close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar için tıklayınız

embedDownload
2014 YIU ENGELLi PERSONEL ATAMALARI iLE iLiMiZE ATANANLARA YONELiK
DUYURU
Engelli personel ahm1 dogrultusunda ilimiz emrine verilenlere ili~kin Milli
Egitim Bakanhg1 insan Kaynaklan Genel MUdUrlugunun 07 /02/2014 tarih ve
557009 say1h yaz1lan ile atananlarm listesi ve ozUrlO personel Atama Ba~vuru
Formu ektedir.
Ekli listede isimleri olanlardan Bakanhk yaz1smda belirtilen Genel ve Ozel
$artlarmda belirtilen ~artlan ta~1mak kayd1 ile Ba~vuru formu ile Adaylardan
Valilik~e istenen belgeler ile birlikte 21/02/2014 gOnO mesai bitimine kadar
MOdOrlUgi.imOz Atama $Ubesine elden teslim etmeleri gerekmektedir.
21/02/2014 tarihine kadar Ba$VUru belgelerini teslim etmeyen adaylann
atamalan yapllmayacakt1r.
iSTENEN BELGELER
1. Diploma (Tasdikli Sureti)
2. Ozurli.ilere verilen Saghk Kurulu Raporu (Raporlarmda sureli ibaresi
bulunanlardan son 6 ay i~erisinde ahnm1~ saghk kurulu raporu)
3. Ni.ifus Cuzdan Fotokopisi
4. 3 Adet son alt1 ay i~erisinde
5. Mal Bildirim beyannamesi
~ekilmi$
Vesikahk fotograf
2014 YIU ENGELLi PERSONEL ATAMALARI iLE iLiMiZE ATANANLARA YONELiK
DUYURU
Engelli personel ahm1 dogrultusunda ilimiz emrine verilenlere ili~kin Milli
Egitim Bakanhg1 insan Kaynaklan Genel MUdUrlUgUnUn 07/02/2014 tarih ve
557009 say1h yaz1lan ile atananlarm listesi ve ozUrlU personel Atama Ba~vuru
Formu ektedir.
Ekli listede isimleri olanlardan Bakanhk yaz1smda belirtilen Genet ve Ozel
$artlannda belirtilen ~artlan ta~1mak kayd1 ile Ba~vuru formu ile Adaylardan
Valilik~e istenen belgeler ile birlikte 21/02/2014 gunU mesai bitimine kadar
MUdUrlUgUmUz Atama ~ubesine elden teslim etmeleri gerekmektedir.
21/02/2014 tarihine kadar Ba~vuru belgelerini teslim etmeyen adaylarm
atamalara yap1lmayacakt1r.
iSTENEN BELGELER
1. Diploma (Tasdikli Sureti)
2. OzurlUlere verilen Saghk Kurulu Raporu (Raporlarmda sUreli ibaresi
bulunanlardan son 6 ay i~erisinde ahnm1~ saghk kurulu raporu)
3. NUfus CUzdan Fotokopisi
4. 3 Adet son alt1 ay i~erisinde ~ekilmi~ Vesikahk fotograf
5. Mal Bildirim beyannamesi
T.C.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI
Insan Kaynaklan Genel Miidiirliigii
Say1 : 41289672/903.02/557009
Konu: 2014 Y1h Enge11i Personel
Atamalan.
07/02/2014
Taran~
Cezmi TOSUN
............... VALILIGINE
I0
.. .1.?..:.:.!_2o1 ... <...,___
(ii Milfi Egitim Miidiirliigii)
Ilgi: a) Enge11ilerin Devlet Memurluguna Almma Sartlan ile Yap1lacak Merkezi Smav ve
Kura UsuIU Hakkmda Yonetmelik.
b) 2014 OMSS ile Engelli Memur Yerle;;tirme Tercih Kilavuzu.
c) Milli Egitim Bakanhg1 Personelinin Gorevde Yiikselme, Unvan Degi;;ikligi ve Yer
Degi;;tirme Suretiyle Atanmas1 Hakkmda Yonetmelik.
Kamu Kurum ve Kurulu;;larmda ilgi (a) Yonetmelik kapsammda engelli personel
istihdam1 yap1lmasma yonelik Oziirlii Memur Se9me Smav1 (OMSS) 29 Nisan 2012 tarihinde
Ol9me Se9me ve Yerle;;tirme Merkezince (OSYM) ger9ekle;;tirilmi;;tir.
Bakanhg1m1z ta;;ra te;;kilatma memur unvanmda lisans mezunu 7 nci derece 806,
onlisans mezunu I 0 uncu derece 384, ~rtaogrenim mezunu h~;Zmetli unvanmda 426 adet
olmak iizere toplam 1616 adet kadroya OMSS sonucuna gore OSYM tarafmdan yerle;;tirme
yap1lm1;;tlr.
iliniz emrine yerle;;tirilmesi yap1lan ve ekli listede (EK-1) yer alan adaylann atama i~
ve i~Iemlerinin Valiliginizce yiiriitiilmesi gerekmektedir.
ilgi (a) Yonetmeligin 17 nci maddesinin ikinci f1krasmda" Kamu kurum ve kurulu;;lan,
;t;t;elo.It•·~-~ur~!i=:'ae;~~reil~ill!!!'l'~;~~~~!~1~:~
nitelikler yoniinden inceleyerek, nitelikleri uyanlarm atamalarmm yapllmasm1 teklif eder."
hiikmii yer almaktadir.
Bu hiikiim geregi; olu;;turulacak komisyonda iliniz emrine yerle~tirmesi yap1lan
ad~ylarm atama i~ ve i_;;lemlerinin_ ilgi tfj). .llll•ag1da yer alan a<;:Iklamalar
dogrultusunda yapilmas1 gerekmekted1r.
·
Memur ve hizmetli unvanmda iliniz emrine yerle:;tirmesi yapilan adaylann;
a) A_;;ag1da yer alan bilgi ve belgeleri Valiliginize ibraz etmesinden sonra atamaya
ili_;;kin i;; ve i:;lemlerinin ba:;latilmas1,
b) Atama karamamelerinin Valiliginizce diizenlenmesi, yerle_;;tirme listelerinde yer alan
adaylarm d1_;;mda kesinlikle atama yap1!mamas1, aksi takdirde sorumlulugun ilinize ait
olacagmm bilinmesi,
Bu beige, 5070 say1h Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince guvenli elektronik imza ile imzalanm1~t1r
Atatlirk Blv. 06648 K1z1lay/ANKARA
Elektronik Ag: personel.meb.gov.tr
Ayrmtih bilgi ii;:in: M.B.YORGANCI Sb.Md.
Tel:(0312)4131835
c) il/il9e/okul ve kurum emrine atamalannm s142 say1h il idaresi Kanununa gore
ihtiya9/norm ve oziir durumu goz oniinde bulundurularak belirlenen kontenjan dahilinde
Valiliginizce yap1lmas1, (Adaylann tercihleri dogrultusunda ilinize yerle.litirmesi
yap1ld1gmdan adayhklan kaldmlmadan, saghk, e$, ogrenim vb. oziir durumlan nedeniyle
iller aras1 yer degi$ikligi yapilmayacaktir. Adayhklan kaldmld1ktan sonraki yer degi$ligi i.li
ve i;ilemleri ise ilgi (c) Yonetmelik hiiliimlerine gore yiiriitiilecektir.)
gerekmektedir.
1- Adaylarda A~ag1daki Genel ve Ozel Sartlar Aranacakbr:
a) 657 say1h Devlet Memurlan Kanunu'nun degi;iik 48 inci maddesinde yer alan
yedinci f1kras1 hari9 diger kojiullan taji1mak,
b) 14/01/2012 tarihli ve 28173 say11I Resmi Gazete'de yay1mlanarak yiiriirli.ige giren
Oziirli.ili.ik Ol9i.iti.i, Sm1fland1rmas1 ve Ozi.irli.ilere Verilecek Saghk Kurulu Raporlan
Hakkmda Yonetmelik hi.ikiimlerine uygun %40 ve iizerinde ozi.irlii oldugu oziirlii saghk
kurulu raporlan ile belirlenmi_ii olmak, (Adaym oziirlii saghk kurulu raporunda belirtilen
raporun ge9erlilik siiresinin "Siirekli" veya "Siireli" olmasma gore ; "Siirekli" olanlardan yeni
bir rapor istenmemesi, "Siireli" olanlarm ise ge9erlilik siiresi kontrol edilerek, siiresi bitmi$
olanlardan yeni rapor istenmesi gerekmektedir. ( Adaym birden fazla oziirlii saghk kurulu
raporu olmas1 halinde 2014 y1h OMSS yerle$tirmelerinde OSYM tarafmdan esas ahnan
oziirlii saghk kurulu raporu i_iileme almacaktlr.)
c) Oziirlii Saghk Kurulu raporunun "(::ah$tlnlamayacag1 iii Alanlan" boliimi.inde
"(::ahjiamaz" ifadesi bulunmamak,
9) 657 say1h Devlet Memurlar1 K.anunu'nun 94'iincii maddesine gore devlet
memurlugundan 9ekilmi.li olan ve 9ekilmi$ sayilanlarda, aym Kanun 'un 97'nci maddesinde
belirtilen bekleme siiresini "yerle$tirme ijilemine son ba$vuru tarihi itibariyle" (03/02/2014)
doldurmu_ii olmak,
d) Adaylann atamalanmn yapilabilmesi i9in yerlejitirme ijilemi ic;in son ba_iivuru tarihi
olan 03/02/2014 tarihi itibariyle OMSS bajivurusunda beyan ettigi egitim kurumlarmdan
mezun olmak,
e) Herhangi bir sosyal gi.ivenlik kurumundan emekli olmamak.
2- Adaylardan Valiliginizce istenilecek Belgeler:
a) Gerekli hallerde, 657 say1h Devlet Memurlan Kanununun degijiik 40'mc1 maddesi
geregince kazai rii;it karan.
b) Ogrenim durumlan bak1mmdan;
1- Diploma as1llan veya onayh omekleri, (onay i_iilemi valiliklerde de
ger9eklejitirilebilecektir.) diplomalannm diizenlenmemi$ olmas1 halinde ogrenim durumlanm
belirtmek i.izere ilgili kurumlarca usuliine gore verilecek ve daha sonra diploma veya
omekleri ile degi_litirilebilecek belgeler.
2-Mezun olabilecek durumda iken smav ve yerlejitirme bajivuru imkam saglanan
adaylarm atamalanmn yapilabilmesi i9in, yerle?tirme i$lemine son ba_iivuru tarihi olan
03/02/2014 tarihi itibariyle OMSS ba:wurusunda beyan ettigi egitim kurumundan mezun
oldugunu gosterir belge.
c) 14/01/2012 tarihli ve 28173 say1h Resmi Gazete'de yay1mlanarak yiiriirliige giren
Ozi.irli.ili.ik Ol9iiti.i, Sm1fland1rmas1 ve Ozi.irliilere Verilecek Saghk Kurulu Raporlan
Hakkmda Yonetmelik hiikiimleri geregince saghk kurulu_iilanndan alman Resmi Saghk
Kurulu Raporu.
Bu beige, 5070 say1h Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince g\ivenli elektronik imza ile imzalanm1~tir
Atariirk Blv. 06648 K1Z1lay/ANKARA
Elektronik Ag: personel.meb.gov.tr
AynntJh bilgi ir;in: M.B.YORGANCI Sb.Md.
Tel: (0 312)41' JR v;
9) Bir omegi ekte gonderilen ve adaylarca yaz1h beyanda bulunmak suretiyle usuliine
uygun doldurulan Engelli Personel Atama Ba;;vuru Formu. (EK-2) ( Soz konusu formdaki
kimlik beyanlarmm dogrulugu niifus ciizdanlarmdan, askerlik ve adli sicil beyanlanmn
dogrulugunun ise yetkili ve adli mercilerden ilinizce teyit edilmesi, adli sicil kayd1
bulunanlardan sab1ka sorgulama belgesi ile buna ili$kin mahkeme karannm istenilerek insan
Kaynaklan Gene! Miidiirliigii Atama Grup Ba$kanhgma gonderilmesi, halen askerlik
gorevini yapan adaylann atama haklannm sakh tutulmasma ili;;kin dilek9elerinin i,i;leme
almarak, askerlik donii,i;ii atanmak iizere ba;;vuruda bulunanlann atamalannm yapilmas1
gerekmektedir.)
d) Kamu kurum ve kurulu:;lannda halen aday ya da asll devlet memuru olarak
9ah:;makta iken ilinize yerle:;tirilen adaylarm gorev yapt1klan kurumlarca onaylannll$
muvafakat belgesi. (Muvafakat i:;lemleri Valiliginizce yiiriitiilecektir. Kurumunca muvafakat
verilmeyen adaylann atama i$lemleri yap1lmayacaktir.)
e) 3 adet vesikahk fotograf.
t) Mal bildirimi.
Aynca, ilgi (a) Yonetmeligin 17 nci maddesinin dordiincii fikrasmda " Atama i9in
ongoriilen ko:;ullara uymayan veya gerekli belgeleri siiresi i9inde getirmeyen adaylarm
atamalar1 yap1lmaz."hiikmii ile yine aym Yonetmeligin 18'inci maddesinin i.ic;iincii fikrasmda
"Kamu kurum ve kurulu1>larmm atama ic;in ongordiikleri ko:mllan ta;;1mayan adaylar,
yerle$tirmeden dogan tilm haklanm kaybeder." hiikmii yer almaktad1r. Bu hiikiimler geregi
yanh;;, yam}tICI, ger9ege aykm beyanda bulunanlar ile atama i<;in ongoriilen ko;;ullara
uymayan veya a;;ag1da say1lan belgeleri 21/02/2014 tarihine kadar Valiliginize teslim
etmeyen adaylarm atamalan yapilmayacaktir.
il Milli Egitim Miidiirliigiiniize yerle$tirilmesi yapilan ve yukanda belirtilen gene! ve
ozel $artlan ta$Iyanlardan istenilen bilgi Ve be}geleri belirtilen sure i<;erisinde teslim eden
ahdaylann,_''~n~el.li Atama Ba1>vuru Formunda" belirttikleri i~ametgah veya adaylann ~bl"·.tf
·
·
tir. Tehligat
yap1ldig1 halde ·657 say! 1 ev et· einurlan Kanununun
. 've 63. ma delerinde belirtilen
yasal siire i<;erisinde goreve ba;;lamayan
hizrnetlilerin atamalan Valiliginizce iptal
edilecektir.
ilinize yerle;;tirmesi yap1lan adaylardan atama ko$ullanm ta;;1mad1g1 sonradan tespit
edilenlerin atamas1 yap1lmayacak, atamas1 yapilm1$ olsa bile iptal edilecektir.
it Milll Egitim Mi.idiirliiklerince atamalan yapilan adaylann en ge<;
.
'l!illi•Jllflll!Ml\tm••!
goreve b~1>la.~anl~~ ii~ gore_vine b~;;lar~iay~nl~~m
goreve '6a$lamama ne en en e e 1rt1 erek ekte bir omeg1 gondenlen
'Gen Bddmm
Formuna" (EK-3) [email protected] bildirilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Hamza AYDOGDU
Bakan a.
Gene! Miidiir V.
EKLER
1- EK-1, EK-2, EK-3.
DAGITIM
81 il Valiligine
Bu beige, 5070 say1h Elektronik Imza Kanununun 5 inci maddesi geregince guvenli elektronik imza ile imzalanm1~tlr
Atatlirk Blv. 06648 K1Z1lay/ ANKARA
Elektronik Ag: personeLmeb.gov.tr
Ayrmt1h bilgi ir;in: M.B.YORGANCI Sb.Md.
Tel:(0312)4!318J5
0
z
~
2
..
;:::
T.cKIMLIK
NO
ADI
18115862338
ASKER!
\'OBAN
18286084928
BllRAK
ARSLANALI
SOYADI
0GRENIM
DURUMU
OZtlR
SlNAV
GRUBU
PUA.NI
E srDOIK
ORTAOGRETtM
GENEL
E Tl!RHAN
LISANS
GENE!.
~BABA
ADI
li
'"'
:i
'"'
...
"'
ATANDIGI IL
UNVANI
77.69489
MU$
HlZMETLI
12
54,71573
MU$
MEMUR
7
ADRES
TELEFON I
AJ.:tZfYE MAH SllMBfTL SK NO 27 21950 ERGANI
(90535) 798-0254
DIYARBAKIR
KENT KOOP MAH 235/6 SOKAi< BIZfM <;17-0I SITES! 0- (90312) 252-5708
TELEFON2
MAILADRESI
(90535) 798-0254
eg.:carmtnynct<>om
(90507) 487-4936
hu111k_aolanah_lll.~•il.oom
2 Bl. NO 3 BATIKENT6370 YENlMAHAJJ,EANKARA
18304598604
YlLMAZ
OZ<;ELIK
E M SIDIK
USANS
GENEL
57,~123!
MUS
MEMUR
7
19550168252
DUYGU
ERGOZEL
K CELAL
LISANS
rsrTME
56,22547
MUS
MEMUR
7
20080314200
SEMlH
07.KILI(:Cl
E MUHTEREM
LISANS
lSITME
50,l 1453
MUS
MEMUR
7
TELLlKA YA SOK NO 13/6 CEBEC1 CANKA YA
20635408750
MUZAFFER
AYG(lN
K ALI llLVf
ONLISANS
GENEL
67,65747
MUS
MEMUR
10
ANKARA
CUMHllRIYET MH G!RNE SK. NO 719 BIYIKLI
(90537) 217-9737
SEYRANTEPE MAJW.LESl NO 120 12900 MERKEl.
BlNGOL
KURT !SMAIL PA$A 5.SOK KENT APT KAT 4 NO 21
7000 YENlSEHIR OFIS DlYARBAKIR
(90532) 297-4592
[email protected]!hotmail.<>.1111
(90505) 839-4755
(90505) 8394755
lcwdo:[email protected]•li""'11
(903 l 2) 362-7719
(90533) 778-6853
""7.k1h<>Ci(41,.,,.11-
(90537) 217-9237
°""""'"'""com
(90426) 511-2736
KASABASI 9980 KO<;ARLI A YDlN
22868428482
MEHMET VOLKAN
BERKTAY
E DOOAN
LfSANS
ISITME
62,629
MUS
MEMUR
7
1714 S N 17 D6 K J KARSIYAKA IZMIR
(90232) 369-7005
(90535) 014-2086
~ulkai1 _ b.:d,[email protected]'hotm•il
28720258396
SEDAT
BIRGIN
E MAHMUT
ORTAOGRETIM
GENEL
77,8996
MUS
HlZMETLI
12
tn.IJCAM1 PASATI HAZAR lLETl$1M 12700 SOI.I JAN
(90426) 711-2832
(90539) 256-6775
-11tl'[email protected]•iJ<>om
29881215242
MURAT
GllNAY
E LOTFO
LISANS
GORME
65,95167
MUS
MEMUR
7
(90426) 213-4526
(90544) 244-1695
muko_12.12~•1IC<Jm
35135073872
40985162454
ABDULSELAM
DENIZ
E MEHMET ~ERJF
OZG(Jl
YlLDIZ
K BEKIR
ORT AOGRE TIM
ONLISANS
GORME
lSlTME
78,09646
I
67,56281
MUs
MUS
HlZMETLI
MEMUR
12
10
2
43369034798
IBRAllIM
PUSA
E MUSTAFA
ONLISANS
GORME
67,2425
MlJs
MEMUR
10
]
45448729564
MAS HAR
BOSKURT
E ALI
ORT A()GRETtM
ZlHINSEL 77/i7217
MlJ~
HlZMETLl
12
(90436) 212-5436
(90533) 254-5664
[email protected]
4
48910664592
GAW..ETTJdt!A
KAVA.LC!
K HAKKI
LISANS
lSITME
59.31386
MllS
MEMUR
7
ULIJONDER MAH OZDERGAH SITESI ABDULKN)[R
SOK l'.MLOKD 8 26190 TEPEBA$f ESKISElfIR
(90222) 320-2969
(90535) 289-8153
1•m,.,,974,;!'S:m•il oom
j
52735486482
HAYRETTIN
0ZDEN
E BEDRl
LISANS
GORME
65,1293
MlJ~
MEMUR
7
1ST.1L OZ IDARESI VAT AN CAD NO 64 34091 ~ATll !
(90000) 000-0000
(90535) 281-9451
l.:in..,,071'ii'hotmul.eom
(90216) 387-5656
(90538) 738-1093
•[email protected]".e1ull.oom
7
•
'
O
BlNl.rOL
K(TI. TOR MAH ALP ARSLAN SOK NO 14 12000
MERKEZ BtNG6L
SUVARANKOVU 49100 MERKEZMUS
(90543) 309-2149
lf90543) 309-2149
dt:_••<>i\ilhotnml<XlQI
BEYKTNT MAHALLESf 85004 NOLU CAD NO 15
DAIRE NO 29 27000 $EHITKAMIL GAZIANTEP
(90000) 000-0000
(90505) 525-3338
knilabh.o•liilmyncacnm
FIRAT Bill VARI PEYAS MAH. 338 SOK ~EVKET BEY
APT NO 7/1521070KAYAPINARDIYARRAKIR
(90000) 000-0000
(90538) 332-4846
""'~mh__pn:t!Sl9R421(~lllln•llOOIU
MU~ MER.KE/, PTT KARGO ~UBESt 49100 MERKEi'.
MU$
ISTANBln.
;
com
71515054222
ALI
ZORKln...
E VAHYEDIN
0Nt.!SANS
GENEL
67.5628!
Mll$
MEMUR
10
KORDONBOYU MH ANKARA CD.NI !O KAR TN.
OZEL GEN\: Kln... Tl1R DERSANES1 34860 KART AL
ISTANBIJL
Bu lisle r16J l..1:?1hkttr
OZURLO PERSONEL ATAMA BA$VURU FORMU
T.C. Kimlik Numarasi:
Adi:
Soyadi:
Baba Adi:
Anne Adi:
Cinsiyeti:
Erkek
Kadin
~·
Nufusa kay1tll oldugu
FOTOGRAF
ii:
il~e:
Oogum Tarihi:
Cilt No:
Aile S1ra No: Sira No:
Verili~
Verili~
Kay1t No:
Dogum Yeri:
Nedeni:
Tarihi:
Nufus Ciizdam Seri No:
Verildigi Yer:
Askerlik durumu :
Muaf ;1
Tecilli c
Yapild1
Adli Sicil kayd1 var m1?
MahkGmiyeti var m1?
Var IJ Yok CJ
Var
c:
MahkGmiyeti varsa siiresi (Y1I, Ay, Giin):
Yok G
Sonucu:
Ertelendi C
Affedildi D
Mezun oldugu Oniversite/Yuksek Okul/Ortaogretim kurumunun
Se~enek
Adi:
Memnu haklanmn iadesi karan:
Var
Bo Iii mu:
Suresi:
yaptmmlara ~evrildi D
Yok
Mezuniyet tarihi:
Oziir Derecesi : %
0Z0RGRUBU
:
1.GENEL 0Z0RL0LER
a) Ortopedik
b) Oil ve Konu~ma
CJ
c) Ruhsal ve Duygusal
~)
Siiregen (Kronik)
~
d) Oiger (sin1flanamayan)
Z. GORME Oz0RL0LER
;
c
3. iSiTME 0Z0RL0LER
;
D
4. ZIHINSEL 0Z0RL0LER
;
(Bu boliim adaym Oziirlii Sagllk Kurulu Raporuna gore doldurulacakt1r.)
ikamet Adresi
:
Telefon (ev) :
Telefon (cep) :
E-Posta :
Atama Ba~vuru Formunda belirtilen bilgiler taraf1mdan tam ve dogru olarak doldurulmu~tur. Bu bilgilerin dogrulugu ile ilgili dogacak her tiirlu
hukuki sonucu kabul ediyorum.
..... ./. ..... /2013
imza
A~IKLAMALAR
1- Biitiin sorular tam ve ai;:1k olarak cevaplandmlacaktir.
2- Atama B~vuru Formunda adaym beyan1 esas almacakt1r. (Adaym beyan ettigi adli sicil ve askerlik dururnu bilgilerinin dogrulugu
yetkili askeri ve adli mercilerden kurum tarafmdan teyit ettirilecektir.)
3- Geri;:ege aykm beige verdigi veya beyanda bulundugu tespit edilenlerin atamalar1 yap1lmayacak, atamalar1 yapdm1~ ise iptal
edilecektir, bu ki~iler hakkmda Tiirk Ceza Kanununun ilgili hiikiimleri uygulanacakt1r.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
202 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content