close

Enter

Log in using OpenID

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Avrupa Birliği

embedDownload
0 9-SEP -2014
11: 56
FROM
AB KOOR DPI BSK
A
TO
02623219738
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Sayı :26905855/746/1879
Konu :Hibe Programı Bilgilendirme Günleri
12/09/2014
Bakan İğimiz Katılan Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeninin
Program Otoritesi olarak görev yapmaktadır. Bu minvalde, M illi Eğitim Bakanlığı"nın operasyon
faydalanıcısı olduğu ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II” isimli bir hibe programı
yayımlanmıştır. Adı geçen hibe programına potansiyel başvuru sahiplerini bilgilendirmek amacı ile 22
Eylül 2014 ve 1 Ekim 2014 tarihleri arasında yazımız ekinde belirtilen tarih ve illerde bilgilendirme
günlerinin düzenlenmesi planlanmakladır.
Hibe programı gereğince, ilinizde veya çevre illerde gerçekleştirilecek olan bilgilendirme
günlerine aşağıda belirtilen potansiyel başvuru sahiplerinin katılımı önem arz etmektedir. Valiliğiniz
aracılığıyla aşağda belirtilen potansiyel başvuru sahiplerine, yerel basın kuruluşlarına ve ilgili tüm
kurum 1ara duyuru yapılması ve programla ilgili farkmdalık yaratılması hususunda vereceğiniz desteğin,
anılan hibe programının başarısını önemli ölçüde arttıracağı düşünülmektedir.
Hibe rehberinde yer alan potansiyel başvuru sahipleri:
•
Eğitim, mesleki eğitim ve öğretim, hayat boyu Öğrenme, vb. teklif çağrısıyla ilgili alanlarda
faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları veya,
•
Profesyonel kuruluşlar (ticaret ve/veya sanayi odaları, esn af ve sanatkâr odaları, iş destek
kuruluşları, memur sendikaları/konfederasyonları, işveren sendikaları/konfederasyonları, işçi
sendikaları/konfederasyonları, organize sanayi bölgeleri (O SB), KOBİ temsilcisi kuruluşlar
gibi),
•
Halk eğitim merkezleri,
•
Olgunlaşma enstitüleri,
•
Mesleki eğitim merkezleri,
•
Turizm eğitim merkezleri,
•
Sürekli eğitim merkezleri,
Not: Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince elektronik imza ile imzalanmıştır.
Y ıldaevler Mah. Tııran G üneş Bulvarı, 71 3 Sokak , N o ;4 , Çankaya
Telefon: (312)440 99 02 Faka: (312)212 İl 48
e-postn: [email protected] cggb,gOv,tr£Iclctranik A g: w w w .cagb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibaı:G C li-lA N O Ğ L U
1/2
09-SEP -2014
11: 57
FROM
TO
AB KOOR DAI BSK
P.
02623219738
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Sayı ;26905855/746/l 879
Konu .Hibe Programı Bilgilendirme Günleri
12/09/2014
•
Meslek yüksekokulları,
•
Avrupa K om isyonu M ali Tüzüğü Uygulama Kurallarının 4 3 . m ad d esi ile tanımlanan
Uluslararası (hükümetlerarası) kuruluşlardır.
Katılımcılar http://rkavitikt’.ırov.tr/info/lıavatbovııotırenme2 ad resin d e y er alan e lek tr o n ik kayıt
formunu doldurmak sureti ile programa katılım sağlayabilecektir.
Bu doğrultuda, duyuru yapılırken yazımız ekinde gönderilen tüm belgelerin ilgililerle ve Valiliğiniz
bünyesindeki AB Birimleri ile paylaşılması hususunda;
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Ö m erAYÇİÇEK
Bakan a.
Başkan
EKLER:
E k -1: Bilgilendirme Günleri Tarih ve Yerleri
E k -2 : Bilgilendirme Günü Gündemi
Ek-3 : Hibe Programı Broşürü
DAĞITIM:
81 İl Valiliğine (Ek Konuldu)
Not: Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince elektronik imza ile imzalanmıştır.
Yıldjzcvlcr Mah. Turan O lincş Buh/an, 71 3 Sokak. N d :4, Ç ankaya
Telefon; (3 U )4 4 0 9 9 0 2 Faks; (3 1 2 )2 1 2 11 48
e-posis: [email protected] csgb.gov.tr Elektronik Ağ: w w w .csgb .gov.tr
Ayrıntılı bilgi için ¡rübal;G.CİHANOÖI.U
2/2
D©
\
m
©
TÜRKİYE’DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II HİBE PROGRAMI
BİLGİLENDİRME GÜNLERİ
ANKARA
İSTANBUL
22 EYLÜL 2014
24 EYLÜL 2014
|
-
©
m
D“
■*yi~
— ■y-. - J' ■
GAZİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
TOPLANTI SALONU
©
(M
n
CM
.r — '
.
KADIKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
■£ß?~
TO R A N TI SALONU
AÖqnt Sokak No 15..Gaa Mahallesi
; : Yenli-nölıcille/ANIKARA
Saat: 13.30- 17.C0
C a ferağa Mah. Bahariye C a d .
No-39 34713 KADIKÖY / İSTANBUL
p K''" - . : U Sâdt; 13.30 - İ7.00 ■ ¿ ^ , ırŞ
©
CX;
©
i .............
O
H
ESKİŞEHİR
-
«>"*!
*'*•*
’' ‘ -
■
25 EYLÜL 2014
SAM SUN
23 EYLÜL 2014
!
İstiklal
İh’. İki Eylül C ö d . Nd;-28/7,.,;.
e ö UN PAZARI /.ESKİŞEHİR
'
ESKİŞEHİR TİCARET ODASI
Soal: 13.30- 17.00
SAMSUNTİCARET VfiSANAYl ODASI
..,'S a a t : 13:30-17^00
Hançerli Mahallesi Ab başağa
Sokak No:8 55020 Biiğdaypazarı
İikadrm/ SAMSUN
i'
1
©
M A LA TY A
PQ
a .
Q
o:
j
|
J-
29 EYLÜL2014
i
;
...
j MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
o
o
PQ
GAZİANTEP
29 EYLÜL 2014
Niyazi Mahallesi’Sıjhara C a ä ö e d
N o M W 441 O0M ÄLATYa :
'
Saat: 1 3 .3 0 - 17.00
2 —>•
-
L i--
1
A‘
-
- ■J?
4T
-
- --it"
- - —-
. Sat^İ 13^30-17.00
LL
" Z 'y îf "
i
L____
A N TALYA
1 EKİM 2014
=çr*■-
• TT'
. •
t EKİM 2014
İZMİR
DLf)
tH
ANTALYA TİCAflET VE SANAYİ ODASI
Ç e v re y o lu :Üzeri G öfeü Mahallesi
G a 3 &jlvaü No:531
Saat: 13.30- 17.OD
ARtolyd/Tûrkiye
İZMİR E Ğ İ ÛNtVEİSÎTESİ KÜLTÜR V I
SANAT JV T
T
V .Saat:, tâ. 30-17. (X)
©
CVJ
I
û_
LU
©
I
■■İtri“
©
©
T
İ
1
Adres Üniversite Buivan, Şelıîtkamfl ;
/ Gaziantep
CE
H
O
cu
Mühendislik Fakültesi Toplantı
Salonu
Ege ün i. Kampüsü
Yeşil Köşk Karşrsı
Bornova/İZMİR
0 9-S EP -2 01 4
11: 57
FROM
AB KOOR DPI BSK
TO
02623219738
“ «• ' p\
İIİiİSî
İ î höS î I"' --^" ''
İNSAN KAYNAKLAfltMIN
ooi$irinıfc.Me9fı
PROGRAM OTORİTESİ
TÜRKİYE'DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ- II
(LLL - II) HİBE PROGRAMI
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
GÜNDEM
1 2 :3 0 - 1 3 : 4 5
K ayıt
13 :4 5 - 1 4 : 3 0
A ç ılış K onuşm aları
îl M illî Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi
-
-
İKG PRO Temsilcisi
-
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Temsilcisi
-
M illî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel
Daire Başkam (Katılımları halinde)
-
M illî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
(Katılımları halinde)
-
îl Valisi (Katılımları halinde)
1 4 :3 0 -1 4 :4 5
Ara
1 4 :4 5 -1 6 :3 0
H ibe Program ının T anıtım ı
Program
HedefleriÖncelikleri, Hibe Tutarı ve Süre
Başvuru Sahibi ve Eş-başvuru Sahiplerinin Uygunluğu
Projelerin ve Faaliyetlerin Uygunluğu
Giderlerin Uygunluğu
Başvuru ve Genel Değerlendirme Süreci
1 6 :3 0 -1 7 :0 0
17:00
Soru v e C evap B ölüm ü
K apanış
Proje H azırlam a E ğitim i için K ayıt
/
c
S)
UD
ı
en
m
m
ı
B u p rogram A vrupa B ı d ı ğ ı v c T ü rk iy e C u m h u riy ^ ii H ü k ü m eti
ro
©
rarati itilan o n a k l ^ a fin a n se e d ilm e k te d ir .
TÜRKİYE'DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ - II HİBE PROGRAMI
G PROJE ON TEKLİFLERİNİN SUNULMASI İÇİN SON TARİH : 31.10.2014 SAAT: 16:00)
Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II Hibe Programı, T,C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakarılığj Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
tarafından Avrupa Birliği - Türkiye mali işbirliği çerçevesinde yürütülen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (ÎKG OP) kapsamında uygulanmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün operasyon fayda laması olduğu bu hibe programı, Türkiye'de hayat boyu öğrenme için uyumlu ve kapsamlı
stratejilerin geliştirilmesinin ve uygulanmasının teşvikine odaklanmaktadır.
P R O G R A M IN H E D E FLE R İ
> Özellikle dezavantajlı kişiler ve 25-64 yaşlanndaki kadınlar için temel ve mesleki becerilerin ve yetkinliklerin sağlanması,
> HBÖ kapsamında rehberlik ve danışmanlığın artırılması için yaygın eğitim yoluyla öğrenme kalitesinin artırılması,
> Uzaktan öğrenme gibi farklı öğrenme içerikleri ve öğrenme şekilleri arasında köprü kurmak amaayla öğrenmenin değerlendirilmesinde kapsamlı ve yeni bir
yaklaşımın geliştirilmesi ve özellikle önceki öğrenmelerin tanınmasını içerecek şekilde bireylerin öğrenmeye erişiminin kolaylaştınlması,
> HBÖ, eğitim sistemi ve işgücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi
> HBÖ yaklaşımıyla farkındalık artına uygulamalann düzenlenmesi için sektör ve eğitim ve öğretim kurumlannın desteklenmesi
Ol
-T
m
73
o
2
D
tü
7\
O
O
73
ö
D
tö
tn
7\
H İB E T U T A R I V £ B Ö L G E L E R
Program kapsamında tahsis edilecek toplam hibe tutarı 7.250.000 Avro'dur.
Tahsis edilen fonların öncelik bölgelerine göre indikatif dağılımı:
Öncelik Bölgesi 1: ÎKG OP'nın odağında GSYİH'sr ulusal ortalamanın %75'mden daha az olan 12 NlfTSII bölgesini (Erzurum, Bayburt, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, İğdır, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van,
Bitlis, Hakkari, Muş, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt, Şımak,
Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Amasya,
Çorum, Tokat, Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane,
Ordu, Rize) kapsamaktadır. Bu bölge için tahsis
edilmesi öngörülen hibe tutan 3.625.000 Avro'dur
Öncelrk Bölgesi 2: Diğer 14 NUTS-II bölgesini (İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir,
Çanakkale, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Bursa, Eskişehir, Bilecik,
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Ankara, Konya, Karaman, Antalya, İsparta, Burdur, Adana, Mersin,
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Zonguldak, Karabük, Bartın) kapsamaktadır. Bu bölge için
tahsis edilmesi öngörülen hibe tutan 3.625.000 Avro'dur.
©
ro
cn
IV)
w
ro
UD
-0
U
CO
Bu Tekfif Çağrısı kapsamında en az 100.000 Avro ve en fazla 200.000 Avro talep edilebilir.
Projenin uygun maliyetler in in en az % 8 0 'i, en fazla % 9 0 'ı Avrupa Birliği finansmanı ile sağlanmalıdır.
Kalan tutar Avrupa Birliği bütçesi veya Avrupa Kalkınma Fonu dışındaki kaynaklardan finanse edilmelidir.
*Söz konusu satı teşriim sac?ti e/den tesı’im eıtiiecek bnşvüruiar için geçenidit.
©
cn
\
o,;
-o
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Tüzel kişiliğe sahip, kar amacı gütmeyen, bir AB üyesi ülkede (veya Katlım
Öncesi Mali Yardım Aracını oluşturan 17 Temmuz 2006 tarihli ve 1085/2006
sayılı Konsey TüzüğüJnün faydaianıcısı olan bir ülkede veya Avrupa Komşuluk
ve Ortaklık Aracfnım faydalanıası olan bir ülkede veya Avrupa Ekonomik
Alanırnın üyesi bir devlette) kurulmuş ve projenin hazırlanması ve yönetiminden
eş-başvuru sahipleri ve bağlı kuruluşlarıyla birlikte doğrudan sorumlu olacak,
aracı olarak faaliyet göstermeyecek aşağıdaki kurumlar başvurabilir:
•
Eğitim, mesleki eğitim ve öğretim, hayat boyu öğrenme, vb. teklif
çağrısıyla ilgili alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları veya
•
Profesyonel kuruluşlar (ticaretve/veyasanayi odalan,
esnaf ve sanatkâr
odaları, iş destek kuruluşları, memursendikala n/konfederasyonla n,
işveren sendikaları/konfederasyonları, işçi sendikaları/konfederasyonları,
OSB'ler, KOBİ temsilcisi kuruluşlar),
•
Halk eğitim merkezleri,
•
Olgunlaşma enstitüleri,
•
Mesleki eğitim merkezleri,
Turizm eğitim merkezleri,
•
Sürekli eğitim merkezleri,
Meslek yüksekokulla n
Avrupa Komisyonu Mali Tüzüğü Uygulama Kuralları 43. maddesi ile
tan
▲
Es ■
=ha şvii ru sahi bî / 5-3bi p ler!
Başvuru sahibi,, eş-başvuru sahibi/sahipleri ile b irlik te başvuruda
bulunmalıdır. Eş-başvuru sahibi/sahipleri, p rojenin ta sa rım ın a ve
uygulamasına katılır ve bunların giderleri de başvuru sa h ib in in giderleri
gibi uygun gider olarak değerlendirilir. Bu nedenle, eş- başvuru
sahibi/sahipleri, başvuru sahibi ile aynı uygunluk k rite rle rin i taşım ak
zorundadır. Başvurularda, eş-başvuru sahibi sa yısı en az 1 (bir)
olmalıdır. Bireysel ticari işletmeler ya da işletme gruplan bu Teklif Çağrısında
uygun başvuru sahibi veya eş-başvuru sahibi değildir. Ancak programın hedeflerine
ulaşmada sahip oldukları önemli rol dikkate alındığında, b a şvu ru lard a iştirakçi
olarak yer al malan tavsiye edilmektedir»
Bağlı kuru!Lişlâr
Başvuru sahibi ve eş-başvuru sahibi/sahipleri, bağlı kuruluş(far) ile hareket
edebilir. Bağlı kuruluşlar, e ş-b aşvu ru sa h ib i/sa h ipleri ve başvuru sahibi ile
aynı u y g u n lu k krite rlerin ! taşımak zorundadır.
FAALİYET TÜRLERİ
Bu Teklif Çağrısı kapsamında fonlanabitecek bazı faaliyet türleri aşağıda verilmiştir.
Faaliyetler, bu listede verilenlerle sınırlı değildir:
•
Standartlan Resmi Ga2ete'de yayınlanan meslekler İçin mesleki eğitim ve öğretim
desteği sağlanması;
Mevcut modül ve müfredatın uygulanması ve revizyonu
Mevcut müfredatı ve modülleri olmayan mesleklerin 8 düzeyi için modül ve müfredat
geliştirilmesi ve uygulanması
Geliştirilen modüllerin ve müfredatın MEB HBÖ Genel Miidürlüğü'ne resmi onay için
sunulması (geliştirme sonrasında)
•
Mesleklere yönelik olarak modül ve müfredata ilişkin eğitim verecek başvuru
sahiplerinin kurumsal kapasitelerini güçlendirme faaliyetleri,
•
Öğretim ve idari personelleri ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarrnın kabfımcıiarı
arasında ve sektör ile STKIar arasındaki ağın güçlendirilmesi için personel
hareketliliği gibi modeller dâhil olmak üzere yenilikçi metotlann geliştirilmesine
yönelik faaliyetler,
•
Uzaktan eğitim sisteminin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler,
•
HBÖ ile uyumlu olarak herkes için eşit fırsatlar amaçlayan "Her yerde öğrenme"
kavramını güçlendirerek HBÖ üzerinde farkındalık artırmak ve HBÖ kültürü
oluşturmak için öğrenme festivallerine, konferanslara, seminerlere, çalıştaylara, vs.
katılarak geliştirecek ve uygulayacak yeni modeller geliştirilmesi ve uygulanmasına
ilişkin faaliyetler,
■ Yetişkin eğitimi yöntem ve teknikleri, HBÖ Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri, HBÖ
Kalite Kontrol Hizmetleri ve Önceki Öğrenmelerin Tanınması üzerinde başvuru
sahiplerinin idari ve öğretim personelinin yönetim ve insan kaynakların kapasitesinin
artın İması için eğitim faaliyetleri,
•
Bireylerin eğitime katılımının sağlanması için başvuru sahiplerinin fiziksel koşullarının
iyileştirilmesine yönelik faaliyetler (özellikle çocuklu kadınların eğitim ve öğretime
katılımlarının artınlması için çocuk bakım ünitelerinin kurulması için mevcut tesislerin
renovasyonu, dezavantajlı kişiler için mevcut fiziksel altyapının güçlendirilmesi gibi),
•
HBÖ Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve
desteklenmesine yönelik faaliyetler,
•
HBÖ Kalite Kontrol Hizmetleri uygu lama lannın gerçekleştirilmesi ve desteklenmesine
yönelik faaliyetler.
Yukarıdaki faaliyetler sadece örnek olması amacıyla belirtilmiştir; uygun
faaliyetler bu liste ile sınııiı değildir. Projeler, özünde hedef grupların HBÖ katilım
oranlarını, istihdamı ya da uyum yeteneğinin geliştirilmesini artırmalıdır. Tüm proje
faaliyetleri bu amaca ulaşmaya destek vermelidir.
_
P . 07
«
Bir başvuru sahibi bu teklif çağrısı kapsamında birden fazla başvuru
yapabilir.
■ Bir başvuru sahibi bu tekfif çağrısı kapsamında aynı anda birden fazla
hibeden yararlanamaz.
■ Bir başvuru sahibi aynı zamanda başka bir başvuruda eş-başvuru
sahibi veya bağlı kuruluş olarak yer alabilir.
■ Bir eş-başvuru sahibi, bu Teklif Çağrısı kapsamında birden fazla
başvuruda yer alabilir
■ Bir eş-başvuru sahibi, bu Tekfif Çağrısı kapsamında ikiden fazla
hibeden yararlanamaz
■ Bir eş-başvuru sahibi, aynı zamanda başka bir başvuruda başvuru sahibi
veya bağlı kuruluş olarak yer alabilir
■ Bağlı kuruluş(lar) birden fazla başvuruda yer alabilir.
Başvurular hibe başvuru rehberinde yer alan proje ön tekfif indeki talimatlar
doğrultusunda İngilizce veya Türkçe olarak yapılmalıdır. Son başvuru tarihi
3 1 .1 0 .2014'dür. Elden teslim edilecek başvuruların 31.10.2014 tarihinde,
saat 16.00'dan önce aşağıdaki adrese teslim edilmiş oiması gerekmektedir.
TOTRL
N A S IL B A ŞV U R U Y A P IL IR ?
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
468 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content