1 SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Şirketimiz

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Şirketimiz
Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları ile İlgili Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II No: 17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” kapsamında yer alan
Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 1.3.1.a uyarınca, şirketimiz ortaklık yapısı, oy hakları ve imtiyazlar
ile ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır:
Şirketimizin sermayesi her biri 1TL itibari değerde, 120.000.000,00 adet hisseden oluşmaktadır.
Şirketimiz hisse senetlerinin tümü hamiline yazılı olup, (A) ve (B) grubu olmak üzere, 2 türdedir.
Şirket esas sözleşmesinin imtiyazları düzenleyen mevcut 8.maddesine göre, (A) Grubu payların
Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Şirket Genel Kurulu; Yönetim
Kurulunu 5 kişi olarak belirlediği takdirde, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en fazla 4’ü, Yönetim Kurulu
7 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla 5’i, Yönetim Kurulu 9 kişi
olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla 7’si, Yönetim Kurulu 11 kişi olarak
belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla 9’u (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği
adaylar arasından seçilir. Genel Kurul gündeminde yer alan işbu maddenin tadiline ilişkin Esas
Sözleşme tadil metni de ayrıca ilan edilmiştir. Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanununun
Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun madde 22 düzenlemesi çerçevesinde mevcut Esas
Sözleşmenin 8.madde düzenlemesi, Yönetim Kurulu 11 kişi olarak belirlendiği takdirde, Yönetim
Kurulu üyelerinin en fazla 8’i (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasında seçilecek
şekilde uygulanacaktır.
Yine Şirket esas sözleşmesinin imtiyazları düzenleyen mevcut 11.maddesine göre, Şirketin yapılacak
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda A Grubu pay sahipleri, her bir pay için 100 (Yüz)
oy hakkına sahiptir. Genel Kurul gündeminde yer alan işbu maddenin tadiline ilişkin Esas Sözleşme
tadil metni de ayrıca ilan edilmiştir. Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve
Uygulama Şekli Hakkında Kanun madde 22 düzenlemesi çerçevesinde mevcut Esas Sözleşmenin
11.madde düzenlemesi (A) Grubu paylar, yapılacak genel kurul toplantısında, her bir pay için 15
(onbeş) oy hakkı verecek şekilde uygulanacaktır.
Pay sahiplerimizin açıklama tarihi itibariyle hisse adetleri aşağıdaki tabloda bilgilerinize
sunulmaktadır.
1
Pay Grubu
Ortak Adı/Ünvanı
SPV Bilişim ve Dış Tic.A.Ş.
A
B
HİSSE ADEDİ HİSSE ORANI PAYI (TL)
0,00
36.876.292,00
36.876.292,00
30,73%
36.876.292
2.500.000,00
19.724.660,00
22.224.660,00
18,52%
22.224.660
Ömer Akgiray
150.000,00
2.710.542,00
2.860.542,00
2,38%
2.860.542
Süha Eyisoylu
0,00
2.789.328,00
2.789.328,00
2,32%
2.789.328
150.000,00
2.189.328,00
2.339.328,00
1,95%
2.339.328
0,00
2.150.000,00
2.150.000,00
1,79%
2.150.000
Bimeks Bilişim ve Yönetim A.Ş.
0,00
1.354.000,00
1.354.000,00
1,13%
1.354.000
Muhammet Arif Bayraktar
0,00
614.035,50
614.035,50
0,51%
614.036
Erkan Demir
0,00
614.035,50
614.035,50
0,51%
614.036
Muhittin Şenel
100.000,00
514.035,50
614.035,50
0,51%
614.036
Önder Yüksel
100.000,00
514.035,50
614.035,50
0,51%
614.036
Ahmet Süleyman Şen
0,00
300.000,00
300.000,00
0,25%
300.000
Kayhan Ozar
0,00
300.000,00
300.000,00
0,25%
300.000
Ahmet Karslıoğlu
0,00
300.000,00
300.000,00
0,25%
300.000
Diğer
0,00
506.000,00
506.000,00
0,42%
506.000
Halka Açık
0,00
45.543.708,00
45.543.708,00
37,95%
45.543.708
TOPLAM
3.000.000,00
117.000.000,00
120.000.000,00
Mehmet Murat Akgiray
Muhammet Haluk Sur
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret
A.Ş.
2
100,00% 120.000.000