleri doğrulanır.
Para politikaları tam olarak etkindir.
Para politikası uygulayıcıları itibar kaybına uğrar
Güçlü merkez bankası olmaz.
133. Keynes� göre para arz ve talebini eĢitleyen faiz oranına ne denir?
A)
B)
C)
D)
E)
Reel faiz oranı
Nominal faiz oranı
Piyasa faiz oranı
Doğal faiz oranı
Denge faiz oranı
134. Hicks�n, Keynes�n görüĢleriyle klasik teorinin ilkelerini bağdaĢtırarak ortaya koyduğu teorisi ne ile ilgilidir?
A)
B)
C)
D)
E)
IS-LM analizi
İstihdam analizi
Enflasyon analizi
Faizin esnekliği analizi
Gelir analizi
135. Keynesyen faiz teorisinde, faiz oranı;
A)
B)
C)
D)
E)
Para arzını para talebine eĢitler
Yatırımı tasarrufa eşitler
Gelir seviyesini belirler
İstihdamın seviyesini belirler
Enflasyon oranını belirler.
136. Klasik faiz teorisinde faiz oranı;
A)
B)
C)
D)
E)
Gelir seviyesini belirler
Yatırım düzeyini belirler
Tasarruf oranını belirler
Yatırımı tasarrufa eĢitler
Para arzı ve talebini birbirine eşitler.
137. AĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
A)
B)
C)
D)
E)
IS eğrisi üzerinde yatırımlar tasarruflara eşittir.
LM eğrisi üzerindeki her noktada para talebi para arzına eĢit olmayabilir.
Keynesyen teori ile neo-klasik teori ancak birlikte ele alınırsa faiz oranı belirlenir.
IS-LM analizinin diğer adı; neo-klasik sentezdir.
IS-LM modeli; mal, para, tahvil ve emek piyasalarının karşılıklı etkileşimini gösterir.
138. En düĢük faiz oranında para talebinin sonsuz olduğu duruma ne denir?
A)
B)
C)
D)
E)
Para krizi
Enflasyonist açık
Likidite tuzağı
Ekonomik kriz
Deflasyon
139. Likidite tercih teorisine göre, aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Faiz reel bir değişkendir
Para talebi para arzı tarafından belirlenir
Yatırımlar tasarruflar tarafından belirlenir
Enflasyonu değiştiren olay para arzının sürekli artmasıdır.
Para talebinin faiz değiĢmelerine sonsuz tepki gösterdiği bölgeye Keynes sahası denir.
200. AĢağıdakilerden hangisi T.C. Merkez Bankasının yasal organlarından değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Genel kurul
Başkanlık
Genel müdürlük
Para Politikası Kurulu
Yönetim komitesi
201-ilave bir brim tüketim sonucunda toplam faydada meydana gelen degiĢiklik
a)ölçek ekonomisidir
b)ortalama faydayı verir
c)engel kanunu olarak bilinir
d)1.gossen yasası olarak bilinir
e)talebin fiyat esneklignin tanımıdır
202—Bir ekonomide enflasyon oranı % 1 oranında artmıĢsa, Fisher denklemine göre aĢağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Reel faizler % 1 oranında artar.
B) Nominal faizler % 1 oranında artar.
C) Para arzı % 1 oranında artar.
D) İşlem sayısı % 1 oranında artar.
E) Herhangi bir değişme ortaya çıkmaz.
203—Hangisi ters para ikamesinin sonuçlarından biridir?
A) Ulusal paranın değer kaybetmesi.
B) Senyoraj gelirlerinde azalma.
C) Paranın değer saklama fonksiyonu kaybetmesi.
D) Emisyonda artıĢ.
E) Faiz oranlarında artış.
204--.AĢagıdakilerden hangisi neo klasik okulun vergileme ile ilgili düĢüncelerinden birisidir?
a.sabit oranlı
b.artan oranlı
c.azalan oranlı
d.çift vergileme
e.g**ürü usulu vergileme
205--.Reel devrevi dalgalanmalar yaklaĢımına göre ekonomik dalgalanmalar aĢagıdakilerin hangisinde ortaya çıkacak
degiĢikliklerin bir sonucudur?
a.potansiyel gsmh
b.maliye pol.
c.para pol.
d.yatırım harcamaları
e.tüketici tercihleri
206--.Monetaristlere göre beklenen enf oranı düĢtüğünde kısa dönem philips egrisi nasıl değiĢir?
a.dikey hale gelir
b.yatay hale gelir
c.sola dogru kayar
d.sağa dogru kayar
e.etkilenmez.
207-Türkiye 1950’de dıĢ ticarette liberalizasyon kararı almıĢ ancak 1952 yılında bu karardan vazgeçmek zorunda kalmıĢtır. Bunun
en önemli sebebi aĢağıdakilerden hangisidir?
A)Dış ticaret açığının hızla yükselmesi
B)Ġçeride sanayiyi koruma gereğinin ortaya çıkması
C)Liberalizasyona karşı toplumsal tepkilerin çok yükselmesi
D)Liberalizasyon kararı alınırken yeterli miktarda döviz olmaması
208-friedmana göre hangısı yanlıstır?
a) para löküs maldır
b) paranın gelir esnekliği 1.6 dır
c) enflasyonun nedeni para arzındakı dalgalanmalardır
d) para arzı büyüme oranı ile ilişki içersinde olmalıdır
209-keynesyen sistemde halkı elde para tutmaya iten faktörler hangisidir
a para arzı para talebi
b emek arzı emek talebi
c dolaşımdaki para gsyih
d milli gelir-- faiz oranı
e milligelir dolaşımdaki para
210-ĠĢçi yanılma modeliyle ilgili hangisi doğrudur?
A) Emek arzı gerçekleşen reel ücretin fonksiyonudur.
B) Emek arzı nominal ücretin fonksiyonudur.
C) Emek arzı beklenen reel ücretin fonksiyonudur.
D) Emek talebi beklenen reel ücretin fonksiyonudur.
E) Emek talebi beklenen nominal ücretin fonksiyonudur.
211-Solow modeline göre, durgun durum sermaye stokunun altın kural sermaye stokundan daha büyük olduğu bir ekonomide
durgun durum sermaye stokunun sürdürülebilmesi için ne yapılması gerekir?
A) Tüketim harcamaları arttırılmalıdır.
B) Tasarruf oranları azaltılmalıdır.
C) Aşınma oranları azaltılmalıdır.
D) Nüfus artış hızı düşürülmelidir.
E) Hiçbir şey yapılmasına gerek yoktur.
212--“ Para miktarıyla fiyatlar genel düzeyi aynı yönde ve aynı oranda değiĢir.”
Bu yargıya vurgu yapan ilk iktisatçı kimdir?
A) Fisher
B) Marshall
C) Ricardo
D) Smith
E) Friedman
213-Para arzı arttığı zaman tahvil talebi ve tahvil fiyatı artarken faiz oranları düĢer.
Söz konusu bu iliĢkiyi açıklayan görüĢ?
A) Beklenti Etkisi
B) Likidite Etkisi
C) Gerçekleşme Etkisi
D) Gibson Paradoksu
E) Fisher Etkisi
214-Hangisi Solow Büyüme Modeline göre doğru değildir?
A) Ekonomi istikrarlı bir durgun durum büyüme oranına sahiptir
B) Ekonomide tam rekabet koşulları geçerlidir
C) Ölçeğe göre sabit getiri söz konusudur
D) Tasarruf oranındaki artıĢlar, sürekli bir büyümeye neden olur
E) İşçi başına tüketimin en yüksek olduğu düzey sermayenin altın kuralı düzeyidir
215-* Tam rekabetçi bir piyasada faaliyet gösteren bir firmanın Marjinal Maliyeti, Marjinal Hâsılatını; SatıĢ Fiyatı da
Ortalama DeğiĢken Maliyetini aĢıyorsa firma kar maksimizasyonu için ne yapmalıdır?
A) Fiyatı düşürmelidir
B) Fiyatı yükseltmelidir
C) Üretimini artırmalıdır
D) Üretimini azaltmalıdır
E) Cari üretim miktarını sürdürmelidir
216-A ve B gibi iki mal arasındaki göreli fiyat yapısında değiĢmeler olması durumunda hangisi meydana gelir?
A) Farksızlık eğrisi üzerinde yukarı kayma olur.
B) Farksızlık eğrisi üzerinde aşağı kayma olur.
C) Bütçe doğrusu kayar ve eğimi değişir.
D) Bütçe doğrusu kayar.
E) Bütçe doğrusunun eğimi değişir.
217-Ekonomide zamanla rant ve ücretlerde artıs; kar oranlarında düsüs olacağı için ekonominin durgunluğa gireceğini
söyleyen iktisatçı ve teorisi asağıdakilerden hangisindedoğru verilmistir?
A) Emek-değer teorisi-K.Marks
B) Fayda-değer teorisi-Jevons
C) Kıyamet günü teorisi-D. Ricardo
D) Azalan kar oranları teorisi-F. Engels
E) Nüfus teorisi-T. Malthus
218-Türkiye ekonomisinde yasanacak olası bir ekonomik krizde asağıdakilerden hangisi en önemli neden olarak gösterilebilir?
A) Yurtdısına yapılacak olan kısıtlı bir askeri operasyon
B) ABD’de yasanan mortgage krizinin derinlesmesi
C) Faiz oranlarının düsük olması
D) Siyasi bir partinin kapatılması
E) İhracatın ithalatı karsılama oranının sürekli yükselmesi
219--Oligopol piyasasında yasanan rekabetin teknolojik gelisme ve iktisadi büyümeye sağlayacağı katkı ile bireylerin refahında
artısa yol açacağını ortaya koyan görüs asağıdakilerden hangisinde doğru verilmistir?
A) Oliveria-Tanzi yaklasımı
B) Marshall-Lerner-Robinson yaklasımı
C) Stolper-Samuelson yaklasımı
D) Schumpeter-Galbraith yaklasımı
E) II. Gossen yaklasımı
220-Yoksullastıran büyüme asağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir?
A) D.Ricardo B) Nurkse C) J.Bhagwati D) Galbraith E) Lucas
221-Talep yönlü enflasyon asağıdaki durumların hangisinde gerçeklesir?
A) Üretimde rekabet ihlal edildiğinde
B) Ters yönlü arz soku olduğunda
C) Merkez Bankası para arzını kıstığında
D) Toplam talep toplam arzdan fazla arttığında
E) Teknolojik gelisme olduğunda
222-Oligopol piyasalarda az sayıda firma vardır ve karsılıklı bağımlılık esastır. Firmalar fiyat üretim ve reklam gibi kararları
verirken rakiplerinin tepkilerini de göz önünde tutarlar."Her oyuncunun kendisinin ve rakibinin alternatiflerini bildiği rakiplerinin
de en iyi stratejiyi seçecekleri varsayımı ile stratejilerini belirledikleri oyun asağıdakilerden hangisidir?
A) Hakim Stratejili Oyun
B) Stackelberg Dengesi
C) Maxrhih Stratejisi
D) Nash Dengesi
E) Barometrik Liderlik Dengesi
223-"Hepimiz uzun dönemde ölmüs olacağız” sözü ile ekonomik analizindeki temel vurguyu ortaya koyan iktisadi ekol
asağıdakilerden hangisidir?
A) Klasikler
B) Keynezyen Ġktisat
C) Monetarizm
D) Neo-Klasikler
E) Cambridge okulu
224-“Devalüasyonun massetme üzerinde olumlu etki sağlayabilmesi için mal e hizmet üretimi artmalı ve massetme eğilimi
düsük olmalıdır” seklinde kısaca açıklanabilecek massetme yaklasımı asağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir?
A) Machlup
B) Keynes
C) Laursen
D) Metzler
E) Alexandr
225-PĠYASA TARAFLARINDAN BĠRĠSĠNĠN DĠĞERLERĠNĠN SAHĠP OLMADIĞI BĠLGĠYE SAHĠP OLMASI
NEDENĠYLE DĠĞERLERĠNĠ OLUMSUZ ETKĠLEYECEK BĠR TERCĠHTE BULUNMASINA NE DENIR
A) PARA ALDANIMI
B)TERS SEÇĠM
C)KREDİ TAYINLAMASI
D)AHLAKİ TEHLIKE
E)KÖTÜ NİYET
226--merkez bankasının parasal hedefleme stratejisi uygulaması halinde lm egrısı nasıldır?
a)yataydır
b)dikeydır
c)pozitif egımlıdır
d)negatıf egımlıdır
227
I. Yatırımlar II. Faiz oranları III. Otonom vergiler.
Keynesyen yaklaĢıma göre, para arzı artıĢı yukarıdakilerden hangilerini artırır?
II ve III
I ve II
Yalnız III
Yalnız II
Yalnız I
birbirinn yakın ikamesi mallar üreten firmalar topluluğuna ne ad verilir..
a-endüstri
b-ürün grubu
c-kartel
d-tröst
e-oligopol
228--hükümetin görünmez eli yaklaĢımına göre hükümetin görünmez eli hangsidr?
a-tam rekabet
b-monopol
c-oligopol
d-pazarlık süreci
e-kamu harcamaları
229--Sermaye hareketleri sonucunda oluĢan faiz ve kar payları nerede kaydedilir?
a) Sermaye hesabında
b) Cari iĢlemler hesabında
c) Rezerv hesabında
d) Net hata ve noksanlar hesabında
e) Mal ticareti hesabında
230--Ülkenin dıĢ alemle yaptığı her türlü mali sermaye ve dolaysız sermaye yatırımlar hangi hesaba kaydedilir?
a) Cari işlemler
b) Rezerv hareketleri
c) Sermaye
d) Net hata ve noksan
e) Mal ticareti
231--AĢağıdakilerden hangisi cari iĢlemler hesabının alt kalemlerinden biridir?
a) Resmi rezervler
b) Net hata noksan
c) Sermaye hesabı
d) Hizmet ticareti
e) Karşılık hesabı
232--Yeni Klasik YaklaĢıma göre, para arzındaki beklenmedik bir azalma sonucunda kısa dönemde çıktı düzeyi ve fiyatlar genel
düzeyi nasıl değiĢir?
Çıktı Düzeyi Fiyatlar Genel Düzeyi
A) Azalır DüĢer
B) Azalır Değişmez
C) Değişmez Düşer
D) Artar Düşer
E) Değişmez Yükselir
233--Borsalarda alım satımı yapılan teslimi ileriki bir tarihte yapılacak fiyatı ve vadesi bugünden belirlenmiĢ standart nitelikteki
sözleĢmelere ne denir?
A) Forward sözleşmeler
B) Futures sözleĢmeler
C) Swap sözleşmeleri
D) Hedging sözleşmeleri
E) Opsiyon sözleşmeleri
234--Ekonomide herhangi bir dengesizlik (resesyon ya da enflasyon) olmadığında ortaya çıkan iĢsizlik, aĢağıdaki iĢsizlik türlerinden
hangilerinin birleĢiminden oluĢur?
A) Devrevi ve mevsimlik işsizlik
B) Devrevi ve doğal işsizlik
C) Devrevi ve yapısal işsizlik
D) Mevsimlik ve doğal işsizlik
E) Friksiyonel ve yapısal iĢsizlik
235--Monopolcü firmanın girdi satın aldığı piyasada tam rekabet koĢullarının geçerli olduğu varsayımı altında karĢılaĢtığı girdi arz
eğrisiyle ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a Negatif eğime sahip bir eğridir
b negatif egime sahip bir dogrudur
c Miktar eksenine paralel bir doğrudur
d Yatay eksene düşey bir doğrudur
e Pozitif eğime sahip bir doğrudur
236--marjinal vergi oranı yüksek ise ne olur ?
a) lm yatık
b)ıs yatık
c)lm dikl
d)ıs dik
237--Ekonomide toplam çıktı düzeyinde bir azalma olduğunda,diğer Ģartlar sabitken para talebi ve faiz oranı nasıl değiĢir?
Para Talebi
Faiz Oranı
A) Artar
Yükselir
B) Artar
Düşer
C) Azalır
DüĢer
D) Azalır
Yükselir
E) Değişmez
Düşer
238--Keynesyenlere göre stoklardaki beklenmedik artıĢ hangisini gösterir?
A) Planlanan yatırımların planlanan tasarruflara eşit olduğunu
B) Cari ulusal gelirin toplam harcamaları aĢtığını
C) Toplam harcamaların cari ulusal geliri aştığını
D) Planlanan yatırımların planlanan tasarrufları aştığını
E) Toplam harcamaların cari ulusal gelire eşit olduğunu
239-- Keynesyen modele göre toplam talep eğrisi ile ilgili hangisi-hangileri doğrudur?
I-Harcama çarpanı küçüldükçe dikleşir.
II-Para talebinin faiz haddine duyarlılığı büyüdükçe dikleşir.
III-Yatırımın faize duyarlılığı büyüdükçe dikleşir.
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III
E) I, , III
240--Harrod-Domar büyüme modeliyle ilgili hangi ifade söylenemez?
A) Ekonominin doğal büyüme oranı garantili(gerekli) büyüme oranına eşit olduğunda dengeli bir büyüme vardır.
B) Ekonomideki sermaye-hâsıla katsayısı eşittir.
C) Üretim fonksiyonu sabit katsayılı bir fonksiyondur.
D) Ekonomik büyüme istikrarlıdır.
E) Dengeli büyüme süreci “bıçak sırtı” bir süreç özelliği gösterir
241--Bir ülkede yerleĢik ve yerleĢik olmayanlar, aynı anda hem ulusal hem de yabancı para talep ediyorsa aĢağıdakilerden hangisi
söz konusudur?
A) Paradan kaçış
B) Simetrik para ikamesi
C) Asimetrik para ikamesi
D) Sermaye hareketliliği
E) Sermaye kontrolü
242-- Bir ekonomide tekstil üretimine doğru yanlı büyüme olması durumunda hangisi gerçekleĢir?
A) Tekstil ihracatı artar
B) Tekstil ithalatı artar
C) Tekstil ihracatı ve ithalatı birlikte artar
D) Tekstil ihracatı ve diğer malların ihracatı artar
E) Tekstil ihracatı azalır
243))5 Nisan kararlarını diğer istikrar programlarından ayıran temel özellik?
A) Ortodoks bir yapıya sahip olması
B) Yapısal reformlara ağırlık vermesi
C) Ödemeler dengesini hedeflemesi
D) Döviz kuru çıpasına dayanması
E) Özelleştirmeleri ön plana çıkarması
244----iktisat literatüründe likidite tuzağına karĢı çıkan, likidite tuzağında bile toplam talebin negatif olacağını söyleyen iktisatcı
kimdir ?
a. marshall
b. pigou
c. a. simith
d. friedman
e. Lucas
245--aĢagıdaki hangi piyasa türünde verginin yansıması zordur ?
a) monopol
b) tam rakabet
c) dogal monopol
d) oligopol
e) eksik rekabet piyasası
246--türkiye ile ımf arasında ilk stanby anlaĢması ne zaman ımzalandı?
a)1946
b)1947
c)1961
d)1963
e)1973
247**Asağıdakilerden hangisi Tekeli olusturan nedenler arasında yer almaz?
A) Hammadde kaynaklarına sahip olma
B) Patent hakları
C) Yasal pazar imtiyazları
D) Doğal monopoller
E) Tüketim kalıpları
248--Dıs ticaret engellerinin kaldırıldığı, dısarıya ortak gümrük tarifesinin uygulandığı fakat faktörlerin serbest dolasamadığı
ekonomik birlesme türü hangisidir?
A) Ortak Pazar
B) Serbest Ticaret Bölgesi
C) Tercihli Ticaret Anlasması
D) Ekonomik Birlik
E) Gümrük Birliği
249---1.en iyi teoremi hangi piyasa için geçerlidir
a-monopol
b-düopol
c-oligopol
d-tam rekabet
e-tekelci rek.
250*** Rantın toprakların verim farkının yanında kente yakınlıktan dolayı artabileceğini söyleyen iktisatçı asağıdakilerden
hangisidir?
A) Von Thünen B) D. Ricardo
D) Gossen
E) Metzler
C) Galbraith
251--uzun dönem toplam arz eğrisinn konumu hangi faktör tarfından belirlenr
a-beklenen fiyat düzeyi
b-beklenen hasıla düzeyi
c-doğal hasıla düzeyi
d-gerçekleşen fiyat düzeyi
e-beklenen enflasyon düzeyi
252--yabancı sermaye yatrımlarınn gelirleri ödemeler bilançosunda nerde yer alır?
a-sermaye hesabı
b-uluslararası hizmetler
c-tek yanlı transferler
d-resmi rezervler
e-dış ticaret hesabı
253--Ülkeler arasında faktör fiyatları eĢitliği teoremine aĢağıdaki ifadelerden hangisi aykırı düĢer?
A)Ġki üretim kesiminde teknolojinin belirlediği faktör kullanma özellikleri aynı değildir.
B)Serbest ticaret, ülkelerin bol olarak sahip bulundukları faktörlerin fiyatını yükseltip kıt faktörün fiyatını düşürür.
C)Korumacılık ithalata rakip endüstrilerin gelirlerini arttırır.
D)Ülkeler arasında faktör hareketliliği yoktur.
254---AĢağıdakilerden hangisi dıĢ ticaretin dinamik yararları arasında yer almaz?
A)Ekonomik yapılanmada olumlu değişiklikler
B)Ülkede üretilemeyen ara ve yatırım mallarının ithalatının azalması
C)Üretimde verimliliğin yükselmesi
D)Üretimde etkinliğin arttırılması
255--Tam istihdamın geçerli olduğu bir ekonomide,hükümet harcamalarındaki bir artıĢ kısa dönemde fiyatlar genel düzeyi ile çıktı
düzeyini nasıl etkiler?
Fiyatlar genel düzeyi
A) Düşer
B) Artar
C) Artar
D) Artar
E) Düşer
Çıktı düzeyi
Değişmez
DeğiĢmez
Düşer
Artar
Düşer
256---Modern Kaynesyen teoriye göre, paranın dolanım hızıyla ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi doğrudur
A) Sabittir.
B) Sadece kısa dönemde değişken olup uzun dönemde sabittir.
C) Hem faiz oranıyla hem de gelirle pozitif yönlü bir ilişki içindedir.
D) Faiz oranıyla pozitif yönlü bir iliĢki içindedir ancak gelirle böyle bir iliĢkisi yoktur.
E) Faiz oranı ve gelirden bağımsızdır
257--Keynesyen iktisadın yorumlanmasına yönelik beĢ grup görüĢ içinde hicks-hansen çizgisinde geliĢen ıs-lm açıklaması
aĢağıdakilerden hangisidr?
a-ücret ve fiyat yapıĢkanlıkları
b-irrasyonel beklentler ve kalıcı dinamik dengesizlk
c-para ve diğer varlıkların arasında ikamenn yokluğu
d-esneklik kötümserliği
e-dönemler arası koordinasyon bozukluğu
258--yeni klasiklere göre konjonktür hareketlerinn temel ndeni hangisidr
a-toplam talepteki beklenmeyen dalgalanmalar
b-yatırmlardaki dalgalanmalar
c-toplam arz şokları
d-parasal nedenler
e-tüketimdeki dalgalanmalar
259*--gsmh hesaplanrken ekonominn belli bir dönemde ürettiği mal ve hizmetler hangi değere göre değerlenr
a-piyasa fiyatlarına
b-yatırım değerlerine
c-sağladıkları karlara
d-tüketim miktarına
e-faktör maliyetlerine
260---doğal iĢzsizlk oranını düĢürmeyi amaçlayan politikalara ne denir
a-maliye pol.
b-yapısal pol.
c-istikrar pol.
d-makroeko.pol
e-istihdam pol.
261---ülkemizde madeni ufaklık parayı tedavüle süren kurum hangisidr
a-merkez bankası
b-gelirler gen.müdürlüğü
c-hazine müsteĢarlığı
d-darphane
e-damga matbaası
262---klasiklere göre faiz haddi hangi piyasada oluĢur
a-para
b-sermaye
c-uluslararası
d-mal ve hizmet
e-monopollü rekabet
263---Marjinal tasarruf eğilimindeki bir artıĢ:
a)Çarpandan daha büyük bir artışa neden olur ve veri kamu harcamalarındaki bir artış denge çıktı üzerinde daha az etkiye neden olur.
b)Çarpandan daha büyük bir artışa neden olur, veri kamu harcamalarındaki bir artış denge çıktı üzerinde daha az etkiye neden olur.
c)Çarpandan daha küçük bir artıĢa neden olur , veri kamu harcamalarındaki bir artıĢ denge çıktı düzeyi üzerinde daha az etkiye
neden olur
d)Çarpandan daha küçük bir artışa neden olur ve veri kamu harcamalarındaki bir artış denge çıktı düzeyi üzerinde daha büyük etkiye neden
olur.
e)Hiçbiri
264--Keynesyen modelde firmalar hangi piyasa yapısı çerçevesinde ele alınmaktadır?
a)Tam rekabet
b)Fiyat Kabul edici
c)Monopol
d)Monopolcü rekabet
e)Oligopol
265---Ters arz Ģoku;
a)Kısa dönem Phillips eğrisini yukarı hareket ettirir
b)Kısa dönem Phillips eğrisini aşağı hareket ettirirken, uzun dönem Phillips eğrisini etkilemez.
c)Kısa dönem Philips eğrisini yukarı ve sağa hareket ettirir.
d)Kısa dönem Phillips eğrisini aĢağı ve sola hareket ettirir.
e)Kısa dönem Phillips eğrisini etkilemez iken uzun dönem Phillips eğrisini yukarı hareket ettir.
266--- Eğer bir ekonomide emek arzı ve teknolojik ilerlemenin arttığı bir dönemde para arzı sabit ise;
a)
b)
c)
d)
e)
Enflasyon olur
Durgunluk olur
Deflasyon olur
Faiz oranları artar
Stgflasyon olur
267--- Mali bir geniĢleme sonucu faizlerdeki artıĢı önlemek için para arzının arttırlması durumuna ne denir?
a) Senyoraj
b) Crowding-out
c) Crowding - in
d)Bütçe açıklarının parasallaştırılması
e)Aktarma Mekanizması
268--- ġayet TL Euroya karĢı değer kazanırken USD karĢı değer kaybederse, ithal malları hakkında ne söylenebilir:
a)
b)
c)
d)
e)
Türk malları ucuzlar ve Amerika’dan yapılan ithalat artar.
Abd ve Avrupa malları pahalılaşır
Abd malları pahalılaşırken Avrupa malları ucuzlar
Abd malları ucuzlar iken Avrupa malları pahalılaşır
Türk malları pahalılaşır, Avrupa’dan yapılan ithalat
269---Tam fiyat farklılaĢtırması yapan tekelci bir firma aĢağıdakilerden hangisini maksimize eder?
A) Tüketici artığı B) Refah kaybı
C) Etkinsizlik
D) Toplam refah
E) Toplam maliyet
270---çoğaltan sürecinin az geliĢmiĢ ülkelerde iĢlemeyiĢinin nedeni nedir?
a-marjınal tüketim eğiliminin yuksek oluşu
b-sermaye hasıla katsayısının yuksek oluşu
c-tasarrufların yüksek oluşu
d-nitelikli iĢgücünün eksikliği
e-hammadde ve sermaye malı ithalatının düşük oluşu
271---keynesyen modelde gsmh de görülen aĢırı dalgalanmaların nedeni nedir?
a-kamu harcamalarındaki dagalanmalar
b-yatırım harcamalarındaki dalgalanmalar
c-tüketim harcamalarındaki dalgalanmalar
d-enflasyon
e-deflasyon
272--uzun dönem toplam arz eğrisinin konumu hangi faktör tarafından belirlenir?
a-beklenen fiyat duzeyi
b-beklenen hasıla düzeyi
c-gerçekleşen fiyat düzeyi
d-gerçekleşen hasıla düzeyi
e-doğal hasıla düzeyi
273--iĢçi ücretlerinin ,iĢçinin üretime katkısına göre belirlenecegini ileri süren görüĢ ?
a-tunç kanunu
b-asgari geçim düzeyi teorisi
c-marjinal verimliklik kuramı
d-doğal ücret kuramı
e-ücret fonu kuramı
274--marjinal verimlilik teorisi hangi piyasada gecerlilik kazanır
a-monopol
b-tam rekabet
c-oligopol
d-mon.rekabet
e-monopson
275--bir ekonomide toplam iĢ gücünün verimliliği aĢağıdakilerden hangisiyle ölçülür
a-toplam büyüme oranı/işgücüne katılma oranı
b-toplam hasıla/toplam istihdam miktarı
c-toplam sermaye miktarı/toplam işgücü miktarı
d-toplam hasıla/toplam iĢgücü miktarı
e-toplam hasıla/kişi başına milli gelir
276---ıs-lm analizinde is eğrisi üzerinde kamu harcamaları ve vergilerin değiĢkenliği nasıldır
kamu harcamaları
a-sabit
b-sabit
c-değişebilir
d-değişebilir
e-sabit
vergiler
değişebilir
sabit
sabit
değişebilir
birşey söylenemez
277---AĢağıdakilerden hangisi Yeni Keynesyen yaklaĢımın geliĢtirdiği hipotezlerden biridir?
A) Kısa dönemde, reel değişkenler yalnızca beklenmedik para politikası ile değiştirilebilir.
B) Kısa dönemde para politikası, bekleniyor olsa bile reel değiĢkenleri etkileyebilir.
C) Kısa dönemde, işsizlik ile enflasyon arasında bir değiş tokuştan söz edilemez.
D) Parasal fiyat ve ücretler bütünüyle esnektir.
E) Parasal fiyat ve ücretler hem kısa hem de uzun
278--???Monetaristlerin özel sektörün dıĢlanması (dıĢlama etkisi) ve likidite tuzağına yaklaĢımlarıyla ilgili aĢağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Likidite tuzağının önemli olduğunu belirtmişler ancak dışlama etkisi üzerinde fazla durmamışlardır.
B) DıĢlama etkisinin önemli olduğunu belirtmiĢler ancak likidite tuzağı üzerinde fazla durmamıĢlardır.
C) Hem likidite tuzağının hem de dışlama etkisinin önemini vurgulamışlardır.
D) Ne likidite tuzağına ne de dışlama etkisine fazla bir önem vermemişlerdir.
E) Gerek likidite tuzağının gerekse de dışlama etkisinin ekonominin seyrine göre önemli veya
önemsiz olabileceğini belirtmişlerdir.
279---açık piy.iĢlemlerinn sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesi için gerekli olan koĢul nedir?
a-merkez bankasınn amaç bağımsızlığı
b-merkez bankasınn kişisel bağımsızlığı
c-finansal sistemin yeterli derinliğe sahip olması
d-kamu kesiminde dengenn sağlanması
e-bankacılık sektöründe rekabetin olmaması
280---Monetarizm, aĢağıdaki konulardan hangisi üzerinde daha fazla durmuĢtur?
a)Dış ticaret
b)Ücretler
c)Enflasyon
d)Resesyon
e)Denge
281---devlet birim baĢına vergi alır ise hangisi olur?
a-ortalama değişken maly sbt kalır
b-marj maly sbt kalır
c-sabit maly artar
d-hem ort hem marj maly artar
282---Keynesyen GörüĢ’e göre ekonomideki en büyük tehlike aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Enflasyon
B) ĠĢsizlik
C) Deflasyon
D) Devalüasyon
E) Yetersiz büyüme
283---Tarım sübvansiyonlarını zorunlu hale getiren temel neden aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Gıda ürünlerinin düşük gelirli kesime daha düşük fiyattan satılarak bu kesimin desteklenmesi
B) Tarım ürünleri ihracatının daha kârlı hale getirilerek tarım sektörünün geliştirilmesi
C) Tarımsal ithalatın teşvik edilerek daha kaliteli gıda tüketiminin sağlanması
D) Tarımın iklim koĢullarına bağlı olmasından kaynaklanan piyasa belirsizlikleri
E) Çiftçi kesiminin genellikle düşük gelirli olması
284--merkez bankası para politikası amacını belirledikten sonra bu amacı etkilemek için hangi değiĢkeni kullanır
a-araç değişken
b-amaç değişken
c-ara hedef değiĢken
d-ana hedef değişken
e-faaliyet değişkeni
285--merkez bankası enflasyon hedeflemesi politikası uygularken hangi araç değiĢkeni kullanır
a-mevduat munzam karşılık oranı
b-kısa vadeli faiz oranı
c-nominal gelir büyüme oranı
c-reel gelir büyüme oranı
e-api
286---arz esnekliğinin sıfır olduğu durumda ekonomik rant nasıldır?
a-minimum
b-transfer kanancından küçük
c-maksimum
d-sıfır
e-transfer kazancına eşit
287--diğer girdilerin üretimde kullanılan miktarı sabitken bir değişken girdinin bir malın üretiminde kullanılan miktarı artıyorsa; toplam
ürünün azalarak artmaya başladığı noktada aĢağıdakilerden hangisi gerçekleĢir?
a-ortalama ürün maksimum olur
b-ortalam ürün sıfır olur
c-ortalam ürün azalır
d-marjinal ürün maksimum olur
e-marjinal ürün sıfır olur
288--kısa dönemde marjinal maliyet ortalam değiĢken maliyete eĢitse aĢağıdakilerden hangisi söz konusudur?
a-ortalama maliyet minimumdur
b-ortalam maliyet azalmaktadır
c-ortalam maliyet artmaktadır
d-ortalam sabit maliyet minimumdur
e-ortalam sabit maliyet maksimumdur
289--aet-avrupa ekonomik topluluğu ne zaman kuruldu
1947
1957
1958
1964
1967
290----Uygulamada sadece ithal edilecek mal hacminin, belirlendiği kota türüne ne ad verilir?
A) Ağırlıklı kota
B) Tahsisli kota
C) Gümrük tarifeleri kotası
D) Açık kota
E) Global kot
291---AĢağıdakılerden hangısı hızlandıran ılkesı ve modelının varsayımlarından degıldır?
a) ekonomıde mevcut sermaye stoku butunuyle kullanılır
b) hızlandıran ılkesı sınırsız bıcımde ve ıkı yönlü (sımetrik) işler
c) sermaye hasıla oranı sabıttır
d) iĢletmler eksık kapasıte ıle çalısır
292--telafı edıcı butceler teorısının ozellıklerınden degıldır?
a) ıstıhdam sevıyesıne kadar butce acık verecek sekılde baglanmıstır
b)ekonomının durgunluk donemınde sosyal yardımlar arttırılmalı
c) bılgılendırılmeyen atıl fonların vergılendırılmesı suretıyle kamu harcamaları azaltılmalıdır
d) ekonomının durgunluk donemınden cıkmasıyla bırlıkte kamu harcamaları azaltılmalıdır
293--açık ekonomide kısa vadeli faizlerin yükselmesi sonucu,
a-yerli para değer kazanır toplam talep azalır
b-yerli para değer kazanır toplam talep artar
c-yerli para değer kaybeder toplam talep artar
d-yerli para değer kaybeder toplam talep azalır
e-döviz talebi artar
294---öd.bilançosu açığı sabit kur sisteminde nasıl ortadan kaldırılabilir
a-yurt içi fiyatların dünya fiyatlarından daha fazla artmasını sağlayarak
b-ticaret ve ödemeleri etkili bir şekilde denetleyerek
c-döviz kurlarını sık sık ayarlayarak
d-dış borçlara sınırlama getirerek
e-sermaye ihracatını teşvik ederek
295---- Türkiye Avrupa Birliği ile ortaklık antlaĢmasını hangi yılda imzalamıĢtır?
a) 1957
b) 1963
c) 1994
d) 1999
296---Yapısal enflasyonla ilgili olarak aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
a) Enerji, hammadde veya nitelikli eleman kıtlığı gibi nedenlerle üretimin artırılamaması ve bunun sonucunda oluşan fiyat yükselmesi
durumudur.
b) Daha çok az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde karşılaşılır.
c) Ġthal girdi fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak ortaya çıkar.
d) Çözümü için yapısal düzenlemeler gerekir.
e) Yapısal sorunlardan kaynaklanan enflasyonla mücadelede maliye politikasının başarısı azalır
297---Adam Smith’e göre, değer konusunda önemli olan aĢağıdakilerden hangisidir?
a)Kullanım değeri
b)DeğiĢim değeri
c)Fayda değeri
d)Piyasa değeri
e)Emek değeri
298---Bir iktisadi sistemin hedefinin malların üretimi değil, faydalarının üretimi olduğunu ileri süren görüĢ aĢağıdaki ekollerden
hangisine aittir?
a)Neoklasik iktisat
b)Keynes iktisadı
c)Klasik iktisat
d)Arz Yönlü İktisat
e)Anayasal İktisat
299---Klasiklere göre “değer”in temelini aĢağıdakilerden hangisi oluĢturur?
a)İhtiyaçları karşılama özelliği
b)Para
c)Harcanan emek
d)Harcanan zaman
e)Hiçbiri
300---UyuĢturucu ile mücadele programı yürüten devletin afyonun uyuĢturucu yapımında kullanımına engel olmak amacıyla ekim
alanlarını sınırlandırması aĢağıdakilerden hangisine neden olur?
Denge fiyatı sabit kalır
Denge fiyatı artar
Denge fiyatı önce artar sonra azalır
Talep açığı oluşur
Denge fiyatı azalır
301----Keynesyen iktisadi yorumlanmasına yönelik beĢ grup görüĢ içinde Hicks-Hansen çizgisinde geliĢen IS-LM açıklaması
aĢağıdakilerden hangisidir?
Para ve diğer varlıklar arasında ikamenin yolduğu
Ücret-fiyat yapıĢkanlıkları
Esneklik kötümserliği (hidrolik Keynesçilik)
İrrasyonel beklentiler ve/veya kalıcı dinamik dengesizlik
Dönemler arası koordinasyon bozukluğu
302----engels egırısı mıktar eksenıne dıkse hangısı dogrudur ?
a geliir esneklıgı sıfıra esıttır.
b gelır esneklıgı sonsuza esıttrı.
c gelır esnekklıgı sıfırdan kucuktır
d gelır esneklıg sıfırdan buyuk.
303-----keynesyenlerde yatırımların temel belirleyicisi
1-sermayenin marjinal etkinligi
2-faiz oranları
3-tasarruflar
4-milli gelir
1,2,3
1,2
3,4
1,3
2,4
304----klasiklerde mahrecler yasasını eleĢtiren iktisatcı
smith
ricardo
malthus
mill
keynes
305----keyneslerde halkı elde para tutmaya iten nedenler
para arzı-para talebi
emek arzı-emek talebi
milli gelir-faiz oranı
milli gelir-dolasımdaki para
dolasımdaki para-gsmh
306----keyneslerde özel sektor yatırımlarının belirleyicisi
borclanmanın maliyeti-tahmin edilen gelir
net kazanç-tahmin edilen gelir
borçlanma maliyeti-net kazanç
faiz oranı-tahmin edilen gelir
sermaye maliyeti-borçlanma maliyeti
307-----hangisi piyasa mekanizmasınn iyi iĢlemesini bozmaz?
a-eksik rekabet
b-dışşallık
c-kamu malları
d-simetrik bilgi
e-deverevi dalgalanmalar
308------Tam rekabet koĢulları altında aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A)
B)
C)
D)
E)
Firmanın toplam hasılatı sabit bir oranda artar
Marjinal hasılatın değişim hızı sıfırdır
Firmanın kısa dönem dengesi ortalama maliyetin minimum noktasında gerçekleĢir
Firmanın kısa dönem toplam maliyet eğrisi önce azalarak sonra artarak artar
Piyasa talep eğrisi az esnek iken, firma talep eğrisi tam esnektir
309----Enflasyonla mücadele de bankalar yerine doğrudan Ģahıslardan borçlanma yolunun tercih edilmesinin nedeni nedir?
a-bankaların borç vermek istememeleri
b-özel tüketim harcamalarının kısılması
c-toplam arzın arttırılması
d-para arzının genişletilmesi
310----Gümrük vergileri ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
a)spesifik gümrük vergileri adet ve ağırlık üzerinden alınır.
b)advolerm malın değerinin oranı şeklinde alınır
c)spesifik gümrük vergileri ithal malları talebini ucuz mallardan pahalıya kaydırabilir.
d)advalorem vergiler spesifik vergiler kadar dış koruma sağlamaz.
311-geometrik olarak ortalama ürünün tanımı aĢağıdakilerden hangisidir?
a-orjini toplam ürün eğrisinde karĢılık gelen noktaya birleĢtirilen doğrunun eğimi
b-toplam ürün eğrisinin o noktadaki eğimi
c-toplam ürün eğrisinin azalan verimler gösterdiği nokta
d-optimum üretim düzeyinin altında toplam ürün eğrisini kestiği nokta
e-toplam ürün eğrisinin sabit verimler gösterdiği nokta
312-farklı gelir dağılımlarının belirlediği farklı baĢlangıç noktaları için tüketiciler arasında değiĢimin son bulduğu ve marjinal
ikame oranlarının eĢit olduğu noktaların geometrik yerine ne ad verilir?
a-anlaĢma eğrisi
b-üretim imkanları eğrisi
c-etkin üretim eğrisi
d-üretimin enlaşma eğrisi
e-farksızlık eğrisi
313-arz esnekliğinin sıfır olduğu durumda ekonomik rant nasıldır?
a-minimum
b-transfer kazancından küçük
c-maksimum
d-sıfır
e-transfer kazancına eşit
314-oplam talep, toplam arzdan düĢük düzeyde kalırsa, aradaki fark deflâsyonist açık olarak belirlenir ve ekonomide gelir ve
istihdam düzeyi geriler. Bu durumu giderici en etkili önlem aĢağıdakilerden hangisidir?
a)Yüksek oranlı gelir vergisi ve transfer harcama artışı
b)Yüksek oranda gelir vergisi ve carî harcama artışı
c)Gelire bağlı olmayan vergi ve gelir yaratıcı harcama artıĢı
d)Gelire bağlı olmayan vergi ve transfer harcaması
e)Gelire bağlı olmayan vergi ve ithalât artısı
315-Bir ekonomide kiĢilerin çoğunun miyop veya likidite sınırlı olduğunu varsayan yaklaĢım aĢağıdakilerden hangisidir?
a)Ricardian
b)Neo klâsik
c)Keynesyen
d)Klâsik
e)Rasyonel beklentiler
316-Otonom yatırımların neden olduğu dıĢlama etkisi aĢağıdaki faktörlerden hangisinin etkisi ile ortam çıkar?
a)Marjinal tüketim eğilimi
b)Marjinal tasarruf eğilimi
c)Marjinal ithalât eğilimi
d)Enflâsyon oranı
e)Yatırımların faiz esnekliği
317-Bir ekonomide sürekli bütçe açıklarının, tüketimi artırarak tasarrufları (sermaye birikimini) olumsuz etkileyeceğini, geçici
bütçe açıklarının ise gelir artacağı için tasarrufları artıracağını ileri süren görüĢ hangisidir?
a)Neo klâsik görüş
b)Post Keynesyen görüş
c)Klâsik görüĢ
d)Keynesyen görüş
e)Ricardian görüş
318-bir ekonomi de gelir dağılımda bozulması halinde a.Ģ hangisi ortaya çıkması beklenir?
a-düĢük mal talebinde artıĢ
b-normal mal talebinde artış
c-normal mal talebinin artması düşük mal talebinin artması
d-hem düşük mal hem normal mal talep artışı
319-A.ġ hangisi enflasyonda uygulanacak maliye politikasının baĢarısını olumsuz yönde etkilemez?
a-gerekli maliye politikası önlemlerinin zamanında alınması
b-politik kaygı nedeni ile gerekli politikalrın uygulanmaması
c-cari harcamaların artırılması
d-bazı sektörlerin enflasyonist süreçte olması
e-bazı yerel idarelerin genişletici politika uygulaması
320-Herhangi bir firmanın marjinal maliyetinin sağa doğru kaymasının nedeni nedir?
a-değişken faktörün fiyatındaki düşme
b-değişken faktörün fiyatındaki artma
c-değiĢken faktörün verimliliğindeki azalma
d-değişken faktörün verimliliğindeki artma
e-sabit faktörün verimliiğindeki düşme
321-bir ülkede yıllık enflasyon oranının gerçeğe en yakın olarak saptanmasını sağlayan endeks aĢağıdakilerden hangisidir?
a-tüfe
b-üfe
c-tefe
d-çekirdek enflasyon
e-gsyih deflatörü
322-bir banka para arzı artıĢını aĢağıdakilerden hangisiyle sağlar?
a-kredi vererek
b-daha az mevduat toplayarak
c-piyasa da bono alım satımı yaparak
d-topladığı vadeli mevduat kadar serbest karşılığını yükselterek
e-açık piyasa işlemleri uygulayarak
323-. ĠĢsizliği azaltmak için uygulanabilecek para politikası uygulaması aĢağıdakilerden hangisidir ?
a. sabit döviz kuru rejimi uygulaması
b.reeskont oranlarının artırılması
c.zorunlu karşılık oranlarının artırılması
d.devlet borçlanmalarının döviz cinsinden yapılması
e.açık piy. iĢemleri ile piyasadan devlet iç borçlanma senedi alınması
324-Toplam Arz Eğrisinin (AS) eğimini ne belirler?
A) Birim maliyetlerin değisme hızı
B) Talebin fiyat esnekliği
C) Firmanın üretim kapasitesi
D) Üretim açığı
E) Üretim olanakları eğrisi
325-monopol piyasasının marjinal hasılat eğrisinin,tam rekabet piyasasının marjinal hasılat eğrisinden farkı aĢağıdakilerden
hangisidir?
a-önca azalan sonra artan bir eğri olması
b-ortalama hasılattan büyük olabilmesi
c-toplam hasılattan büyük olabilmesi
d-ortalama hasılat eğrisini minimuma kesmesi
e-negatif değerler alabilmesi
326-tam rekabet piyasasında toplam hasılat doğrusunun eğimini aĢağıdakilerden hangisi belirler
a-fiyat
b-miktar
c-marjinal maliyet
d-marjinal hasılat
e-ortalam hasılat
327-tüketici dengeye ulaĢtığında aĢağıakilerden hangisinde eĢitlik sağlanmıĢtır?
a-her mala yapılan harcamanın tutarı
b-her maldan tükettiği miktarlar
c-her maldan sağladığı toplam faydalar
d-her mala harcadığı son liranın marjinal faydaları
e-her maldan sağladığı marjinal fayalar
328-asagıdakılerden hangısı mg e dahıldır?
a) transferler
b)kacakcılıktan elde edılen gelırler
c) net faktör gelırlerı
d) kurumlar vergisi
329-ekonomide tam kapasite mevvut iken aĢ.den hangisı dogru olur ?
a) arz esneklıgı max dır
b) arzın eğimi sıfırdır
c) arz esneklıgı talep esneklıgıne esıttır
d) arz esneklıgı talep esneklıgınden küçüktür
330-Keynesyen iktisatta, maliye politikasının
para politikasından daha etkin olmasının
sebebi nedir?
A) Para talebinin faize duyarlılığının düşük, yatırımların faize duyarlılığının yüksek olması
nedeniyle
B) Para talebinin faize duyarlılığının düşük, yatırımların faize duyarlılığının 0 olması nedeniyle
C) Para talebinin faize duyarlılığının yüksek,
yatırımların faize duyarlılığının düşük olması nedeniyle
D) Hem para talebinin, hem de yatırımların faize duyarlılığının yüksek olması nedeniyle
E) Hem para talebinin, hem de yatırımların faize duyarlılığının düşük olması nedeniyle
331-Aktivist olmayan bir politikan›n en temel avantaj›
nedir?
a.‹flsizli¤e çözüm bulmas›
b.Enflasyona engel olmas›
c.Ekonomik büyümeyi sa¤lamas›
d.Tam istihdam› sa¤lamas›
e.Ödemeler dengesini sa¤lamas›
332-keynese göre kısa dönemde yatrım harcamların temel belırlyecısı hangısıdırr
A ücretler ve faız oranları
B milli gelir duzeyı ve ucretler
C ekonomıye ılskın beklntıler ve faız oranları
D istıhdam ve ucretler
333-toplam arz eğrisi aşağıdakilerden hangisini ortaya koyar?
a-fiyat düzeyi ile milli hasıla arasındaki kısa dönemli ilişkiyi
b-fiyat ile talep miktarı arasındaki ilişkiyi
c-tüketim ile milli hasıla arasındaki ilişkiyi
d-gsmh ile istihdam arasındaki uzun dönemli ilişkiyi
e-reel milli gelir ve istihdam arasındaki kısa dönemli ilişkiyi
334-gelir düzeyi arttıkça aşağıdakilerden hangisi azalır?
a-ortalama tasarruf eğilimi
b-ortalama tüketim eğilimi
c-tüketim miktarı
d-yatırım harcamaları
e-tasarruf miktarı
335- Merkez bankas›n›n zorunlu rezerv oran›n› düflürmesi
durumunda rezerv talebi ve faiz oran›n›n e¤ilimi afla¤›dakilerden hangisidir?
a.Rezerv talebi azal›r, faiz oran› düfler.
b.Rezerv talebi azal›r, faiz oran› yükselir.
c.Rezerv talebi ve faiz oran› yükselir.
d.Rezerv talebi artar, faiz oran› düfler.
e.Rezerv talebi ve faiz oran› de¤iflmez.
336-genç endustri tezi hangi korumayı önerir
tam koruma
yarı koruma
gecici koruma
sürekli koruma
337-ekonomide zamanla rant ve ücretlerde artış; kar oranlarında düşüş olacagğı için ekonominin
durgunluga gireceğini soyleyen ıktısatcı ve teorisi
emek-deger teorisi
fayda-değer teorisi
kıyamet günü teorisi
azalan kar oranları teorisi
nufus teoirisi
k.marx
jevons
d.ricardo
engels
malthus
338-nurksenin ''buyumenin motoru'' olarak nitelendigi sektör hangisidir ?
tarım
sanayi
uluslararası ticaret
enerji
hizmetler
339-hangisi
re-export u onlemek için yapılan dış ticaret yöntemidir
yurtiçi katkı zorunlulugu
devlet yardımları
kota
ithalat teminatları
damping
340-ticaret amacı gütmeyen uluslarası kuruluşlara odenen aidatlar nerede yer alır
mal ticaret hesabı
resmi rezervler hesabı
tek yanlı transferler hesabı
uluslararası hizmetler hesabı
sermaye hesabı
341-histerisiz hipotezi kime aittir
blanchard-summers
summers-mankiw
keynes-hansen
friedman-brunner
lucas-wallace
342-Imf e göre gelişmekte olan ülkerlerdeki dış dengesizliğin nedeni aş. hangisidir?
a-üretim
b-nüfus
c-dövizd-istihdam
e-fiyat
343-Dış borç ödemeleri ödemeler bilançosununun hangi kısmında yer alır?
a-rezerv hareketleri
b-cari işlemler
c-sermaye hareketleri
d-net hata noksan
344-bir iktisadi sistemin hedefinin malların üretimi değil, faydalarının üretimi olduğunu ileri süren
görüş
keynesyen
neo klasik
yeni klasik
monetarist
klasik
345-Dış ticarette talep koşullarına ilk kez yer veren iktisatçı=?
a-a.smith
b-baro
c-d.ricardo
d-j.s.mill
e-j.b.say
346hangisi neo klasik deildir
marshall
edgeworth
pareto
neil wallace
stanley
347-Mb faiz oranını sabit tutmaya yönelik pp izlediği taktirde Is,lm e göre vergilerdeki artıştan gelir
nasıl etkilenir?
a)artar
b)azalır
c)değişmez
d)kısa dönemde artar uzun da değişmez
e)kısa dönemde değişmez uzunda artar.
348Bir endüstrinin emek hizmet talebinin esnekliği aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
A) Ürünün talep esnekliğine
B) Toplam üretim maliyeti içindeki emek maliyetinin oranına
C) Zamana
D) Üretimde kullanılan diğer faktörlerin emeği ikame güçlüğüne
E) İşçilerin çalışma ve boş zaman arasında yapacakları tercihe
349Teknolojik gelişme ya da sermaye stokundaki bir artış aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) Reel ücret azalır.
B) İstihdam azalır.
C) Reel ücret artarken istihdam azalır.
D) Reel ücret ve is-tihdam artar.
E) Reel ücret değişmez.
350-Reel konjonktür teorisine göre ekonomik dalgalanmaların nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplam talepte beklenmeyen dalgalanmalar
B) Toplam talepte beklenen dalgalanmalar
C) Para miktarındaki artış oranı
D) Verimlillikte ortaya çıkan tesadüfi dalgalanmalar
E) Gelecekteki satışlara ve kara ilişkin bekleyişler
351-Aşağıdakilerden hangisi monopol piyasasında fiyat farklılaştırılmasının yapılabilmesi için
gerekli koşullardan biri değildir?
A) Malın en azaından görünüşte değiştirilmesi
B) Malın satıldığı piyasanın bölümlü olması
C) Aynı malı alt piyasalarda aynı talep esnekliğine sahip olması
D) Piyasa alt piyasalara ayrılırken ortaya önemli bir marjinal maliyetin çıkmaması
E) Malın farklı farklı yerlerde satılması
352- Aşağıdakilerden hangisi “Açık Piyasa İşlemleri”nin diğer para politikası araçlarına göre
üstünlüklerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Merkez bankasının kontrolü altında olması ve inisiyatifinin merkez bankasında olması
Merkez bankası tarafından tam tersine çevrilememesi
Esnekliğin olması
Sektörler arası dengesizlik yaratılmaz.
İdari ve bürokratik gecikmenin söz konusu olmaması
353-.
Aşağıdakilerden hangisi kaynak esasına göre para arzı tanımı içinde yer almaz?
A) Dış varlıklar
B) Net yurtiçi krediler
C) Kullanılmamış özel çekme hakları
D) Net diğer kalemler
E) Quasi para (para benzerleri)
354.
faiz
Aşağıdakilerden hangisi reel faiz formülüdür? r; reel faiz
πe; beklenen enflasyon i; nominal
A) r = i- πe
B) πe = r+i
C) (1+r) = (1+i) / (1+ πe)
D) (1+r) = [(1+ πe) / (1+i)] -1
E) r = i+ πe
355-.
A)
B)
C)
D)
E)
Aşağıdakilerden tanımlardan hangisi “Gurley ve Shaw Yaklaşımı” ile ilgilidir?
Bu yaklaşıma göre para arzı tanımına sadece fiilen tedavüldeki para girer.
Bu yaklaşıma göre para arzı tanımına ödeme araçları ve bunların yakın “yerine geçerleri” girer.
Bu yaklaşıma göre para arzı tanımına vadesiz mevduat ve yalnızca kredi girer
Bu yaklaşım kredi ile parayı aynı anlamda görmektedir.
Bu yaklaşıma göre para arzı tanımına sadece resmî mevduat girer.
356.
A)
B)
C)
D)
E)
Aşağıdakilerden hangisi “Baumol-Tobin Para Talebinde Stok Kuramı” ile ilgili değildir?
Spekülatif amaçlı para talebi faiz oranları ile ilişkilidir
Günlük işlemler nedeniyle para talebi bekleyişlerle ilişkilidir
İhtiyat ve işlem nedeniyle para talebi gelir ve ilişkilidir.
İşlem nedeniyle para talebi faiz oranlarıyla ilişkilidir
Toplam para talebi beklentilerle ilişkilidir
357-. Para nötrdür, makroekonomik değişkenleri etkilemez düşüncesi aşağıdaki iktisat
okullarından hangisinin görüşüdür?
A) Keynesyen, monetarist
B) Klasik, post-keynesyen
C) Klasik, neo-klasik
D) Keynesyen, post-keynesyen
E) Rasyonel beklentiler, monetaristler.
358-.
Para, makro-ekonomik değikenleri etkiler ve nötr değildir önermesi;
A) Klasik iktisat okulunun görüşüdür
B) Rasyonel beklentiler okulunun görüşüdür
C) Keynesyen iktisat okulunun görüşüdür
D) Hem keynesyen hem de monetarist okulunun görüşüdür
E) Monetarist iktisat okulunun görüşüdür
359-. “Bir ekonomide, ancak öngörülemeyen para politikaları reel etkiler yaratır” önermesi
aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)
B)
C)
D)
E)
Keynesyen ve neo klasik teori
Keynesyen ve klasik iktisat teorisi
Post-keynesyen iktisat teorisi
Rasyonel beklentiler teorisi
Monetarist iktisat teorisi.
360.
Aşağıdakilerden hangisi ”Miktar Teorisi”nin varsayımlarından değildir?
A) Paranın dolaşım hızı sabittir.
B) Paranın bir değeri yoktur, nötrdür.
C) Parasal denge ve pasif finans ilkesi geçerlidir
D) Paranın metalar üzerindeki en önemli etkisi meta fiyatları üzerindedir
E) Parasal olgular, reel olgular üzerinde etkide bulunur.
361-.
A)
B)
C)
D)
E)
Keynes’e göre paranın en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
İktisadî aktörlerin karar alma süreçlerinde ve davranışlarında temel belirleyici işleve sahiptir.
Ekonomi açısından hiçbir öneme sahip değildir.
İktisadî krizleri tetikleyen en önemli saiktır.
Yalnızca bireylerin günlük işlerini kolaylaştırır.
Para bir örtüdür.
362-. Klasik ve neo-klasik iktisat teorilerinin para kavramına ilişkin görüşleri aşağıdakilerden
hangisiyle geçersiz kılınmıştır?
A) “Genel Teori”nin yayımlanmasıyla
B) I. Dünya savaşının yarattığı iktisadî sorunlarla
C) 1929 büyük iktisadî bunalımıyla
D) Maliye politikasının öneminin artmasıyla
E) Philips eğrisi analiziyle
363-. İktisadî aktörler arasında, para politikasının uygulanmasıyla ilgili olarak simetrik bilgi söz
konusu olursa, Rasyonel Beklentiler teorisine göre nasıl bir sonuç ortaya çıkar?
A)
B)
C)
D)
E)
Klasik iktisat teorisinin para kavramıyla ilgili öne sürdüğü önerme söz konusu olur
Keynesyen iktisat teorisinin para ile ilgili görüşleri doğrulanır.
Para politikaları tam olarak etkindir.
Para politikası uygulayıcıları itibar kaybına uğrar
Güçlü merkez bankası olmaz.
364-.
Keynes’e göre para arz ve talebini eşitleyen faiz oranına ne denir?
A) Reel faiz oranı
B) Nominal faiz oranı
C) Piyasa faiz oranı
D) Doğal faiz oranı
E) Denge faiz oranı
365-. Hicks’in, Keynes’in görüşleriyle klasik teorinin ilkelerini bağdaştırarak ortaya koyduğu
teorisi ne ile ilgilidir?
A)
B)
C)
D)
E)
IS-LM analizi
İstihdam analizi
Enflasyon analizi
Faizin esnekliği analizi
Gelir analizi
366.
A)
B)
C)
D)
E)
Para arzını para talebine eşitler
Yatırımı tasarrufa eşitler
Gelir seviyesini belirler
İstihdamın seviyesini belirler
Enflasyon oranını belirler.
367-.
A)
B)
C)
D)
E)
Keynesyen faiz teorisinde, faiz oranı;
Klasik faiz teorisinde faiz oranı;
Gelir seviyesini belirler
Yatırım düzeyini belirler
Tasarruf oranını belirler
Yatırımı tasarrufa eşitler
Para arzı ve talebini birbirine eşitler.
368-.
A)
B)
C)
D)
E)
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
IS eğrisi üzerinde yatırımlar tasarruflara eşittir.
LM eğrisi üzerindeki her noktada para talebi para arzına eşit olmayabilir.
Keynesyen teori ile neo-klasik teori ancak birlikte ele alınırsa faiz oranı belirlenir.
IS-LM analizinin diğer adı; neo-klasik sentezdir.
IS-LM modeli; mal, para, tahvil ve emek piyasalarının karşılıklı etkileşimini gösterir.
369-.
En düşük faiz oranında para talebinin sonsuz olduğu duruma ne denir?
A) Para krizi
B) Enflasyonist açık
C) Likidite tuzağı
D) Ekonomik kriz
E) Deflasyon
370-
Likidite tercih teorisine göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Faiz reel bir değişkendir
B) Para talebi para arzı tarafından belirlenir
C) Yatırımlar tasarruflar tarafından belirlenir
D) Enflasyonu değiştiren olay para arzının sürekli artmasıdır.
E) Para talebinin faiz değişmelerine sonsuz tepki gösterdiği bölgeye Keynes sahası denir.
371.
Aşağıdakilerden hangisi T.C. Merkez Bankasının yasal organlarından değildir?
A) Genel kurul
B) Başkanlık
C) Genel müdürlük
D) Para Politikası Kurulu
E) Yönetim komitesi
372-iktisat literatüründe likidite tuzağına karşı çıkan, likidite tuzağında bile toplam talebin negatif
olacağını söyleyen iktisatcı kimdir ?
a. marshall
b. pigou
c. a. simith
d. friedman
e. Lucas
373-Aşağıdakilerden hangisi tam rekabette uzun dönem denge ile ilgili sonuçlardan biri ''değildir''?
A) Endüstrideki mal tüm firmalar tarafından MC = P olacak şekilde satışa sunulur.
B) Tüm firmaların tesis büyüklüğü aynı olduğu için, tam kapasiteyi sağlayacak şekilde eşit üretim yaparlar.
C) Tüm firmaların ölçek büyüklüğü aynı olduğu için, optimum ölçeği sağlayacak şekilde eşit
üretim yaparlar.
D) Firmalar teknolojik açıdan özdeş oldukları için uzun dönemde endüstride, ölçeğe göre sabit
getiri durumu ortaya çıkar.
E) Uzun dönemde ortalama maliyeti minimize eden üretim düzeyinde firmalar ekonomik kar
elde ederler.
374--“ Para miktarıyla fiyatlar genel düzeyi aynı yönde ve aynı oranda değişir.”
Bu yargıya vurgu yapan ilk iktisatçı kimdir?
A) Fisher
B) Marshall
C) Ricardo
D) Smith
E) Friedman
375-Parasal ücretlerin sabit olduğu Keynesyen modelde,
eksik istihdam durumunda para stoğundaki
bir artış çıktı miktarı ve fiyatlar genel düzeyini
nasıl etkiler?
Çıktı miktarı
A) Artar
B) Artar
C) Sabit kalır
D) Artar
E) Belirsizdir
Fiyatlar genel düzeyi
Düşer
Yükselir
Yükselir
Sabit kalır
Yükselir
376Klasik makro modellere göre, toplam talepteki bir değişme aşağıdaki etkilerden hangisine
neden olmaz?
A) Fiyat düzeyinde bir değişme
B) Nominal ücret düzeyinde bir değişme
C) İstihdam düzeyinde kalıcı bir değişme
D) Enflasyon beklentilerinde bir değişme
E) Para talebinde bir değişme
377. Üretimde iki girdi kullanan tam rekabetçi bir firma için eş maliyet doğrusunun eşürün eğrisine
teğet olduğu noktada aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
A) Ürün minimum maliyetle üretilmektedir.
B) Marjinal teknik ikame oranı, girdilerin fiyatları oranından büyüktür.
C) Girdilerin marjinal verimliliklerinin oranı girdilerin fiyatlarının oranından büyüktür.
D) Girdilerin marjinal verimliliklerinin oranı girdilerin fiyatlarının oranından küçüktür.
E) Girdilerin fiyatları birbirine eşitti
378-philips egrisi kuramı hangisi üzerine kurulmuştur??
a
b
c
d
e
enflasyona neden olan teknolojik gelişme
döviz kurundaki dalgalanmalar
ücretlerin ve fiyatların degişmelerini engelleyen kurumsal faktörler
enflasyona neden olan para arzı artışları
enflasyona neden olan bütçe açıkları
379-keynese göre ekonominn kendiliğinden tam isthdama ulaşmasını sağlayan mekanizmalrdan
hangisi yanlıştr?
a-emek piyasasında arz fazlalığınn söz konusu olması nominal ücretlerin düşmesine yol açar
b-ücretlerde düşüş talep yetersizliğine neden olacağından fiyatlar genel düzeyi geriliycektr
c-fiyatlar genel düzeynn düşmesi pra piyasasında para stoğunn reel değerini yükselteceğinden tahvil talebinde
azalış olur
d-toplam talebin artması ekonominn kendiliğinden tam istihdama ulaşmasını sağlar
e-fiyatlar genel düzeynn düşmesi pra piyasasında para stoğunn reel değerini yükselteceğinden
tahvil talebinde artış olur.
380-monetaristlere göre tahvil satışı yoluyla finanse edilen devlet harcamalarındaki artışın reel
üretim üzrndeki etkisi hakkında hangisi doğrudur
a-hem kısa hem uzun dönemde etkin
b-ne kısa ne uzun dönemde etkin
c-sadece uzun dönemde etkin
d-sadece kısa dönemde etkin
e-kısa dönemde etkili değilsede uzun dönemde güçlüdür
381-Bir ülkede cari işlemler hesabı açık verirken, aynı zamanda devlet bütçesinde de açık var ise
aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A)
Özel yatırımlar özel tasarrufları aşar.
B)
Özel yatırımlar özel tasarruflardan eşittir.
C)
Özel yatırımlar özel tasarruflardan azdır.
D)
Kamu tasarrufları pozitiftir.
E)
Ülkenin sermaye hesabı da açık vermektedir
382-Aşağ. den hangisi Friedman ın para ile ilgili görüşlerini ifade etmektedir?
a.Değer saklama aracı olarak
c.Hesap birimi olarak
e.Önemsiz bir mal olarak
b.Mübadele aracı olarak
d.Bir tür peçe olarak
383-.Yatırım talebinin faiz esnekliğinin sonsuz old. bir durumda uygulanacak olan genişletici para
pol. aşağıdaki sonuclardan hangisine yol açar?
a.Faizler düşer ve milli gelirartar
b.Faizler düşer ve milli gelir azalır
c.Faziler düşer,fakat yatırımlar artmaz
d. Faizler düşer,fakat toplam talep artmaz
e.Faizler düşer,fakat milli gelir değişmez.
384-.Walras a göre para arzının para talebinden daha az olması durumunda aşağ. sonuclardan
hangisi ortaya çıkar?
a.Paranın değeri düşer
c.Döviz kurları yükselir
e.Fiyatlar düşer
b.Fiyatlar yükselir
d.Altın rezervleri artar
385-Çağdaş Keynesyenlere göre, kamu harcamaları arttığı zaman kişiler aşağıdakilerden hangisi
nedeniyle daha fazla paraya gereksinim duyarlar?
a-İhtiyat güdüsü
b-İşlem güdüsü
c-İstihdam güdüsü
d-Spekülasyon güdüsü
e-Gelecek güdüsü
386--Basit mevduat çarpanının bire eşit olması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
a.Zorunlu rezerv oranı %50dir
b.Zorunlu rezerv oranı %100 dür
c.Zorunlu rezerv oranı %0 dır
d.Altın rezerv oranı %10 dur.
e.Altın rezerv oranı %50 dir.
387--Acyo faiz teorisi'' ,olarak da bilinen faiz teorisi aşğd. iktisatçılardan hangisine aittir?
a.Keynes b. Wicksell c.Schumputer d.E.Böhm-Bawerk e.F.V.Hayek
388-Döviz arzında meydana gelen değişmeler aşğad. hangisine doğrudan bağlıdır?
a.Enf. oranı b. Ithalat oranı c.Yurt İçi toplam talep miktarı d.Milli Gelir Miktarı e.İhracat miktarı
389--Bankaların mudilerin ani mevduat taleplerini karşılamak ve karlı yatırım fırsatlarını
değerlendirmek amacıyla emniyet supabı olarak kasalarında bulundurdukları rezervlere ne ad
verilir?
a.Zorunlu rezervler b.Kısmı rezervler c.Serbest Rezervler d.Mutlak rezervler e.Reeskont rezervler
390---Güneş üzerinde görülen lekelerin 10-11 yıllık devreler itibariyle iklim şartlarını ve dolayısıyla
hasat miktarını etkilediğini savunan teoriye ………………… denir.
a) İklim ve hayat teorileri
b) Nakdi teoriler
c) Aşırı üretim teorileri
d) Güneş teorisi
e) İklim ve hasat teorileri
391--Durgunlukla mücadelede vergi politikasının temel amacı nedir?
a) Vergilerin arttırılmasıyla özel harcamaların kısılması
b) Vergi adaletini sağlamak
c) Vergi indirimleri yoluyla özel harcamaların arttırılması
d) Vergi kaçakçılığını önlemek
e) Hepsi
392--Adam Smith’e göre, değer konusunda önemli olan aşağıdakilerden hangisidir?
a)Kullanım değeri
b)Değişim değeri
c)Fayda değeri
d)Piyasa değeri
e)Emek değeri
393-Bir iktisadi sistemin hedefinin malların üretimi değil, faydalarının üretimi olduğunu ileri süren
görüş aşağıdaki ekollerden hangisine aittir?
a)Neoklasik iktisat
b)Keynes iktisadı
c)Klasik iktisat
d)Arz Yönlü İktisat
e)Anayasal İktisat
394--Devletin Yetersizliği Teorisi” ni aşağıdaki iktisadi akımlardan hangisi ortaya koymuştur?
a)Anayasal İktisat
b)Kurumsal İktisat
c)Tarihçi Okul
d)Neoklasik İktisat
e)Klasik İktisat
395--Misses’a göre, bireyi özgürlüğü için aşağıdaki mekanizmalardan hangisi gereklidir?
a)Piyasa mekanizması
b)Fiyat mekanizması
c)Talep mekanizması
d)Bilgi mekanizması
e)Para mekanizması
396--M0 para arzı tanımlarından hangisini simgelemektedir?
a) Parasal taban
b) Banka parası
c) Kaydi para
d )Merkez bankası parası
e) Likit para
397--Borsada alım satım yapan kişiye ne ad verilir?
a) Delaer
b) Broker
c) Mağşuş
d) Mudi
e) Mevduat
398--Aşağıdakilerden hangisi para piyasasında işlem gören araçlardan biri değildir?
a) Tüketici kredisi
b) Hazine bonosu
c) Mevduat sertifikasıdır
d) Finansman bonosu
e) Mevduat
399--Aşağıdakilerden hangisi futures sözleşmelerin özelliklerinden bir değildir?
a) Standarttırlar
b) Merkezi borsalarda işlem görürler
c) Fiyatlar merkezi otorite tarafından belirlenir
d) Likittirler
e) Başlangıç yatırımı gerektirir
400----Opsiyon piyasasında toplam kâr ne kadardır?
a) Sıfırdır
b) %10
c) %20
d) %30
e) %50
401--Aşağıdakilerden hangisi uluslararası bankacılık faaliyetlerinde görülen eğilimlerden biridir?
a) Merkezileşme
b) Şubesel daralma
c) Ticaret bankacılığı olma
d) Mevduat sıkıntısı
e) Yoğunlaşma *
402--AŞağıdakilerden hangisi ithal ikameci sanayileşmenin uygulandığı planlı dönemde yeni
sanayilerin karşılaştığı sorunlardan biri değildir?
a.İç piyasalara dönük üretim
b.Üretim teknolojisinde dışa bağımlılık
c.Yatırım için gerekli izinleri alamamak
d.Optimal ölçeğe ulaşamamak
e.Yabancı rakip malların kalitesini tutturamamak
403----1980 yılında uygulamaya sokulan 24 Ocak kararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
a.
b.
c.
d.
e.
Sık devalüasyonlarla esnek bir kur politikası izlemek
Fiyat kontrollerini kaldırmak
Temel mallara yapılan sübvansiyonları kaldırmak
İhracatı desteklemek
İthalat kontrollerini artırmak
404---Türkiye’de GSYİH’nin sektörel dağılımı incelendiğinde, 1980’li yıllarda keskin bir artışyaşayan
sektör aşağıdakilerden hangisidir?
a.Tarım
b.Hizmetler
c.Sanayi
d.Enerji
e.Otomotiv
405--AŞağıdakilerden hangisi yatırım olarak değerlendirilemez?
a.İMKB’den X-şirketine ait hisse senedi satın alınması
b.Ticari taksi satın alınması
c.Kamyon satın alınması
d.Demiryolu inşaatı yapılması
e.Yarı mamul madde miktarının artması
406--Aşağıdakilerden hangisi kamu sektörü yatırımları içerisinde en yüksek paya sahiptir?
a.Enerji
b.Eğitim
c.Sağlık
d.Ulaştırma-Haberleşme
e.Turizm
407---Türk imalat sanayinde ücretler dışındaki maliyetlere, (girdi maliyetlerine) yansıyan en önemli
unsur aşağıdakilerden hangisidir?
a.Nominal döviz kuru
b.Reel döviz kuru
c.Asgari ücret
d.Taşıma maliyetleri
408---Azgelişmişülkelerde nüfus artışının çok yüksek olmasının en önemli nedeni Aşağıdakilerden
hangisidir?
a.Düşük ölüm oranı
b.Hızlı kentleşme
c.Sağlık ko.ullarının giderek iyileşmesi
d.Sanayileşmenin giderek hızlanması
e.Hızlı doğum artışı
409--Rostow’a göre, kalkış aşamasındaki bir toplum Aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
a.Yatırım mallarının üretilmesi
b.Dışsal tasarrufların kullanılması
c.Üretken yatırım oranının yükseltilmesi
d.Kalkınmanın sürekli kılınması
e.Modern teknolojilerin uygulanması
410---Dio dengede bulunan eko nomide toplam talepteki bir artışınkısa dönemde etkisi nasıldır?
a-işçiler fiyat tahminleri ne olursa olsun işsizlik düşer.
b-işçiler fiyat artışlarını fazla tahmin ederlerse işssizlik düşer.
c-işçiler fiyat artışlarını eksik tahmin ederlerse işssizlik düşer.
d-işçiler fiyat artışlarını doğru tahmin ederlerse işsizlik düşer.
e-işçiler fiyat artışlarını doğru tahmin ederlerse işsizlik artar.
411-- mal pıyasası denge kosulunda yatırım asagıdakılerden hangısıne baglıdır
a
b
c
d
tüketım
dovız kuru
faız
gsmh
412.--- klasık modelde ödunc verebılr fon arzını hangısı belırler
a yatrımlar
b ıthalat
c ıhracat
d tasarruf
e tüketım
413 .tüketım harcamalrını belırleyen teme faktor hanngısıdır
a
b
c
d
faiz
kamu harcamları
gelır
ihracat
414--Keynesyenlerin ve Monetaristlerin para talebinin
faiz esnekliği konusundaki görüşleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Keynesyenler bu esnekliğin değerinin düşük,
Monetaristler ise yüksek olduğunu söylemektedir.
B) Keynesyenler bu esnekliğin değerinin görece
yüksek, Monetaristler ise düşük olduğunu söylemektedir.
C) Keynesyenler bu esnekliğin değerinin ekonomik
faaliyet hacmini etkilemede önemsiz olduğunu
söylemekte, Monetaristler ise buna katılmamaktadır.
D) Hem Keynesyenler hem de Monetaristler bu
esnekliğin değerinin ekonomik faaliyet hacmini
etkilemede önemsiz olduğunu söylemektedir.
E) Monetaristler bu esnekliğin değerinin ekonomik
faaliyet hacmini etkilemede önemsiz olduğunu
söylemekte, Keynesyenler ise buna katılmamaktadır
415--. Sabah içtiği 5. fincan kahvenin marjinal faydası
sıfır olan bir birey ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Bu bireyin sabahları içtiği kahve için olan talep
eğrisi, 5 birimden sonra pozitif eğimli hâle gelecektir.
B) Bir malın her fazladan bir biriminin tüketimi pozitif
marjinal fayda sağladığı için bu durum mümkün
değildir.
C) Fiyat sıfır iken, bu bireyin sabahları içtiği kahveye
olan talep eğrisi, miktar eksenini 5 birimde
kesmektedir.
D) Bu birey, bir sabahta 5 fincan kahve tüketerek
faydasını maksimize eder.
E) Bu birey, bir sabahta faydasını maksimize edebilmek
için 5 birimden fazla kahve tüketmelidir
416---Aşağıdakilerden hangisi 1946 - 1953 yıllarında Türkiye’de yaşanan gelişmelerden değildir?
A) Sanayinin milli hasıla içindeki payı tarıma göre daha hızlı artmıştır.
B) Tarımsal üretim artmıştır.
C) Tarımda traktör kullanımı yaygınlaşmıştır.
D) Ekilen alanlar genişlemiştir.
E) 1930’lardan beri uygulanan korumacı sanayileşme stratejisinden uzaklaşılmıştır.
417---Türkiye’nin GSMH’sının büyümesi incelendiğinde ilk göze çarpan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyüme hızlarının çok düşük olması
B) Büyüme hızlarının istikrarsız olması
C) Büyüme hızlarının istikrarlı olması
D) Büyüme hızlarının çok yüksek olması
E) Büyüme hızlarının durağanlaşması
418--Kamu sektöründe imalat sanayi toplam üretimi içinde en fazla paya sahip alt sektör aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Metal
B) Makina
C) Kimya
D) Gıda
E) Toprak ürünleri
419----) AB eğitim pragramlarının ve hedeflerinin temelinde aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?
A) Gümrük Birliği
B) Maastricht Antlaşması
C) Amsterdam Antlaşması
D) Lizbon Stratejisi
E) Bologna Süreci
420---Dış ticaret ile iktisadi kalkınmayı birbirine bağlayan kuram aşağıdakiler den hangisidir?
A) Karşılaştırmalı Üstünlükler Kuramı
B) Dış Ticaret Hadleri Kuramı
C) Dinamik Verimlilik Kınamı
D) Faktör Donatımı Kuran
E) El MuHak UsKjıKfcler Kuramı
421----. Klasik ve neoklasik karşılaştırmalı üstünlükler görüşünü eleştiren, bunun yerine öne sürdüğü iç kaynak
dağılımı ve dış ticaret kuramını azgelişmiş ülkeler için bağdaştırıcı bir biçimde yeniden yorumlayan iktisatçı
kimdir?
A) Chenery
B)Linder
C) Nurkse
D) Hirschman
E) Rosensteİn-Rodan
422---Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasalardan kaynak elde etmenin yollarından biridir?
a) Para basmak
b) Tağşiş yapmak
c) Kredi geri ödemesi gerçekleştirmek
d) Bono ve tahvil ihraç etmek
e) Aracılık faaliyetleri gerçekleştirmek
423--Toplam arz eğrisinin yatay olmasını sağlayan
nedenler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Doğal işsizlik oranının yüksek oluşu
B) Likidite tuzağında faiz oranlarının düşük kalmasıve böylece sermayenin marjinal etkinliğinin yüksek oluşu
C) Devresel (konjonktürel) dalgalanmalar ve yaşanan durgunluk (resesyon)
D) Eksik rekabet, sabit marjinal maliyetler ve nominal ücretlerde katılık
E) Efektif talebin yetersizliği ve belirsizlik
424----Kısa dönem dengesinde zarar eden tam rekabetçi
bir firma nasıl davranır?
A) Fiyat ortalama değişken maliyetten küçükse üretimi
sürdürür.
B) Optimumdan küçük ölçekte bir tesisle çalışıyorsa
üretimi sürdürür.
C) Toplam zararı toplam sabit maliyetten büyükse
üretimi sürdürür.
D) Başabaş noktasına kadar üretimi sürdürür.
E) Fiyat ortalama değişken maliyete eşit veya ondan
büyükse üretimi sürdürür.
425---Faiz haddindeki artışın yarattığı gelir etkisinin ikame etkisinden büyük ise a.ş hangisi doğrudur?
a-tüketicinin ikinci dönem tüketimi azalır.
b-tüketiciin birinci dönem tüketimi azalır.
c-tüketicinin birin ci ve ikinci dönem tüketimi azalır
d-tüketicinin tüketimi etkilenmez.
e-tüketicinin birinci dönem tüketimi artar.
426---Tüketicinin tükettiği bir mala ait talep eğrisi üzerindeki her noktada aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Gelir etkisinin sıfır olması
B) İkame etkisinin sıfır olması
C) Tüketici gelirlerinin maksimizasyonu
D) Harcama maksimizasyonu
E) Fayda maksimizasyonu
427---Birinci beş yıllık kalkınma planı (1963-67) Türkiye’nin uzun dönemli gelişmesini daha çok hangi sektör
aracılığı ile gerçekleşebileceği vurgulanmıştır?
a)
b)
c)
d)
e)
Sanayi sektörü
Tarım sektörü
Hizmetler sektörü
Otomotiv sektörü
Tekstil sektörü
428----Heckscher - Ohlin Teoremini 1953-54 yılı verilerini kullanarak Hindistanda test eden iktisatçı hangisidir?
A) Leontief
B) Baharadwaj
C) Tatemoto
D) İchimura
E) Rybczynski
429-- Engel eğrisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
aEğri gelir ekseninden başlıyorsa, söz konusu mal lüks bir maldır.
b)Eğri miktar ekseninden başlıyorsa, söz konusu mal zorunlu bir maldır.
c)Eğri orijinden çıkıyorsa gelir esnekliği sıfırdır.
d)Eğri miktar ekseninden başlıyorsa gelir esnekliği birden küçüktür.
e)Eğri gelir ekseninden başlıyorsa gelir esnekliği birden büyüktür.
430)Talebin fiyat esnekliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Malın zorunluluk derecesi arttıkça esneklik azalır.
b)Esneklik arttıkça talep eğrisi yatıklaşır.
c)İkizkenar hiperbol biçimindeki talep eğrilerinde her noktada esneklik bire eşittir.
d)Talep eğrisi miktar eksenine dikse esneklik sonsuz değerini alır.
e)Malın yakın ikame sayısı arttıkça esneklik artar.
431---İşletmenin satış gelirinin maksimum olması durumunda, aşağıdaki eşitliklerden
hangisinin ortaya çıkması beklenir?
A) Marjinal satış geliri = Malın satış fiyatı
B) Marjinal satış geliri = Marjinal maliyet
C) Marjinal satış geliri = Ortalama maliyet
D) Marjinal satış geliri = 0
E) Marjinal satış geliri = Ortalama değişken maliyet
432----Azalan Verimler Kanunu’na göre, üretim fonksiyonu 3 bölgeye ayrıldığında, üretimin
yapıldığı 2. bölgede marjinal ve ortalama hasılat nasıl bir değişim gösterir?
A)
B)
C)
D)
E)
Marjinal Hasılat
Artar.
Artar.
Azalır.
Azalır.
Azalır.
Ortalama Hasılat
Azalır.
Artar.
Artar.
Azalır.
Değişmez
433---Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1994 krizinin ortaya çıkmasında ''en önemli'' faktörlerden biridir?
A)Enflasyonun çok yüksek olması
B)Gelir dağılımında bozulma
C)Uzak Doğu ülkelerinde ortaya çıkan ekonomik buhran
D)Cari açığın Milli gelirin %4'ünü aşması
E)Merkez Bankasının döviz rezervlerinin azalması
434---gelişmiş ülkelerdeki üretim ve istihdamdüzeyindeki istikrarsızlıkları temeli hangisi?
a)net ihracattaki dalgalanmalar
b)tarımsalüretimin buyuk olcude iklim kosullarına baglı olması
c)devlet harc.nın yetersizliği
d)yurtiçi yatırım talebindekidalgalanmalar
e)döviz kurlarındaki dalgalanmalar
435---Rasyonel beklentiler hipotezi kime aittir?
Çapan
Friedman
Muth
Wallace
Lucas
436--Enflasyonla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Cari fiyat düzeyinde toplam talebin toplam arz-dan fazla olması enflasyona neden olur.
B) Ekonomide arz ve talep dengede iken, talep ya-ratıcı kamu harcamalarının açıkla finansmanı enflasyona yol açar.
C) Maliyet enflasyonu, üretim girdilerinin fiyatların-daki yükselişlerin genel fiyatlarda sürekli yükse-lişe neden olmasıdır.
D) Piyasada serbest rekabet koşulları dışında kamu veya özel kesim tarafından fiyatların artırılması fiyat enflasyonuna neden
olabilir.
E) Talep enflasyonu her zaman maliyet enflasyo-nundan daha yüksektir
437---Eşürün eğrilerinin orijine göre dışbükey olması durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-rudur?
A) İstihdam edilen emek miktarı arttıkça marjinal teknik ikame oranı azalır.
B) Emek ve sermaye girdileri arasında tam ikame edilebilirlik vardır.
C) Emek için azalan marjinal verimler yasası işler-ken sermaye için bu durum söz konusu değildir.
D) Ölçeğe göre sabit getiri söz konusudur.
E) Üretimin tamamen emek veya tamamen serma-ye girdisi kullanılarak gerçekleştirilmesi mümkün-dür.
438--Toplam talep eğrisi ile piyasa talep eğrileri arasın-daki ilişkiyi açıklayan aşağıdaki ifadelerden han-gisi
doğrudur?
A) Toplam talep eğrisi, piyasa talep eğrilerinin dikey toplamıdır.
B) Toplam talep eğrisi, piyasa talep eğrilerinin yatay toplamıdır.
C) Toplam talep eğrisi, piyasa talep eğrilerinin ağırlıklı ortalamasıdır.
D) Toplam talep eğrisi, gelir miktarı değiştirilerek piyasa talep eğrilerinin kaydırılmasıyla elde edilir.
E) Toplam talep eğrisi ile piyasa talep eğrileri arasında bir ilişki yoktur.
439---. Paranın miktar teorisine göre para talebi aşağıda-kilerin hangisinde verilenlere bağlıdır?
A) Reel gelir, fiyatlar genel düzeyi, faiz oranı
B) Nominal gelir, faiz oranı
C) Reel gelir, faiz oranı
D) Reel gelir, fiyatlar genel düzeyi
440---Devlet monopol etkinsizliğini düzenlemek amacıyla tavan politikası uygular ve marjinal maliyet
fiyatlamasına giderse sosyal maliyet nasıl değişir?
a-artar
b-azalır
c-sabit kalır
d-sıfırlanır
e-önce artar sonra azalır
441--Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1980 yılında 24 Ocak kararları ile başlayan yeni liberal politika
döneminde alınan ilk tedbirlerden biri değildir?
a.Sık devalüasyonlarla esnek kur politikası izlemek
b.Dış ticaret işlemlerini yasaklamak
c.İç talebi daraltmak
d.Teşvik ve sübvansiyonlarla ihracatı desteklemek
e.Fiyat kontrollerini ve mallara yapılan sübvansiyonları kaldırmak
442---Aşağıdakilerden hangisi sıcak para girişleri sonrası yaşanan gelişmeler arasında yer alamaz?
a.
b.
c.
d.
e.
Yerli para aşırı değerlenir.
İthal malları ucuzlar.
Spekülatif kazançları özendirir.
Yatırımlar reel piyasalardan finansal piyasalara kayar.
İstikrarlı bir büyüme sürecinin yaşanmasına yol açar.
443---Özel sektörün dışarıdan sınırsız borçlanabilmesine izin veren sermaye hareketlerinin tam serbestisi hangi
tarihte gerçekleştirilmiştir?
a. 1980
b. 1984
c. 1989
d. 1994
e. 2000
444----Kriz yıllarının bölüşüm üzerindeki en temel etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Kar paylarının artması
b.Emek yönelimli bölüşüm kalıplarının hakim olması
c.Ücretlerin bastırılması
d.Finansal sermaye girişinin hızlanması
e.Faiz oranlarının artması
445----Aşağıdakilerden hangisi yatırımları etkileyen faktörler arasında yer almaz?
a. Faiz oranı
b. Karlılık
c. Döviz kuru
d.
e.
Ücretler
Bütçe açığı
446--Ülkemize gelen doğrudan yabancı sermaye içerisinde aşağıdaki hangi ülke en fazla paya sahiptir?
a.Hollanda
b.Fransa
c.Almanya
d.ABD
e.İtalya
447---Türkiye’de GSYİH’nin 2001 ve 2002 yıllarında üst üste GSMH’nin üzerinde değer almasının temel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
a.Dışborç faiz ödemelerinin artması
b.İşçi dövizi girişlerinin artması
c.Enflasyonun düşme eğiliminde olması
d.Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artması
e.İç borçlanma faizlerinin düşmesi
448--Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1980 yılında 24 Ocak kararları ile başlayan yeni liberal politika döneminde
alınan ilk tedbirlerden biri değildir?
a.Sık devalüasyonlarla esnek kur politikası izlemek
b.Dış ticaret işlemlerini yasaklamak
c.İç talebi daraltmak
d.Teşvik ve sübvansiyonlarla ihracatı desteklemek
e.Fiyat kontrollerini ve mallara yapılan sübvansiyonları kaldırmak
449----Bir ülkenin ithal ettiği mal ve hizmetleri ödemek için ihraç etmesi gereken mal ve hizmet miktarına ne ad
verilir?
a.
b.
c.
d.
e.
Ödemeler bilançosu
Ticaret hadleri
Mal ve hizmet bilançosu
Dışticaret
Gelecek piyasalar
450----2000 yılında Türkiye’de kişi başına geliri en yüksek il aşağıdakilerden hangisidir?
a. İstanbul
b. Bayburt
c. Muş
d. İzmir
e. Kocaeli
451----Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankası ile 2001 yılında imzalanan “Tarım Reformu Uygulama Projesi”
kapsamında yer alan projelerden değildir?
a. Doğrudan Gelir Desteği
b. Çiftçi GeçişProgramı
c. Tarım SatışKooperatiflerinin Yeniden Yapılandırılması
d. Proje Destek Hizmetleri
e. Faiz dışı fazlanın %6.5 olması
452---Tüketim fonksiyonunun yer aldığı grafikte, tüketim doğrusunun bir bütün olarak yukarı kayması, tüketici
kararları açısından ne anlama gelir?
A) Marjinal tüketim eğilimlerini değiştirdikleri
B) Gelirleri azaldığından tasarruflarını azalttıkları
C) Gelirleri arttığından tasarruflarını artırdıkları
D) Gelir dışında başka bir faktördeki değişme sonucunda aynı gelir düzeyinde tasarruflarını azalttıkları
E) Gelir dışında başka bir faktördeki değişme sonucunda aynı gelir düzeyinde tasarruflarını artırdıkları
453---Bir firma belli bir ürünün tek satıcısıysa ve herhangi
bir devlet regülasyonu yoksa bu firmanın
rekabetçi bir firma gibi davranması hangi durumda
mümkün olabilir?
A) Piyasaya giriş ve çıkış önünde engeller yoksa
B) Bu firmayla iş yapan ajanların katlanmak zorunda kaldıkları işlem maliyetleri düşükse
C) Alıcılar firmanın fiyatı hakkında tam bilgiye sahiplerse
D) Çok sayıda alıcı varsa
E) Üretim süreci önemli batık maliyetler içeriyorsa
454----iktisadi kar hangi durumda üretici artığına eşit olur?
a-sabit maly=0>>>>>>>>>(iktisadi kar=üretici artığı)
b-iktisadi kar zaten üretici artığıdır
c-toplam hasılat=toplam maly
d-ort değişken maly min.ise
e-mr=mc
452--- Keynesyenlere göre, bir merkez bankası için işsizliği düşürmenin en önemli maliyeti aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Üretimde yaşanan düşüşler
B) Yüksek reel ücretler
C) Enflasyon
D) Yeni para basma ve dağıtma maliyetleri
E) Şeffaf ve hesap verebilir olmak için merkez
bankasının atması gereken adımlar
453-- Yurt dışı işçi tasarruflarından Türkiye’ye gön-derilen paralar aşağıdaki hesaplardan hangi-sine kaydedilir?
A) Özel hesaplar
B) Tek yanlı transferler
C) Kısa süreli özel sermaye
D) Resmi altın / döviz hesabı
E) Uluslararası hizmetler
454---Aşağıdakilerden hangisi otonom işlem değil-dir?
A) Uzun vadeli sermaye hareketleri
B) Kısa vadeli sermaye hareketleri
C) Resmi rezervlerdeki değişimler
D) Özel hizmet bedelleri
E) Karşılıksız transferler
455---Aşağıdakilerden hangisi geleceğe yönelik döviz işlemi değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Döviz opsiyonları
Döviz swapları
Futures
Güvenceli faiz arbitrajı
Spot işlemi
456----Emek değer teorisine dayanan Ricardo teori-sinin dış ticareti açıklamadaki yetersizliğini gi-dermeye çalışan
neo-klasik dış ticaret teorisi-nin ortaya attığı kavram aşağıdakilerden han-gisidir?
A)
B)
marjinal maliyet
ortalama maliyet
C) fırsat maliyeti
D) değişken maliyet
E) faktör yoğunluğu
457---Dış ticareti açıklamak için fırsat maliyeti teori-sini ortaya atan iktisatçı aşağıdakilerden han-gisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
G.Haberler
A.Marshall
J.Stuart Mill
E.Heckscher-B.Ohlin
R.Ricardo
458---Avrupa para sistemi aşağıdakilerden hangisi-ne dayanır?
A)
B)
C)
D)
E)
Sabit kur sistemi
Ayarlanabilir kur sistemi
Esnek kur sistemi
Dalgalı kur sistemi
Sabit ancak ayarlanabilir kur sistemi
459---“Tüneldeki yılan” uygulamasına geçilmesinin kararlaştırıldığı anlaşma aşağıdakilerden han-gisidir?
A) 1978 Jamaika Anlaşması
B) 1973 Brüksel Anlaşması
C) 1971 Smithsonian Anlaşması
D) 1944 Bretton Woods Anlaşması
E) 1971 Camp David Anlaşması
460---Yeni koruyuculuk akımıyla birlikte bazı sanayi-leşmiş ülkeler GATT çerçevesinde hangi dış ticaret politikası
aracını kullanmaktadırlar?
A) İthalat yasaklarını
B) İhracat teşviklerini
C) Gümrük tarifelerinin indirilmesini
D) Sabit kur politikasını
E) Gönüllü ihracat kısıtlamalarını
461---Uluslararası Para Fonu (IMF)’nin tahminlerine göre 2009 yılında Türkiye Satın Alma Gücü Paritesine göre
dünyanın kaçıncı büyük ekonomisidir?
a.15 b.10 c.20 d.16 e.14
462---.Uluslararası Para Fonu (IMF) ’nin tahminlerine göre 2009 yılında Türkiye’nin Satın Alma Gücü Paritesine
göre milli hâsılası ne kadardır?
a.770Milyon dolar b.990 c.880 d.660 e.800
463--- Uluslararası Para Fonu nun dalgalı kur sistemini yasallaştırması hangi anlaşma ile gerçekleşmiştir ?
a.1978 Jamaika Anlaşması
b.1973 Brüksel Anlaşması
c.1971 Smithsonian Kur Ayarlamaları Anlaşması
d.1944 Bretton Woods Anlaşması
e.1971 Camp David Anlaşması
464--- Bir devletin ithalatına gümrük vergisi uygulamasının sonucunda ortaya çıkan üretici rantına ne ad verilir?
A) Üretim etkisi
B) Tüketim etkisi
C) Gelir etkisi
D) Bölüşüm etkisi
E) Dış ticaret etkisi
465--- Aşağıdakilerden hangisi parasal birliğe katılmanın faydaları arasında yer almaz?
A) Döviz rezervlerinden tasarruf sağşanır
B) Döviz kuru birliği içinde belirsizlik ortadan kalkar
C) Sermaye hareketlerinde mobilizasyon ortadan kalkar
D) Kambiyo işlemleri ortadan kalkar
E) Kaynak tasarrufu sağlanır
466---- Türkiye’de hazırlanan ilk kalkınma planı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı,1963
B) Türkiye İktisadi Kalkınma Planı,1947
C) Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı,1933
D) Marshall Planı,1948
E) KİT’ler Planı,1938
467---Planlı dönem (1963-1980) süresince yatırım gerçekleşmelerinin
sürekli olarak plan hedeflerini aştığı
sektörlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enerji B) Tarım
C) Sanayi D) Haberleşme
E) Ulaştırma
468---- Sürekli gelir hipotezi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Sabit çoğaltan kavramına dayanmaktadır.
B) Sabit marjinal tüketim eğilimi kavramına dayanmaktadır.
C) Toplam üretim ile toplam talep arasındaki ilişkiyi
açıklamaktadır.
D) Marjinal tüketim eğiliminin neden sabit olmadığını
açıklar.
E) Say yasasına dayanır
469--- Toplam hâsılatını maksimum yapmak isteyen bir monopolcü için en uygun davranış aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Marjinal hâsılayı marjinal maliyete eşitlemelidir
B)Fiyatını marjinal maliyete eşitlemelidir
C)Satış fiyatını talebin esnek olmayan bölgesinde belirlemelidir
D)Fiyatı ortalama maliyete eşitlemelidir
E)Marjinal hâsılayı sıfıra eşitlemelidir
470---Toplam karıını maksimum yapmak isteyen bir monopolcü için en uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir?
A)Marjinal hâsılayı marjinal maliyete eşitlemelidir
B)Fiyatını marjinal maliyete eşitlemelidir
C)Satış fiyatını talebin esnek olmayan bölgesinde belirlemelidir
D)Fiyatı ortalama maliyete eşitlemelidir
E)Marjinal hâsılayı sıfıra eşitlemelidir
471-- Monopolcü bir firmanın kısa dönem dengesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Talep esnektir
B)Ortalama maliyetin minimum noktasıdır
C)Marjinal maliyet marjinal hasılata eşittir
D)Marjinal hasılat negatif eğimli ve pozitiftir
E)Ortalama hasıla ortalama maliyetten büyüktür
472--- Reel devrevi dalgalanmalar yaklaşımına göre ekonomik
dalgalanmalar, aşağıdakilerin hangisinde
ortaya çıkacak değişikliklerin bir sonucudur?
A) Potansiyel GSYİH B) Maliye politikası
C) Para politikası D) Yatırım harcamaları
E) Tüketici tercihleri
473--- türkiyede bir yaklaşıma göre marjinal tasarruf oranı ortalama tasarruf oranının üzerine çıkarılabilirse
yatırım malları sanayine yönelik yatırımlar arttırılabilir.Neden?
a-yatırım malları arz esnekliği yükselir
b-yatırım malları talebinin marjinal büyüme hızı yükselir
c-ölçek ekonomilerinden dolayı yatırım malları talebi artar
d-tüketim mallarına karşı talebin marjinal büyüme hızı düşer
474--üretim açığını tanımlayan kavram ?
a-reel ve potansiyel gsyih arasındaki fark
b-fiili ve arzulanan reel gsyih arasındaki fark
c-fiili ve potansiyel gsyih arasındaki yüzde fark
d-fiili ve potansiyel gsyih arasndaki fark
e-fiili ve reel gsyih arasındaki yüzde fark
475---hızlandıran ilkesine göre yatırım hangisinn fonksiyonudur
a-tasarrufların
b-tüketim harcamalarının
c-faizin
d-gsmh artış düzeyinn
e-gsmh düzeyin
476--24 Ocak 1980 Kararları’na göre, Devletin fiyat belirleme politikasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Mal ve hizmet fiyatları, piyasa tarafından serbestçe belirlenmeli; Devlet sadece üretim faktörleri fiyatlarını kontrol etmelidir.
B) Gerek mal ve hizmet gerekse üretim faktörlerinin fiyatları piyasa tarafından serbestçe belirlenmelidir.
C) İthal mal fiyatları Devlet tarafından kontrol edilmelidir.
D) Mal ve hizmet piyasalarında karaborsanın önüne geçebilmek amacıyla fiyat denetim komisyonları kurulmalıdır.
E) Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla Türk Lirası’nın devalüe edilmesi durdurulmalı ve sabit
kur rejimi uygulanmalıdır.
477---banknot emisyonunun üretilen mal ve hizmet karşılıgı yapılması ilkesine ne ad verilir
a---altın karşılıgı banknot emisyonu görüşü
b---serbest bankacılık okulu prensibi
c--reeskont işlem kuralı
d--modern banknot prensibi
e---emisyon kanunu
478--hangisi parasal aktarım kanallarından değildir
a--beklentiler kanalı
b--likidite kanalı
c--bilanço kanalı
d--faiz kanalı
e--doviz kuru kanalı
479---hangisi serbest rezerv oranını belirleyen bi faktor değildir
a--kayıt dışı ekonomi
b---faiz oranları
c--mevduat çıkış hızı
d--enflasyon oranları
e--finansal istikrar düzeyi
480--Aşağıdakilerden hangisi firmanın sabit maliyet
unsurları içinde sayılmaz?
A) Amortismanlar
B) Ham madde
C) Sigorta primleri
D) Arsa ve binaya ödenen kiralar
481---Hangi durumda firma için pozitif dışsal ekonomi söz konusudur
A) Firma sahibinin kızı genel müdür olarak çalışmaya başladığında
B) Rakip firmanın artık ürün sevkiyatı, fabrika alanındaki toprak ve suya katıldığında
C) Söz konusu firma, insan kaynakları bölümünü kurarak, personeline eğitim verdiğinde
D) Devletin finanse ettiği teknisyen/tekniker sertifikasına sahip işçileri firma bünyesinde
istihdam ettiğinde
482--Aşağıdakilerin hangisinde verginin fiyat etkisinin
ekonomik işlemleri azaltıcı etkisi tüketici açısından
daha büyük olur?
A) Arz esnekliği yüksekse
B) Talep esnekliği yüksekse
C) Arz esnekliği düşükse
D) Talebin fiyat esnekliği düşükse
E) Arz eğrisi pozitif eğimliyse
483--Kalıcı bütçe açıklarının tahvil ihraç edilmesi ihraç edilen tahvillerin halka satılması ile inansmanı parasal
tabanı dolayısıyla da para arzını arttırmayacağından enflasyonist bir etki yaratmaz” diyen iktisadi ekol
asağıdakilerden hangisidir?
A) Keynesyenler
B) Klasikler
C) Monetaristler
D) Neo Klasikler
E) Post Keynesyenler
484---faktör fiyatları ve firmann bütçe imkanları veri iken satın alınabilecek eniyi girdi bileşimnn geometrk yeri?
a-bütçe doğrusu
b-genişleme yolu
c-eş ürün eğrisi
d-eş maliyet doğrusu
e-sırt çizgileri
485--Tekelci bir firmanın kârını maksimize ettiği durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Firma, üretim düzeyini marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit olduğu noktada belirlemiştir.
B) Firma, üretim düzeyini toplam hasılatını maksimum yaptığı noktada belirlemiştir.
C) Firma, fiyatını ortalama maliyete eşit olarak belirlemiştir.
D) Firma, ürettiği mal için piyasadaki tüketicilerin ödeyebileceği maksimum fiyatı belirlemiştir.
E) Firma, üretimini talebin fiyat esnekliğinin 1’e eşit olduğu üretim düzeyinde gerçekleştirmiştir.
486--Rasyonel Bekleyişler Teorisine göre, bireyler fiyat
beklentilerini aşağıdakilerden hangisini temel alarak
oluştururlar?
A) Geçmişteki fiyat artış oranlarının ağırlıklı ortalamasını
B) Cari yıldaki fiyatların bir yıl sonra da süreceği varsayımını
C) Cari yıldaki fiyatların ağırlıklı ortalamasının geçmiş yıllardaki fiyatların ağırlıklı ortalamasına bölümünü
D) Geçmiş yıllardaki fiyatların ağırlıklı ortalamasının cari yıldaki fiyatların ağırlıklı ortalamasına bölümünü
E) Fiyatların oluşumuna ilişkin eldeki bilgilerin tümünü
487--monetaristlere göre parann dolanım hızıyla ilgili hangisi doğrudur?
a-faiz oranıyla aynı yönde değişir fakat gelirle böyle bir ilişki yoktr
b-hem faiz oranıyla hem gelirle aynı yönde değişir
c-kısa dönemde değişken uzun dönemde sabittir
d-kısa dönemde değişken uzun dönem için bişey söylenemz
e-sabittr
488--senyoraj gelirinn sürekli artması için hangisinn sağlanması gerekr
a-rezerv para miktarınn artması
b-enflasyonun yükselmesi
c-enflasyonun düşmesi
d-rezerv para talebinn artması
e-rezerv para talebinn azalması
489--Belirli bir üretim düzeyinde, ortalama maliyetlerin
marjinal maliyetlerden fazla olduğu bir durumda
ortalama maliyetler nasıl değişir?
A) Artar.
B) Sabit kalır.
C) Azalır.
D) Sıfır olur.
E) Çıktı büyüklüğüne bağlı olarak artar ya da azalır.
490---Mal ve para piyasasında eşanlı dengenin sağlandığı durumda para talebi artarsa,aşağıdakilerden hangisi söz
konusu olmaz?
a.Paranın dolanım hızının azalması
b.LM eğrisinin sola kayması
c.FAiz oranlarının artması
d.Gelir düzeyinin düşmesi
e.LM eğrisinn eğiminin artması
491--iş gücü verimliliğini artıran teknolojik yenilik sonucu negatif eğimli philips eğrisi nasıl değişir
a-sağa kayar
b-sola kaya
c-eğri üzerinde yukardan aşağya hareket ortaya çıkar
d-eğri üzerinde aşağdan yukarı hareket ortaya çıkar
e-eğri dikey olur
492--ithal mallarınn fiyat artışı ve bunn ortaya çıkaracağı maliyet artışları philips eğrisini nasıl etkiler
a-konumu ve eğimi değişmez
b-yukarı kayar
c-aşağı kayar
d-dikey eksene paralel olur
e-yatay eksene paralel olur
493--Aşağıdakilerden hangisi teklif eğrilerinin dış ticarette açıklamaya sağladığı bilgilerden değildir?
A) Uluslararası fiyat oranları
B) Ülkelerin arz ve talep şartları
C) Ülkenin potansiyel dış ticaret hacmi
D) Ülkelerin karşılaştırmalı üstünlük yapıları
494--Para arzı ve faiz ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Tam istihdam koşullarında, para arzındaki artış fiyatlar genel düzeyini ve faizleri artırıcı etki yaratabilir.
B) Enflasyonun artacağı beklentisi (Fisher hipotezi veri iken) faizleri artırır.
C) Para arzı arttığında, fiyatlar genel düzeyi değişmeden önce kaynaklar fon piyasasına kayarsa, faiz oranı düşer.
D) Eksik istihdam koşullarında, para arzındaki artış reel millî gelir düzeyini ve faizleri artırır.
E) Fiyat bekleyişlerinin etkin olduğu finans piyasalarının geliştiği durumlarda, para arzındaki artışın
faizleri düşürmesi beklenir.
495--Monetarist iktisatçılara göre para talebi fonksiyonunda reel aktiflere yer verilmesinin en temel sonucu a.ş
hangisidir?
a-para talebinin faiz esnekliği ve para politikasının etkinliği artar
b-para talebiin faiz esnekliği ve para politikasının etkinliği azalır.
c-para talebinin faiz esnekliği azalır ve para politikasının etkinliği artar.
d-para talebinin faiz esnekliği değişmez para politikasının etkinliği artar.
e-para talebinin faiz esnekliği azalır ve para politikasının etkinliği değişmez.
496--ikinci en iyi teorem kimler tarafından geliştirilmiştir
a--lipsey-lancester
b--scitovsky-kaldor
c--marshall-edgeworth
d--kaldor--hicks
e--schumpeter--hicks
497--bir kiişinin belli bir mıktar fakirleşme rizikosuna katlanmak için aynı miktarda zenginleşme şansının olması
gerektigini ileri süren görüşe ne denir
a--st. petesburg paradoksu
b--gibson paradoksu
c--tasarrug paradoksu
d--bolluk paradoksu
e--giffen paradoksu
498--kısa donem fiyatına >>piyasa fiyatı.....uzun donem fiyatına >>tabii fiyat diyen kimlerdir
a--keynesyen
b--klasik
c--yeni klasik
d--yeni keynesyen
e--neo klasik
499--iktisadi istikrarsızlıgı konjektur modelleri ile açıklayan iktisatcı
a--wicksell
b--fisher
c--senior
d--marshall
e--schumpeter
500--sanayide artan verimler halinin de gecerli olabilcegini one suren kimdir
a--ricardo
b--mill
c--malthus
d--smith
e---senior
501---neoklasik üretim teorisinin ana meselesi
a--üretim tarzı--kaynak dağılımı
b--üretim tarzı--piyasa kosulları
c--kullanılabilir gelir--tüketim harcamaları
d--piyasa kosulları--kaynak dağılımı
e--üretim girdisi--piyasa fiyatı
502--paranın miktar teorisine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a-paranın dolaşım hızı faiz oranındaki değişikliklerden etkilenir
b-para talebi faiz oranı ile negatif ilişkilidir
c-işlem amaçlı para talebi faiz oranının fonksiyonudur
d-fiyatlar genel düzeyindeki değişikliğin tek nedeni para arzındaki değişikliktir
e-para spekülatif amaçlı talep edilir
503--arz yönlü iktisat taraftarlarına göre aşağıdakilerden hangisi vergi indirimi politikasının etkili olmasının
nedenlerinden değildir?
a-tasarrufu özendirmesi
b-toplam talebi arttırması
c-yatırımı özendirmesi
d-üretimi özendirmesi
e-çalışma şevkini arttırması
504--ekonomik durgunlukla birlikte ortaya çıkan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
a-gönüllü işsizlik
b-normal işsizlik
c-doğal işsizlik
d-dönemsel işsizlik
e-yapısal işsizlik
505--Aşağıdaki iktisatcılardan hangisi ilk defa statik genel denge analizi ile ilgilenmiştir?
a.F.Quesnay b.W.Leontief c.A.Marshall d.V. Pareto e.Walras
506---paranın miktar teorisine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a-paranın dolaşım hızı faiz oranındaki değişikliklerden etkilenir
b-para talebi faiz oranı ile negatif ilişkilidir
c-işlem amaçlı para talebi faiz oranının fonksiyonudur
d-fiyatlar genel düzeyindeki değişikliğin tek nedeni para arzındaki değişikliktir
e-para spekülatif amaçlı talep edilir
507--arz yönlü iktisat taraftarlarına göre aşağıdakilerden hangisi vergi indirimi politikasının etkili olmasının
nedenlerinden değildir?
a-tasarrufu özendirmesi
b-toplam talebi arttırması
c-yatırımı özendirmesi
d-üretimi özendirmesi
e-çalışma şevkini arttırması
508--ekonomik durgunlukla birlikte ortaya çıkan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
a-gönüllü işsizlik
b-normal işsizlik
c-doğal işsizlik
d-dönemsel işsizlik
e-yapısal işsizlik
509--klasik buyume modeli ekonomik buyumenın kaynagı olarak neyi öngörmüştür
a--teknolojik ilerleme
b--nufus artısı
c--uzmanlasma ve iş bölümü
d--yatırım oranlarının artması
e--tasarruf duzeyiiinin yukselmesi
510---hangisinde marjinal tuketim eğilimi diğerlerine gore dusuktur
a--çiftçiler
b--memurlar
c--işciler
d--sanayiciler
e--serbest meslek sahipleri
511---kinleberger
neden olacaktır
in
yapmıs oldugu analize gore kişi başına gelirin artması aşagıdakilerden hangisinde azalısa
a--doğum oranı
b--tasarruf birikimi
c--kentsel nufus
d--yatırım araçları
e--işgücü verimliliği
512---hangisi içsel buyume kuramı ile aynı anlama gelmektedir
a--yeni buyume kuramı
b--solow buyume kuramı
c--artık buyume kuramı
d--klasik buyume kuramı
e--dıssal buyume kuramı
513---hangisi bir ekonomide tekelci yapının varlıgını vurgulayan iktisatcıdır
a---Keynes
b--romer
c--say
d--smith
e--schumpeter
514--yerli sanayinin desteklenmesi ve dışa korunmasıyla dengeli buyume stratejisini ilk kez ortaya atan iktisatcı
a--list
b--nurkse
c--lewis
d--rodan
e--fleming
515--fert başına tüketimi maksimize etcek dengeli buyume yolunun gerçekleşme şartlarının araştırıldıgı modele ne
denir
a--altın kural teorileri
b--iki sektorlu buyume modeli
c--planlama teorisi
d--uzawa modeli
e---pasinetti faraziyesi
516---hangisi iktisadi buyume turlerinden deildir
a--spontane buyume
b---dısa kapalı buyume
c--planlı buyume
d--statik buyume
e--içsel buyume
517---hangisi ithal ikameci sanayileşmeden iracata yonelik stratejiye geciişin dışsal beliryecisi olmsutur
a--uluslarası kuruluşların oneriler
b--devlet
c--piyasa
d--halk
e--girişimci
518---nufus gelir ilşkisini açıklayan kurama ne denir
a--dusuk gelir duzeyli denge tuzagı
b--yuksek ''
''
''
''
c--dusuk nufuslu gelir tuzagı
d--niteliksel nufus gelir tuzagı
e--niceliksel nufus gelir tuzagı
519--sosyal ikililik kuramı kime aittir
a--lewis
b--schumpeter
c--rostow
d--boeke
e-bebrendit
520--eğitim yatırımlarında azalan verimler kanununun gecerli olmadıgını one suren kimdir
a--singer
b--malthus
c--smith
d--keynes
e--lewis
521--hangisi teknolojik acıgı yaratan faktorler arasında yer almaz
a--patent hakları
b--gelir duzeyi
c--egitim duzeyi
d--zaman
e--faktor fiyatları
522--buyuyen bir ekonomide darbogaz ve kıtlıkların ortayua cıkmasının yatırımları artıracagını savunuır
a--hirscman
b--rodan
c--lewis
d-nurkse
e--rostow
524---merkez bank.nn faiz oranlarını hedeflemesi durumnda lm nasıl olr
a-yatay
b-dikey
c-pozitif
d-negatif
e-esnekliği düşük
525---hangisi AD (toplam talep) eğrisinn dik olmasına yol açar
a-likidite tuzağı
b-ücret ve fiyatların esnekliği
c-ücret ve fiyatların katılığı
d-ekonominn tam istihdamda olması
e-para talebnn faize duyarsız olması
526---fiyatlar genel düzeyinde bir artış ile reel para arzının düşmesi grafiksel olarak nasıl gösterilir?
a-toplam talep eğrisinin sağa kaymasına
b-toplam talep eğrisi üzerinde sağa doğru bir hareket ile
c-toplam talep eğrisinin sola kaymasına
d-toplam talep eğrisi üzerinde sola doğru bir hareketle
e-toplam talep eğrisinin sola kayması ve lm eğrisi üzerinde sola doğru bir hareketle
527--planlanmış yatırımların faiz oranından bağımsız olduğu varsayılan bir ekonomide para arzı artışının
yaratacağı etki ile ilegili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a-faiz oranında bir değişme olmaz
b-faiz oranı artar
c-gelir arttığında faiz oranı artar
d-çıktı düzeyinde bir değişme olmaz
e-çıktı artar,ancak yatırımda bir değişme olmaz
529---Belirli bir tüketim düzeyine ulafl›labilmesi bak›m›ndan
iktisadi kalk›nma ile afla¤›dakilerden hangisi
aras›nda bir çat›flma vard›r?
A) Tasarruf hacmi
C) Gelir da¤›l›m›
B) Yat›r›m hacmi
D) Bütçe gelirleri
530---Konjonktür politikas›na iliflkin sorumlulu¤un parlamentoda
oldu¤u ancak önlemlerin türü ve dozunu belirleme iflinin hükümete b›rak›ld›¤› maliye politikas›
afla¤›dakilerden hangisidir?
A) ‹htiyari maliye politikas›
B) Otomatik istkrar sa¤lay›c› maliye politikas›
C) Formül esnekli¤i
D) Aç›k bütçe politikas
531--Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisine göre, uluslararası ticaretin yapılabilmesi için temel koşul aşağıdakilerden hangisidir?
A) İç maliyetlerin (fiyatların) uluslararası fiyatlara eşit olması
B) İç maliyetlerin önce artıp sonra azalması
C) İç maliyetlerin önce azalıp sonra artması
D) İç maliyetlerin sürekli azalması
E) İç maliyet oranının uluslararası fiyat oranından farklı olması
532--Ülkeye girecek veya ülkeden çıkacak mal hacminin direkt olarak belirlenmesi ___________ vasıtasıyla sağlanır.
a) Gümrük vergisi
b) Gönüllü ihracat sınırlaması
c) İthal yasakları
d) Miktar kısıtlaması
e) Döviz kontrolü
533--Merkantilizme göre bir ulusun zengin olmasını sağlayacak en önemli şey aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dış ticaret
b) İthalat teşviki
c) İhracat teşviki
d) Değerli maden ihracatı
e) Değerli madenlere sahip olma
534)Aşağıdakilerden hangisi Liberalizm’i doğuran gelişmeler arasında yer almaz?
a) Ticaret ve ulaştırma sisteminde gelişme
b) Loncaya bağlı olmadan üretim
c) Siyasal düşüncede bireyselcilik
d) Din ve ferdiyetçilik
e) Feodal sınıfın gelişmesi
535) Aşağıdakilerden hangisi Merkantilizm’in temel özelliklerinden biri değildir?
a) Milliyetçilik
b) Ekonomide devlet ağırlığı
c) Dış ticaretin olmaması
d) Değerli maden ihracatı
e) Hiçbiri
536)Gümrük vergisinin yerli üretimi arttırması, tüketimdeki azalma ve ithalatta daralma yaratması sonucu oluşan etki
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tüketim
b) Gelir
c) Dış ticaret
d) Üretim
e) Bölüşüm
537--Ekonominin genel dengesinde bir açık ya da fazla söz konusu ise bu fark hangi hesapla denkleştirilir?
a) Sermaye
b) Cari işlemler
c) Net hata ve noksanlar
d) Rezerv hareketleri
e) Hizmet ticareti
538) Resmi rezervler gerektiğinde kullanılmak üzere merkez bankası tarafından tutulan uluslar arası ödeme araçları hangi hesapta
kaydedilir?
a) Sermaye
b) Cari işlemler
c) Net hata ve noksanlar
d) Rezerv hareketleri
e) Hizmet ticareti
539)Anında teslim işlemiyle aksi yönde vadeli teslim işlemi birbirine bağlanarak iki ayrı işlemin aynı anda yapılan tek bir işleme
indirgenmesine ___________ denir.
a) Döviz Swapı
b) Döviz Opsiyonu
c) Hedging
d) Forward
e) Döviz spekülasyonu
540) Döviz ile birlikte, hisse senedi, faiz sözleşmesi, maden gibi bir kıymeti alıcısına, daha önceden belirlenmiş bir fiyat ve ileri bir
tarihte alma ya da satma hakkını vererek yapılan sözleşmeler _________ sözleşmeleridir.
a) Swap
b) Opsiyonu
c) Hedging
d) Forward
e) Döviz spekülasyonu
541--firmann kredi kullanımı sonucu ödediği faiz ne çeşit maliyettr
a-örtük
b-açık
c-fırsat
d-sabit
e-açık+örtük
542--faktör fiyatları ve firmann bütçe imkanları veri iken satın alınabilcek en ii girdi bileşimnn geometrik yeri ?
a-eş ürün eğrisi
b-genişlme yolu
c-eş maliyet doğrusu
d-sırt çizgileri
e-farksızlık eğrisi
543--fiy tük eğrisinn eğimi sonsuz ise talebin fiyat esnekliği ile ilgili hangisi doğrudur
a-e=0
b-e=1
c-e>1
d-e=sonsuz
e-fikir edinilemez
544--- A ülkesinin devalüasyon yapması sonucunda
aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
A) Dış rekabeti azalır.
B) İthalatı artar.
C) Uzun dönemde dış ticareti artar.
D) İhracatı artar.
E) İhracatı azalır.
545---Sermaye hareketinin sınırlandığı bir ekonominin
dış ödemeler bilançosunda meydana gelen bir
dengesizliği gidermek amacıyla faiz oranlarının
yükseltilmesi sonucunda aşağıdakilerden hangisi
ortaya çıkar?
A) İthalat azalırken, ihracat artar.
B) Yatırım harcamaları artar.
C) Ulusal gelir artar.
D) Ülkeden yabancı sermaye çıkışına neden olur.
E) Toplam talep genişler.
546---Aşağıdakilerden hangisi, döviz kurunu serbestçe
dalgalanan döviz kuru sisteminde oluşacak orandan
daha düşük bir seviyede sabit tutabilmek için
uygulanabilecek politikalardan biridir?
A) Ülke vatandaşlarının dış seyahatlerini teşvik
etmek
B) Diğer ülkelere yapılan yardımları artırmak
C) İthalatı kısıtlamak
D) İhraç mallarına vergi uygulamak
E) Dış ticareti bütünüyle sınırlamak
547--- Tam istihdam düzeyinde olan bir ekonomide aşağıdakilerden
hangisi bir deflasyonist açık yaratır?
A) Dış alem gelirlerindeki bir artış
B) Gelir vergisi oranındaki bir artış
C) Sermaye miktarındaki bir artış
D) Parasal ücretlerdeki bir artış
E) Para arzındaki bir artış
548--Üretimde iki girdi kullanıldığı ve bu girdilerin tam
ikame girdiler olduğu bir durumda, girdilerden birinin
fiyatı diğerinin fiyatından daha yüksekse maliyet
minimizasyonu probleminin çözümünden elde
edilen optimal girdi bileşimiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Firma girdilerden sadece birini kullanır.
B) Firma girdilerden sadece birinden veya her
ikisinden pozitif miktarlarda kullanabilir.
C) Firma her iki girdiden de pozitif ve eşit miktarlarda
kullanır.
D) Firma her iki girdiden de pozitif miktarlarda kullanırken,
yatay eksende yer alan girdiyi diğerinden
daha fazla kullanır.
E) Firma her iki girdiden de pozitif miktarlarda kullanırken,
dikey eksende yer alan girdiyi diğerinden
daha fazla kullanır.
549---Bir tam rekabet firması marjinal maliyetin azalmakta
olduğu bölgede ve fiyatın marjinal maliyete
eşit olduğu noktada üretim yapıyorsa firma ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Maliyet minimizasyonu gerçekleşmiştir.
B) Firma üretimini artırırsa kârı azalır.
C) Firma üretimini azaltırsa kârı artar.
D) Kâr maksimizasyonu gerçekleşmiştir.
E) Kâr minimizasyonu gerçekleşmiştir.
550--likidite tercihi teorisine göre para arzı artarsa ne olr?
a-faizler yüselir
b-lik.tuzağı yoksa yatırım artar
c-lik.tuzağı varsa tahvil talebi artar
d-gelir ve istihdam hacmi mutlaka artar
e-tahvil fiyatı düşer
551--klasik miktar kuramı neyi ifade eder
a-fiyatlarla para arzı arasındaki ters ilşkiyi
b-para arzı ile nominal gelir arasında birebir ilşkiyi
c-ücretlerle fiyatlar arasında oransal işkiyi
d-parann dolanm hızı ile fyatlar arasındaki ilşki
552---tam rekabet piyasasında mr>mc ise firmann yapması gereken nedir
a-üretimi artırmalı
b-üretimi azaltmalı
c-üretimi durdumalı
d-girdi kullanımını sabitlemeli
e-bişey yapmamalı
553--tam rekabet...kar max.ı sağlayan üretim düzeynden daha büyük bir üretim var ise firma ile ilgili hangisi doğrudur
a-mc<mr
b-mr<mc
c-p>mr
d-mr>p
e-mc negatif
554--tam rekabet...mc azalmakta....p=mc....bu şeklde üretim...firma ile ilgili hangisi doğrudr..
a-kar min
b-kar max
c-maliyet min
d-maliyet max
e-hasıla min
555---Aşağıdakilerden hangisi para politikasının araçları
arasında yer almaz?
A) İthalat teminatları B) Açık piyasa işlemleri
C) Zorunlu karşılıklar D) Döviz kuru
E) Disponibilite oranı
556. Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun
cari işlemler dengesi içinde yer almaz?
A) İthalat
B) Transit ticaret
C) Dış borç faiz ödemeleri
D) Dış borç ana para geri ödemeleri
E) İşçi gelirleri
557. Eşürün eğrilerinin orijine göre dışbükey olması durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-rudur?
A) İstihdam edilen emek miktarı arttıkça marjinal teknik ikame oranı azalır.
B) Emek ve sermaye girdileri arasında tam ikame edilebilirlik vardır.
C) Emek için azalan marjinal verimler yasası işler-ken sermaye için bu durum söz konusu değildir.
D) Ölçeğe göre sabit getiri söz konusudur.
E) Üretimin tamamen emek veya tamamen serma-ye girdisi kullanılarak gerçekleştirilmesi mümkün-dür.
558---bir üretim faktörüne ait arz esnekliğinn çok düşük olması durumnda hangisi ortaya çıkar
a-gelirin daha büyük kısmı iktisadi ranttan oluşur
b-bu faktöre olan talep o ölçüde esnek olur
c-bu faktöre olan talep o ölçüde inelastik olur
d-faktörün neden olduğu dolaylı talep o ölçüde güçlü olur
559---üretim faktörüne ait arz eğrisi sıfır esnekse hangisi ortaya çıkar
a-alternatif maliyet sonsuzdur
b-alternatif maliyet sıfırdır
c-faktör gelirinn iktisadi ranttan oluşan kısmı küçüktür
d-faktöre ait talep o ölçüde esnektir
560--tüketimin sürekli gelire uygun gerçekleştiği durumda hangisi doğrudur
a-gelir çarpanı büyür
b-u.dönemde mpc artar
c-k.dönemde mpc azalr
d-k.dönemde mpc artar
e-k.dönemde mpc değişmez
561--insanlar şimdiki tüketimlerini gelecekteki tüketimlerine tercih etme eğilimndedirler " ?
a-simithies
b-andu
c-modigliani
d-b.bawerk
e-duesenbery
562--mpc artarsa tasarruf fonk.nasıl değisr
a-yukarı
b- aşağı
c-dikleşir
d-yatıklaşr
e-değişmez
563--mpc artarsa tüketim fonk.nasıl değişir
a-yukarı
b- aşağı
c-dikleşir
d-yatıklaşr
e-değişmez
564--Toplam kârı maksimum yapmak isteyen bir monopolcü için en uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir?
A)Marjinal hâsılayı marjinal maliyete eşitlemelidir
B)Fiyatını marjinal maliyete eşitlemelidir
C)Satış fiyatını talebin esnek olmayan bölgesinde belirlemelidir
D)Fiyatı ortalama maliyete eşitlemelidir
E)Marjinal hâsılayı sıfıra eşitlemelidir
565--hangisi tam istihdam reel üretim düeyini belirlemek için gerekli değişkenlerden değildir
a-reel faiz
b-reel üretim
c-fiyat düzeyi
d-reel tasarruf
e-istihdam
566---Tekelci bir firma için marjinal hasılanın fiyattan
küçük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tekelci firmanın arz eğrisinin olmaması
B) Tekelci firmanın ürettiği mala olan talebin negatif
eğimli olması
C) Tekelci firmanın ürettiği malları istediği fiyattan
satabilmesi
D) Tekelci firmanın ürettiği mala olan talebin sonsuz
esnekliğe sahip olması
E) Tekelci firmanın ürettiği mala olan talebin esnekliğinin
sıfır olması
567--nominal faiz artarsa reel para talebi nasıl değişir
a-artar çünkü biryler gelirin büyük kısmını ödünç vermek isterler
b-artar çünkü reel parann enf.a göre düzeltilmiş fırsat maliyeti azalır
c-azalır çünkü nakit tutmann fırsat maliyeti artar
d-azalır çünkü gelirin nominal değeri düşer
e-azalır çünkü para arzı azalır
568---Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi ülkelerarası dış
ticareti, ülkelerin farklı faktör yoğunluklarına
sahip olmaları ile açıklamıştır?
A) Mill
B) Smith
C) Keynes
D) Ricardo
E) Heckscher-Ohlin
569--para talebinn değişkenleri?
a-reel faiz-reel gelir
b-reel faiz-nominal gelir
c-reel gelir-nominal faiz
d-nominal gelir-nominal faiz
e-sadece nominal faiz
570---para arzınn içsel olduğunu savunanlara göre para arz eğrisi nasıldır
a-sıfır esnek
b-sonsuz esnek
c-pozitif
d-negatif
e-önce neg.sonra poz
571- keyenzyen teori de toplam arz egrısının pozıtıf egılımlı olması nedenıdır
a işsızlıgın yuksek olması
b ucretlerın sabıt ve mal fıyatlarının esnek olması
c fazı oranlarının sabit olması
d ekonomının konjekturel yapısı
572 -içsel buyume modelı ıcın hangısı dogrudur
a otonom yatırımlardaki artılar buyumeyı artırır
b teknik ilerleme velı nımettır
c tasarrruf artısı buyumeyı hızlandırır
d okullaşma oranı büyüme surecının hızlandırır
573 - gunumuzdekı istikrar programı için en onemlı performans krıterı NEdır.
a faiz dışı fazla
b reel faiz oranları
c kamu kesımı borçlanma geregı
d reel büyüme oranı
e reel faiz oranı
574---ücreti
doğal -piyasa die kim ayırmıstır
ricardo
smith
wicksell
hume
malthus
575--Limit fiyat politikası hangi piyasada gecerlidir ?
a--tam rekabet
b--monopolcu rekabet
c--monopol
d--oligopol
e—düopson
576--Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırmalı teorisinin varsayımlarından biri değildir?
a) Ekonomiye devlet müdahalesi yoktur
b) Ulaşım maliyetleri sıfırdır
c) Fiyatlar parasal değildir
d) İki mal iki ülke tarafından da üretilmektedir
e) Ekonomi eksik istihdamdadır.
577---Karşılaştırmalı üstünlük sıralamasına göre en uçlardaki maliyet oranları neyi verir?
a) Faktör fiyatı
b) Toplam üretim miktarı
c) İhracat miktarı
d) Döviz kuru
e) İthalat miktar
576--neoklasik buyume modelinin temel önermesi hangisidir?
a-ulkelere azalan getirili uretim fonksiyonu
b-yakınsama hipotezi
c-ıraksama hipotezi
d-azalan maliyetler
e- pozitif dışsallıklar
577----Dış ticaret teorisinde fırsat maliyetleri hangi eğri üzerinde gösterilmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Toplumsal kayıtsızlık eğrisi
Teklif eğrisi
Üretim imkanları eğrisi
Dış ticaret üçgeni eğrisi
İthalat ve ihracat eğrisi
578---Başlangıçta iç fiyatlar dünya fiyatlarına eşit olsa dahi hükümet müdahalesi ile aşağıdaki durumlardan hangisinde kârlı dış
ticaret imkanı olabilir?
A) Sabit maliyet koşullarında
B) Azalan maliyet koşullarında
C) Artan maliyet koşullarında
D) Hem sabit hem de azalan maliyet koşullarında
579----Bir ülkenin karşılıklı talebi şiddetli ise, bu ülkenin bir birim ithal malı karşılığında vereceği ihraç malı miktarı ile ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Daha az ihraç malı
Eşit miktarda ihraç malı
Daha fazla ihraç malı
Dünya ticaret fiyatına bağlıdır
Ülkenin yurtiçi maliyetlerine bağlıdır.
580--İki ülkenin göreli fiyatlarındaki bir fark aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanır?
A)
B)
C)
D)
E)
Faktör donanımlarındaki bir farktan
Teknolojideki farktan
Zevklerdeki farklardan
Aynı malın üretilmesinden
Faktör fiyatlarındaki farktan
581--Aşağıdakilerden hangisi Heckscher-Ohlin modelinden elde edilen bir teorem değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Faktör donatımı teoremi
Faktör - fiyatları eşitliği teoremi
Stolper - Samuelson, gelir dağılımı teoremi
Rybczynski teoremi
Tercihlerde benzerlik teorem
582--Hiç uzmanlaşmaya gidilmese bile, mevcut üretimin bir kısmının dünya fiyatlarından ihraç edilip, karşılığında daha fazla yabancı
mal ithal edilmesi sonucunda ortaya çıkan kazanç aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Üretim kazancı
Tüketim kazancı
Dış ticaret kazancı
Dış fiyat kazancı
İç fiyat kazancı
583---neo faktör donatımı teorisi kime aittir?
a)keesing-kenen
b)vernon
c)linder
d)posner
584---Aşağıdakilerden hangisi gümrük tarifelerinin dolaysız etkilerinden değildir?
a)üretim
b)tüketim
c)gelir
d)kıtlık rantı
e)bölüşüm
585---Yoksullaştıran büyüme hipotezi kime aittir?
a)stolper-samuelson
b)rybzncski
c)leontief
d)bhagwati
e)posner
586---Aşağıdakilerden hangisi stok değişkendir?
a)yatırım
b)tüketim
c)ödemeler bilançosu
d)uluslararası yatırım pozisyonu
587--1.cari işlemler hesabı
2.sermaye hesabı
3.resmi rezervler hesabı
4.istatistiki hata ve noksan
yukarıdakilerden hangisi/hangileri otonom işlemlerdir?
a)yalnız 1
b)yalnız 2
c)yalnız 3
d)1 ve 2
e)2 ve 3
588--hangisi rasyonel beklentiler kuramını savunan ikitisatcılardan diildr?
a)muth
b)lucas
c)sargent
d)roberts
e)wallace
589--dengeli ve dengesiz buyume modelleri sırayla kimlere ait?
a)rico
-- smith
b)barro--ricardo
c)heckher-- ohlin
d)nurkse--hirchman
e)harrod—domar
590--tüketici rantınn en fazla olduğu piyasa hangisidr
a-monopol
b-oligopol
c-tam rek.
d-monolcü rekabet
e-monopson
591--mc artarken hangisi söz konusudr
a-tc azalarak azalır
b-tc artarak artar
c-avc artar
d-afc artar
e-mpp azalır
592—
tam rekabet
mc=ac
üretim düzeyi için ne söylenebilir
a-toplam kar max
b-toplam kar min
c-ortalama kar max
d-marjinal kar max
e-marjinal kar min
593--fiyatların tamamen maliyetlere meliyetlerinde gelirlere eşit olması gerektigini ve tüm gelirlerinde harcanmasını öne süren
iktisadi yasa hangisidir??
a arz yasası
b talep yasası
c mahreçler
d king
e tunç kanunu
594---tam rekabtçi frmann ekonomik karıyla ilgili doğru olan?
a-toplam hasılasına eşit
b-toplam hasıladan küçük
c-toplam hasıladan büyük
d-arz esnkliği yüksek ise toplam hasıladan büyük
e-arz esnkliği düşük ise toplam hasıladan küçük
595--firma üretimi artırmak amacıyla daha fazla emek istihdam ederek hangisini düşürebilir
a-tc
b-mc
c-tfc
d-afc
e-avc