close

Enter

Log in using OpenID

08010500078 11:00 K Ġ RAYAVER Ġ LECEKTA ġ INMAZINSATI ġ

embedDownload
ARTVĠN DEFTERDARLIĞINDAN
( Milli Emlak Müdürlüğü )
KĠRAYA VERĠLECEK TAġINMAZIN
S.No TaĢınmaz No
Mah/Köyü
Mevkii
1
08010106329
Orta Mahalle
M. Şükrübey Cad.
2
08010200066
Salkımlı Köyü
Varyant Yolu
Pafta
20-30
Ada
206
Yüzölçümü
Parsel
2
(m )
88
DHTA DHTA
1. Yıl Tahmini
Fiili Durumu
Kira Bedeli (TL)
Geçici
Teminat
Miktarı
(TL)
Kiralanacak
kısım (m2)
Kira
Süresi
Cinsi
Ġmar Durumu
577,00
385,00
3 yıl
Bahçe
Konut Alanı
İşgalli
19.250,00
5.775,00 11.11.2014
10:00
257,07
Tamamı
3 yıl
Arazi
İmarsız
Boş ve İşgalsiz
1.600,00
480,00 11.11.2014
10:30
Ġhale Tarihi
Ġhale Saati
SATIġI YAPILACAK TAġINIRIN
Geçici
S.No
1
Dosya No
Cinsi ve Özellikleri
08010500078 08 AD 388 plakalı 2002 model Peugeot marka Ambulans
Bulunduğu Yer
İl Özel İdaresi Otoparkı
Fiili Durumu
Ekonomik
Öm. Dol.
Tahmini SatıĢ
Teminat
Ġhale Tarihi
Bedeli (TL) Miktarı (TL)
7.000,00
2.100,00
11.11.2014
Ġhale Saati
11:00
1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taĢınır satıĢ, taĢınmaz kiralama ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile Artvin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürü odasında yapılacaktır.
2- Ġhale konusu iĢlere ait Ģartnameler ve ekleri Artvin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde çalıĢma saatleri içerisinde bedelsiz görülebilir.
3- Ġhaleye katılacak isteklilerin, aĢağıda belirtilen belgelerle birlikte tekliflerini, ihale saatine kadar Ġhale Komisyon BaĢkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaĢtırmaları gerekmekte olup (Tekliflerin 2886 sayılı Kanunun 37. madde kapsamında
hazırlanması gerekmektedir), postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
a. Yasal yerleĢim yeri sahibi olmaları,
b. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c. Gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarasını, Tüzel kiĢilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d. Geçici teminata iliĢkin belgeler. (Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar veya Özel Finans kurumlarının verecekleri, 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine göre düzenlenmiĢ süresiz teminat mektupları, Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu
senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiĢ ise bu iĢlemlerde anaparaya tekabül eden satıĢ değerleri esas alınır), Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dıĢındaki teminatların istekliler tarafından mal
sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınmaz.
e. Özel hukuk tüzel kiĢilerinin, Ġdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluĢtan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ sicil kayıt belgesi ile tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya
teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiĢ imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri;
f. Kamu Tüzel KiĢilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen Ģartlardan ayrı olarak tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri.
4- Gerçek kiĢiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletnamelerinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermeleri,
5- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı Ġdare ve Ġhale Komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6- Kiralama ve taĢınır satıĢ ihalelerinde tüm vergi, resim ve harçlar alıcısına aittir.
7- SatıĢı yapılacak araçlar mevcut haliyle satıĢ ihalesine çıkarılmıĢtır. Araçların çalıĢtırılması, nakliyesine iliĢkin tüm giderler ile satıĢ sonrası Trafiğe Uygunluk Belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya ait olup, satıĢ ihalesi sonrası araçla ilgili
olarak Ġdareden herhangi bir talepte bulunulmayacak aksi iddia edilerek adli ve idari yargıda idare aleyhine dava açılmayacaktır. Alıcı satıĢ ihalesine katılmakla bu durumu kabul etmiĢ sayılır.
8- 2886 sayılı Kanununun 29. maddesi uyarınca, Ġhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Türkiye genelinde ihale bilgileri ''http:/www.milliemlak.gov.tr'' adresinden bu ihale bilgileri ''http://www.artvindefterdarligi.gov.tr'' internet adresinden öğrenilebilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
145 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content