close

Enter

Log in using OpenID

EkDers Telafi İş Akış - Fen Bilimleri Enstitüsü

embedDownload
TEŞKİLAT :
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İŞ ADI
EK DERS TELAFİ ÜCRETİ ÖDEME
HİTİT
ÜNİVERSİTESİ
Telafi yapmak isteyen öğretim
elemanı ilgili anabilimdalı
sekreterliğine yazılı olarak Ders
Telafi Form u'nu dilekçe ekinde
bildirir.
Söz konusu öğretim
e lem anına tela fisin in
reddine ilişkin gerekçeli
karar sözlü olarak b ild irilir^ ,
Kayıtlara geçirilen telafi talebi
anabilimdalı başkanlığı
tarafından incelenir.
E\ et
Telafi talebi anabilim dalı akadem ik
kurulunda gö rüşü lüp olur verilip, anabilim
dalı sekreteri tarafından Enstitü
M üdürlüğüne gönderilir.
Telafi ders talep form u anabilim
dalı başkanı tarafından
paraflanıp anabilim dalı
a ka de m ik kuruluna sevk edilir.
Tasarım Enstitü
Mali İşle r Birimi
DERS TELAFİ İŞ KONTROL ve KONTROL PROSEDÜRLERİ
HİTİT
ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ders tela fis i yapm ak isteyen öğretim e le m a n ı ilgili
anabilim dalı s e k re te rliğ in e "Ders T ela fi F orm unu" alm ası.
T elafisi yapılacak d e rs le rin telafi ed ile c e ğ i tarih, y e r ve
saatin b elirtile re k form u n im zalanıp anabilim dalı
s e k re te rliğ in e tes lim i.
Telafinin uygun
görülmesi.
Kayıtlara alınan telafi form unun anabilim dalı başkanlığı
tarafından in c e le n m e s i.
■
Anat
formuna göre teleafi ders programının gün ve saatini
kontrol edilip Anabilim Dalı Akadem ik Kurul
Kararı hazırlanması.
Anabilim dalı akademik kurul kararının anabilim dalı
başkanı ve üyeler tarafından telafi form ve eklerinin
incelenip imzalanması, kararın Enstitü
Müdürlüğüne gönderilmesi.
Teleafi talebinin Enstitü Yönetim Kurulunda
görüşülmesi.
Yönetim kurul kararının bir örneğinin Rektörlük Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına bir örneğinin enstitü mali işler
birimine gönderilmesi.
Hazırlanan programa göre ders telafisinin
gerçekleştirilmesi.
Telafinin uygun
görülmemesi.
İlgili öğretim elem anına telafi
talebinin iptalinin gerekçeli kararla
bildirilmesi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
115 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content