close

Enter

Log in using OpenID

14 Hafta Bölüm Soruları

embedDownload
İŞ HUKUKU DERS NOTLARININ SONUNDAKİ SORULAR
1.HAFTA
1-)Tek tek işçilerin işverenleriyle olan hukuki ilişkilerini, iş ilişkisinin konusunu oluşturan karşılıklı hak
ve borçlarını düzenleyen hukuk dalı hangisidir?
a)Bireysel İş Hukuku
b)Sosyal Güvenlik Hukuku
c)İş Güvenliği Hukuku
d)Borçlar Hukuku
e)Sendikalar Hukuku
2-)Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun nitelikleri arasında yer almaz?
a)İşçiyi koruma ve yardım
b)İşverenin korunması ilkesi
c)İşçi yararına yorum ilkesi
d)İşçinin kişiliğini koruma ilkesi
e)İşçilerin yönetime katılması ilkesi
3-)Osmanlı Devleti döneminde, Türkiye’de İş Hukukuna ilişkin ilk düzenleme hangisidir?
a)Mecelle
b)Borçlar Kanunu
c)Dilaver Paşa Nizamnamesi
d)Medeni Kanun
e)Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
4-)Türkiye’de ilk İş Kanunu hangi yıl yürürlüğe girmiştir?
a)1923
b)1929
c)1936
d)1946
e)1956
5-)Aşağıdakilerden hangisi İş Hukukunun özel kaynaklarından biri değildir?
a)İş Sözleşmesi
b)Toplu İş Sözleşmesi
c)Örf ve Adetler
d)İşyeri Uygulaması
e)Anayasa
6-)İş hukuku ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)İş hukuku iş dünyasıyla ilgili olduğundan ticaret hukukunun bir dalıdır.
b)İş hukuku iş yapan herkesi kapsama alır.
c)İş hukuku işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenler.
d)İş hukuku iş adamlarının sosyal güvenliği ile ilgili bir hukuk dalıdır.
e)İş hukuku devlet memurlarının çalışmalarını düzenler.
7-)Çalışma Hayatının denetimi ve teftişinde kim yetkilidir?
a)Belediyeler
b)Sendikalar
c)Sivil Toplum Kuruluşları
d)Devlet
e)Üniversiteler
8-)Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütüne hangi yıl üye olmuştur?
a)1914
b)1923
c)1932
d)1950
e)1960
9-)Birden çok devletin hukuk alanına giren iş hukukuna ilişkin anlaşmazlıklara, hangi ulusal kanunun
uygulanacağını araştıran hukuk dalına ne denir?
a)Uluslar arası İş Hukuku
b)Devletler Özel Hukuku
c)Uluslar arası Hukuk
d)Uluslar arası Ceza Hukuku
e)İnsan Hakları Hukuku
10-)Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun ulusal kaynakları arasında yer almaz?
a)Anayasa
b)Kanunlar
c)Kanun gücünde (kanun hükmünde) kararnameler
d)Tüzükler
e)İki Taraflı İşgücü Sevki Antlaşmaları
2.HAFTA
1-)İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara hangi isim
verilmektedir?
a)Taşeron
b)Altişveren
c)İşçi
d)İşveren vekili
e)İşveren
2-)Asıl işveren-Alt işveren ilişkisinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş
bölünerek alt işverenlere verilemez.
b)Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi
suretiyle hakları kısıtlanamaz.
c)Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz.
d)İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde asıl işveren-alt
işveren ilişkisi kurulamaz.
e)Alt işveren, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştırabilir.
3-)İşveren tarafından mal ve hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte
örgütlendiği birime ne denilir?
a)Şube
b)İşyeri
c)Bayi
d)İşletme
e)Merkez
4-)İş Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma
konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini
kapatan işveren, ne kadar süre içerisinde Bölge Müdürlüğüne durumu bildirmek zorundadır?
a)Bir hafta içerisinde
b)İki hafta içerisinde
c)Bir ay içerisinde
d)İki ay içerisinde
e)Altı ay içerisinde
5-)Aşağıdakilerden hangisi, İş Kanunun tamamen kapsamı dışında kalan işlerden değildir?
a)Sanayi işleri b)Ev işleri c)Hava taşıma işleri d)Deniz taşıma işleri e)El sanatı işleri
6-)İşyeri veya işyerinin bir bölümünün devrine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları
ile devralana geçer.
b)Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren
yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür.
c)Devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve ödenmesi gereken borçlardan devreden ve
devralan işveren birlikte sorumludurlar.
d)Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde birlikte
sorumluluk hükümleri uygulanmaz.
e)Devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren on yıl ile sınırlıdır
7-)Aşağıdakilerden hangisi İş Kanununun istisnaları arasında yer almaz?
a)Çırak ve Stajyerler
b)Sporcular
c)Antrenörler
d)Rehabilite Edilenler
e)Diğer İş Kanunlarının Kapsamına Girenler
8-)Aşağıdakilerden hangisi İş Kanununun tamamen kapsamı dışında kalan işler arasında yer almaz?
a)Sanayi İşleri
b)Tarım İşleri
c)Hava Taşıma İşleri
d)Deniz Taşıma İşleri
e)El Sanatı İşleri
9-)Esnaf ve Küçük Sanatkar işyerlerinin İş Kanunun kapsamına girmesi için buralarda çalışan işçi sayısı
ne kadar olmalıdır?
a)Birden fazla kişi
b)İkiden fazla kişi
c)Üçten fazla kişi
d)Ondan fazla kişi
e)Yirmiden fazla kişi
10-)İş Kanununun zaman bakımından uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler İş K. .2’de düzenlenen niteliğin edinildiği günden
başlayarak İş Kanunu hükümlerine bağlı olurlar.
b)İş sözleşmesinin yapılması ile birlikte, sözleşmenin taraflarından biri işçi, diğeri işveren
niteliğine sahip olur ve İş Kanununun bu hukuki ilişkiyi düzenleyen kuralları uygulama alanı bulur.
c)İşveren vekilleri hakkında, işverenin bu kişi ile iş sözleşmesi yapması ve ona temsil yetkisi
vermesi ile birlikte İş Kanununun işveren vekillerine ilişkin hükümleri uygulanır.
d)Fabrika binası, mağaza gibi mekanlar da, buralarda işçi çalıştırılmaya başlandığı andan itibaren
İş Kanununun işyerine ilişkin hükümlerine tabi olur.
e)İşverenin işyerini, işveren vekillerini ve çalıştırdığı işçileri süresi içerisinde Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge müdürlüğüne bildirmemesi, işveren, işyeri, işveren vekilleri ve
işçiler hakkında İş Kanunu hükümlerinin uygulanmasına engel olur.
3.HAFTA
1-)İşçinin işverenin otoritesi altında iş görmesi, İş sözleşmesinin hangi unsurunu oluşturur?
a)Bağımlılık
b)İş
c)Ücret
d)İş ve Ücret
e)Fazla çalışma
2-)Aşağıdakilerden hangisi İş sözleşmesinin özellikleri arasında yer almaz?
a)Özel Hukuk Sözleşmesi Olması
b)Kişisel İlişki Kurması
c)Tek Tarafa Borç Yüklemesi
d)Devamlı Sözleşme Olması
e)Bağımlı Hukuki İlişki Kurması
3-)Süreksiz işler nitelikleri itibariyle en fazla kaç iş günü süren işlerdir?
a)15 iş günü
b)30 iş günü
c)45 iş günü
d)60 iş günü
e)90 iş günü
4-)İşçinin ne kadar süreyle çalışacağı, yaptığı işin ne zaman biteceği açıkça yazılı olarak
kararlaştırılmamışsa ve yapılan işin belli bir süresi yoksa bu sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
a)Süreksiz iş sözleşmesi
b)Çağrı üzerine çalışma
c)Kısmi süreli iş sözleşmesi
d)Belirsiz süreli iş sözleşmesi
e)Belirli süreli iş sözleşmesi
5-)Çağrı üzerine çalışmada aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Çağrı üzerine çalışmada, Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle
çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır.
b)Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücret hakkı
kazanır.
c)İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep etme hakkına sahip olan işveren
bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce yapmak zorundadır.
d)Süreye uygun çağrı üzerine; işçi, iş görme edimini yerine getirmekle yükümlüdür.
e)Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde
en az on dört saat üst üste çalıştırmak zorundadır
6-)Geçici iş ilişkisine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Geçici işveren, işçiye sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi vermek zorunda
değildir.
b)Geçici iş ilişkisi halinde, işçi çalıştırıldığı işyerinin işvereninin talimat ve gözetimine tabidir.
c)Geçici iş ilişkisine yönelik sözleşmeler en fazla 6 ay için yapılabilir.
d)Geçici iş ilişkisi en çok iki defa yenilenebilecektir.
e)Geçici iş ilişkisinde işçinin ücretlerinden, gönderen işveren sorumludur.
7-)Toplu iş sözleşmesine konacak özel bir hükümle deneme süresi kaç aya kadar uzatılabilir?
a)1 aya kadar uzatılabilir.
b)2 aya kadar uzatılabilir.
c)4 aya kadar uzatılabilir.
d)6 aya kadar uzatılabilir.
e)5 aya kadar uzatılabilir.
8-)Belirli süreli iş sözleşmesinin yenilemeye rağmen belirli süreli olma özelliğini koruması için
zincirleme iş sözleşmelerinin dayanması gereken neden nedir?
a)Ekonomik neden.
b)Esaslı neden.
c)Geçersiz neden.
d)Geçerli neden.
e)Zorlayıcı neden.
9-)Kısmi süreli çalışma, işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın ne kadarı olarak
belirlenmiştir?
a)Emsal çalışmanın beşte biri oranına kadar.
b)Emsal çalışmanın dörtte biri oranına kadar
c)Emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar.
d)Emsal çalışmanın üçte biri oranına kadar.
e)Emsal çalışmanın onda biri oranına kadar.
10-)Taraflarca kararlaştırılan bir süreye tabi olan veya süre kararlaştırılmayıp işin amacından ve
niteliğinden ne zaman biteceği öngörülebilen, feshe gerek kalmaksızın sürenin bitimiyle kendiliğinden
sona eren iş sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
a)Süreksiz iş sözleşmesi
b)Cağrı üzerine çalışma
c)Kısmi süreli iş sözleşmesi
d)Belirsiz süreli iş sözleşmesi
e)Belirli süreli iş sözleşmesi
4.HAFTA
1-)Biri kişinin kendi adına işçi olarak, iş sözleşmesi yapabilmesi konusunda aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a)Ayırt etme gücüne (temyiz kudretine) sahip olması
b)18 yaşını doldurmuş (reşit) olması
c)Kısıtlı (mahçur) bulunmaması
d)18 yaşını doldurmamakla birlikte temyiz kudretine sahip olması durumunda veli ya da
vasilerinin izni ile iş sözleşmesi yapılabilir.
e)Ayırt etme gücüne (Temyiz kudretine) sahip olmayan kişi işçi ise yasal temsilcilerinin izni
ile iş sözleşmesi yapabilir
2-)Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesi yapma zorunluluğu kapsamında bulunanlar sınıflaması
içerisinde yer almaz?
a)İşten Çıkarılanların Yeniden İşe Alınmaları
b)Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu
c)Emekli olmak için işten Ayrılmış Olan İşçilerle Yeniden Sözleşme Yapma Zorunluluğu
d)İşçi Kuruluşu Yöneticiliği Nedeniyle İşten Ayrılan İşçilerle Yeniden Sözleşme Yapma
Zorunluluğu
e)İşyerinden Sakatlanmak Suretiyle Ayrılmış Olan İşçilerle Yeniden Sözleşme Yapma
zorunluluğu
3-)İş Sözleşmesi Yapma Yasakları içerisinde hangisi yer almaz?
a)15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır.
b)Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve
haftada 35 saatten fazla olamaz.
c)Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında
çalışılacak işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadının çalıştırılması yasaktır.
d)Sanayiye ait işlerde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler gece çalıştırılabilir
e)16 yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı iş ile ilgili mesleki eğitim almamış
işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar
4-)İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde hangi oranda özürlü
çalıştırmak zorundadır?
a)%2 özürlü b)%3 özürlü
c)%4 özürlü
d)%5 özürlü
e)%10 özürlü
5-)Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri nasıl düzenlenmiştir?
a)Günde 7 ve haftada 35 saatten fazla olamaz
b)Günde 8 ve haftada 30 saatten fazla olamaz
c)Günde 6 ve haftada 40 saatten fazla olamaz
d)Günde 5 ve haftada 50 saatten fazla olamaz
e)Günde 3 ve haftada 20 saatten fazla olamaz
6-)Yabancıların Türkiye’de bağımlı ya da bağımsız çalışmaya başlamadan önce nereden izin almaları
gerekir?
a)Dışişleri Bakanlığı
b)İçişleri Bakanlığı
c)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
d)Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
e)Ekonomi Bakanlığı
7-)Çocukların çalıştırılması konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)14 yaşından 18 yaşına kadar (18 yaş da dahil olmak üzere) çocuk ve genç işçilerin işe
alınmalarından önce sağlık denetiminden geçmeleri, işin niteliği ve şartlarına göre vücut yapılarının
dayanıklı olduğunun bir raporla belirtilmesi zorunludur.
b)Bunların 18 yaşını dolduruncaya kadar altı ayda bir defa aynı şekilde doktor muayenesinden
geçirilerek bu işte çalışmayı sürdürmelerine bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi
gerekmektedir.
c)Sanayiye ait işlerde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmaları
yasaklanmıştır.
d)Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yeraltında veya sualtında
çalışılacak işlerde 18 yaşını doldurmamış erkeklerin çalıştırılmaları yasaktır.
e)15 yaşını doldurmamış çocuklar çalıştırılabilir.
8-)Bir işyerinden malülen ayrılma zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçilerin, eski
işyerlerinde tekrar işe alınmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)İşçinin işyerinden ayrılmasının nedeninin sakatlanmak suretiyle gerçekleşmesi gerekmektedir.
b)Sakatlığın işyerinde ya da dışında meydana gelmesinin önemi yoktur.
c)Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine
getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye tazminat ödemez.
d)İşyerinde uygun boş bir iş bulunmalıdır. Bu iş, işçinin eski işi ya da ona benzer bir iş olabilir.
e)İşçinin sakatlığının kalkmış olması gerekmektedir.
9-)Kamu işyerlerinde yüzde kaç oranında eski hükümlü işçi çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır?
a)%1
b)%2
c)%5
d)%10
e)%20
10-)Kamu işyerlerinde yüzde kaç oranında engelli (özürlü) işçi çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır?
a)%1
b)%2
c)%3
d)%4
e)%20
5.HAFTA
1-)İşçinin iş görme borcuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)İşçi kural olarak üstlendiği işi bizzat kendisi görmekle yükümlüdür.
b)İşçi kural olarak iş görme borcunu başkasına devredemez.
c)İş görme borcu, işçinin ölmesi durumunda onun mirasçılarına geçer.
d)İşçinin işi kendisinin görmesi esas olmakla birlikte; istisnaen, bu esasın aksi kararlaştırıldığında
veya durum gereği işin şahsen görülmeyeceği anlaşıldığında iş görme borcunun devri mümkündür.
e)Herhangi bir anlaşmanın bulunmadığı durumlarda; işveren, yönetim hakkına dayanıp, gereken
emir ve talimatlarla, görülecek işi belirler.
2-)İşçi işini yaptığı sırada malzemede bir eksiklik veya araç ve gereçler ile makinelerde bir bozukluk
gördüğünde, durumu işverene bildirmek zorunda olması işçinin hangi borcu kapsamında yer alır?
a)Sadakat borcu kapsamında
b)İş görme borcu kapsamında
c)Emir ve talimatlara uyma borcu kapsamında
d)Rekabet etmeme borcu kapsamında
e)Eşit davranma borcu kapsamında
3-)İşveren’in ücret ödeme borcu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Ücret, kural olarak, Türk parası ile işyerinde ödenir.
b)Ücret, özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir.
c)Ücret, kural olarak, yabancı para birimi ile ödenir
d)Emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan
bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz.
e)Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından
sağlanan ve para ile ödenen tutardır.
4-)Asgari ücret hangi süreler içerisinde belirlenir?
a)En geç altı ayda bir
b)En geç bir yılda bir
c)En geç iki yılda bir
d)En geç beş yılda bir
e)En geç on yılda bir
5-)Gününde ödenmeyen ücrete ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş
görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.
b)Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçiler,
bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir
nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez.
c)Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.
d)İş görme borcunu yerine getirmekten kaçınan işçilerin bu nedenle iş sözleşmeleri çalışmadıkları
için feshedilemez
e)İş görme borcunu yerine getirmekten kaçınan işçilerin yerine yeni işçi alınabilir, bu işler
başkalarına yaptırılabilir
6-)Aşağıdakilerden hangisi işverenin diğer borçları arasında yer almaz?
a)İşi işverenin kendisinin kabul borcu
b)Emir ve talimatlara uyma borcu
c)İşçiye alet ve malzeme verme borcu
d)İşçiye çalışma belgesi verme borcu
e)Buluş yapan işçiye bir karşılık ödeme borcu
7-)Eşit durumda olan kişilere, hakkaniyet esaslarına göre eşit olarak davranmak işverenin hangi borcu
kapsamında yer alır?
a)İşçiyi koruma borcu kapsamında
b)Ücret ödeme borcu kapsamında
c)Emir ve talimatlar verme
d)İşçinin kişiliğini koruma borcu kapsamında
e)Eşit davranma borcu kapsamında
8-)Aşağıdakilerden hangisi işverenin işçiyi koruma borcu kapsamında değerlendirilemez?
a)İşveren işçiye yardımcı olmakla yükümlüdür
b)İşveren, işçinin çıkarlarının zedelenmesine yol açabilecek davranışlardan kaçınmakla
yükümlüdür
c)İşveren, işçinin gördüğü iş dolayısıyla uğrayabileceği zararlara karşı gerekli önlemleri almakla
yükümlüdür
d)İşveren, işçinin konutunun uğrayabileceği zararlara karşı gerekli önlemleri almakla
yükümlüdür
e)İşveren, işçinin işyerine getirdiği eşyasını korumakla yükümlüdür
9-)Ücret ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)Ücret ödeme süresi, toplu iş sözleşmeleri ile 1 haftaya kadar indirilebilir
b)Asgari ücret Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir
c)Ücret alacaklarında zaman aşımı süresi 5 yıldır
d)İş karşılığı ödenen asıl ücret mal ile ödenmez
e)Ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile
ödenen tutardır .
10-)Ücreti ödeme gününden itibaren kaç gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme
borcunu yerine getirmekten kaçınabilir?
a)On gün içinde
b)Yirmi gün içinde
c)Otuz gün içinde
d)Altmış gün içinde
e)Doksan gün içinde
6.HAFTA
1-)Yürürlükteki 4857 sayılı İş Kanunu’na göre haftalık çalışma süresi normal olarak kaç saattir?
a)30 saat
b)40 saat
c) 45 saat
d)50 saat
e)60 saat
2-) Fazla çalışma saat ücreti, normal çalışma saat ücretinin ne kadar fazlasıyla ödenir?
a)Yüzde 10 fazlasıyla ödenir
b)Yüzde 20 fazlasıyla ödenir
c)Yüzde 40 fazlasıyla ödenir
d)Yüzde 50 fazlasıyla ödenir
e)Yüzde 100 fazlasıyla ödenir
3-)Fazla Çalışma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi, fazla çalışma yaptırılmayacak işler
arasında yer almaz?
a)Sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ve daha az çalışılması gereken işlerde,
b)Gece sayılan gün döneminde yürütülen işler,
c)Maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi işlerin su altında yapılanları.
d)Maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi işlerin yer altında yapılanları.
e)Ülkenin genel yararları, işin niteliği veya üretimin arttırılması gibi nedenlerle işverenin
fazla çalışma yaptırması.
4-)Aşağıdakilerden hangisi, fazla çalışma yaptırılmayacak işçiler arasında yer almaz?
a)18 yaşını doldurmamış işçiler,
b)Kadın işçiler
c)Gebe işçiler,
d)Yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler,
e)Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler.
5-)Telafi çalışmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde beş saatten fazla olamaz
b)Tatil günlerinde telafi çalıştırılması yaptırılamaz
c)Telafi çalışması için fazla çalışma ücreti ödenmez
d)Telafi çalışması için fazla sürelerle çalışma ücreti ödenmez
e)Telafi çalışması kural olarak, kanunda belirtilen hallerin sona ermesinden itibaren iki ay içinde
yaptırılır
6-)Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde
kaç saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir?
a)Günde 6 saat
b)Günde 8 saat
c)Günde 10 saat
d)Günde 11 saat
e)Günde 12 saat
7-)Temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri ne ilişkin olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Günde beş ve haftada 30 saatten fazla olamaz.
b)Günde altı ve haftada 25 saatten fazla olamaz.
c)Günde yedi ve haftada 35 saatten fazla olamaz.
d)Günde dokuz ve haftada 40 saatten fazla olamaz.
e)Günde on ve haftada 45 saatten fazla olamaz.
8-)Genel nedenlerle fazla çalışma kararı kim tarafından verilir?
a)İşçi tarafından.
b)İşveren tarafından.
c)Sendika tarafından.
d)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından.
e)Valilik tarafından.
9-)Zorunlu Sebeplerle Fazla Çalışmaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Zorunlu nedenlerle fazla çalışma yapılırken işçinin rızası alınmalıdır.
b)Zorunlu nedenlerle de olsa bu çalışmanın süresi sınırsız değildir.
c)Zorunlu nedenlerle fazla çalışma yapılırken, işçiye uygun bir dinleme süresi verilmesi
gerekmektedir.
d)Zorunlu nedenlerle fazla çalışma, işyerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak
koşulu ile yapılabilir.
e)Zorunlu nedenlerle işçilerin hepsi veya bir kısmına fazla çalışma yaptırılabilir.
10-)Fazla sürelerle çalışma saat ücreti, normal çalışma saat ücretinin ne kadar fazlasıyla ödenir?
a)Yüzde 10 fazlasıyla ödenir
b)Yüzde 25 fazlasıyla ödenir
c)Yüzde 40 fazlasıyla ödenir
d)Yüzde 50 fazlasıyla ödenir
e)Yüzde 100 fazlasıyla ödenir
7.HAFTA
1-)Ara dinlenmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Ara dinlenmesi, 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakikadır.
b)Ara dinlenmesi, 4 saatten fazla ve 7.5 saate kadar (7.5 saat dahil) süreli işlerde yarım saattir.
c)Ara dinlenmesi, 7.5 saatten fazla süreli işlerde bir saattir.
d)Dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir.
e)Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır
2-)Aşağıdakilerden hangisi, hafta tatiline hak kazanmak için çalışılmış süreler gibi kabul edilmektedir?
a)Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlarla günlük ücret ödenen veya
ödenmeyen kanundan ve sözleşmeden doğan tatil günleri.
b)Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne
kadar verilmesi gereken izin süreleri,
c)Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinler.
d)Yıllık ücretli izinde geçen süreler.
e)Bir haftalık süre içinde kalmak üzere hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri.
3-)İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Hizmet süresi, 1 yıldan az olanlara 10 günden az olamaz.
b)Hizmet süresi, 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 günden az olamaz.
c)Hizmet süresi, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden az olamaz.
d)Hizmet süresi, 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden, az olamaz.
e)18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin
süresi yirmi günden az olamaz.
4-)Yıllık ücretli izinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya
çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır.
b)Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.
c)İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya
dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilebilir.
d)İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak
zorundadır
e)Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel
tatil günleri izin süresinden sayılmaz.
5-)Hafta tatiline ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce çalışmış olmaları koşuluyla
yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.
b)Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın günlük
ücretin iki katı işçiye ödenir.
c)İşçinin hafta tatili ücretini hak edebilmesi için bir hafta içinde 45 saatlik çalışma süresini
tamamlaması gerekir.
d)İşyerinde; işin bir haftadan fazla süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya
çıktığında, zorlayıcı sebeplerden dolayı çalışılmayan günler için işçilere bir hafta süreyle ödenen yarım
ücret, hafta tatili günü için de ödenecektir
e)İşçiye ödenecek olan hafta tatili ücretinde, sadece çalışmanın karşılığı olan çıplak ücret esas
alınacaktır.
6-)İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini nasıl vermek
zorundadır?
a)İlgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak ödemek
zorundadır.
b)İlgili işçi işten ayrıldıktan sonra ödemek zorundadır.
c)İlgili işçi emekli olduktan sonra ödemek zorundadır.
d)İlgili işçi izinden döndükten sonra peşin olarak ödemek zorundadır.
e)İlgili işçi izinden döndükten sonra aylık taksitler halinde olarak ödemek zorundadır.
7-)Emek ve dayanışma günü aşağıdakilerden hangisidir?
a)23 Nisan. b)1 Mayıs.
c)19 Mayıs.
d)30 Ağustos.
e)29 Ekim.
8-)İş Kanununa göre, hafta tatiline hak kazanmak için hangi süreler çalışılmış gibi kabul edilmektedir?
a)Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlarla günlük ücret ödenen veya
ödenmeyen kanundan ve sözleşmeden doğan tatil günleri.
b)Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinler.
c)Hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri.
d)Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne
kadar verilmesi gereken izin süreleri
e)Yıllık ücretli izinde geçen süreler.
9-)Türkiye’de Hafta tatili hangi kanun ile düzenlenmiştir?
a)İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
b)Hafta Tatili Kanunu.
c)Türk Borçlar Kanunu.
d)Türk Medeni Kanunu
e)Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
10-)Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin ara dinlenmesi nasıl düzenlenmiştir?
a)Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin ara dinlenmesi, 4 saat veya daha kısa süreli işlerde
15 dakikadır.
b)Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin ara dinlenmesi, 4 saatten fazla ve 7.5 saate kadar
(7.5 saat dahil) süreli işlerde yarım saattir.
c)Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin ara dinlenmesi, 7.5 saatten fazla süreli işlerde bir
saattir.
d)Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin ara dinlenmesi günlük çalışma sürelerinin
uzunluğuna göre verilir.
e)Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılır.
8.HAFTA
1-)Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesini fesih olmadan sona erdiren nedenler arasında yer almaz?
a)İşverenin toplu işçi çıkarması
b)Tarafların anlaşması
c)İşçinin ölümü
d)İşverenin ölümü
e)Belirli sürenin sona ermesi
2-)İş sözleşmesinin tarafların anlaşması ile sona erdirilmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a)Taraflar, iş sözleşmesini anlaşma ile her zaman sona erdirebilirler.
b)Sözleşmenin belirli ya da belirsiz süreli yapılmış olması anlaşma ile sözleşmeyi sona
erdirmede etkilidir.
c)Sözleşmeyi sona erdiren anlaşma açık olabileceği gibi örtülü de olabilir.
d)İş sözleşmesinin sona ermesine ilişkin anlaşmada sona erme zamanı ile ilgili olarak herhangi bir
hüküm yoksa anlaşmanın yapıldığı gün sözleşmenin sona ermiş olduğu kabul edilir.
e)İşçinin bir tartışma sonucu işverene işi bırakmak istediğini ve çalışma belgesinin
verilmesini, işverenin de buna memnun olduğunu yazılı olarak bildirmesi halinde sözleşme
tarafların örtülü anlaşması ile sona erer
3-)İş Kanununa göre İşveren, iş sözleşmesinin feshini bildirdiği işçiye bildirim süresi içerisinde yeni iş
araması için ne kadar süre izin vermek zorundadır?
a)Günde en az otuz dakika
b)Günde en az bir saat
c)Günde en az iki saat
d)Günde en az üç saat
e)Günde en az 4 saat
4-)Bildirim sürelerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)İş sözleşmesi altı aydan az süren işçi için iki hafta bildirim süresi verilir.
b)İş sözleşmesi, altı aydan bir yıla kadar süren işçi için beş hafta bildirim süresi verilir.
c)İş sözleşmesi, bir yıldan iki yıla kadar süren işçi yedi hafta bildirim süresi verilir.
d)İş sözleşmesi, üç yıla kadar süren işçi için dokuz hafta bildirim süresi verilir.
e)İş sözleşmesi, üç yıldan fazla süren işçi için on hafta bildirim süresi verilir.
5-)Sözleşmede belirtilen sürenin dolmasına karşın işçi çalışmaya devam eder, işveren de buna ses
çıkarmazsa sözleşme ne kadar süre için yenilenmiş sayılır?
a)Sözleşme aynı süre için yenilenmiş sayılır.
b)Sözleşme aynı süre fakat en çok bir yıl için yenilenmiş sayılır.
c)Sözleşme beş yıl için yenilenmiş sayılır.
d)Sözleşme on yıl için yenilenmiş sayılır.
e)Sözleşme yirmi yıl için yenilenmiş sayılır.
6-)Fesih bildirimine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)İş sözleşmesinin taraflarından birinin, sözleşmeyi sona erdiren irade beyanıdır.
b)Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde esas olan fesih türü süreli fesihtir.
c)Borçlar Kanununda düzenlenen bir halde istisnaen, belirli süreli iş sözleşmeleri de bildirimli
fesih yolu ile sona erdirilebilmektedir.
d)Bildirim süreleri, fesih bildiriminin zorunlu sonucu olarak bildirim yapılır yapılmaz
işlemeye başlar ve taraflarca anlaşma veya feragat suretiyle bertaraf edilemez, bölünemez.
e)İş sözleşmesinin bildirimli fesih yolu ile sona erdirilmesi durumunda iş sözleşmesi fesih
bildiriminin yapılması ile hemen sona erecektir.
7-)Feshin geçerli nedene dayandığının ispat yükü kimdedir?
a)İşçide.
b)İşçi Sendikasında.
c)İşverende.
d)İşveren Sendikasında.
e)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında.
8-)Aşağıdakilerden hangisi, geçerli bir fesih nedeni olarak kabul edilemez?
a)İşçinin yeterliliğinden kaynaklanan geçerli sebep.
b)İşçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli sebep.
c)İşletmenin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebep.
d)İşyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebep.
e)İşletmenin adres değiştirmesinden kaynaklanan geçerli bir sebep.
9-)Aşağıdakilerden hangisinin iş sözleşmesinin işveren tarafından feshinde geçerli bir sebebin bulunması
gerekmemektedir?
a)Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran bir işyerinde çalışmak.
b)En az altı aylık kıdeme sahip olmak.
c)Bedenen çalışmak.
d)Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmak.
e)İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili veya yardımcısı ile işyerinin bütününü
sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili konumda
bulunmamak.
10-)Aşağıdakilerden hangisi ekonomik güçlüklerden kaynaklanan geçerli fesih sebebi oluşturmaz?
a)İşletmenin satışlarında, cirosunda veya karında geçici bir düşüş.
b)Müşteri çevresi kaybı.
c)Finansman ve bütçe veya üretim açığı.
d)Ciroda ve siparişlerde sürekli azalma.
e)İşletmenin faaliyetinde önemli ve devamlı düşüş.
9.HAFTA
1-)Fesihle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Fesih beyanında haklı bir sebep gösteren taraf, gösterdiği bu sebeple bağlıdır.
b)Fesih beyanında bulunan taraf, fesih beyanı sırasında belirtmediği bir başka sebebe dayanamaz.
c)Fesih beyanında birden çok haklı sebebe dayanılamaz.
d)Uyuşmazlık halinde fesheden tarafın, gösterdiği sebeplerden sadece birinin gerçekleştiğini
ispat etmesi halinde feshin haklı olduğu ve fesihten beklenen sonucun doğduğu kabul edilir.
e)Kendisi için haklı fesih sebebi doğmuş olan tarafın, kanunda belirtilen süre içerisinde fesih
beyanında bulunması gerekmektedir.
2-)Aşağıdakilerden hangisi; İş sözleşmesinin işveren tarafından bildirimsiz (haklı nedenle) feshine yol
açan durumlar arasında yer almaz?
a)Sağlık Sebepleri.
b)Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri.
c)Zorlayıcı Sebepler.
d)İşçinin Gözaltına Alınması veya Tutuklanması Halinde Devamsızlığının Feshin Bildirimi
Süresini Aşması.
e)İşçinin yıllık izne ayrılması.
3-)Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan (veya iş güvencesine
ilişkin koruyucu hükümlerin kapsamında olan) işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işverenin
dayanmak zorunda olduğu geçerli sebepler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a)İşçinin yeterliliğinden kaynaklanan geçerli sebep.
b)İşçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli sebep.
c)İşletmenin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebep.
d)İşverenin davranışlarından kaynaklanan geçerli sebep
e)İşyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebep.
4-)İşçi hangi durumlarda Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerlerine dayalı olarak iş
sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkına sahip değildir?
a)İşveren, işçiyi yanıltırsa.
b)İşveren, işçiye cinsel tacizde bulunursa.
c)İşveren, işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.
d)İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu
durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.
e)İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak
hesap edilir ve ödenirse.
5-)İşveren hangi durumlarda Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerlerine dayalı olarak
iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkına sahip değildir?
a)İşçinin herhangi bir kişiye cinsel tacizde bulunması.
b)İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması.
c)İşçinin, doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
d)İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç
işlemesi.
e)İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar
etmesi.
6-)Bildirimsiz fesih dayanağını nereden bulmaktadır?
a)Anayasa’dan.
b)Uluslararası Sözleşmelerden.
c)İşçi yararına yorum ilkesinden.
d)İşçinin korunması ilkesinden.
e)Objektif iyiniyet kurallarından.
7-)Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren ihbar tazminatı ödemeksizin
öğrenme gününden başlayarak ne kadar süre içinde fesih yetkisini kullanmalıdır?
a)Öğrenme gününden başlayarak otuz iş günü içinde.
b)Öğrenme gününden başlayarak altı iş günü ve olayın vukuu bulduğu tarihten itibaren bir
yıl içinde.
c)Olayın vukuu bulduğu tarihten itibaren beş yıl içinde.
d)Olayın vukuu bulduğu tarihten itibaren on beş yıl içinde.
e)Öğrenme gününden başlayarak bir yıl içinde.
8-)İş sözleşmesinin haklı nedenle feshinde ispat yükü kime aittir?, fesih bildiriminde bulunan tarafa aittir.
a)İşçiye.
b)İşverene.
c)İşveren Vekiline.
d)Fesih bildiriminde bulunan tarafa.
e)Sendikaya.
9-)İş sözleşmesinin, işçi veya işveren tarafından haklı sebeple eshedildiği öne sürülmüş olmasına rağmen,
gerçekte haklı bir sebep mevcut değil ise veya öne sürülen sebep ispatlanamamış ise ya da kanunda
öngörülen altı iş günlük hak düşürücü süre aşılmış ise, yapılan fesih işlemine ne denir?
a)Bildirimli Fesih.
b)Haksız Fesih.
c)Bildirimsiz Fesih.
d)Kötü niyetli fesih
e)Sendikal nedenle fesih.
10-)İşveren, haklı nedenle derhal fesih hakkını kullandığında; belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan iş
güvencesi kapsamındaki işçi, fesih işleminin İşK. M. 25 hükümlerine uygun olmadığı iddiasıyla ne davası
açabilir?
a)Feshin geçersizliği ve işe iade davası açabilir.
b)Sadece feshin geçersizliği davası açabilir.
c)Sadece işe iade davası açabilir.
d)Manevi tazminat davası açabilir.
e)Maddi tazminat davası açabilir.
10.HAFTA
1-)Kanunda vurgulanan asgari bir çalışma süresini doldurarak işçinin iş sözleşmesinin kanunda öngörülen
nedenlerden biriyle son bulması durumunda, işverence, işçiye veya mirasçılarına ödenen para nasıl
isimlendirilir?
a)Kıdem Tazminatı.
b)İhbar Tazminatı.
c)Sendikal Tazminat.
d)Kötü niyet Tazminatı.
e)Manevi Tazminat
2-)Aşağıdaki nedenlerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz?
a)Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla iş sözleşmesinin sona ermesi.
b)İşçinin ölümü sebebiyle iş sözleşmesinin sona ermesi hallerinde.
c)Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş sözleşmesini sona
erdirmesi.
d)Yaş şartı dışında diğer şartları veya yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini
ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle feshedilmesi.
e)İşçinin iş sözleşmesinin bir yıldan az sürmüş olması.
3-)İşçinin kıdem tazminatının miktarı, işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince
her geçen tam yıl için ne kadar günlük ücret tutarıdır?
a)20 günlük ücret tutarı
b)30 günlük ücret tutarı
c)60 günlük ücret tutarı
d)75 günlük ücret tutarı
e)90 günlük ücret tutarı
4-)Kıdem tazminatına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Zaman aşımı süresinin başlangıcı, işçinin kıdem tazminatına hak kazandığı tarihtir.
b)Kıdem tazminatı isteme hakkı, beş yıllık zaman aşımı süresine tabidir.
c)Kıdem tazminatına ilişkin gecikmelerde faiz, mevduata uygulanan en yüksek faizdir.
d)Aksi bir düzenleme ve talep söz konusu değilse, işçinin iş sözleşmesinin feshi tarihinden
itibaren söz konusu faiz oranı uygulanır.
e)İşçinin taksitler halinde kıdem tazminatının ödemesini kabul etmesi ve taksitlerin
zamanında ödenmesi durumunda faiz talebinde bulunamaz.
5-)İşten ayrılan işçiye verilen ve işin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren belgeye ne ad verilir?
a)İbraname
b)Sertifika
c)Diploma
d)Çalışma Belgesi
e)Takdirname.
6-)Uygulamada işveren, işçiye “bütün alacaklarımı aldım, işverenden alacağım kalmamıştır” gibi ifadeler
taşıyan bir belge imzalatıp almaktadır. Bu belgeye
a)Çalışma belgesi denir
b)Feragatname denir
c)İbraname denir
d)Borç senedi denir
e)Vekâletname denir
7-)Bir kadın işçi, iş sözleşmesini evlendiği tarihten itibaren ne kadar ne kadar süre içinde sona erdirmek
isterse kıdem tazminatı almaya hak kazanır?
a)6 hafta
b)3 ay
c)6 ay
d)l yıl
e)1,5 yıl
8-)Aşağıdakilerden hangisi kıdem tazminatı için doğrudur?
a)Kıdem tazminatı alınabilmesi için asgari 6 ay çalışılmalıdır.
b)Farklı işverenlere bağlı olarak çalışılan süreler hesaplanır.
c)Kıdem tazminatının hesabında temel alınacak ücret, geniş anlamda ücrettir.
d)Kıdem tazminatının verilmesinde bir üst sınır belirlenmemiştir.
e)Kıdem tazminatı isteme hakkı, on beş yıllık zaman aşımı süresine tabidir.
9-)Kıdem tazminatı kaç yıllık zaman aşımına tabidir.
a)1 yıl
b)3 yıl
c)5 yıl
d)l0 yıl
e)15 yıl
10-)Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi halinde, uygulanacak faiz konusunda aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
a)Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi halinde, uygulanacak faiz oranının tüketici
kredilerine uygulanacak en yüksek faiz oranıdır.
b)Aksi bir düzenleme ve talep söz konusu değilse, işçinin iş sözleşmesinin feshi tarihinden
itibaren söz konusu faiz oranı uygulanmalıdır.
c)Toplu İş Sözleşmesi’nde ödenme konusunda makul bir süre kararlaştırılmışsa (örneğin 10
gün ya da 30 gün gibi) kıdem tazminatının söz konusu süre içerisinde ödenmemesi durumunda fesih
tarihinden itibaren değil de öngörülen sürelerin bitiminden itibaren faizin uygulanacağı,
d)İşçinin taksitler halinde kıdem tazminatının ödemesini kabul etmesi ve taksitlerin zamanında
ödenmesi durumunda faiz talebinde bulunamayacağı
e)Emeklilik nedeniyle ayrılan bir işçi için yaşlılık aylığına hak kazandığına dair Sosyal Güvenlik
Kurumu’ndan alacağı belgeyi işverene ibraz ettiği tarihin gecikme faizi başlangıç tarihi olduğu hususları
bilinmelidir
11-)Çalışma belgesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)İşveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir çalışma belgesi verilir.
b)Bu belgeyi, İş Kanunu “çalışma belgesi” olarak isimlendirmektedir.
c)Belgenin vaktinde verilmemesinden zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski
işverenden tazminat isteyebilir.
d)Belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni
işveren eski işverenden tazminat isteyebilir
e)Bu belgeler resim ve harçtan muaf değildir.
11.HAFTA
1-)Aşağıdakilerden hangisi, İşverenin, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak konusundaki
yükümlülükleri arasında yer almaz?
a)İşçilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak
b)İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetlemek
ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak.
c)Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak.
d)Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne
almak.
e)Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere
girmemesi için gerekli tedbirleri almak.
2-)İşveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk değerlendirmesi yaparken dikkat edeceği hususlar arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a)Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.
b)Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.
c)İşyerinin tertip ve düzeni.
d)Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın
çalışanların durumu.
e)İşyerinin pazar durumu
3-)İşveren, hangi hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorunda değildir?
a)İşe girişlerinde.
b)İş değişikliğinde.
c)Yıllık izinden dönüşlerinde.
d)İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra
işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
e)İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça
belirlenen düzenli aralıklarla.
4-)Aşağıdakilerden hangisi, çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda
yükümlülükleri arasında yer almaz?
a)İşyerindeki üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak.
b)İşyerinde üretimi artırmak.
c)Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.
d)Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların
giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
e)Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile
iş birliği yapmak..
5-)İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun
olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
b)Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet çalışana
yansıtılır.
c)Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık
bilgileri gizli tutulur.
d)Devlet iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak kapsamında iş sağlığı mevzuatını oluşturmakla
görevlidir
e)Devlet iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara uyulup uyulmadığını denetleyecektir.
6-)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi İşverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülükleri
konusunda yanlış bir bilgidir?
a)İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemelere aykırı hareket eden işçilerin iş
sözleşmelerini sadece bildirimli fesih yoluyla feshedebilirler.
b)İşverenler işçilerin alınan önlemlere uyup uymadıklarını denetlemekle yükümlüdürler.
c)İşverenler, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli araç ve gereçleri
noksansız bulundurmakla yükümlüdürler.
d)İşverenler, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler konusunda eğitim verme ve
bilgilendirme ile yükümlüdür.
e)İşverenler, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi
almakla yükümlüdürler.
7-)Aşağıdakilerden hangisi işverenin çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yükümlülükleri
hakkında yanlış bir bilgidir?
a)İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar.
b)İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
c)İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; çalışanları arasından iş güvenliği
uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini görevlendirmekle yükümlüdür.
d)İşveren, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını
denetlemek zorunda değildir.
e)En az 50 işçinin çalıştığı ve altı aydan çok süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren,
iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili çalışmalarda bulunacak bir “iş sağlığı ve güvenliği kurulu”nu oluşturmakla
yükümlüdür.
8-)İş sağlığı ve güvenliği kanununda çalışanların çalışmaktan kaçınma hakkına ilişkin aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
a)Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde
ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep
edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar,
çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.
b)Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler
alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir.
c)Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak
zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların
bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.
d) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda,
tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir.
e)Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden
doğan diğer hakları saklı değildir.
9-)İş sağlığı ve güvenliği kanununda işin durdurulmasına ilişkin yer alan düzenlemelere
göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında
çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati
tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak,
işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.
b)Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan
işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi
yapılmamış olması durumunda iş durdurulur.
c)İşin durdurulması kararı, ilgili mülki idare amirine ve işyeri dosyasının bulunduğu
Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bir hafta içinde gönderilir. İşin durdurulması kararı, mülki
idare amiri tarafından yirmidört saat içinde yerine getirilir.
d)İşveren, yerine getirildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde, yetkili iş mahkemesinde işin
durdurulması kararına itiraz edebilir.
e)İşverenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak
bildirmesi hâlinde, en geç yedi gün içinde işyerinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır.
10-)İş sözleşmesiyle çalışanların, talep etmelerine rağmen gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin
alınmadığı durumlarda sahip oldukları haklar hususunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)İşçi, işverenin gözetme borcuna aykırı davranışı sonucunda meydana gelen iş kazası veya
meslek hastalığı nedeniyle uğradığı bedensel ya da ruhsal zararlarının tazminini talep edemezler.
b)İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin
alınmadığı durumlarda, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurmaksızın tabi oldukları kanun hükümlerine
göre iş sözleşmelerini feshedebilirler.
c)Bu madde uyarınca tanınan fesih hakkı sadece iş sözleşmesiyle çalışanlar için öngörülmüş olup,
657 sayılı Kanun’un 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında istihdam edilen memur ve diğer kamu görevlileri
için öngörülmemiştir.
d)İş sözleşmesiyle çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin işveren tarafından giderilmemesi halinde
tabi oldukları kanunun (İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu)
hükümlerine göre sözleşmeyi fesih hakkını kullanabilecektir.
e)Bu durumda 4857 sayılı Kanun’a tabi olanlar “çalışma koşullarının uygulanmaması” (m. 24/II,
e) hükmüne dayanarak tehlike devam ettiği sürece veya tehlikenin sona ermesinden itibaren altı iş günü
içerisinde sözleşmeyi derhal feshedebilecektir.
12.HAFTA
1-)Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanununa göre İş kolu sayısı kaçtır?
a)10
b)20
c)30
d)40
e)50
2-)İşkoluna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Bir işyerinin girdiği işkolunun tespiti Bakanlıkça yapılır.
b)Bakanlık, tespit ile ilgili kararını Resmî Gazete’de yayımlar.
c)Bu tespite karşı ilgililer, kararın yayımından itibaren on beş gün içinde dava açabilir.
d)Mahkeme iki ay içinde kararını verir.
e)Kararın temyiz edilmesi hâlinde Yargıtay uyuşmazlığı altı ay içinde kesin olarak karara
bağlar.
3-)Kuruluşların olağan genel kurulları en geç kaç yılda bir toplanır?
a)Olağan genel kurul en geç yılda bir toplanır
b)Olağan genel kurul en geç iki yılda bir toplanır
c)Olağan genel kurul en geç dört yılda bir toplanır
d)Olağan genel kurul en geç altı yılda bir toplanır
e)Olağan genel kurul en geç on yılda bir toplanır
4-) İşçi kuruluşlarına üyelik için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)On beş yaşını dolduran ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre işçi
sayılanlar, işçi sendikalarına üye olabilir.
b)Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, anlamında işveren sayılanlar, işveren sendikalarına
üye olabilir.
c)Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz.
d)Sendikaya üye olmak serbest değildir.
e)Bir işyerinde yardımcı işlerde çalışan işçiler de, işyerinin girdiği işkolunda kurulu bir sendikaya
üye olabilir.
5-)Sendikal tazminatın miktarı ne kadardır?
a)İşçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminat.
b)İşçinin 4 aylık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminat.
c)İşçinin 6aylık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminat.
d)İşçinin 8 aylık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminat
e)İşçinin 4 aylık ücret tutarından az olmamak üzere kötüniyet tazminatı
13.HAFTA
1-)Toplu iş sözleşmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hükümleri
içerir.
b)Toplu iş sözleşmesi, tarafların karşılıklı hak ve borçları ile sözleşmenin uygulanması ve
denetimini ve uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yolları düzenleyen hükümleri de içerebilir.
c)Çerçeve sözleşme, sözleşmenin tarafı olan işçi ve işveren sendikasının üyeleri hakkında
uygulanır ve meslekî eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sorumluluk ve istihdam politikalarına ilişkin
düzenlemeleri içerebilir.
d)Çerçeve sözleşme, taraflardan birinin çağrısı ve karşı tarafın çağrıya olumlu cevap
vermesi ile en az üç, en çok beş yıl için yapılır.
e)Toplu iş sözleşmeleri ve çerçeve sözleşmeler, Anayasaya ve kanunların emredici hükümlerine
aykırı düzenlemeler içeremez.
2-)Toplu iş sözleşmesinin şekli ve süresine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Toplu iş sözleşmesi yazılı olarak yapılır.
b)Toplu iş sözleşmesi,iş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hükümleri içerir.
c)Faaliyetleri bir yıldan az süren işlerde uygulanmak üzere yapılan toplu iş sözleşmelerinin süresi
bir yıldan az olabilir.
d)Toplu iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflarca
uzatılamaz,kısaltılamaz ve sözleşme süresinden önce sona erdirilemez
e)Toplu iş sözleşmesi süresinin bitmesinden önceki yüz seksen gün içinde, yeni sözleşme için
yetki başvurusunda bulunulabilir.
3-)Toplu iş sözleşmesinde yetki konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde üçünün üyesi bulunması şartıyla
işçi sendikası, toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek işyerinde başvuru tarihinde çalışan işçilerin
yarıdan fazlasının, işletmede ise yüzde kırkının kendi üyesi bulunması hâlinde bu işyeri veya işletme için
toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir
b)Bir işveren sendikası, üyesi işverenlere ait işyeri veya işyerleri, sendika üyesi olmayan bir
işveren ise kendi işyeri veya işyerleri için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir
c)İşletmede birden çok sendikanın yüzde kırk veya fazla üyesinin olması durumunda başvuru
tarihinde en çok üyeye sahip sendika toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir
d)Bir işkolunda çalışan işçilerin yüzde üçünün tespitinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından her yıl ocak ve temmuz aylarında yayımlanan istatistikler esas alınır.
e)Bakanlık, yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin düzenlenmesinde kendisine
gönderilen üyelik ve üyelikten çekilme bildirimleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan işçi
bildirimlerini esas alır.
4-)Toplu iş sözleşmesinden kimler yararlanır?
a)Toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikasının üyeleri yararlanır.
b)Üniversite öğrencileri yararlanır.
c)Çıraklar yararlanır.
d)Stajyerler yararlanır.
e)Memurlar yararlanır
5-)Yetki tespitini isteme konusunda aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
a)Toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendikası.
b)Toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen fiili işçi toplulukları.
c)Toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işveren sendikası.
d)Toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen sendika üyesi olmayan işveren.
e)Toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendikası, İşveren sendikası veya sendika üyesi
olmayan işveren
14.HAFTA
1-)Aşağıdakilerden hangisi grevin unsurları arasında yer almaz?
a)İşçilerin topluca işi bırakmaları,
b)İşi durdurma amacı ve aksatma amacı,
c)Üretimi artırma amacı.
d)Grev konusunda anlaşma
e)Bir işçi kuruluşunca alınacak karara uyma.
2-)Grev kararının alınması ve uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Grev kararı, uyuşmazlık tutanağının tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde alınabilir
b)Grev kararı, altı iş günü önceden karşı tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya konulabilir.
c)Grev kararı, uyuşmazlık tutanağının tebliği tarihinden itibaren kırk gün içinde alınabilir ve
bu süre içerisinde onaltı iş günü önceden karşı tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya konulabilir.
d)Grev kararı, uyuşmazlık tutanağının tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde alınabilir ve bu
süre içerisinde otuz iş günü önceden karşı tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya konulabilir.
e)Grev kararı, uyuşmazlık tutanağının tebliği tarihinden itibaren altmış gün içinde alınabilir
ve bu süre içerisinde altı iş günü önceden karşı tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya konulabilir.
3-)Grev ve lokavta ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Grev ve lokavt kararları, kararı alan tarafça işyeri veya işyerlerinde derhâl ilan edilir.
b)Bildirilen tarihte başlamayan grev hakkı veya lokavt düşer.
c)Süresi içinde grev kararı uygulamaya konulmamışsa ve alınmış bir lokavt kararı da yoksa veya
lokavt da süresi içinde uygulamaya konulmamışsa yetki belgesinin hükmü kalmaz.
d)Yasal grev kararı alınan bir uyuşmazlıkta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
uyuşmazlığın çözümü için bizzat arabuluculuk yapamaz.
e)Grev ve lokavt kararlarının uygulanacağı tarih, kararı alan tarafça karşı tarafa tebliğ edilmek
üzere notere ve bir örneği de görevli makama tevdi edilir.
4-)Aşağıda yer alan işlerden hangilerinde grev ve lokavt yapılabilir?
a)Can ve mal kurtarma işlerinde,
b)Eğitim-öğretim işlerinde,
c)Bankacılık hizmetlerinde;
d)Millî Savunma Bakanlığı tarafından doğrudan işletilen işyerlerinde;
e)Kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye hizmetlerinde.
5-)Grev ve Lokavtın uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)İşçiler greve katılıp katılmamakta serbest değildir.
b)Greve katılan işçiler işyerinden ayrılmak zorundadır.
c)Greve katılmayanların işyerinde çalışmaları hiçbir şekilde engellenemez.
d)Greve katılan işçilerin işyerine giriş çıkışı engellemeleri yasaktır
e)Grev başlamadan önce üretilen ürünlerin satılmasına engel olunamaz
1.Hafta Cevaplar
2.Hafta Cevaplar
3.Hafta Cevaplar
4.Hafta Cevaplar
5.Hafta Cevaplar
6.Hafta Cevaplar
7.Hafta Cevaplar
8.Hafta Cevaplar
9.Hafta Cevaplar
10.Hafta Cevaplar
11.Hafta Cevaplar
12.Hafta Cevaplar
13.Hafta Cevaplar
14.Hafta Cevaplar
1-)a,
1-)e,
1-)a,
1-)e,
1-)c,
1-)c,
1-)e,
1-)a,
1-)c,
1-)a,
1-)a,
1-)b,
1-)d,
1-)c,
2-)b,
2-)d,
2-)c,
2-)c,
2-)a,
2-)d,
2-)d,
2-)e,
2-)e,
2-)e,
2-)e,
2-)e,
2-)e,
2-)e,
3-)c,
3-)b,
3-)b,
3-)d,
3-)c,
3-)e,
3-)a,
3-)b,
3-)d,
3-)c,
3-)c,
3-)c,
3-)d,
3-)d,
4-)c,
4-)c,
4-)d,
4-)b,
4-)c,
4-)b,
4-)c,
4-)c,
4-)e,
4-)b,
4-)b,
4-)d,
4-)a,
4-)b,
5-)e,
5-)a,
5-)e,
5-)a,
5-)e,
5-)a,
5-)b,
5-)b,
5-)a,
5-)d,
5-)d,
5-)a.
5-)e.
5-)a.
6-)c,
6-)e,
6-)a,
6-)c,
6-)b,
6-)d,
6-)a,
6-)e,
6-)e,
6-)c,
6-)a,
7-)d,
7-)c,
7-)c,
7-)e,
7-)e,
7-)c,
7-)b,
7-)c,
7-)b,
7-)d,
7-)d,
8-)c,
8-)a,
8-)b,
8-)c,
8-)d,
8-)b
8-)e,
8-)e,
8-)d,
8-)c,
8-)e,
9-)a,
9-)c,
9-)c,
9-)b,
9-)b,
9-)a,
9-)b,
9-)c,
9-)b,
9-)d,
9-)c,
10-)e.
10-)e.
10-)e.
10-)d.
10-)b.
10-)b.
10-)d.
10-)a.
10-)a.
10-)a, 11-)e.
10-)a.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
733 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content