close

Enter

Log in using OpenID

MADDE 1. — 4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi

embedDownload
__ 930 —
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki
4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin tadiline dair Kanun
(Resmî
Gazete
ile ilânı : 22. VI. 1959 - Sayı : 1023S)
No.
7351
Kabul tarihi
12 . VI . 1959
MADDE 1. — 4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde tadil edil­
miştir :
3656 sayılı Kanuna tâbi maaşlı ve ücretli memurlardan (Ayık maaşı alanlar
dâhil) memleket içindeki resmî veya hususi sıhhat müesseselerinde yatarak veya
ayakta tedavileri lüzumu fenneu sabit olanların tedavi ve .yol masraflariyle bu
durumda veya hususi surette tedavi edilmekte olduğu hastanelerde veya evlerin­
de ölenlerin veyahut her hangi bir mahalde âni olarak vefat edenlerin cenaze mas­
rafları dairelerince ödenir.
Yabancı memleketlerde vazife gören hariciye
menıurlarıyle istihkaklarını
aynı esaslara göre alan diğer memurlardan yutardaki vaziyetlerde bulundukları
mahallî memleket resmî raüesseselerince tasdik edilenlere Türkiye'de verilen mua­
dil masrafları tecavüz etmemek üzere vekâletlerinin takdir edecekleri tedavi ve
yol masrafları aynı bütçelerden ödenir.
Bu madde hükmü Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliklerince tesbit
ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak esaslar dairesinde tatbik edilir.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur.
13 Haziran 1959
Riyaseti Cumhura yazılan tezkerenin tarih ?v
numarası
: 13 . VI . 1959 ve 2/8
Bu kanunun ilânının Başvekâlete bildirildiğine
dair Riyaseti Cumhurdan gelen tezkeremin tarih
ve, numarası
: 13 .VI. 1959 ve i/293
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cilt Sayfa
cilt ve sayfa numaraları
:
£
28
9 527,749:750
[inikat : 80 — 314 sıra sayılı matbua 80 nci inikat Zabıt Ceridesine bağlıdır.]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
64 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content