close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 kantin ihale ilanı

embedDownload
T.C.
iNrANro cr,u KAYMAxlvrr-r Gr
ilee Milli Efitim Miidiirlii[ii
irr,q.Ln ir..q.Nr
l-
Miidiirli.i$iimiize ba$h agagrda isimleri yazrh okul kantinleri igletilmek i.izere
Milli Elitim
Bakanhprnrn
Okul Aile Birlili Ytinetmeli[i doprultusunda kurulan
ihale komisyonunca,2886 Sayrh Devlet ihale Kanunu'nun "35/d ve 5l/g Maddelerine gdre" pazarhk usulii hiikiimleri
gergevesinde yaprlacak ihale ile iigtncii gahrslara kiraya verilecektir.
2- ihale 09.09.2014 Sah giinii saat 10.00'da baglayrp 20'9er dakika arayla yaprlacaktrr. ihale ile ilgili bilgiler aga[rya
0910212012 tarih ve 28199 sayrlt Resmi Gazetede yaynlanan
karrlm
SIRA
NO
2
5
4
5
i$iN
Nirplic
iI
KANTIN
KANTIN
KANTIN
KANTIN
KANTIN
YERI
MIKTAR
I
(Ade0
HURRIYET ILKOKULU
ATATURK ILKOGRETIM OKULU
YAVUZ SULTAN SELIM ORTAOKULU
23 NISAN ORTAOKULU
MUHAMMEN
BEDEL
I
I
3.800,00 TL
1.290,00 TL
I
1.500.00TL
cEQici
TEMINAT
(%30)
HAL ENI
N
BA$LAM
A SAATI
380,00 TL
t29.00TL
150,00 TL
225.00TL
140,00 TL
I
2.250-00TL
I
1.400.00 TL
$EHIT OSMAN TATAR ILKOKULU
ye katrlanlar ihale ;armamesl
sartnamesi ve eki bulunan 0zel hiikiimlerin tiim maddelerini kabullenmig
bu diizenlemelerin aksine higbir hak talep edemez ittrazda bulunamazlar.
PERSONE
LVE
OcnpNci
SAYISI
0:00
0:20
0:40
l:00
l:20
676
230
270
400
saylrlar, ileride
4- ihale dokiimanr imamollu ilge Milli Elitim Miidiirli.ilii Kantin Biirosunda bedelsiz olarak g0rtilebilir. Ancak;
ihaleye teklif verecek olanlarrn idarece onayh ihale dokiimanmr 50 TL bedeli imamo[lu ilge Milli Elitim Miidiirliisiiniin
.ZiaatBankasr imamoplu $ubesindeki 29722678-5001 Nolu hesabma yatrrlarak satrn almasr ve banka dekontunun teklif
dosyalannln iginde sunmalarr zorunludur.
5- ihaleye katrlmak igin bagvuracak miistecirlerde aranacak Ozellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken
belgeler agaSrya srralanmrgtr.
b) Tasdikli niifus ciizdan sureti.
c) ihalenin yaprlaca[r son bir ay igerisinde Cumhuriyet Savcrhprndan ahnmrg adli sicil kaydr.
(ihaleyi kazanan istekliden ve gahgtrracaSr personelden GBT kaydr istenecektir.)
d) Mesleki Yeterlilik Belgesi (Mesleki E[itim Merkezleri ve Kantinciler veya Esnaf Odasrndan ahnacaktrr.)
e) Baqka kantin igletmedipine dair taahhiitname ( imamo$lu Esnaf ve Sanatkarlar Odasmdan veya Adana Kantinciler
Odasrndan ahnacak)
0 Milli Egitim Bakanhlrnrn 0910212012 tarih ve 28199 sayrh Resmi Gazetede yayrnlanan Okul Aile Birli[i
Yonetmeli$inn 20/4. Maddesine g0re yaprlacak ihale ve iqlemlerde katrhmcrlardan 0ncelikle Kantin igletmeciligi
Ustaltk Belgesi, bulunmadr[r taktirde sertifika, kurs bitirme belgesi, kalfahk ve i9 yeri agma belgelerinden en az birine
sahip olma gartr aranr. (grda iizerine) (ihale belge derecelerine gOre gergeklegtirilecektir.)
g) ihaleden men yasa$t olmadrprna dair belge (imamo[lu Esnaf ve Sanatkarlar Odasrndan veya Adana Kantinciler
Odasrndan ahnacak)
h) Bu ilanda ve $artnamede belirlenen oranda gegici teminat imamollu Malmodtirliilii vemesine yatrnlarak dekontunun
teklif dosyalannln iginde su nmalan.
r) ihaleye katrlmak isteyenler istedikleri takdirde okul kantinini mahallinde gorebileceklerdir.
i) i9 bu ilan 28108112014 Pergembe giinii saat 10.00'dan 4910912014 Sah giinii saat 10:00' a kadar imamo$lu
Belediyesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odasr, Adana Kantinciler Odasr, ilge Milli E[itirn Mtidiirliigii ile kantini ihale edilecek
okulun ilan panolannda ve http://imamoglu.meb. gov.tr/ web adresinde ilan edilecektir.
j) Vekaleten ihaleye katrlma halinde, istekli adrna ihaleye katrlan kiginin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli
imza sirkiisii.
k) Ihaleye katrlmak isteyen gergekkiqi ve katrhmcrlar, gereklibelgeleri haztrlayarak ihaleninyaprlaca[r 09/09/2014 Sah
giinii saat 09.55'e Ihale Komisyonu'na bizzat elden teslim edeceklerdir. igtirakgilere evrak teslim ahndr belgesi
verilecektir.
inAlnyr xlrrl,nclr risir,nnnn .lnq.NacA,r s^anrLAR:
l- T.C. Vatandagr olmak.
2- Yijzkrzarttcr bir sugtan hiikiim giymemig olmak.
3- Bagka bir kantini igletiyor olmamak.
4- ihalesine katrldrpr okulun servis tagrmacrhlmr yapmamak.
5- Ihaleye 6l yagrndan gUn almamrg gergek kigiler katrlabilir. girket, Dernek, Vakrf ve Birlikler ihaleye katrlamazlar.
6- Kantin igletmeciligi ustahk belgesi yok ise srasr ile Kalfahk ve bunlarrn bulunmamasr durumunda sertifika, kurs
78-
bitirme belgesi ve i9 yeri agma belgelerinden haiz olmak garttrr.
Ihaleden Men yasaf,r almamq olmak.
Herhangi bir okul kantinini igletirken idari sorugturma sonucu sdzlegmesi fesih edilen miistecirler ve birinci derece
yakrnlan bu ihaleye giremez.
250
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
151 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content