close

Enter

Log in using OpenID

A luı İ

embedDownload
A
TC
ııtiı,ıi nĞiriıvı narıxr,rĞr
SUBESİ
Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanhğı
Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Katılım ve Değerlendirme Formu
(Açıklama: Seminerlerde "Basan Notu" ve "Sınava Girmedi" bölümleri bos brakrlacaktır.)
Form-
Numarası
ğ)
ğl
482
Süresi (Gün/Saat)
s.N
2
J
4
5
6
,7
8
9
l0
lI
|2
l3
l4
l5
l6
1,7
l8
l9
20
Çağrılanlann Savrsr
katılanların savısr
katrlmavanların savısı
TEMEL EGITIM KURSU
AYDIN LISESI
Adı
Yeri
Tarihi
07.11.2014 * 23.1|.2014
8 GUN
60 SAAT
|0625094704
37804704834
37384790944
33157085484
16312574818
12986709518
41293825352
19925182524
Başarı
Adı ve Soyadı
ABDULKADIR
ADEM
ALPER
ARMAGANYAGMUR
ERÇAKIR
DOBULGA
CoSGUN
SARIHAN
BoSTAN
TI,RKMEN
SAGLAM
YA
T DEMiRKIRAN
M
DEMIRCI
ll;,
YALIN
57655013732
25892288060
32029381648
35368865206
50389724042
53704449286
39049854732
46846073334
f\JJ""k
MURAT
ç
YAYLA
IMECE
CALISKAN
TIRAK KARAMAN
ILHAN
CAN
GURLEK
TEMoCIN
DERYA
DERYA
DoNE
Notu
ÇoBAN
ATAYSIN
ASLI
ASUMAN
AYFER
AYLIN
I||1l515334 AYSEL
39844818656 AYSE
29222498198 AYSE
26905202332 AYSEGUL
BARIS
BEGUM
BETUL
BUSRA
CANAN
10l
qs
5
3.4
Basarrlr olanlarrn savrsr
Basarrsrz olanlarrn savısı
l
TC KimlikNo
3
F'aaliyetten
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
İ
ffi
tr
tr
SARIGLIN
ı
Y
tr
a
luı
a
ıoo
YoRUK
loü
8?
,ç
İ
İ
ı
tr
D
tr
tr
tr
tr
ı
,fu
sıriıısffiı kodr,
ffiA
eticünnn
Faaliyete
I(atılmadı
F
J,ru{
tr
tr
ffi
Ayrıldı
E
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Sınava
Açıklama
)aA^^r
Girmedi
tr
tr
tr
tr
D
İ
t]
tr
tr
tr
n
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
ıE
Araıı
t
urü,!
i
ş"i
i.i-
ı.
O^'^^
Ln-*^-rt,
Q-ii^ı,)
7
a^ü|brı
tlİ*.ıl,
Dİr^,
Q:. ,
a,
flirn .,
lQ-al^r,.
A.Zro",
İ-a/.ı,Lı,
rlİ^^U
ğXnnl,
l7
aA^I
lQiı^ı ı
d
MAVI
l
llİ^rı,lı,
^ı.ılı/
^-^-l
B
şUBESİ
Tc
ıvrir,ı,
i n Ğiriıvı n.q.KANLrĞr
Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı
Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Katılım ve Değerlendirme Formu
(Açıklama: Seminerlerde "Basan Notu" ve "Sınava Girmedi" bölümleri bos bırakılacaktır.)
Form
Numarası
0)
€ğ
tı
cğ
S.N
Adı
Yeri
Tarihi
AYDIN LISESI
07 .l1.20l4 _ 23.11.20|4
60 SAAT
Süresi (Gün/Saat) 8 GUN l
44563443676
2
1l335728I56
3
53167614542
|2794355242
24019310998
l2883133188
21199432540
26662206864
19423448|84
64420091376
15485312234
34].89].2|942
l4401387356
I0564439260
35579317426
l 355863 1 596
25267908098
2|87,7684902
46423387816
50338393688
4
5
6
7
8
9
10
l1
|2
13
14
1
16
|,7
i
l8
t9
20
A,LA
4,{rfu
Başarı
Adı ve Soyadı
ELIF TUGÇE
EMEL
EMINE
EMRE
ESRA
ESRA
EZGI
FARIJK
FARUK
FERDA
FERYAL
F1JRKAN BAKI
GIZEM
GoZDE
GUNER
HAKAN
HATICE
HAVA
HILAL
ISMAIL ı
Notu
gş
NURGLIN
TAS
USTA
DURMUS
SIMSEK
SIMSEK
SOYTETIR
*ı
ql,
4o
1g
Ioo
8o
q,
ıoo
b
7ş
qL
q9
8,
ql
q}
lno
r99
nı M
:,kçlifu# w
"Çrkk
Faaliyete
kıtılmadı
/ocı
AKPINAR
DEMIR
NURKAN
KIRALAN
SAHINBAY
CETINER
DuRHAN
FINDIK
KAPLAN
oZTURK
KAZAN
ÇUZIJKOGLU
oKTAY
3
cağrılanlarrn savısı
katılanlarrn §avısı
katılmavanların savrsr
Başarü olanlarrn savrsr
Basarrsrz olanların savısı
482
TEMEL EGITIM KURSU
TC KimlikNo
-
sıriıısadi @ı«oĞr
ALIGUDER
tuh
tr
ı
tr
tr
tr
tr
tr
D
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Faaliyetten
Ayrıldı
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Sınava
Girmedi
L
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
-wl
tr
tr
n
D
tr
tr
tr
tr
t]
tr
t]
tr
tr
tr
E
tr
D
tr
D
ıD
l0l
l*&
t'l
ı4 z,
3J
Açıklama
'.Zı.rrl,)/.
l|[..-r
.^..Lrl.
h:--.
l-Ll,J
Vı;;-j/
0n
-rü^^r,
ll,!.^^Or)
?X^^r. /
,a
/
^LAı^ı
|.ı|^^,,,l
e:;,
-a-!.)ı,
Dçıimşı
t'L,lVılıı
w
lLnoxrl
4İ-,lrl
C
şUBESI
TC
MiLLi rĞiriıvı sAKANLrĞr
a
Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı
tlizmetiçi Eğitim Faaliyeti Katılım ve Değerlendirme Formu
(Açıklama: Seminerlerde "Basarl Notu" ve "Sınava Girmedi" bölümleri bos bıral«lacaktır.)
Form-
Numarasr
q)
Adı
Yeri
Tarihi
Süresi (Gün/Saat)
S.N
TC KimlikNo
l
32959548296
14482576670
2
3
4
5
6
,7
8
9
l0
ı1
|2
t3
|4
l5
l6
1,7
l8
l9
20
4249959051-8
10645757702
|0294738060
22874297898
17173540660
I0955849012
|42434834|4
31093707774
2l1.87198816
GUN
l
60
SAAT
Adı ve Soyadı
KEZBAN
MEHMET CANER
MELEK
MELEK
MELTEM
MERVE
MERVE
MERVE
MUSLI,M
NAZAN
KELES
YAZICI
AKPINAR
SADIC
KIZILTEPE
AŞÇI
KURUL
oLGAÇ
CINAR
OKSUZ INAL
KULANTAS
NAZIFE
45l57565200 NAZIRE
EDIPoGLU
I5466350842 NEFISE MERVE KIZILOGLU
54907000892 NUR KEVSER
ESAS
29267300852
43591119126
33439003656
33307002064
4519065|922
57766539862
oLCAY
oSMAN
oSMAN
oZCAN
oZGLIN
OZLEM
RATDEMIRCI
KüRŞAT DEMiRKIRAN
-€-'
cağrrlanlarrn savısı
katılanlarrn savrsı
katrlmavanlarrn savısr
Ba§arrlı olanların savrsı
482
TEMEL EGITIM KURSU
AYDIN LISESI
07.11.2014 - 23.11.2014
8
AKSU
BULUT
oZDEMIR
CETIN
OZEL KECECI
TOPUZOGLU
3
Basarısrz olanlarrn savrsı
Başarı
Notu
g6
g"
tı
g6,
3?
9A
g9
14
9lt
fl8
3A
99
ğ.q
loo
36
gL
93
çlg
gL
5Jı
Faaliyete
katılmadı
tr
tr
tr
ı
tr
tr
tr
tr
D
tr
tr
tr
ı
tr
tr
tr
tr
tr
D
Faaliyetten
Ayrıldı
tr
D
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
ı
tr
tr
D
tr
D
tr
tr
Sınava
Girmedi
tr
tr
tr
tr
n
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
101
75
Ç
eı
Açıklama
ı)
\^.-,
ffi
ü-^-r.)
Qİ^-,l,
r?7^^.)
l r.l
-ı.
A^^a
İ^r./
aAı.L/ı
-e:;;),l
il^1 ^.
-?"X^rul,
O!^ ^ı,)
Qİ^^l. )
4^ı-
ar,
lLL^r.1
is;u,
lpfuipa
2"jr.l,ıl
D
TC
nriı,ı,i nĞiriırr nnxıxr,rĞr
SUBESİ
Hizmetiçi Eğitim Dairesi Baskanlrğı
tlizmetiçi Eğitim Faaliyeti Katrlım ve Değerlendirme Formu
(Açıklama: Seminerlerde "Basarl Nofu" ve "Sınava Girmedi" bölümleri bos bırakılacaktır.)
Form
Numarası
()
çJl
s.N
482
Adı
Yeri
Tarihi
Süresi (Gün/Saat)
8
l
TC Kimlik No
l
,7
SAAT
Başarı
Adı ve Soyadı
29521357936
I2904444446
3
591 10188238
4
I44524274I4
5
21271725782
6
24268293714
116235357l0
8
39304|30250
9
20I022624|0
l0 41542565800
ti 42020108366
12
|7050380778
l
45013304516
14
ı8778480542
l5 5363243I254
l6 26284564120
l7 45724950736
l8 29587448142
t9 35497148034
20
47644047084
21
31081 525342
2
60
oZLEM
PINAR MELIKE
PINAR
PINAR
SAFIYE BUSE
SANIYE
SECIL
SELIM
SELIM
SELIN
SENIHA
SEVGI
SEYID
SINEM
SUMEYYE
TUBA
TUGBA
{lFUK
UGUR
VILDAN
YESIM
UYSAL AYMAZ
KARA*TAS
Tt RKOGLU
YUCEL
KoYLlNCU
ULUSAN EKSI
ERoGLU
ALPER
Notu
qİ
a
)7
3
g
lr
L
lüı
(
S
,3
CEKIN
YAPICI
ALTINoK
TIMUR "&i
KEMERKAYA
TAMER
KARAKAS
ULAS
KoSE
BULUT
SELÇUK
KARTAL
KILIÇ
9
t
ga
3c
,0
qo
93
lü
83
Faaliyete
katılmadı
tr
tr
ı
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
ı
tr
tr
tr
fı
tr
tr
tr
tr
Faaliyetten
Avrıldı
tr
tr
tr
tr
tr
ı
!
tr
tr
tr
tr
tr
tr
n
tr
tr
tr
tr
tr
ı
W^ffi*M,*ffir/M
\**--{
*.\*
«ünsı,r
op.n,ıiı
nroevin«ınaN
rz
ffi""#a..
t01
.35
katılanlarrn savrsr
katılmayanlarrn savrsı
Basarılı oianların savısr
Başarrsız olanların savısı
.l1.20l4 _ 23.11.2014
GUN
3
Çağrılanların Savısr
TEMEL EGITIM KURSU
AYDIN LISESI
07
-
arıcünrn
|?
tr
W
Sınava
Girmedi
tr
tr
tr
İ
tr
t]
t]
t]
tr
İ
ı
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
t]
D
A
qı
ffi
Açıklama
u
',aurıEı
l.
lJibeb
İ?-a.ıaı>.
l
e^;
B;g,Jal
1,
l -il_r.,
'^İ.a,
lL^ağülı
'#lr4,
a/1^|-l,
ft arlg^
ffi
fbrrnırı
ıuir.r,i
E
Tc
rĞiriır nırıNr,rĞı
SUBESİ
Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkantığı
tIizmetiçi Eğitim Faaliyeti Katılrm ve Değerlendirme Formu
(Açıklama: Seminerlerde "Basarı Nofu" ve "Slnava Girmedi" bölümleri bos bırakrlacaktır.)
Form
Numarasr
(ı)
ğl
cl
9
s.N
l
2
3
4
5
6
1
8
9
l0
ll
12
l3
14
l5
l6
1,7
l8
l9
20
AYDIN LISESI
.l1.20l4 _ 23.11.2014
60 SAAT
8 GUN l
07
Süresi (GüniSaat)
TC Kimlik No
Adr ve Soyadı
BUSRA
FADIME
I173I528558 AYSE
57679549620 BEYHAN
12079715754 GIJRKAY
33766295236
23623324780
HAwA
|5280571874
I4998585302
26065222690
l081.4250652
|9552459730
54|45310586
oZKAN
SENoL
AYSE
DERYA
21487396820 FAHRIYE
12271431292
34771061830
577|2121028
34022358726
21073403796
25087037282
20921499646
GAZI
KUBILAY
MUSTAFA
NURULLAH
SALIH
UGUR
YUSUF
ffiffi
KoZAN
ILGIN
TASCI
LINAL
SAHIN
YILDIRIM
AKTAS
YAMAÇ
GULSAR
GUNES
ILAIZ
ToStIN
SEN
KALENDER
101
,6
r
qA
Basarrsız olanlarrn savrsr
Başarı
Nnfıı
<a,
Faaliyete
Faaliyetten
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
t]
tr
katılmadı
,ı
a
(?
ı
MAHLEÇ
oZTURK
DEMIR
BELKIS
CILER
I54920Ill82
GUL
GUMUS
HEZER
3
çağrrlanların savrsı
katrlanların savısı
katılmavanların savrsı
Basarılr olanların savrsı
482
TEMEL EGITIM KIJRSU
Adı
Yeri
Tarihi
-
7
t
1
s
2
,B
,
7
in
qo
,6
o
İ
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
V
n
n
Ayrıldı
Sınava
Girmedi
İ
'M
e
,eı
.4«
"4*=':";_.W,
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
,/////ru//
YIJCEI- MAVI
tr
tr
tr
ı
tr
tr
tr
D
tr
ı
tr
D
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
Açıklama
o
Asa
-
L
^1,1
-ll5ıı.y
fu{rn
lı
ri;;J
'#,
ıI
D-(u,^(ıı.,çı
-lI-3^lr,
h! ı^ıaKrır9
'?5übı-
'ofnil
7
AAl
,
^1,^-./
O^fo,ırL
l0İıalr-
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
4 483 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content