close

Enter

Log in using OpenID

02.09.2014 Özel Durum Açıklaması

embedDownload
BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAYRD [BAYRD] 02.09.2014 19:36:59
Finansal Duran Varlık Satışı
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı?
Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi
Özet Bilgi
SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
ĠĢlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
SatıĢ KoĢulları
Satılan Payların Nominal Tutarı
Beher Pay Fiyatı
Toplam Tutar
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine
Oranı (%)
SatıĢ Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki ĠĢtirak
Oranı (%)
SatıĢ Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal
Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya
Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına
Oranı (%)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
SatıĢ Sonucu OluĢan Kar/Zarar Tutarı
Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceği
Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceğine
ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Satın Alan KiĢinin Adı/Ünvanı
Satın Alan KiĢinin Ortaklıkla ĠliĢkisi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme
Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
ĠĢlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun
GerçekleĢtirilmemiĢse/GerçekleĢtirilmeyecekse
Gerekçesi
Yazlık Yeni Mah. D-130 Karayolu Cad. No:87/A
Gölcük - Kocaeli
: (0262) 433 23 90 (0262) 433 23 88
: [email protected]
:
: (0262) 433 23 90 (0262) 433 23 88
: Evet
: Hayır
: Hayır
: : Finansal Duran Varlık SatıĢı Hk.
: 27.08.2014
BAYSAN TRANSFORMATÖR PAZARLAMA
:
TĠC. LTD. ġTĠ.
HER TÜRLÜ RADYATÖR KAZANI DALGA
: DUVAR RADYATÖR VE KAZANI GÖSTERGE
PANOLARI ALIM VE SATIMI YAPMAK.
MEVCUT ÖDENMIġ SERMAYESI 1.000.000.:
TL
: 02.09.2014
TL CINSI SATILMIġTIR. NAKDEN OLARAK
:
ÖDENECEKTIR.
BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERI SAN. TIC.
: A.ġ. 990.000 TL NOMINAL DEĞERLI PAY
SATIġI YAPACAKTIR.
: 1 TL
: %99 HISSE IÇIN 990.000 TL
: %5,02 ORANINDA HISSESI SATACAKTIR.
: : : %4,93
: ÖNEMLI BIR ETKISI BULUNMAMAKTADIR.
: YOKTUR.
HASTANE ALIMLARINDA
:
DEĞERLENDĠRĠLECEKTĠR.
: YOKTUR.
: MERT ÖĞÜN
: ĠLĠġKĠSĠ YOKTUR.
: PAZARLIK YÖNTEMI
: HAYIR
: ZORUNLU DEĞILDIR
: : -
EK AÇIKLAMALAR:
Stratejik olarak mevcut faaliyetlerinin yanı sıra sağlık sektöründe de faaliyet göstermek amacıyla
ilgili adımları atan Ģirketimiz, hali hazırda devam eden faaliyetlerini sadeleĢtirmeyi ve tasarruf elde etmeyi
planlamaktadır. Bu amaçla Yönetim kurulumuz iç ve dıĢ piyasa satıĢlarının bundan böyle Baysan Trafo
Radyatör San. Tic. A.ġ.'nin satıĢ pazarlama ekibi tarafından kendi bünyesinde yapılmasına karar vermiĢtir.
27.08.2014 tarih ve 14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile sermayesinin %99'una sahip olduğumuz
Baysan Transformatör Pazarlama ve Ticaret Ltd. Sti.'ndeki 990.000- TL nominal değerdeki paylarımızın
tamamının, Mert ÖĞÜN ' e satıĢına karar verilmiĢtir. Söz konusu bağlı ortaklığın 02.09.2014 tarihli hisse
satıĢ sözleĢmesi kapsamında nominal değer üzerinden 990.000-TL bedel ile Mert ÖĞÜN'e satıĢı
gerçekleĢtirilmiĢ..olup..bedeli..nakten..tahsil..edilmiĢtir.
Baysan Transformatör Pazarlama ve Ticaret Ltd. ġti. ' nin satıĢından sağlanan bu finansman, esas
sözleĢme değiĢikliği ile birlikte, sağlık sektöründe ortaya çıkacak fırsatlar çerçevesinde Ģirketimizin yeni
hastane alımlarında kullanılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde
yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaĢan bilgileri tam olarak yansıttığını,
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde
etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
161 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content