close

Enter

Log in using OpenID

cv 2014 may - Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Ad-Soyad
:Zeynep TAŞCI
Doğum Yeri
: 15.01.1983 / KONYA, TÜRKİYE
Uyruğu
Medeni Durumu
Dil
: T.C
: Evli
: Türkçe (ana dil)
İngilizce
Adres
: İzmir Katip Çelebi Ünv. Mühendislik-Mimarlık Fak. Mühendislik
Bilimleri anabilim Dalı
Telefon Numarası : +90 505 455 3978
E-mail
: [email protected]; [email protected]
EĞİTİM
ÖĞRENİM DÖNEMİ
DERECE (*)
ÜNİVERSİTE
ÖĞRENİM ALANI
2005-2011
Doktora
Ege Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü
Kimya
2000-2005
Lisans
Ege Ünv. Fen Fak. Kimya Bölümü
Kimya
(*) Diploma Türü (Lisans, Y.Lisans, vs.)
Doktora Tez konusu: Improving Catalytic Systems in Ionic Liquids (İyonik Sıvılarda
Katalitik Sistemlerin Geliştirilmesi)
AKADEMİK DENEYİM
GÖREV DÖNEMİ
ÜNVAN
BÖLÜM
ÜNİVERSİTE
2006-2011
Araş. Gör.
Kimya
Ege
2011-.2013
Araş. Gör. Dr.
Kimya
Muğla
2013-…
Yrd. Doç.Dr.
Mühendislik Bilimleri
Katip Çelebi
2008-2009 ( 3 ay)
Araştırmacı
Kimya
Niigata üniversitesi , Japonya
UZMANLIK ALANLARI
ÇALIŞMA ALANI
ANAHTAR SÖZCÜKLER
İyonik Sıvılar, Organometalik kompleksler, Halkalı
karbonatlar, Karbon dioksitin organik ürünlere
Homojen ve Heterojen Katalizör, immobilizasyon,
halkalı karbonatlar, iyonik sıvı,
dönüşümü, AgNHC kompleksleri
ÖDÜL ve BURSLAR
ALINDIĞI KURULUŞ
ÖDÜLÜN ADI
YILI
TÜBİTAK 2211 Yurt İçi Doktora
Bursu
TÜBİTAK
2005-2010
TÜBİTAK 2211 Yurt İçi Lisans
Bursu
TÜBİTAK
2003-2005
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi
2005
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi
Kimya Bölümü Üçüncülüğü
GÖREV ALINAN PROJELER
1) ÖYP, 2005-DPT-003/7, Proje Konusu: İyonik Sıvılarda Katalitik Sistemlerin Geliştirilmesi
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Bekir Çetinkaya -2009-2011.(Araştırmacı olarak)
2) TÜBİTAK, 110T655, Proje Konusu:2-(2-pyridyl)benzimidazole komplekslerinin karbon dioksitin
organik ürünlere dönüşümünde kullanılması
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Mahmut Ulusoy, , 2011-2013 (Araştırmacı olarak)
3) MU-BAP, 12/47, Proje Konusu: Kiral Bileşikler Katalizörlüğünde Karbon Dioksitin Organik Ürünlere
Dönüşümü
Proje Yürütücüsü: Dr. Zeynep Taşcı, 2012-2014
4) TÜBİTAK , 212T058, Proje Konusu: Gümüş NHC (N-Heterosiklik Karben) Komplekslerinin Tekstil
Endüstrisinde Antibakteriyel Bitim Maddesi Olarak Kullanılması ve Katalizör Özeliklerinin İncelenmesi
Proje Yürütücüsü : Dr. Zeynep Taşcı , 2013-2016,
5) TÜBİTAK, 113M978, Proje Konusu: Ara Yüzey Etkin Molibden Oksit/Organik Hibrit Anot Tampon
Tabakaların Sentezi Ve Organik Fotovoltaik Hücrelere Uygulanması
Proje Yürütücüsü : Dr. Cem Tozlu , 2014-2016
ESERLER
A. Uluslararası Hakemli Dergilerde (SCI) Yayımlanan Makaleler
A1. Ahmet Kilic, Mahmut Ulusoy , Mustafa Durgun, Zeynep Tasci, Ismail Yilmaz, Bekir
Cetinkaya, “Hetero- and homo- leptic Ru(II) catalyzed synthesis of cylic carbonates from
CO2: Synthesis, spectroscopic characterization and electrochemical properties”, Applied
Organomet. Chem., 24, 446 (2010)
A2. Mahmut Ulusoy, Ahmet Kilic, Mustafa Durgun , Zeynep Tasci , Bekir Cetinkaya,
“Silicon containing new salicylaldimine Pd(II) and Co(II) metal complexes as efficient
catalysts in transformation of carbon dioxide (CO2) to cyclic carbonates” J. Organomet.
Chem., 696, 1372 (2011)
A3. Z. Taşcı, A. Kunduracıoğlu, İ. Kani, B. Çetinkaya, “A New Application area for AgNHC: CO2 fixation catalyst” ChemCatChem, 4, 831 (2012)
A4. Zeynep Tasci, Mahmut Ulusoy, “Efficient pathway for CO2 transformation to cyclic
carbonates by heterogeneous Cu and Zn salen complexes” J. Organomet. Chem. 713, 104
(2012)
A5. A. Kilic, A. A Palalı, M. Durgun, Z. Tasci, M. Ulusoy, M. Dagdevren, I. Yilmaz,
“Synthesis, characterization, electrochemical properties and conversions of carbon dioxide
to cyclic carbonates mononuclear and multinuclear oxime complexes using as catalyst”
Inorganica Chimica Acta, 394, 635 (2013)
A6. Ahmet Kilic Ahmet Arif Palali, Mustafa Durgun, Zeynep Tasci, Mahmut Ulusoy,
“The coupling of carbon dioxide and epoxides by phenanthroline derivatives containing
different Cu(II) complexes as catalyst” Spectrochimica Acta Part A: Molecular and
Biomolecular Spectroscopy, 113, 432 (2013)
A7. Senem Coşkun, Zeynep Taşcı, Mahmut Ulusoy, Mürüvvet Yurdakoç , “Catalytic
conversion of carbon dioxide into cyclic carbonates by Cu(II) and Ni(II) acetylacetonates
anchored onto Siral 80” Turkish J. Chem, DOI: 10.3906/kim-1308-32 ( 2014)
B) ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ
KİTAPLARINDA ÖZETİ BASILAN BİLDİRİLER
B1) XXII. Ulusal Kimya Kongresi (ANP-148), Poster sunumu, Kıbrıs,(2008) Bildiri
Başlığı: "Heterojenleştirilmiş Komplekslerin Halkalı Karbonat Oluşumuna Etkisi"
B2) II. Ulusal Anorganik Kimya Günleri (P-264), Poster sunumu, Elazığ,(2009) Bildiri
Başlığı: Heterojen Katalizör Varlığında Alkenlerin Dihidroksilasyonunun İncelenmesi
B3) XXIII. Ulusal Kimya Kongresi (İP-026), Poster sunumu, Sivas, (2009) Bildiri Başlığı:
İyonik Sıvı Katalizörlüğünde Halkalı Karbonat Oluşumunun İncelenmesi
B4) Organometalik Kimya ve Kataliz Çalıştayı (P67), Poster sunumu, Malatya, (2010)
Bildiri Başlığı: Fonksiyonel Grup İçeren İyonik Sıvıların Halkalı Karbonat Oluşumuna
Etkisi"
B5) 24. Ulusal Kimya Kongresi (İS08), Sözlü sunum, Zonguldak, (2010) Bildiri Başlığı:
Silisyum İçeren Salisilaldimin Pd(II) ve Co(II) Komplekslerinin Karbondioksitin Halkalı
Karbonatlara Dönüştürülmesinde Katalizör Olarak Kullanılması
B6) 24. Ulusal Kimya Kongresi (İP154), Poster sunumu, Zonguldak, (2010) Bildiri
Başlığı: CO2 in Halkalı Karbonatlara Dönüştürülmesinde Hetero- Ve Homoleptik Ru(II)
Komplekslerinin Kullanılması: Sentez , Spektroskopik Karakterizasyon ve
Elektrokimyasal Uygulamalar
B7) III. Ulusal İnorganik Kimya Kongresi (P308), Poster sunumu, Çanakkale, (2011)
Bildiri Başlığı: İmmobilize Rutenyum Ve Paladyum Bileşikleri Ve Katalitik Uygulamaları
B8) III. Ulusal İnorganik Kimya Kongresi (P4), Poster sunumu, Çanakkale, (2011) Bildiri
Başlığı N, N – Tipi Ligand İçeren Cu(II) Komplekslerin Sentezi, Karakterizasyonu ve
CO2’ ninn Halkalı Karbonatlara Dönüstürülmesinde Katalizör Olarak Kullanılması
B9) 25. Ulusal Kimya Kongresi (İS8), Sözlü sunum, Erzurum, 2011 Bildiri Başlığı: AgNHC Katalizörü Varlığında CO2 in Halkalı Karbonata Dönüşümü
C) DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER
Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı
1
Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı (WEB OF SCIENCE)
31
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
55 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content