close

Enter

Log in using OpenID

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S

embedDownload
BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIN ACAKTIR
ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE
SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI
EÜAŞ A fşin Elbistan B Term ik Santralı İşletm e Müdürlüğü II Ünite kazan
binasında meydana gelen yangın sonrası oluşan hasarlı kısım ların dem ontajı
ve yeniden im aline m üteakip montajı, testleri ve devreye alınm asının
anahtar teslim i yapılm ası işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21
inci maddesinin e bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir, İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Num arası
¡2014/38434
1-İdarenin
a) Adresi
:Nasuh A kar M ahallesi Türk Ocağı Caddesi KLMN
Blok 4 /3 06520 Ç AN K AYA/A N K AR A
b) Telefon ve faks numarası .3122121423 - 3122125303
c) Elektronik Posta Adresi
:[email protected] euas.gov.tr
ç) İhale dokümanının
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği internet adresi
2-İhale konusu hizm etin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:1
ünitenin
bakımı
onarımı,
hizmet
alım ı
A yrın tılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doküm anı
içinde bulunan idari şartnam eden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:Afşın-Elbistan
B
Term ik
Santralı
İşletm e
Müdürlüğü
c) Süresi
&
:İşe başlama tarihinden itibaren 600(altıyüz) gündür
3- Yeterlik değerlendirilm esinin
a) Yapılacağı yer
EÜAŞ Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mah. Türk
Ocağı Cad. No:2 Zemin Kat A Blok ÇANKAYA
AN KARA
b) Tarihi ve saati
:29.05.2014 - 15:00
4. Y e te rlik değerlendirm esine katılabilm e şartları ve istenilen belgeler île
yeterlik değerlendirm esinde uygulanacak kriterler :
4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek
u u a s ı D c ıy c o ı,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından
ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret
ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza
Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir
Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Adayın konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede
belirlenen konsorsiyum beyannamesi.
4.1.4 Şekii ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu,
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi,
tekiif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi
odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci malî müşavir tarafından iik ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu
şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonom ik ve malî yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşım ası
gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
25.000.000 TR Y (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan
mevduatı
gösteren
banka
referans
mektubu.
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu
veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl
sonu
bilançosunu
veya
bilançonun
gerekli
kriterlerin
sağlandığını
gösteren
bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl
sonu
bilançosunu
veya
bilançonun
gerekli
kriterlerin
sağlandığını
gösteren
bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir
veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak
düzenlenen
belgeyi
Sunulan
bilanço
a)
Cari
oranın
(dönen
b)
Öz
kaynak
oranının
veya
varlıklar /
(öz
kısa
kaynaklar/
sunar,
eşdeğer
vadeli
toplam
borçlar)
aktif)
belgelerde;
en az 0,75
oiması,
en
olması,
az
0,15
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'derı küçük olması,
yeterlik
kriterleridir
ve
bu
üç
kriter
birlikte
aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait
belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması
üzerinden
yeterlik
kriterlerinin
sağlanıp
sağlanmadığına
bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış
serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam
gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal
tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır.
Serbest
meslek
kazanç
defteri
özetinin
yeminli
mali
müşavir
veya
serbest
muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. î ş hacm ini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya
bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki
yılda
düzenlenmiş
Bu
a)
belgelerden
Toplam
ciro
birinin
için
en
faturalar,
sunulması
az 60.000.000
TR Y
yeterlidir.
(Türk
Lirası)
b) taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin
parasal tutarı için ise en az 40.000.000 TR Y (Türk Lirası) tutarı ön yeterlik asgari
şartı
olarak
sunulacaktır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler.
Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşım ası
gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri;
Son
beşyıl
içinde
bedel
içeren
bir
sözleşme
kapsamında
kabul
işlemleri
tamamlanan 52.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer îş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Benzer İşler
a. Büyük endüstriyel tesislerin anahtar teslim i im alatını yapmış olmak,
b. Büyük endüstriyel tesislerde rehabilatasyon yapm ış olmak
-Konsorsiyum olarak ihaleye katılacak olan firm alar için uzm anlık gerektiren
kısım ları aşağıda belirtilen şekilde belirtilm iştir.
1-^İnsaat isleri:
a. Büyük endüstriyel tesis inşaatı yapm ış olmak.
b. Büyük endüstriyel tesislerde inşaat rehabilatasyonu yapm ış olmak.
2°) M ekanik İsler:
a. Büyük endüstriyel tesislerde m ekanik işleri yapm ış olmak.
b.Büyük endüstriyel tesislerde m ekanik rehabilitasyon işleri yapmış olmak.
3-^Elektrik- Elektronik- Haberleşm e ve Otom asyon isleri:
a. Büyük endüstriyel tesislerin Elektrik ve Otom asyon işleri yapm ış olmak.
b.Büyük endüstriyel tesislerde Elektrik ve Otom asyon rehabilitasyon işleri
yapm ış olmak.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
.
6 İhale yerli ve yabancı tüm istekiHere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TR Y (Türk
Lirası) karşılığı Ö zelleştirm e ve Santraller Takip Daire Başkalığı ve AfşinElbistan B Term ik Santralı İşletm e Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Genel Müdürlüğü Özelleştirm e
ve Santraller Takip Daire Başkanlığı/ Muhabaret Servisi adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 . İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale
üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme
imzalanacaktır.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden
itibaren 120 (yüzyirm i) takvim günüdür.
11. Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulabilir.
11.1. İşin uzmanlık gerektiren kısımları İşin uzm anlık gerektiren kısım ları
(Konsorsiyum için): 1) İnşaat işleri, 2) Mekanik işler (elektrofiltre ve
yardım cıları, boru hatları, izolasyon ve enstrüm anlar), 3) ElektrikElektronik-Haberleşm e ve Otomasyon işleri dir.
11.2. Bu işlere ait benzer işler
Benzer İşle r
a. Büyük endüstriyel tesislerin anahtar teslim i im alatını yapm ış olmak,
b. Büyük endüstriyel tesislerde rehabilatasyon yapm ış olmak
-Konsorsiyum olarak ihaleye katılacak olan firm alar için uzm anlık gerektiren
kısım ları aşağıda belirtilen şekilde belirtilm iştir.
1 -U nsaat isle ri:
a. Büyük endüstriyel tesis inşaatı yapm ış olmak.
b. Büyük endüstriyel tesislerde inşaat rehabilatasyonu yapm ış olmak.
2-^ Mekanik İsler:
a. Büyük endüstriyel tesislerde m ekanik işleri yapm ış olmak.
b.Büyük endüstriyel tesislerde m ekanik rehabilitasyon işleri yapm ış olmak.
3-^ Elektrik- Elektronik- Haberleşme ve Otom asyon isleri:
a. Büyük endüstriyel tesislerin Elektrik ve Otom asyon işleri yapm ış olmak.
b.Büyük endüstriyel tesislerde Elektrik ve Otom asyon rehabilitasyon işleri
yapm ış olm ak tır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
134 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content