close

Enter

Log in using OpenID

22 AGU 2014

embedDownload
T.e.
.MEziTLi KAYMAKAMLIGI
iI~e Milli Egitim ~ltidiirltigii
(967617)
to2
Say) : 28835733-903-02 /
V
Konu : Yonetici Degerlendinne Sureci
22 AGU 2014
(TELEFON ziNciRi)
....................................................Mim(TRLfJ GlJNE
ilgi
a) il Milli Egitim MOdOrliigOniin 22/08/2014 tarih ve 3494054 sayul yazlSI.
b) 18/06/2014 tarihli 29034 sayul Resmi Gazetede yayU1lanarak yllfUrliige giren M.E.B
Egitim Kurumlan Yoneticilerinin Gorevlendirme KIla uzu.
c) M.E.B. Bagh Egitim Kurumlan Yoneticilerinin Gorevlendirilme Ktlavuzu.
d) Bakanhgmuz tnsan Kaynaklan Genel Mudiirlugtinun 2110812014 tarihli ve 3476910
saYIIl yaztSl
Egitim kurumu yoneliciliklerini gorevlendirmeye ili~kin i~ ve i~lemler, ilgi (c) kllavuzda
yapllan apklama yen;eves inde ba~ tatll nll~ ve 15 Agustos :2 014 tarihi itiban yla da degerJ endinne
sfueci tamarnlarum~tJr.
Milli Egitim Bakanltgt insan Kaynak Ian Gene I MiidurlugilnOn 2I108/20 14 tarihli ve
34769 LO saYlh YazISl ile kJlavuz ekinde bulunan takvimin bundan soma Orece donOk olmak
iizere ekteki takvimle yeniden duzenlenmi~tJr.
Degerlendirme Sonu9lanna bagh olarak yapllacak yonetici gorevlendirmeleri ilgi (d)
yazl ekinde gonderilen takvimin okulunuzda gorev yapan yoneticilere hemen, tatiJde olan
yonetici ve ogretmenlere ise 01 E)IOI 2014 tarihi mesai bitimine kadar irnza kar~lltgillda
duyurulmasl gerekme1..1:edir.
Degerlcndinne sonucunda ayru egitim kurumunda gorevlendirilmesi uzatilabilecek
durwnda olanlann, ba~vurLLlanru 26-29 Agustos 2014 tarihleri arasmda MudilrlOgUmuze
yapmalan gereb.mekte olup, b~vuru evraklanrun 29 Agustos 2014 Cuma giinii mesai bitimine
kadar MOdiir10giimiize g6nderilmesi gerekmektedir.
Bilgileriniz ve iI b,; (b) Yonetmelik, ilgi (c) Ktlavuz ile ilgi Cd) Bakanhk YaztSl
dogrultusunda yonetici gorevlendinne sOrecinin herhangi biT aksakllga y01 a<;mayacak ~ekilde
tamamlanmasl hususunda geregini onemle rica ederim.
EKLER: EK:I-Bakanltk YazlSl ( 1 adet ) EK:2-Tah..vim ( 1 sayfa ) EK:3- Liste f-tI.. :~-
7 ~Jc.r
roNf'4
NOT: internetten elkh Alm8cak Olu , Aynes Yazi Gonderilme ecektir.
Mezitli il~e Milli Egitim Miidurltigii Atama Blirosli
_ ...._ ._ Adres: GMK. Bulvan Mezitli Sanayi Sitesi Giri~ir;elik Apt. Kat:2 MezitlijMERSiN
Tt:lefo.n;357 5474-3585464 Dahili: 18-19 Faks: 359 74 441nternel Adresi: http://mezitILmeb.gov.tr
Jrtibat : N.ULA~
T.e.
MERSiN
VALiLIGi il Milli Egitim MiidiirlUgu Sayt : 824 J 8910/903/349405422108/2014
Konu: Yonetici degerlendinne siireci
....................... KAYM \KAJ\HJGINA
(ih;e Milli Egitim Miidiirliigu)
U1ti: a) I ~ / 06/2014 rarihii VI: 290 4 sayili Resmi Gazch:'de yaymlanarak yilriirlUge giren Milli
Egitim Bakanltgl Egitim Kurumlan Yonelici\erinin Gorevledinlrnelerine lli~kin yonetmelik .
b) Millj Egitim Bakanllgtna Bag-It Egitim KLU·uml:.m Ytinelicilcrinin GorcvJcl1diriimc KJlaVllZtl.
c) Bakanltglmt7 Tnl'ankaynaklan Genel Mtidurhiguniln 21/08/2014 tarihli \'e
4 J 289672 3476910 saylll
yazlSI.
C:gitim kunuUlI yoncticiliklcrine gorevlendirmeye ilj~kin iii ve i.;;lemler. ilgi (b) Ktlavuzda
yaplLan aylklama ycn;ev~sinde ba;.lattlml~ ve 15 Agu'to 2014 tarihi ilibanyla da degcrlentlinnc
sUreci lamamlanlTll)llr.
Milh Egitim Baka.u.lJgl insan Kayuaklan Gend MGoilrlUgumin 21 08/2014 tarihli ve 347691O
saytll }a2lS1 iJc lalavuz I!kiude bulunan takvi.min bundan somakl si.irecc dontik olmak mere ektcki
Illkvimle yeruden ui.izenJe.n.mi~tir.
Degcrlelldinne Sonu~lanna bagi1 olarak yapilacuk yonetici gorevlendirilmelcl; ilgi (b)Klla\'llz
dogrultu unda yapdacak ( lup, ilgi (c) yazi ekintlc gouderilen taJ·,,,'imill i l ~t!nize baglt egltim
kunulllannda gore" yapan yoncticiiere hemen, [atildc olan yonetici vc ogrelmenlere isc 1 Eylill 2014
tarihi me ai bilirnine kadar 11112a kar~tllgJOda duyurulmast gcrekmektedir
Degeriendilmc sonucullda ayw egitirn kurumuuda gorevlediriLme i uzatdabilecck dununda
nlanlan , ha~vl1ntlanl1l 26-29 Agu. In. 20 14 tarihleri ara<;l1lda Th;e Milli egirim ll1udilrluklcrinc
yapmalall gen:kmcktc olup, jll=C Mill i Egitim Miidi.irliiklcri ba~vuru yapan adaylar ID ba~VlU1l1an
cvraklanl1J 29 Agu:)tos 2014 tari.hi mt:sai biwnine kadar ivetlilikle MliJi.irliigumiize gonderecekkrdir.
Bilgi1erinizi vc ilgi (3) Yonennelik, ilgi (b) KJlavuz ilc ilgi (c) Bakanh yazisl dogrulrusunda
YOllctici gorevlendinl1c siirecinm berhangi blf aksakltga yol a~rnayacak l'ekilde tamamJallmasl i9n
gerekli ozeni.n go [erilmesini lica edclim.
il
Ml!hmct abri OZBEV
Yali a.
MilJi Fgilim Miidiir Y.
EKLER
Ek-l Bakanllk Ya71 I
Ek-2 Takvim
Ek-3 Liste
Dagtt:un
13 nee Kaymakamhfpna
(ilce Milli Egitim Mudilrltigii)
Bu beige, 5070 .;aylll I:!\t;ktronik Lmza Kanununun 5 inci rnadde~; gcrcgince gu\'en li -lekrronik imLa ilc imzalanm1,'>OUT
; vrak leyidi hllp://evraksurgu.tl1cb.gov.tr adresindcn i3 13-cdr6 3c4b-9bSI -a2b4 kodu ilc yapl1nhlhr.
Adres:Mersin i1 Mtllt Egitim MLidiirhigii DumJupillar Mall.
G\fK Bu.han 3. 130 Yl:nl;>ehjrNERSiN
Tel 0314 32914~J-K4 DahIll 264 raJa 031.J. 327151 X-II.)
Aynnult Bilgi i~in: M.EKiNCi ~b.MLid
E-Posta [email protected] gOY tr
Elektronik Ag: http';/mcr~in .meb.go\.lr
T.e.
:\-liLLi EGiTil\l BAKANLIGI
ins<ln Kaynaklan Genel Mudurlt"lgii
'U)I
:
21108 2014
-l1289672/903i3476910
Konu: Yonetici degerlendinne silreci
~
DAGITI~1
.
YERLERlNE
BakllllhgllnIZa bagll egitlll k.ur1l1l1U yoneliciliklcnoe vali! iklcrcc yapilacak
gt)re\'lcndim1cye ihl'km i;; ve ililcmler daha once vnliJikkrc gOlldcrilcn K tlavu/da y.lpllan
aylklama <;en;:evesllldl.. ba;;lalllrDl;'> ve 15 Agllsros 2014 tarihl itibanyla Ja d~gcrkmlirme
siircci t3nullnlanl1u~tlr
Bu surccin gozknmesl sonucunda K.lla,"uz ekinde bultman takvimin bundan sonraki
'iure ~ donuk olmuk iizere ekteki ~ckliyle YCllid('u belirlenml.!si; degerlcndicme 'onuc;larnl<J
baglt olarak yapllucak bazl uygu]amalar hakkmda da al'agldaki a~L1da1l1anJll yapllm<lSI gcrekh
g.ilru Imi·l)'illn .
Bu <;cn;cvcdc "
Yazl ekindc gonderikn takvimin illlllZC bagll egilim kUflunkmnda gorev ), apmakla
olan yonclicikrc hemcn. tatildc olan yonditi 'c ogrctmcnkn: I!)e 1 Eyllil 201-t t.lrihi mesal
bitimtnt: kadar irnzu kari'llJgmda du) urulmast ve yoneticl gorcvlcndmnc ~ iir\!c11lin hu
J-
t"kvime gore yurLlliilmesi.
...
-1 udur ba;;yardln1Cbl VI:! mi.idiir val dlmcisl bOft:\'l·nJinnc/erinin. yenl
gC1rcYiendinien mi.idi.irlcrin gore\ e ba;:;ladlklan larihl~n itlbaren en k.15a siirede YOl1ctmcltkte
(fngori.iIJiigu ;>ckddc yapllmasl .
3- Dort ) Illlk gi.irev sureleriru uIJldurmaml:' ohm miidiirlerin gore\' yapmakta olJuklan
cgltllll kurumlanmll bo::> bulunan tmidLlf ba~yardlJl1cl~l
VI?
Illi.idilf yanhmcisl
gore\'Iendirmelennin de. meVCUl 1l1UlIi:lrlcrin inhasl ill' CII klsa !iiin~de '{()l1ctmclihc
ongoriJli.higi."1:;ektlde yaptlmasl
gen::kmeh"'teJir
Bilgill:rinizi vc yonetici g " rc\ kndmnc surccmjn llcruangi bir aksakhga )'01 31;mayacak
lc;in gerekll ()L~T1ln g(hterilmesini rica edenm.
~I.!kildc tammnlanma:H
Nubi :\VC'I
Bak,m
I:K: TakvUll
DAUITII:
- Bilgl l~Jcm Dalrc
- XI 1I Valiligine
Ha~kallltgtna
Kurum Yonetici Listesi(75 ve Uzeri puan alanlar)
S.No
Ad. Soyadl
Degerlendirildigi lI~e
Degerlendirildigi
Kurum
Kadrosunun Bulundugu
Kurum
MERSIN-MEzhLt-(707856)-Tepekoy
i1kokulu
Degerlendirme
PUanl
Sonu~
82,13
BA~URU YAPABiLlR
MERSIN-MEZhli-(7079i 1 )-Ahmet
707911 -Ahmet Hacaoglu lIkokulu Hocaoglu ilkokulu
87,53
BA~URU YAPABiLiR
MEmU
707917 -Zekl Koyuncuoglu
ilkokulll
MERSiN-MEzhLt-(707917)-Zekl
Koyuncuoglu ilkokulu
94,91
BA~URU YAPAaiLiR
MEZiTLi
707946 -Fmdlkpmerl i1koklllu
MERSIN-MEzhLt-(707946)-Flndtkpman
ilkokulu
93,41
BA~URU YAPASiLiR
MERSIN-MEziTLi-(707988)-lstanbul
Tlcaret Odasl Sehlt Mehmet Gij~lii
Ortaokulu
81
BA~URU YAPABiLiR
66
r-1EHMET AKiF GUVENt;
MEZtn.i
707855 -Tepekoy ilkokulu
67
ADNAN UFUK KAC;IRA
MEZinJ
68
KENAN KAYA
69
MUSTAFA KARAAYDIN
70
tSMAiL ~ENGOL
MEZITLi
707988 -istanbul Tlcaret Odesl
Sehit ['<!ehmet Giit;lii Ortaokulu
71
NUSREf AKYOZ
MEZiTlj
743705 -Davultepe Belediyesi
ilkakulu
MERSiN-MEZiTLi-(743705)-Davultepe
6elediyesi t1kokulu
87,85
BASVURU YAPABiLiR
72
AHMET FINOIK
MEZiTLi
743716 -Faris Kokulll ilkokulu
MERSiN-MEziTLi-(743716)-Fans Kakulu
itkokulu
98,91
BA~URU YAPABiLiR
73
OSMAN ARI
MEZi:TLi
743759 -Vitan~ehir 75. YII
Ortaokulu
MERSiN-MEzhLt-(743759 )-Viran~ehir
75 . YII Ortaakulu
83,75
BA~URU YAPASiLiR
74
CUMALi ENGiN
NEZiTLi
967571 -MezttJl Abdulkadlr
P~mbe VakfJ AnaokuJu
MERSiN-MEztn.i-{967571 )-Mezitli
Abdulkadir Per~embe Vakfl Anaokulu
78,99
BASVURU YAPABiLiR
75
GOLUMSER TUNC;
MEZinj
967573 -Mezitll Anaokulu
MERsiN-MEZiTLi-{967573 )-Mezitli
Anaokulu
95,36
BASVURU YAPABiLiR
76
DURSUN Kll.1<;
MEZiTLi
967726 -Fatma Aliye Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
MERsiN-MEZhli-(96772 6)-Fatrna A1lye
Mesleki ve Teknik Anadolu Usesl
100
BA~URU YAPASiLiR
77
OMER GURSOY
MEzInt
974571 -Mezitll Anadolu i mam
Hatip Usesi
MERSiN-MEzi:TLi-(974571 )-Mezitli
Anadolu imam Hatip Usesl
91
BA~URU YAPABiLiR
78
HA.$iM KAYA
MUT
157367 -Mut Meslekl ve Teknlk
Anadolu Usesl
MERSlN-MUT-(157367)-Mut Meslekl ve
Teknik Anadolu Lisesi
93,S
BA~URU YAPABiLTR
[iLLI EGiTiM BAKA1~LIGLNA BAGLJ EGiTiM KURUMLART YONETici ElUNiN 2014
YILI EK GOREVLENDiRiLME T AKyt~ri
Mtidurhlk gorev siiresinin aym egitim k'UfUllluna uzatJlma duyurusu
Ba~vurulann
alUlmasl
Mlidiirliik gorev siiresinin ayl1l egitim kummuna uzattlmasl
21 -25 Agustos
26-29 Aguslos
1-2 Eyllil
MOdiirhik gbrev siiresmin b~ka egitirn kurumuna uzahlma duyurusu
Ba~vurulal'lll aiUlfllasl
Mlidiirliik gorev sfuesinin ba~ka egitim kWllmuna uzaulmasl
3-5 EyHiI
MudurliHte ilk defa ve yeniden gbrevlendinne duyurusu
B~vurulann alillmasl
Degerlendllme i~emlerinin sonw;landmimasl
Degerlendirme sonur;:lannm duyurulmasl
15-17 Fylul
18-22 Eylul
23-25 EyliiJ
26-29 Eylill
Degerlendinne sonuclanna ItU"az
itirazlann degerJeodirilmesi ve sonuylannm duyumlmasl
30 Eylul-3 Ekim
8-10 Ekim
Sbzlli smav duyumsu
Soz1ti smav
13-15Ekim
Sbzlti sJnav sonuyianmn duyurubnasl
24-28 EkllTI
Sbzlii smav sonuCflanna itiraz
30 Eklm-5 Kasun
itil"azlarm degerlendirilmesi ve sonuc;:laJlnill dnYllmlmasl
6-12 Kaslm
Miidiirliige ilk defa ve yeniden gbrevlendirme
13- J 8 KasLlll
8-10 Eyllil
11-12 EyiOI
16-23 Ekim
MUDURLUK GOREV SURESiNi AYNI EGiTiM KURUMUNDA UZATMAK
iSTEYEN EGiTiM KURUMU MUDURLERiNE AiT T ALEP FORMU
Adl ve Soyadl
Kadro Unvam
Gorey Unvam
Bakanhk Atama Alant
il~esi
Gorevli Bulundugu Okul 1 Kurum
Yonetici Degerlendirme Puant
MEZiTLi iLC;E MiLLi EGiTiM MUDURLUGU'NE
(Mersin il Milli Egitim Miidiirliigii'ne Sunulmak Uzere)
Egitim Kurumu Miidiirliigii gore v siiremin gorev yapmakta oldugum .............................. .
egitim kurumunda uzatJlmaSInl istiyorum.
Biigiierinize ve geregini arz ederim . ... .108/2014
Adl Soyadl 1 imzast
Adres ve iletisim Bilgileri:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
32
File Size
1 849 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content