close

Enter

Log in using OpenID

bilimsel program - akademikgeriatri2015.org

embedDownload
A I \ I K A N A
Akprnar
mah.845cad.no:4/A- 4/B
Tel.0 312 47524 24 - Fax.O 312 47522 80 - Gsm.0 S3O324gg tz
E.Posta.vcjnetim
@hilltowers.net
Web.hilltowers.net
KATMAL|KLER|
iKiNcioLA{6ANUsrU
GENErKURUL
TopLANTt
DAVETiyEsi
1' YcinetimKurulu23 A$ustos2OL4Cumartesigtinri yaptrfirtoplantrda,2'nci
OlafanristtiGenelKurulToplantrsrnr
15 Eyltil2Ot4 Pazartesi
gtinii saat20.30,daHill Towers
SitesiQokMaksathSalonda
yapmakararralmrgtrr.
2'
ilk toplantrdiyeterligofiunluk
sa$lanamadrfr
takdirde,22 Eyliilpazartesi
giinii
aynt saat ve yerde goiunluia bakrlmaksrzrn
salt go$unluiunverecefiioylarla Olaiantistii
GenelKurulToplanttsr
yaprlacaktrr.
3- Toplantrdavetiyesinin
kat maliklerinden
sitedeoturanlara
eldentebli! edilerek
verilmesine,
sitedtSlnda
oturanlann
mevcutadresbilgileridofirultusunda
taahhrjtltimektupla
tebligatyaprlmak
suretiyle
gafirrlmasrna,
Ayrtcailan panolartnaasrlmakve web sayfasrna
(www.hilltowers.net)
konulmak
suretiyle
ilanenduyurulmasrna
kararverilmigtir.
4- Toplantr
Grindemi
agafirdadrr.
5- Toplantrya
btittlnkatmaliklerimizin
katrlmasrnr,
katrlamayacak
olanlarrn
Ek-j.'deki
ydnetime
vekaletnameyi
imzalayarak,
teslimetmelerini
ricaederiz.
Sa y g rl a rrmrzl a .
SiteYcinetimi
2014YItIirirucioLAGANUSTU
GENEL
KURUL
eUruornni
1.- Agrllg,
yoklama
ve saygtdurugu.
2- DivanHeyetininsegimive DivanHeyetineolafaniistriGenelKurultutanaklarrnr
imzalama
yetkisinin
verilmesi.
3 - G[i n d e mionku n u po yl a maya
sunulmasr .
4- lsrnma
ve srcak
gcirtigi.ilmesi.
susisteminin
5- ibraedilmeyen
2013yrhhesaplarrnrn
gOri,igtjlmesi.
6- Dilekvetemenniler.
7 - K a p a n rg .
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
95 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content