close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar için tıklayınız

embedDownload
T.C . .
. .
..,
MUS V ALILIGI
it Milfi Egitim Miidiirliigii
Say1 : 32026198/100/ 1000220
Konn: 19. Diinya OyunKonferans1
07/03/2014
.......................................... KA YMAKAMLIGINA
Il9e Milli Egitim Miidiirliigii
.. ..
..
.......................................... MUDURLUGUNE
Bakanhg1m1z Temel Egitim Genel Miidiirliigiiniin ekli yazdannda, istanbul'da 20-23
May1s 2014 tarihlerinde Bakanhg1m1z, Aktif Ya~am Demegi ve istanbul Teknik Universitesi
Mimarhk Fakiiltesi ortakhgmda 19. Diinya Oyun Konferans1 ger9ekle~tirilecegi
belirtilmektedir. Bahse konu konferansa yonelik Saym Bakamm1z Nabi AVCl'nm 9agn
mektubu (Ek-1) ile bilgilendirme (Ek-2) ekte yer almaktadir.
9. Diinya Oyun Konferans1'nm okulunuzda/ kurumunuzda gorev yapan tiim yonetici
ve ogretmenlere duyurulmas1 ve bilimsel toplantilara katihm ile ilgili yazmm dikkate
almmas1 hususunu;
Bilgilerinize rica ederim.
Ali TATLI
Vali a.
Milli Egitim Miidiirii
EKLER:
Ek-1 Yaz1 ( 4 Sayfa)
DAGITIM:
Tiim Il9e Kaymakamhklarma
Tiim Okul/Kurum Miid.
Bu beige, 5070 say1h Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivenli elektronik imza ile imzalanm1:;tir
T.C.
.
....
MILLI EGITIM BAKANLIGI
Teruel Egitim Genel Miidiirliigii
.
"
Say1 : 66621367/604/948076
Konn: 19. Diinya Oyun Konferans1
05/03/2014
................................ V ALILIGINE
(il Milli Egitim Miidiirliigii)
Ilgi : Ogretmen Yeti$tirme ve Geli$tirme Genel Miidiirliigiiniin 11.09.2012 tarihli B.08.0.
OYG.0.01.03-051.04-90/26404 say1h yazlSl.
.
Istanbul'da .. 20-23 May1s 2014 tarihlerinde Bakanhg1m1z, Aktif Ya$am Dernegi ve
Istanbul Teknik Universitesi Mimarhk Fakiiltesi ortakhgmda 19. Diinya Oyun Konferans1
gerc;ekle$1irilecektir. Bahse konu konferansa yonelik Saym Bakamm1z Nabi A VCl'nm c;agn
mektubu (Ek-1) ile bilgilendirme (Ek-2) ekte yer almaktad1r.
19. Diinya Oyun Konferans1'nm ilinizde gorev yapan tum yonetici ve ogretmenlere
duyurulmas1 ve bilimsel toplantllara kat1hm ile ilgili yazmm (Ek-3) dikkate almmas1
gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Funda KOCABIYIK
Bakan a.
Genel Miidiir
EKLER:
1- <;.:agn mektubu (www.ipo2014.org adresinden ulal)tlabilir)
2- Konferansa yonelik bilgi
3- Ilgi yaz1
DAGITIM:
Geregi:
BPlam
Bilgi:
APlam
Bu beige, 5070 say1h Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivenli elektronik imza ile imzalanm1:;t1r
Ataturk Blv. 06648 KIZJlay/ANKARA
Ayrmt1h bilgi ic,;in: E.BA YTNDIR VHKi
T.C.
MiLLf EGiTiM BAKANLIGI
Ogretmen Yeti~tirme ve Geli.}tirme Gene! MUdilrlilgii
: 3.08.0.0YG.O.O i .03-05 l .04-90/
Konu: Bilimsel Topla11Llar
2..6 ft-041
i -09· 20\2
................ VALiLiGiNF
(ii Milli Egitim MUdtidllgU)
Bakan11g1m1z ile Universite!erimiz arasmda yaptlan protokol 9en,:evesinde ortakla~a veya
Universitelerimizin kendikrince kongre, sempozyum, panel ve benzeri bilimsel top!antilar
dll?err!enmektedir. Bu toplant1larda bildiri/poster stmmak veya din!eyici olarak kat!lmak isteyen yonetici
ve·ogretmenleri m iz bu i unmaktad tr.
Soz konusu toplanttlarda bildirilcri/posterleri bilim kurul!armca kabul edilen yonetid ve
ogretmenlerirniz, Bakanl1g11rnza ba~vurarak toplant1lara kendi imkan!an ile katilmalannm ma!i yonden
aile bUt<;elerine yuk getird!gini, dolayis1yla en azmdan g6revli/izinli sayilmak suretiyle yol!uk ve
yevmiyelerinin kar$lianmasm1 talep etmektedirler.
Yonetici ve 15gretmenlerimizin biiimsel toplantdara katdmalan; hem on!ann alan bi!gilerini
art1rmalan ve alan!armdaki yeni geli~meleri takip etmeleri hem de mesteki geli~imleri a~tsmdan yararli
olacagi dU~UnUldUglindcn, personelimizin bu tlir loplanttlara katdmalarmm Bakanlig1m1z politikalan
ayisrndan da uygun olacag1 degerlendiri!mektedir. Bu nedenle:
l. Gerek Bakanilg1m1z!a iiniversitelerimizin i~ birliginde gerekse universitelerimizce yaptlan
bilimsel toplant1 larda, bildiri/poster sunacak yonetici ve ogretmenlerimizin;
a) lJnce!ikle katdmak istcdigi b:iirnsel top:ant1nrn kenci a!anlannda olmas1 (veya ilgili alanda
yiikse'.,.: lisans ve doktora yap1yor o\malar1).
b) 8ildiriierinin/postertennin bilirn kuru!unca kabul cdildig1n\ hcigelen<l\rmeleri,
c) K<t'.!11111 Licrct:erinin kcndilcrince kar$tlanmasr,
\:) Harc1rahlann111, bagli bulundukian dairelerine ait ilgili bl.iti;:e yili yurtiyi gec;:ici gorev yolluklan
tertibinden kar~ilanrnas1,
kaydiy!a yolluk ve yevmiye verilerek bilimsel top!ant1ya kattl1mlannin saglamnas1 ve bi!imsel toplant1
sllresince yol hari<;: gorevl i-izinl i say1lma!an gerekrnektedir.
2. Diger yandan; bu tllr bilimsel toplant1lara dinleyici olarak katllmak isteyen ybnetici ve
ogretmenlerimizin ise dersler ar;isrndan egitimfogretimi aksatmayacak ~eki Ide -kay1t Ucretlerini
yatird1k!anm belgdendirmeleri ~artiyla- yolluksuz ve yevrniyesiz olarak kendi imkan!anyla katilimian
lifin izinli sayi!matart hususunda gerekli kolaylik g5sterilmelidir.
3. Aynca tilm katil1mc1iann, bilimsel toplantilan di.lzenli oiarak iz!emek suretiyle toplammm
organizasyonu, 9al1~marann bilirnsel niteligi, egitim sistemimize ve ogretmen yeti~tirmeye yonelik
saglad1g1 yararlar; ve katkdar1 hakkmda ha:.mlayacaklan raporu tral1~t1klan birimlere sun~alari uygun
bulunmu~tur.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
lJAGlTIM
9ere2:i
.Bilgi
- A Plarn
- B Plarn
. --~;----Adr{'s
"O.,,/'''~),M ·--...,~
:.:\·lilli ?\ 1udafa~ ~c;~f ~No-:6i3.~(,-z;1~>:;,.;~~-K·~~RA
; (03: 2).: 17 50 7014; 88
: (OJ l2).J!5 30 94
c-posla : 01eD.m'iim.;b ~ovtr. lnt.ndresi t "''"·O)~gin meb.go\'.lr.
lei
Fa ks
Oyunun <;:ocuk uzerinde yadsmamayacak kadar onemli etkileri oldugu biri;:ok ara~t1rma
sonucunda ortaya
konmu~
ve i;:ocuk oyun hakk1 yasal duzenlemelerle guvence altma
ahnm1~tir.
Uluslararas1 Oyun Dernegi (International Play Association) ise "oyun hakk1"nm temel bir i;:ocuk
hakk1 olarak korunmas1 ve desteklenmesi i<;:in tUm dunyada i;:ah~malar yuruten uluslararas1 bir
kurulu~tur.
IPA, oyun alanmdaki geli~meleri takip etmek, bu alandaki bilgi ve tecrube aktanm1
saglamak ve kat1hmc1lara tart1~ma alani yaratmak amac1yla, ui;: y1lda bir, oyun alanmda i;:ah~an
uzmanlan bir araya getiren konferanslar duzenlemektedir. 2014 y1hnda 19.'su duzenlenecek
Dunya Oyun Konferans1, Milli Egitim Bakanhg1, Aktif Ya~am Dernegi ve
i.T.0. Mimarhk FakUltesi
ortakhgmda istanbul'da geri;:ekle~tirilecektir.
Konferansm temalan "Oyuna
Medya" ve "Oyun Alanlan" olarak
Eri~im"
ana temas1 altmda "Oyun ve Egitim" "Oyun ve
belirlenmi~tir.
Oyun ve Egitim alt temasmda oyunla egitim
alanindaki iyi uygulama ornekleri, oyunun bir egitim arac1 olarak kullanilmas1 ve bunun i;:ocuklar
uzerinde yaratt1g1 etkiler ve alandaki
merkezleri, psikolojik
dani~ma
ogretmenler, psikolojik
alandaki
tart1~malan
tart1~malar payla~1lacakt1r.
merkezleri, rehberlik ve
dan1~ma
uzmanlan, egitim ve
gozlemlemeye, yeni
ara~tirma
merkezleri vb. yerlerde
geli~tirme
i~birlikleri geli~tirmeye
Bu amai;:la okullar, egitim
i;:ah~an
uzmanlan ve yoneticileri bu
ve alanm ilerlemesine katk1da
bulunmaya davet ediyoruz.
Konferansla ilgili detayh bilgi almak ve kay1t yapt1rmak ii;:in www.ipa2014.org adresini
ziyaret ediniz.
npcn
2014
Sizleri, 20-23 May1s 2014 tarihlerinde gen;:ekle9tirilecek clan 19.
Donya Oyun Konferans1'na c;:ocugun oyun hakk1mn korunmas1,
desteklenmes1 ve yayg1nla9tirilmas1 i<;:in davet ediyoruz.
KONFERANS ANA TEMASI OYUNA ERl~IM
Torkiye'de gocugun oyun hakkina bir kap1 agacak olan konferans i<;:in
sizleri a9ag1da belirtilen 3 alt tema gergevesinde alana katk1da
bulunmaya davet ediyoruz.
ALT TEMALAR
• NEDEN OYUN?
• OYUN ALANLARI
• OYUN VE MEDYA
Oyun ve egitim alanmda c;:ali9an uzmanlar bir araya geliyor, alandaki
yenilikleri tart191yor!
<;ocuk oyun hakk1m, Turkiye'de karnu kururn ve kurulu~lari,
universiteler. stklar ve ozel sektorun gundemine almak amac1yla
duzenlenecek 19. IPA Dunya Oyun Konferans1'nin temalanndan biri:
Neden Oyun?
Konferans suresince Neden Oyun temasinda ba§liklar altinda
oturumlar ve atolye gail!?malan duzenlenecektir.
•
•
•
•
Cocugun Oyun Hakk1,
Oyun ve Egitim, Sadece Oyun/ Oyun ic;:in Oyun,
Oyun ve Sagllk, Oyun Nedir? Oyunun Gelecegi,
Herkes ii;:in Oyun, Oyun Payda:;;lan -ebeveyn, oyun
i:;;ail:;;arn, karde:;;, arkada9 vb.-)
Oyun ve Egitim, Sadece Oyun Ba91igmda: oyun egitsel bir arac;:
olarak m1 kullarnlmal1 yoksa oyun bazen sadece oyun mu? Egitsel ve
disiplinleraras1 oyunlar, oyunla egitim ornekleri alarnnda sunumlar ve
atolye 9ail9malan duzenlenecektir.
Konferans Sekretaryas1, oyun ve egitim alanmda yeni 9all9malann
onuno ac;acak tom ogretmenleri alana katk1 saglamak uzere
konferansa bekliyor.
KONFERANS HAKKIND
Konferans Tarihi: 20-23 May1s
2014
Konferans Yeri: istanbul
Teknik Onivers1tes1 Ta9k1~la
Yerle9kesi
Kay1t igin son tarih 20 Mart
2014'tor.
Konferansa kay1t olmak igin
IOtfen www.ipa2014.orgadresini
ziyaret edin
ileti!jim:
IPA 2014 Konferans Sekretaryas1
www.ipa2014.org
info@ipa2014.org
0216 326 26 36
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
179 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content