close

Enter

Log in using OpenID

001. NEW TRENDS IN EDUCATION

embedDownload
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
001. NEW TRENDS IN EDUCATION- PANEL
Cihat Göktepe, Ali Murat Sünbül, Ugur Demiray, Feyzi Ulug
002. WHAT DO JUNIOR SCIENCE TEACHER STUDENTS THINK ABOUT
CHEMISTRY?
Gamze Dolu, Handan Ürek
003. MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠ VE MATEMATĠKSEL DÜġÜNME
Esen Ersoy, Pınar Güner
004. TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT OF SPEECH CREATIVITY ABILITIES
IN BILINGUAL CHILDREN
Rumyana Dimitrova Tankova
005. INTEGRATION OF YOUNG STUDENTS WITH OUTSTANDING
MATHEMATICAL ABILITIES TO CREATIVE TEAMWORK
Dimitrina Petrova Kapitanova
006. ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN HĠPERAKTĠVĠTE VE DĠKKAT
EKSĠKLĠĞĠNE YÖNELĠK DURUMLARININ ÖĞRETMEN VE AĠLE ALGILARINA
GÖRE ĠNCELENMESĠ (AMASYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ)
Ahmet Üstün, A. Büşra Çifci, Zeliha Betül Kinaci
007. TÜRKÇE DERS KĠTAPLARINDAKĠ DĠL BĠLGĠSĠ ETKĠNLĠKLERĠNĠN
METĠNLERLE ĠLĠġKĠSĠ
Melda Karagöz, Utku Oryaşın
008. ASSESSING VOCABULARY AS A MULTIDIMENSIONAL CONSTRUCT: A
STUDY OF DEPTH AND ACCESSIBILITY OF WORD KNOWLEDGE
Seddighe Jalili Agdam, Karim Sadeghi
009. MĠKROORGANĠZMA KAVRAMININ FARKLI ÖĞRENĠM SEVĠYELERĠNDE
ÖĞRENĠLME DURUMUNUN ARAġTIRILMASI
Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Fatih Gürbüz, Yusuf Ergen
010. UZAKTAN EĞĠTĠMLE ĠLGĠLĠ ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠ: ANADOLU
ÜNĠVERSĠTESĠ AÇIKÖĞRETĠM FAKÜLTESĠ ÖRNEĞĠ
Fatih Gürbüz
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
011.ÖĞRENCĠLERĠN SOSYAL MEDYAYA ĠLĠġKĠN TUTUMLARININ
KULLANIM ALIġKANLIKLARI BAĞLAMINDA ĠNCELENMESĠ
Mustafa Otrar, Ferhat Süleyman Argın
12. ENGLISH LANGUAGE TEACHING SITUATION IN SCIENTIFIC
DEPARTMENTS AT CHLEF UNIVERSITY
Samiya Zidane
013. FORMASYON EĞĠTĠMĠ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ
ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE ĠLĠġKĠN TUTUMLARI
Celal Gülşen, Esra Seyratlı
014. TÜRKĠYE‟DE AKADEMĠK BALE EĞĠTĠMĠNĠN KURUMSAL YAPISINDA
MEYDANA GELEN DEĞĠġĠMLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Seda Ayvazoğlu
015. MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCĠLERĠN SAYISAL
DERSLERDEKĠ BAġARISINI OLUMSUZ YÖNDE ETKĠLEYEN NEDENLERĠN
ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠNDEN YARARLANARAK ĠNCELENMESĠ
(Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği)
Mahmut Sarı
016. THE RELATIONSHIP BETWEEN FUSION CUISINE EDUCATION AND
MOLECULAR GASTRONOMY EDUCATION (COMPARATIVE ANALYSIS OF
COURSES)
Mehmet Sarioğlan
017. COMPARISON OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES‟ METACOGNITIVE
AND SCIENTIFIC STORY WRITING SKILLS
Ayberk Bostan Sarıoğlan, Handan Ürek
018. A STUDY AND DISSCUSSION AT ROLE AND EFFECTS OF FOREIGN
LANGUAGE‟S TEACHING IN EDUCATION
Veena Kanwal
019. ABSTRACT WRITING IN MATHEMATICS RESEARCH PAPERS
Hüseyin Özdemir, Neslihan Önder Özdemir
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
020. MERKEZĠ SĠSTEM ORTAK SINAVLARINDA ĠLK DENEYĠM: MATEMATĠK
DERSĠ
Deniz Kardeş Birinci
021. THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE
ADOLESCENT LIFE GOAL PROFILE SCALE
Ahmet Akin, Deniz Demir, Umran Akin, Okan Bilgin, Adem Güneş
022. THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE
ASSETS IN THE NEIGHBORHOOD SCALE
Ahmet Akin, Deniz Demir, Umran Akin, Ahmet Özbay
023. THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE
CIVIC ENGAGEMENT SCALE
Ahmet Akin, Fatih Usta, Umran Akin, Okan Bilgin, İhsan Baykut, Banu Yildiz
024. THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE NEED
TO BELONG SCALE
Ahmet Akin, Merve Kaya, Umran Akin, Okan Bilgin, Erol Uğur, Mustafa Ercengiz
025. THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE
THEISTIC FAITH SCALE
Ahmet Akin, Büşra Çapa, Umran Akin, Okan Bilgin, Zeynep Akkuş
026. EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNE GÖRE ĠDEAL ÜNĠVERSĠTE
Cihat Demir, Mehmet Demirkol
027. ENROLMENT DETERMINANTS OF 30+ AGE BANGLADESHI WOMEN AT
DISTANCE LEARNING PROGRAMS
Zobaida Akhter
028. ÇOKLU ZEKÂ ALANLARI ĠLE PROBLEM ÇÖZME BECERĠLERĠNĠN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERĠNE
ĠNCELEME
Olcay Kiremitci, A. Meliha Canpolat, Lale Yıldız
029. ÖĞRETMENLERĠN MESLEĞE YÖNELĠK DAVRANIġ VE YAġANTI
MODELLERĠNĠN ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLERE GÖRE ĠNCELENMESĠ
Olcay Kiremitci, R.Timuçin Gençer, Erdinç Demiray
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
030. PROCESSING ASYMMETRY BETWEEN SUBJECT AND OBJECT
RELATIVE CLAUSES IN ESL
Talat Bulut, Selcuk Bilgin, Huseyin Uysal
031. THE INCLUSIVE ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM AND THE EFFECTS
OF ACCULTURATION ON CHILDREN FROM DIFFERENT ETHNIC GROUPS
Galin Tzokov, Hilda Terlemezian
032. BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN
ADAYLARININ SAĞLIKLI YAġAM BĠÇĠMĠ DAVRANIġLARI- POSTER
Mehmet Kargün, Fikret Ramazanoğlu, Mehmet Dalkılıç, Şıhmehmet Yiğit
033. COMPUTER-AIDED EDUCATIONAL MEASUREMENT AND EVALUATION
SYSTEM FOR PRACTICES OF DATABASE COURSE STUDENTS
Huseyin Coskun, Hakan Aydogan, Fatih Bozkurt
034. EFFECTIVENESS OF CLASSROOM LIGHTING COLORS TOWARD
STUDENTS‟ ATTENTION AND MEDITATION EXTRACTED FROM
BRAINWAVES
Fatih Bozkurt, Hüseyin Coskun, Hakan Aydogan
035. ORTAOKUL SINIFLARINDAKĠ ÖĞRETMEN SANDALYESĠNĠN
GEREKLĠLĠĞĠ VE SINIF YÖNETĠMĠNE ETKĠSĠNE YÖNELĠK ÖĞRENCĠ,
ÖĞRETMEN, VELĠ VE ĠDARECĠLERĠN GÖRÜġLERI
Cihat Demir, Selçuk Topdemir, Göksel Özgezerim
036. ORTAÖĞRETĠM OKUL YÖNETĠCĠLERĠNĠN YENĠLĠK (ĠNOVASYON)
YÖNETĠMĠNE HAZIRBULUNUġLUK DÜZEYLERĠ
Celal Gülşen
037. LECTURERS PERCEPTIONS OF THEIR ENGLISH ABILITIES AND
LANGUAGE USE IN ENGLISH-MEDIUM UNIVERSITIES
Ali Karakaş
038. ORTAOKUL 5. SINIF MÜZĠK DERSĠ ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTABININ
ĠNCELENMESĠ
Damla Bulut
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
039. FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ
ÇEVRE EĞĠTĠMĠNE ĠLĠġKĠN METAFORĠK ALGILARI
Esra Güven
040. PLAGIARISM: A WORLDWIDE CONTAGIOUS DISEASE
Neslihan Onder Ozdemir, Huseyin Ozdemir
041. MATHEMATICAL KNOWLEDGE AND COGNITIVE AND METACOGNITIVE PROCESSES AMONGST STUDENTS
Juhaina Awawdeh Shahbari
042. THE USE AND EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC DEVICES IN LEGAL
EDUCATION IN KUWAIT
Myra Williamson
043. POSTMODERNISM THEORY, SATIRE AND GROTESQUE IN ANTI-WAR
NOVEL CATCH-22
Anita Neziri
044. STEREOTYPES AS STIGMATIZING BARRIERS TO EFFECTIVE
INCLUSIVE EDUCATION
Mihail Prodanov
045. IMPROVING STUDENT PERFORMANCE BY SPORT PSYCHOLOGY
Behzad Norouzi Chegini, Mohamad Reza Gorgin
046. BUILDING RESILIENCE AMONG PRE- SERVICE STUDENTS:
INNOVATIVE STRATEGIES AND SHIFTING MINDSETS TO ENHANCE
PSYCHO- EDUCATIONAL SERVICES DELIVERY IN BICOL UNIVERSITY,
ALBAY, PHILIPPINES
Hennie Pama – Lomibao
047. EFFECTS OF CIRCUIT SIMULATION ON ACHIEVEMENT OF TECHNICAL
COLLEGE ELECTRONIC STUDENTS
Akor Stephen Terungwa
048. DĠN EĞĠTĠMĠNDE PROBLEMLER VE SINIRLILIKLARIN AġILMASINDA
ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜN GEREKLĠLĠĞĠ
Ayşe Ambaroğlu
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
049. MÜZĠK BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN EMPATĠK EĞĠLĠM DÜZEYLERĠNĠN
CĠNSĠYET VE YAġ DEĞĠġKENLERĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ
Yüksel Pirgon
050. ASPECTS OF TEACHING MATHEMATICS TO GIFTED STUDENTS IN THE
CONTEXT OF INCLUSIVE EDUCATION
Vladimira Angelova
051. FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERĠN
ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN GEREKLĠLĠK VE ĠġE VURUKLUK
DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ
Burcu Anılan, M. Zafer Balbağ
052. FEN BĠLGĠSĠ VE SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BĠLGĠSĠ
LABORATUVAR UYGULAMALARI DERSLERĠNE YÖNELĠK GÖRÜġLERĠNĠN
BAZI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ
M. Zafer Balbağ, Burcu Anılan
053. FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BĠLGĠSĠ
ÖĞRETMENLĠĞĠNĠ SEÇME NEDENLERĠ VE GELECEK BEKLENTĠLERĠ
Burcu Anılan, Hüseyin Anılan
054. ÖĞRETĠM YÖNETĠM SĠSTEMĠ „UKEY‟ĠN KULLANILABĠLĠRLĠK
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE KULLANICI GÖRÜġLERĠ
Yunus Alyaz, Şehnaz Baltacı Göktalay, Esim Gürsoy
055. MESLEKĠ TÜRK MÜZĠĞĠ VE BATI MÜZĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ALAN ÜNĠVERSĠTE
ÖĞRENCLERĠNĠN NAMUSA ĠLĠġKĠN TUTUMLARI
Tarkan Yazıcı, Şefika İzgi Topalak
056. MATEMATĠK DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI ĠLE ĠLGĠLĠ TEZLERĠN
ĠNCELENMESĠ (2004-2013)
Nihan Sölpük, Kürşat Yenilmez
057. THE FORMATION OF CONSCIOUS READING AND THE IDEA FOR JOINT
EDUCATION IN THE CASE OF BILINGUAL STUDENTS
Penka Petrova Dimitrova
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
058. ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN MATEMATĠK PROBLEMĠ ÇÖZME
TUTUMLARININ BAZI DEĞĠġKENLERE GÖRE ĠNCELENMESĠ
Dilek Çağırgan Gülten, İlker Soytürk
059. EĞĠTĠM YÖNETĠMĠNDE KADIN: CAM TAVANA MEDYA ETKĠSĠ
Gülay Ekren
060. LĠSE ÖĞRENCĠLERĠNĠN OKUL YAġAM KALĠTESĠ ALGILARININ
ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ: AMASYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ
Meltem Akın Kösterelioğlu, İlker Kösterelioğlu, Adem Bayar
061. ĠLKÖĞRETĠM 5. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN OKUDUĞUNU ANLAMA ÖZYETERLĠK ALGILARININ BAZI DEĞĠġKENLERE GÖRE ĠNCELENMESĠ
Cengiz Poyraz, İlker Soytürk
062. TOPLUMSAL CĠNSĠYET VE EDEBĠYAT ÖĞRETĠMĠ: ORTAÖĞRETĠM
TÜRK EDEBĠYATI DERS KĠTAPLARINDA KADIN YAZARLAR
Nuray Küçükler Kuşcu
063. BĠR MÜZĠK ÖĞRETMENĠ NASIL OLMALIDIR?
Deniz Beste Çevik Kılıç
064. MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ KĠTAP OKUMA ALIġKANLIKLARI
Deniz Beste Çevik Kılıç
065. TOPLUMA HĠZMET UYGULAMALARI DERSĠNE ĠLĠġKĠN MÜZĠK
ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ DÜġÜNCELERĠ
Deniz Beste Çevik Kılıç
066. KÖY ENSTĠTÜLERĠ‟NDE UYGULANAN DEMOKRATĠK EĞĠTĠM
ÇALIġMALARI VE YETĠġTĠRĠLMEK ĠSTENEN BĠREY ANLAYIġI
H. Tezer Asan, Engin Asan
067. ENDERUN MEKTEBĠ VE DEMOKRATĠK EĞĠTĠM MODELĠ
PERSPEKTĠFĠNDEN MESLEKĠ EĞĠTĠM: TEORĠK BĠR ÇÖZÜMLEME
İbrahim Serkan Ödemiş
068. MATLAB/SĠMULĠNK ORTAMINDA HABERLEġME EĞĠTĠMĠ: TEKNĠK
LĠSE ÖĞRENCĠLERĠ ĠLE GERÇEKLEġTĠRĠLEN ÖRNEK UYGULAMA
Süreyya Gülnar, Bilgehan Arslan
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
069. I. DÜNYA ġAVAġI‟DA OSMANLI DEVLETĠ‟NĠN MAARĠF ALANINDA
VERDĠĞĠ NĠġAN ÖRNEKLERĠ
Hamide Kılıç
070. BĠYOMEDĠKAL ENSTRUMANTASYON EĞĠTĠMĠNDE ANĠMASYON
DESTEKLĠ YÜZ YÜZE EĞĠTĠM ĠLE UZAKTAN EĞĠTĠMĠN KARġILAġTIRILMASI
Eda Akman Aydın, Nevin Kahraman, İnan Güler
071. BEYĠN TEMELLĠ ÖĞRENMENĠN AÇILIMI NEDĠR?
Murat Polat
072. MATEMATĠK ÖĞRETMENLERĠNĠN KONU TEMELLĠ PEDAGOJĠK ALAN
BĠLGĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Gürsel Güler, Alper Çiltaş, Ömer Demirci, Yavuz Sökmen
073. PSYCHOLOGICAL WELLBEING IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE
EDUCATION
Kalin Gaydarov
074. EXPLORATION OF TRANSFORMATIVE PARADIGM WITH PRAGMATIC
TWIST TO CONTRIBUTE TO EDUCATIONAL CHANGE
Norma Romm
075. APPLYING A TRANSFORMATIVE-PRAGMATIC PARADIGM TO
ENGENDER COLLABORATION IN EDUCATIONAL PROCESSES
Norma Nel
076. MATEMATĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ “ÖRNEK, ALIġTIRMA,
PROBLEM” OLUġTURMA ÇALIġMALARININ ĠNCELENMESĠ
Kürşat Yenilmez, Emre Ev Çimen
077. ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ HAZIRLIK SINIFI ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETĠM
PROGRAMININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Erdem Aksoy, Bülent İnal
078. SEKĠZĠNCĠ SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN FĠZĠKSEL VE KĠMYASAL
DEĞĠġME KAVRAMLARI ĠLE ĠLGĠLĠ ZĠHĠNSEL MODELLERĠNĠN
ĠNCELENMESĠ
Sevinc Erdem, Sedef Sapmaz, Havva İlknur Kara, Özlem Karakoç
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
079. ĠSTATĠSTĠK ÖĞRETĠMĠNDE YENĠ YAKLAġIMLARIN ĠSTATĠSTĠKSEL
OKURYAZARLIĞA ETKĠSĠ
Timur Koparan, Bülent Güven
080. POPÜLER KÜLTÜRÜN LĠSE ÖĞRENCĠLERĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ
Murat Polat, Nihan Sölpük
081. KĠMYA ÖĞRETMENLERĠNĠN FATĠH PROJESĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ
Gökhan Demircioğlu, Mustafa Yadigaroğlu
082. ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖZNEL ĠYĠ OLUġ DÜZEYLERĠNĠN
ĠNCELENMESĠ
Adnan Kulaksızoğlu, Cemrenur Topuz
083. 6. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER DERSĠNDE TARĠH KONULARININ ÇOKLU
ZEKA KURAMINA GÖRE ÖĞRETĠLMESĠNĠN ÖĞRENCĠ BAġARISINA ETKĠSĠ
Hidayet Tok, Esat Kaplan
084. OTĠSTĠK ÇOCUK EBEVEYNLERĠNĠN ÖZ-DUYARLIK, MĠZAH VE
ALEKSĠTĠMĠK ÖZELLĠKLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Aydan Aydın
085. LEADERSHIP STYLES OF WOMEN IN DISTANCE EDUCATION
Gülay Ekren
086. ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN FEN VE TEKNOLOJĠYLE ĠLGĠLĠ MERAK
ETTĠKLERĠ SORULARIN BRANġLARA GÖRE DAĞILIMININ BELĠRLENMESĠ
İbrahim Vesek, Gamze Dolu
087. GELĠġTĠRĠLEN ÇEVRĠMĠÇĠ ELEKTROGAME OYUNUNUN 4. BASAMAK
BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠ BAġARISINA ETKĠSĠ
Hüseyin Güneş, Mehmet Emin Korkusuz
088. MOODLE KULLANILARAK GERÇEKLEġTĠRĠLEN WEB DESTEKLĠ EĞĠTĠM
HAKKINDAKĠ ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠ
Fatih Balaman, Sekvan Kuzu
089. YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ ĠÇĠN GELĠġTĠRĠLEN MÜZĠKAL
BEYĠN EĞĠTMENĠ: EARWORM(S)
Ayşe Becel
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
090. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ ALANINDA YAPILAN BĠLĠMSEL ÇALIġMALARDA
KULLANILAN ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ
Emine Kolaç
091. STUDENT SATISFACTION AS AN INDICATOR OF QUALITY IN HIGHER
EDUCATION
Ana Uka
092. ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN MATEMATĠK DERSĠNE YÖNELĠK
ÖZ-DÜZENLEYĠCĠ ÖĞRENME STRATEJĠLERĠ ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME
Fatma Erdoğan, Sare Şengül
093. MATEMATĠK ALANINDA ÜSTBĠLĠġ ÜZERĠNE YAPILMIġ BAZI
ARAġTIRMALARDAN BĠR DERLEME
Fatma Erdoğan, Sare Şengül
094. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠNDE DĠNLEME BECERĠSĠ ĠLE ĠLGĠLĠ KAYNAKÇA
ÇALIġMASI
Fulya Topçuoğlu Ünal, Fatih Özer
095. MOTIVATION AND DEMOTIVATORS: GOALLESSNESS AND
TECHNOLOGY
Omer Serdar Ozturk
096. AÇIK ĠLKÖĞRETĠM TÜRKÇE DERS KĠTAPLARINDA YER ALAN
METĠNLERĠN TÜR, KONU VE ĠLETĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ
Emine Kolaç
097. ORTAOKUL MATEMATĠK DERSĠ PERFORMANS GÖREVLERĠNE ĠLĠġKĠN
VELĠ GÖRÜġLERĠ
Mehmet Ali Kandemir, Mustafa Ülker, Nadide Süren
098. CHOOSING NOT TO FEED THE VICIOUS CIRCLE: GENDER ISSUES IN
LANGUAGE CLASSROOMS
Ece Yılmaz
099. ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜÇGEN VE
ÜÇGENDE YÜKSEKLĠK KONUSUNDAKĠ KAVRAM TANIMLARI
Fatma Erdoğan, Sare Şengül
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
100. FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ „MADDENĠN TANECĠKLĠ YAPISI‟ ÜNĠTESĠ
KAVRAMLARI ÜZERĠNE ÖĞRENCĠLERĠN GELĠġTĠRDĠKLERĠ METAFORLAR
Gülşen Altıntaş, Emine Kahraman, Eda Ülger, S. Uğur Altıntaş
101. ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ AÇIKÖĞRETĠM SĠSTEMĠ ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN
BĠR KĠġĠSEL ÖĞRENME ORTAMI ÇERÇEVESĠ
Mehmet Emin Mutlu
102. ÖĞRENCĠLERĠN ZORBALIK EĞĠLĠMLERĠ ĠLE SOSYAL MEDYA
TUTUMLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Mustafa Otrar, Ali Ökte
103. ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KĠTAPLARINDAKĠ
ETKĠNLĠKLERĠN ÇOKLU ZEKA ANLAYIġI ÇERÇEVESĠNDE NĠTEL
YAKLAġIMLA ĠNCELENMESĠ
Cahit Epçaçan, Halim Ulaş
104. 5. SINIF TÜRKÇE DERS KĠTABININ ELEġTĠREL DÜġÜNME
STANDARTLARINA GÖRE ĠNCELENMESĠ
Murat Canpolat, Sevilay Canpolat, Sekvan Kuzu, Fatih Balaman, Selçuk Alkan
105. ANADOLU LĠSESĠ MÜDÜRLERĠNĠN OKULLARININ ĠTĠBARINA ĠLĠġKĠN
GÖRÜġLERĠ
Ali Aksu, Aslı Orçan
106. THE ROLE OF DIGITAL GAME BASED LEARNING IN ENHANCING
SOCIAL PRESENCE
Ela Akgün Özbek
107. MOTIVATING SECONDARY SCHOOL STUDENTS TO LEARN LANGUAGES
WITH RELEVANT MEDIA, POPULLAR
Figen Yılmaz, Meral Şeker
108. TÜRKĠYE MUHASEBE STANDARTLARININ VE TTK NIN GETĠRDĠĞĠ
UYGULAMALARIN MUHASEBE EĞĠTĠMĠYLE ÖRTÜġÜP ÖRTÜġMEDĠĞĠNĠN
ĠRDELENMESĠ
Aysel Güney
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
109. EĞĠTSEL ARAÇ OLARAK ÇĠZGĠ ROMANIN ĠLKÖĞRETĠM 8. SINIF
TÜRKÇE DERS KONULARINA UYARLANMASI
Nazlı Cihan
110. EĞĠTĠM ARAġTIRMALARIYLA ĠLGĠLĠ ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ
Ceylan Şen
111. 11. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN YAġADIKLARI ÇEVREYE ĠLĠġKĠN
GÖRÜġLERĠ
Ebru Işık, Gülcan Çetin
112. FARUK NAFĠZ‟ĠN AKIN VE ÖZYURT OYUNLARININ ĠNCELEMESĠ
Gülay Yurt
113. EDUCATION AS AN IMPORTANT FACTOR ON MIGRANTS
INTEGRATION: ALBANIAN MIGRATION CASE
Matilda Likaj Shaqiri
114. OKUL ÖNCESĠNDE AÇIK VE KAPALI HAREKET ALANLARININ
YETERLĠLĠĞĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ:
BAġKENT ANKARA ÖRNEĞĠ
Mübeccel Gönen, Adile Gülşah Saranlı
115. SINIF ÖĞRETMENLERĠ, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ĠLKÖĞRETĠM
ÖĞRENCĠLERĠNĠN KĠTLE ĠLETĠġĠM ARAÇLARIYLA TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠNE
BAKIġLARI
Ruhan Karadağ
116. ĠġBĠRLĠKLĠ ÖĞRENMENĠN 6. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN MATEMATĠK
ÖZ KAVRAMLARI ÜZERĠNE ETKĠSĠ
Fatma Erdoğan, Sare Şengül
116. ĠġBĠRLĠKLĠ ÖĞRENMENĠN 6. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN MATEMATĠK
ÖZ KAVRAMLARI ÜZERĠNE ETKĠSĠ
Fatma Erdoğan, Sare Şengül
117. PRESERVICE SCIENCE TEACHERS‟ PERCEPTIONS OF
NANOTECHNOLOGY: A METAPHOR ANALYSIS
Isil Koc, Meltem Kuvac
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
118. ANALYSIS OF PRESERVICE SCIENCE TEACHERS‟ QUESTIONING
SKILLS ACCORDING TO BLOOM‟S REVISED TAXONOMY
Isil Koc, Meltem Kuvac
119. USE OF MOBILE TABLETS IN THE LEARNING ENVIRONMENT:
PERSPECTIVE OF THE COMPUTER TEACHER CANDIDATES
Fatma Tansu Hocanın, Ersun İşçioğlu
120. GÜZEL SANATLAR LĠSESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN KEMAN DERSĠNE
YÖNELĠK TUTUMLARI
Soner Okan
121. DRAMA ALANINA MORENO‟NUN ĠKĠ ÖZGÜN KATKISI: PSĠKODRAMA
ĠLE SOSYODRAMA
Ahmet Çebi
122. TÜRKĠYE ĠLE ABD NEW JERSEY EYALETĠ ĠLKÖĞRETĠM ANADĠLĠ
EĞĠTĠM ĠZLENCELERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI
Ahmet Çebi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
450 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content