close

Enter

Log in using OpenID

bahar dönemi e - Sosyal Bilimler Enstitüsü

embedDownload
2014-2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ’NDE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN
AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA
ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.
Anabilim Dalı ve Programın Adı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans
Programı
Bankacılık ve Finans Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans Programı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans Programı
İşletme Yönetimi Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans Programı
Muhasebe Finansman Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans Programı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans Programı
Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı
Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı
Kontenjan
Tezli
Tezsiz
10
10
20
15
15
30
10
10
20
25
25
50
15
15
30
5
5
10
10
10
10
10
Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans Programı
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans Programı
Müzecilik Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Genel İşletme Doktora Programı
Toplam
10
10
10
10
20
5
5
10
8
7
15
20
20
BAŞVURU KOŞULLARI VE İŞLEMLERİ
BAŞVURU
Enstitümüze yapılacak lisansüstü programlara başvuruların, Sosyal Bilimler
Enstitüsü web sayfasında yer alan başvuru formu aracılığıyla yapılması gerekmektedir.
Başvuru formunun doldurulmasının ardından adayların başvuru belgelerini 30.01.2015
Cuma günü saat 17.00’ye kadar Sosyal Bilimler Enstitü Sekreterliğine bizzat eksiksiz
teslim etmeleri gerekmektedir. Eksik belge, e-posta veya posta yolu ile yapılan
başvurular kabul edilmemektedir. 30.01.2015 tarihinden sonra yapılacak başvurular
işleme alınmayacaktır.
BAŞVURU KOŞULLARI
1. Tezli yüksek lisans programlarına başvuru için en az 55 ALES veya GRE en az
149 ya da GMAT puanından 450 alınmış olması gerekmektedir. Devlet Konservatuarı,
Güzel Sanatlar Fakültesinin Yüksek Lisans Programları ile Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nün Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında ALES şartı aranmaz.
2. Adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için belirli düzeyde
yabancı dil bilmeleri zorunludur. Aşağıda belirtilen sınavlardan herhangi birinden istenilen
düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olunduğunun belgelenmesi halinde adaylar doğrudan
05-06 Şubat 2015 tarihlerinde yapılacak olan mülâkatlara alınırlar.
Sınav
Yüksek Lisans
Doktora
55
70*
ÜDS-KPDS*
YDS
55
70
IBT:66
IBT:84
CPE
C
C
CAE
C
B
PEARSON PTE
50
71
TOEFL
* ÜDS-KPDS Eylül 2005 ve sonrası belgeler geçerlidir.
Genel İşletme Doktora için YDS – KPDS – ÜDS = 60
TOEFL = IBT: 72 / PTE: 55
* Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans
Programlarında İngilizce Dil Yeterliliğinin yanı sıra Almanca, İtalyanca ve
Fransızca yabancı dil yeterliliğini ibraz edebilirler.
3. Yukarıda sözü edilen sınavlara ilişkin belgelerden herhangi birine sahip olmayan
yüksek lisans öğrenci adayları (Başkent Üniversitesi mezunları dahil), Başkent
Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümünce, 03 Şubat 2015 Salı günü saat
10.00’da yapılacak olan İngilizce sınavında başarılı olmak zorundadır. Yüksek lisans
programlarında İngilizce seviyesi yeterli görülmeyen adaylar Üniversitemizin İngilizce
Hazırlık Bölümü’nde yoğun dil eğitimi programına katılabilir veya lisansüstü programlara
özel öğrenci olarak başvuru yapabilirler. Doktora programına başvuracak öğrencilerin
yabancı dil belgelerini belgelendirmeleri zorunludur.
4. İngilizce sınavına giren yüksek lisans öğrenci adaylarının sınav sonuçları Enstitü
web sayfasında yayınlanmak suretiyle 04 Şubat 2015 Çarşamba günü adaylara
duyurulacaktır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Başvuru
Formu
(Başvuru
Formu
[email protected]
adresinden
doldurulacaktır.)
2. ALES Belgesi’nin (internet çıktısı), GRE veya GMAT Belgesi’nin aslı ve
fotokopisi
3. Lisans diploması aslı ve fotokopisi (Doktora başvurularında Yüksek Lisans aslı ve
fotokopisi de istenmektedir.)
4. Lisans not çizelgesinin (Transkript) aslı, (Doktora başvurularında yüksek lisans
not çizelgesi istenmektedir.)
5. Yabancı dil belgesi ibraz edecek adaylar için (yabancı dil belgesi aslı ve
fotokopisi)
6. Bir adet referans mektubu (Aday çalıştığı yerden ya da mezun olduğu okuldan
alacağı referans mektubunu kapalı zarf içinde teslim eder.)
7.
Özgeçmiş (Kimlik ve öğrenim bilgileri, iş deneyimleri, daha önce yapılan yayın,
araştırma vb. ile alınan ödül ve burslar; lisansüstü programa katılma nedenleri
ve hedefler özgeçmiş içinde yer almalıdır.)
8. Ön kayıt ve başvuru ücreti olan 200 TL Denizbank A.Ş. Başkent
Üniversitesi Kurumsal TL Hesabına yatırılmalıdır.
IBAN No: TR65 0013 4000 0007 9691000013 (dekontun aslı ve fotokopisi)
9. İki adet fotoğraf
10.Askerlik Durum Belgesi’nin aslı veya onaylı fotokopisi
2014-2015 BAHAR YARIYILI EĞİTİM/ÖĞRETİM BAŞVURU, SINAV ve KAYIT
TAKVİMİ
TARİH
İŞLEM
30 Ocak 2015
Başvuruların son günü
03 Şubat 2015
İngilizce Yeterlik Sınavı
05-06 Şubat 2015
Mülâkatlar
10 Şubat 2015
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan
edilmesi (Web üzerinden saat 17.00
itibariyle)
11-13 Şubat 2015
Kesin Kayıtlar ve Ders Kayıtları
16 Şubat 2015
Derslerin Başlaması
26-27 Şubat 2015
Ders Onayı ve Ders Ekleme-Silme
KESİN KAYIT ÜCRETLERİ
1. Yüksek Lisans ve Doktora ders ücretleri, her ders için kredi başına, KDV dahil 325
TL´dir. (Programlardaki derslerin yerel kredileri Başkent Üniversitesi ana
sayfasındaki bilgi paketinden görülebilir.) Bilimsel hazırlık programında alınan
dersler ve özel öğrenci statüsünde ders alacak öğrenciler içinde aynı koşul
geçerlidir.
2. Dönem Projesi Ders Ücreti; 1300 TL , Yüksek Lisans Tez Ücreti 1625 TL’dir. Bu
ücretlere KDV dahil olup kayıt yaptırılan her akademik yarıyıl için ödenmeleri
gerekmektedir.
BURSLAR
Başkent Üniversitesi mezunları için kayıt ücreti üzerinden %30 oranında indirim
sağlanır.
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIMIZIN TEZLİ / TEZSİZ TOPLAM ÜCRETLERİ
TEZSİZ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
TEZLİ
MASTER PROGRAMMES
WITH THEIS
İŞLETME YÜKSEK LİSANS
Business Administration
WITHOUT
THEIS
13.000 TL
13.975 TL
İKTİSAT YÜKSEK LİSANS
Economics
10.400 TL
12.025 TL
AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI
American Culture and Literature
11.050 TL
11.050 TL
MUHASEBE FİNANSMAN YÜKSEK LİSANS
Accounting and Finance
13.000 TL
13.975 TL
MÜZİK BİLİMİ YÜKSEK LİSANS
Musicology
11.375 TL
PERFORMANS YÜKSEK LİSANS
Performance
KOMPOZİSYON YÜKSEK LİSANS
Composition
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK
LİSANS
Health Care Management
KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS
Public Law
ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS
Civil Law
13.975 TL
13.650 TL
11.050 TL
11.050 TL
11.050 TL
11.050 TL
EKONOMİ HUKUKU YÜKSEK LİSANS
Economy Law
11.050 TL
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS
Public Relations and Publicity
11.050 TL
11.050 TL
BANKACILIK VE FİNANS YÜKSEK LİSANS
Banking and Finance
10.075 TL
11.050 TL
11.050 TL
12.350 TL
11.050 TL
12.025 TL
11.050 TL
11.050 TL
11.050 TL
11.050 TL
11.050 YL
12.350 TL
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI YÜKSEK
LİSANS
Interior Archictecture and Environmental Design
SOSYAL HİZMET YÜKSEK LİSANS
Social Work
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS
Human Resource Management
SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ YÜKSEK
LİSANS
Insrance and Risk Management
MÜZECİLİK YÜKSEK LİSANS
Museology
DOKTORA PROGRAMLARI
PHD PROGRAMMES
YÖNETİM VE ORGANİZASYON DOKTORA
Management and Organization
16.250 TL
MUHASEBE - FİNANSMAN DOKTORA
Accounting and Finance
15.275 TL
GENEL İŞLETME DOKTORA
Doctorate Of Business Administration Curriculum
14.300 TL
ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI ve İŞLEMLERİ
BAŞVURU
Enstitü Anabilim Dallarınca açılacak derslere özel öğrenci statüsünde kayıt
yaptırmak isteyen öğrencilerin başvurularının kabulü 30.01.2015 Cuma günü 17.00’de
sona erecektir.
BAŞVURU KOŞULLARI
•
•
•
•
•
•
Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini
artırmak isteyenler, lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
Özel öğrenci statüsünde başvuran adaylar Enstitü Web sayfasında yer alan özel
öğrenci başvuru formunu doldurarak ilgili Anabilim Dalı Başkanları ve ders
sorumlularından alacakları onay ile Enstitüye başvurmaları gerekmektedir. Son
onay Enstitü tarafından verilir.
Özel öğrencilik başvurularında ALES koşulu aranmaz. Özel öğrencilik
başvurularının bizzat yapılması gerekmektedir. Eksik belge, e-posta veya posta
yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez.
Lisans son sınıf öğrencilerinin yüksek lisans programlarına özel öğrenci olabilmeleri
için genel not ortalamalarının 2.50 olması gerekmektedir.
Özel öğrencilik statüsü 2 dönem ile sınırlıdır.
Özel öğrenci olarak başvuran adaylar 03.02.2015 saat 10.00’da Başkent
Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü’nce yapılacak İngilizce Sınavına girebilirler.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Özel Öğrenci Başvuru Formu (Web üzerinden doldurulacaktır)
2. Lisans Diplomasının aslı ve fotokopisi
3. Lisans not çizelgesi (Transkript) aslı
4. 1 adet fotoğraf
5. Ön kayıt ve başvuru ücreti olan 200 TL Denizbank A.Ş. Başkent
Üniversitesi Kurumsal TL Hesabına yatırılmalıdır.
IBAN No: TR65 0013 4000 0007 9691000013 (dekontun aslı ve fotokopisi)
Özel Öğrenci statüsünde ders alacak öğrenciler için ders kayıt ücreti, kredi
başına KDV dâhil 325 TL’dir.
İLETİŞİM
Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bağlıca Kampüsü, Eskişehir Yolu 20. Km. 06810, ANKARA
Tel: (0312) 246 66 66/6711-6712 Faks: (0312) 246 67 13
e-posta: [email protected]
http://sbe.baskent.edu.tr/
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
101 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content