close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

embedDownload
I
r­
T.e.
MUS V ALiLiGi
il MilD Egitim Miidiirliigii
SaYI : 944141641136/5018705
Konu: Okul Sagh{p Hizmetleri
04/11/2014
Kapsammda YiiriitiiIen ~ah~malar
........................................ KA YMAKAMLIGINA
(Ilc;e Milli Egitim Miidiirliigii)
.. ..
......... ····.· .............................................. MUDURLUGUNE Bakanhglmlz Mesieki ve Teknik Egitim Genel Miidiirliigii 'niin 31.10.2014 tarih ve
4923861 saYlh "Okul Saghgl Hizmetleri Kapsammda Yiiriitiilen ~ah~malar " ile ilgili yazlsl
ekinde gonderilmi~tir. Ekte gonderilen yazlda belirtilen hususlara dikkat edilmesi hususunda;
Geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali a.
Milli Egitim Miidiirii
Ek: Yazl (2 sayfa) Dagltlm: iIc;e Kaymakamhklanna (il<;:e M.E.Md.ne) Tiim Okul Miidiirliiklerine Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanml~tIr, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
45e9-f9d7 -3b95-aroa-J932 kodu
ile leyit edllebilir.
T.C.
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Mesleki ve Teknik Egitim Genel Miidiirliigu Sayl : 90757378/136/4923861
Konu: Okul Saghgl Hizmetleri
Kapsammda Yliriitiilen c;:'ah~malar
iIgi:
31/10/2014
a) Glda Tanm ve Hayvanclhk Bakanhgmm Okul Kantinlerine Dair Ozel Hijyen
Yonetmeligi,
b) 18/04/2007 tarihli ve 2007/33 Nolu "Okul Kantinlerinin Denetimi ve
Uyulacak Hijyen Kurallan" Konulu Genelge,
c) 21107/2011 tarihli ve 2011141 Nolu "Okul Kantinlerindeki Glda Satl~I"
Konulu Genelge,
d) 24/02/2013 tarihli ve 201316 Nolu "Diyabetli Ogrenciler" Konulu Genelge,
e) Okulda DiyabetEgitim Programl bbirligi Protokolti,
f) 15/09/2014 tarihli ve 2014/20 Nolu "Uyu~turucu Kullamml ve Baglmhhk ile
Mlicadele" Konulu Genelge,
g) Beyaz Bayrak i~birligi Protokolli ve ekleri,
h) Beslenme Dostu Okul i~ Birligi Protokolti ve Uygulama Kilavuzu.
Okul saghgma yonelik 9ah~malar Genel Mlidlirltiglimliz koordinesinde
yiiriitiilmektedir. Bu kapsamda yiiriitiilen 9ah~malarla ilgili son zamanlarda yazlh ve sozlti
olarak Genel Mlidlirltiglimlize yapllan ba~vurulann degerlendirilmesi sonucunda yiirlitiilen
9ah~malarda uygulama birlikteligi saglamak ve tereddlit editen hususlarda rehberlik yapmak
amaclyla a~agldaki aylklamalann yapllmasma ihtiyay duyulmu~tur:
I.Egitim kurumlanmn, yatlh veya pansiyonlu yemekhaneleri dahil olmak lizere
kantinleri, 9ay ocaklan, blifeleri vb. yerlerde, 90cuklann dengesiz beslenmesine ~i~manhga
(obezite) sebep olabileceginden, dogal maden sulan hari9, enerji yogunlugu yiiksek, besin
degeri dli~lik olan (enerji igecekleri, gazh igecekler, aromah igecekler, aromah dogal
mineralli igecekler ve kolah igecekler, meyveli igecekler (gazh olanlar), meyveli dogal
mineralli igecekler (gazh olanlar), tonik, yapay soda, aromah iyecek tozu, aromah ~urup,
aromah su) igecekler ile klzartma (yagda klzartilan tUm gldalar) ve cipslerin (patates, mlSlf,
~ekillendirilmi~ vb), gevrek gerezlerin sat1~lan yapllmamasl, otomatik satI~ yapan
makinelerde bulundurulmamasl, bunlann yerine GIda Tanm ve Hayvanclhk Bakanhgl 'ndan
kaYltionay belgesi alml~ i~letmelerde liretilmi~ veya liriin ithal ise ithalatta uygunluk yazls1
verilmi~ olan slit, ayran, yogurt, meyve suyu, taze slkllml~ meyve suyu ve tane He satl~l
yapIlabilen meyve bulundurulmasl, bu konuda ilgi (b) ve (c) Genelgelere gore hareket
edilmesi,
Atatiirk Blv. No:98 06648 KlZllay/ANKARA
Elektronik Ag : http://mtegm.meb.gov.tr
e-posta
: [email protected]
Ayrmtlh bilgi iyin: Ogrenci i~leri ve Sosyal Etkinlikler Daire Ba~kanhgl
T e l : (0 312)413 1302 I( 0312) 413 1256
Faks :(0312)4251967
Bu evrak gilvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov,tradresinden
1206-8604-301 c-8ed2-7be4 kodu ile teyit edilebilir.
2.Kantin. yemekhane, cay ocagl vb. yerlerin denetiminin okul mUdUrlUgunce
komisyon tarafmdan ilgi (b) ve (c) Genelgelere gore yapdmasl,
3.ilgi (a) Yonetmelik kapsammda; egitim almayan ki~ilerin kantinlerde
cah~tInlmamasl ve sattlacak gldalar, hijyen ve denetim ile calt~ma ko~ullan aClsmdan, soz
konusu Yonetmelik hiikiimlerinin dikkate ahnmasl,
4.Diyabetli ogrenciler aClsmdan, ilgi (d) Genelgenin goz onUnde bulundurulmasl,
5.~ocuklarda diyabet bulgulan ve diyabetli cocuklann okulda bakimi konulannda
egitim ve farkmdahgm saglanmasI, cocuk1arda ~i~manhgm onlenmesi ve saghkh beslenme
ah~kanhklannm kazandmlmasma amaCl ile ilgi (e) Protokol kapsammda egitim ve
bilinclendirme cah~malannm yapilmasl ve gerekli onlemlerin ahnmasl,
6.0grencilerde aglz ve di~ sagltgl bilinci olu~turulmasI, di~ fucalama ah~kanhgi
kazandmlmasma yonelik cah~malar yaptlmasl, di~ hekimi vb. uzmanlardan yardim ahnmasl,
konu ile ilgili yUrUtUlen ilkokul ogrencilerine yonelik AglZ ve Di~ Saghgl Bilincinin
Geli~tirilmesi i~ Birligi ProtokolU, Saghk Aglzda Ba~lar Projesi vb. protokol, program ve
projelerin uygulama kapsammdaki okullarda etkin olarak yUrUtUlmesinin saglanmasl,
7.TUtUn, alkol ve madde baglmhhgl ile mUcadele kapsammda ogretmen, ogrenci ve
velilere yonelik egitim ve bilinclendirme cah~malannda Bakanhglmlz ve Tlirkiye Ye~ilay
Cemiyeti tarafmdan yUrUtUlen proje, protokol vb. cah~malann takip edilmesi, doktor,
emniyet mUdlirlUklerinde gorev yap an konunun uzmanlan, liniversite ogretim liyeleri ile
i~birligi yapllmasl ve ilgi (f) Genelgenin goz onUnde bulundurulmasl,
8.0kullann temizlik ve hijyen konusunda te~vik edilmesi, okul sagitgmm daha lyl
dUzeye Clkanlmasl amaCl ile ilgi (g) Protokol kapsammda, Beyaz Bayrak alan okul
saydannm artmlmasma yonelik yah~malar yapIlmasl ve gerekli onlemlerin ahnmasl,
9.0kullann saghkh beslenme ve hareketli ya~am konulannda te~vik edilmesi ve bu
konuda yaptlan iyi uygulamalann desteklenmesi ile okul ortaml ve ogrenci sagbgmm
geli~tirilmesi amaCl ile ilgi (h) Protokol ve Uygulama Ktlavuzu kapsammda, Beslenme Dostu
Okul SaYllanmn artmlmasl iCin okul yonetimlerince gerekli Cah~malann yapllmasl,
1O.i~bir1igi protokolleri kapsammda yapllan egitim faaliyetlerinden yliksek verim
elde edilebilmesi iCin gerekli her tUrlli tedbirin almmasl,
11.0grencilerde, spor ve fiziksel aktivite He saghkh kahnabilecegi bilincinin
geli~tirilmesine yonelik yah~malar yaptlmasl,
12.0grencilerin spor ve fiziksel aktivite yapabilecegi ortamlann, araba park yeri
olarak kullamlmasmm onlenmesi,
13.0kullann ortak kullamm alanlan, slmf, laboratuar ve salonlarda temizligin
saglanmasl,
14.0rtak kullamm alanlan, slmf, laboratuar ve salonlarda yeterli havalandlrmanm
saglanmasl amaclyla gerekli onlemlerin alinmasl,
15.0kul ortak kullamm alanlannda yer alan ilkyardlm dolaplanmn, eri~im
saglanabilecek yerlerde oimasl ve icerisinde yer alan malzemelerin gozden gecirilmesi, varsa
eksikliklerin giderilmesi,
olu~turulacak
Atatiirk Bly. No:98 06648 KlzIlay/ANKARA
Elektronik Ag : http://mtegm.meb.goy.tr
e-posta
: [email protected]
Aynntlh hiJgi iyin: Ogrenci i~leri ye Sosyal Etkinlikler Daire Ba~kanhgl
T e l : (0312)41313 02/( 0312) 4131256
Faks :(0312)4251967
Bu evrak gUyenli elektronik imza ile imzalanml~ttr. httpllevraksorgu.meb.gov.tr adresinden
1206-8604-301 c-8ed2-7be4 kodu ile teyit edilebilir.
16.Kullamlan her tilrlii temizlik malzemesinin saghga uygunluk apsmdan da
degerlendirilmesi ve sagbga uygun olmayan temizlik malzemelerinin kesinlikle
kullamlmamasl
hususlanna dikkat edilmesi gerekmektedir.
Yukanda slralanan konulann, ilinizdeki her tiirdeki resmi ve ozel okullara
duyurularak uygulanmasl ve takibinin yaptlmasl hususlannda bilgilerinizi ve geregini arzlrica
ederim.
Osman YILDIRIM Bakan a. Genel Miidiir V. DAGITIM:
Geregi:
B Planl
Atatiirk Blv. No:98 06648 Klzllay/ANKARA
EIektronik Ag: http://mtegm.meb.gov.tr
e-posta
: [email protected]
Bilgi:
Temel Egitim Genel Miidiirliigu
Ortaogretim Genel Miidiirliigii
Din Ogretim Genel Miidiir1i.igii
Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidiirli.igii
Hayat Boyu Ogrenme Genel Miidiirli.igii
OzelOgretim Kurumlan Genel Miidiirliigii
Aynnllh bUgi ivin: Ogrenci i~leri ve Sosyal Etkinlikler Daire Ba~kanhgl
T e l : (0312)413 13 02/( 0312) 4131256
Faks :(0312)4251967
Bu evrak giivenli elektronik imza lie imzalanml~hr http://evraksorgu.meb.gov.lr adresinden
1206-8604-301 c-8ed2-7be4 kodu ile leyi! edilebilir
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
219 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content