close

Enter

Log in using OpenID

21. Malzemeyi tekrif eden firma distribiit6rriik veya yetkiri satrcr

embedDownload
DISP.ENDOSKOP|K OYNAR BASLI TET|KL| DUZ KAPATICI VE KESiCi STAPLER 45.4,8
MM KARTUSU
TEKNiK $ARTNAMESi
1.
2.
3.
4.
5.
Tamamrdisposableolmahdrr.
Agrk ve endoskopik cerrahide kullanrma uygun olmahdrr.
Yiikleme iinitesi 22 ve 45 derece artikillasyon yapabilmelidir.
Kartu$un kesi hattt agrnrn yaplldrfr klsma en fazla 3 cm uzakhkta olmahdrr
Kartul ztmbalann yer aldrEr alt aksam ve zrmbalann atesleme ile beraber B formasyonunun
olugmasrnr sallayan anvil krsmrndan olugmaIdrr.
6.
7.
Yiikleme ilnitesi brgakh kartu$ ve anvil birlikte gelmelidir.
Kartug iizerinde brgalrn harekete gegtigi ve brgagrn durdu$u noktalan gdsteren gizgiler yer
almahd rr.
8.
9.
Kartut kullanrlmrg kartu5un tekrar kullanrlmamasr igin ate$lemeden sonra tekrar aktive
olmamaltdtr.
Kartu$ kahn doku uygulamalarrnda en iyi ,,B,,formasyonunun
olugmasr icin ate$leme ile
geneyi
beraber ust
doku uzerine pozisyonlayan brgala monte mekanizmaya sahip olmahdrr.
10. Kartu$ iizerinde metrik gizgiler yer almaLdrr.
11. Yi]kleme iinitesinin gaftlnrn uzunlulu 9,5 (+-1)cm olmahdrr.
12. Kartu$ ategleme esnasrnda sabit kalmah ve dokuyu deforme etmemek igin staplere dolru
gekilmemelidir.
13. cift strah iig hat boyunca 4s(+-1)mm uzunlufunda kapama ve 43 (+-1) mm kesme yapmalrorr.
14. YUkleme [.initesi saftrnrn ucunda bulunan i$aretli kanal sayesinde staplere kolay|kta
kilitlenebilme Ozelligine sahip olmaldrr.
15. Yt.ikleme iinitesinin gene agrlrmr 24(+-1) mm olmalldrr.
16. stapler karturundaki zrmba bacak uzunrukrarr ate5remeden dnce 4,g mm,atesremeden
sonra
2,0 mm olmahdrr.
17. Kartusun iginde 65(+-2)adet titanyum zrmba burunmarr ve zrmbararrn
eapra. 0,22(+-0,5)mm
olmahdlr.
L8' steril paketli malzeme en az 3 yrl miyadll olmah ve ur0n bilgileri steril paket
lizerinde oriiinar
baskr ile be lirtilme lid ir.
19. Uriin UBB'na kayttlt olmaholr.
20. Uretici firma teklif edilen malzemeye yazrh olarak garanti vermelidir.
21. Malzemeyi tekrif eden firma distribiit6rriik veya yetkiri satrcr bergesini
ibraz etmeridir.
22. Uriin segimine numuneler deferlendirilerek karar verilecektir.
23. Her 15 kartug igin 1 adet bedelsiz stapler verilecektir.
DISP.ENDOSKOPiK OYNAR BASLI TET|KLi DUZ KAPATICI VE KESiCi STAPLER 60-4,8
MM KARTUSU
TEKNiK SARTNAMESi
1.
2.
Tamamrdisposableolmahdrr.
3.
4.
5.
Yiikleme iinitesi 22 ve 45 derece artikiilasyon yapabilmelidir.
KartuSun kesi hattt agrnrn yaprldrlr krsma en fazla 3 cm uzakhkta olma|drr
KartuS ztmbalartn yer aldtlr alt aksam ve zrmbalann atesleme ile beraber B formasyonunun
Agrk ve endoskopik cerrahide kullanrma uygun olmahdlr.
olusmasrnt sa!layan anvil krsmrndan olugmahdrr.
6. Yiikleme iinitesi btgakh kartug ve anvil birlikte gelmelidir.
7. Kartu5 iizerinde brgafln harekete gegtigi ve brgairn durdulu noktalan gosteren gizgiler yer
almahdrr.
8.
Kartu$ kullanrlmrg kartu5un tekrar kullanrlmamasr igin atetlemeden sonra tekrar aktive
olmamalrdrr.
9.
Kartug kahn doku uygulamalaflnda en iyi "B"formasyonunun olusmast igin ate5leme ile
beraber iist ceneyi doku iizerine pozisyonlayan brgala monte mekanizmaya sahip olmaldrr.
10. Kartug iizerinde metrik gizgiler yer almahdrr.
11. Yiikleme iinitesinln gaftlnrn uzunlulu 9,5 (+-1)cm olmahdrr.
12. Kartu$ atesleme esnasrnda sabit kalmalt ve dokuyu deforme etmemek igin staplere dogru
gekilmemelidir.
13. Qift srrah i]g hat boyunca 60(+-1)mm uzunlufunda kapama ve 5,g(+-1) mm kesme yapmahorr.
14, Yijkleme iinitesi gaftrnrn ucunda bulunan i5aretli kanal sayesinde staplere kolayhkla
kilitlenebilme dzelliline sahip olmahdrr.
15. Yiikleme Unitesinin gene agtltmt 24(+-1) mm olmaldrr.
16. stapler kartu$undaki zrmba bacak uzunluklan ateslemeden once 4,9 mm,ate$lemeden sonra
2,0 mm olmaltdtr.
17. Kartusun iginde 90(+-2)adet titanyum zrmba bulunmalr ve zrmbalarrn gaplan 0,22(+-0,5)mm
olmahdrr.
18. Steril paketli malzeme en az 3 yrl miyadh olmah ve iiriin bilgileri steril paket iizerinde orijinal
baskr ile be lirtilmelid ir.
19. Ur0n UBB'na kayttlt olmahdrr.
20. Uretici firma teklif edilen malzemeye yazrh olarak garanti vermelidir.
21.. Malzemeyi teklif eden firma distribiittjrlijk veya yetkili satrct belgesini ibraz etmelidir.
22. Uriin segimine numuneler delerlendirilerek karar verilecektir.
23, Her 15 kartuS icin 1 adet bedelsiz stapler verilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
461 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content