close

Enter

Log in using OpenID

46 .1.C.L120J..5:

embedDownload
T.C.
MEZiTLi KAYMAKAMLIGI
iI~e Milli Egitim Miidiirliigii
COKACELE
25/02/2015
Say1 : 79248296/640/2128995
Kono: Arap YILDIRIM.
(TELEFON ZiNCiRi)
.. .. .......
................................................................ MUD URL UGUNE
ilgi : ii Milli Egitim Mildilrlilgilniln 24/02/2015 tarih ve 2046852 say1h yaz1s1.
Takip bor9lusu Arap YILDIRIM hakk1J1da ba~lat1lan takip dosyas1 ile ilgili
ii Milli Egitim Mildilrlilgilniln ilgi yaz1s1 ve ekleri ili~ikte gonderilmi~tir.
Adi ge9en takip bor9lusu ile Okulunuz/Kurumunuzun i~ yap1p yapmad1gmm, yap1lm1~
ise herhangi bir hak ve alacagmm bulunup bulunmad1gmm tespit edilerek, konu ile ilgili en
ge~ 26/02/2015 Per~embe giinii saat 12.00'ye kadar Mildilrlilgilmilz Strateji Geli~tirme
Hizmet Biriminin [email protected] e-posta adresine bilgi verilmesini onemle rica
e&rim.
·
Cafer KARABULUT
Miidiir a.
~ube Miidiirii
EKLER:
l-Yaz1 ve eki (4 adet)
DAGITIM:
Tilm Resmi/Ozel Okul/Kurum Mildilrlilklerine
··i1
Elllktronik lmzah
Asl1 ile Ayrndir.
46 .1.C.L120J..5:
Selin ONUR
Teknisyen
Mezitli i19<! Milli Egitim Miidiirliigii - Strateji Hizmetleri Subesi
Adres: GMK. Bulvan Mezitli Sanayi Sitesi Giri~i <;:elik Apt. Kat:2 Mezitli/MERSiN
\A
T.C.
MERSiN VALiLiGi
ii Milli Egitim Miidiirliigii
Say1 : 34776202/640/2046852
Kono: Arap YILDIRIM.
ACELE VE GUNLUDUR
24/02/2015
. ................... KA YMAKAMLIGINA
(il<;e Milli Egitim MUdUrlUgU))
ilgi
: Ortaogretim Genel MUdUrlilgilniln 23/02/2015 tarihli ve 1989832 say1h yaz1s1.
Takip alacakhs1 Y ildmmlar Demir <;imento Ltd. Sti. Vekili tarafmdan, bor9lu Arap
YILDIRIM aleyhine ba~latilan ve bor<;lunun Bakanhg1m1zdan dogmu~ ve dogacak hakedi~ ve
istihkaklanna Uzerine haciz konulduguna <lair, Kmkkale 2. icra MUdilrlUgUnden ahnan 1.
haciz ihbamamesi ekte gonderilmi~tir.
Takip bor9lusunun MUdUrlilgilnilze bagh okul ve kurumlanmzda hak ve alacagmm
bulunup bulunmad1g1mn, hak ve alacag1 var ise en ge~ 25/02/2015 <;ar~amba giinii saat
10.00'a kadar oncelikle Strateji Geli~tirme-1 Subesi email adresine veya faksma bildirilmesi
hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim .
Ahmet TURKKAN
Vali a.
Sube MUdilrU
EKi:
ilgi Yaz1 ve ekleri (3 Sayfa)
DAGITIM :
13 il<;e Kaymakamhklan
(il<;e Milli Egitim MUdUrlilgU)
Dumlupmar Mah.GMK Bulv. Yeni~hir/MERSiNN
Elektronik Ag:htt://mersin.meb.gov .tr
Ayrmt1h bilgi ii;in: Mustafa SAY V.H.K.i.
Tel: (0 324)329 14 81-84
T.C.
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI
Ortaogretim Genel Miidiirliigil
Sayt :69543144/640/1989832
Konu : Arap YILDIRIM
23/02/2015
ACELE VE G0NL0D0R
.................... V ALiLiGiNE
(ii Milli Egitim Miidiirlilgil)
ilgi: Hukuk Mil~avirliginin 20/02/2015 tarihli ve 14168703/659(2015/1034)/1951829 sayth
yaz1s1.
Takip alacakhst Ytldmmlar Demir <;imento Ltd. ~ti. vekili tarafmdan, takip bon;lusu
Arap YILDIRIM aleyhine ba~lat1lan ve bor9lunun Bakanhg1m1zdan dogmu~ ve dogacak hak
ve alacaklan ilzerine haciz konulduguna dair, Kmkkale 2. icra Miidiirliigilnden alman
2015/522 Esas say1h haciz milzekkeresi ekte gonderilmektedir.
ilinizde bor9lunun hak ve alacag1 var ise haczin gereginin yap1larak 25/02/2015
<;ar~amba gilnil saat 12:00' ye kadar dogrudan Bakanhg1m1z Hukuk Mil~avirligi ile Genel
Miidiirliigilmilze bilgi verilmesi, ~ayet bor9lunun herhangi bir hak ve alacag1 yok ise yaz1~ma
yap1lmamas1 hususunda
Bilgilerinizi rica ederim.
Hiilya ERTURK KO<;
Bakan a.
Daire Ba~kam
Ek: ilgi Y az1 ve Ekleri
Dag1tlm:
Geregi :
B Plam
Bilgi :
Hukuk Mii~avirligine
Atatiirk Blv. 06648 K1z1lay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
Ayrmt1h bilgi ic;in: isa ERKAN Eg.Uzm.
Tel: (0 312) 4131494
T.C.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI
Hukuk Mii~avirligi
ACELE VE 7 GUNLUDUR
Say1 : 14168703/659(2015/1034)/1951829
Konu: Arap YILDIRIM
20/02/2015
DAGITIMLI
Takip alacakhs1 Yildmmlar Demir <::imento Ltd. Sti. vekili tarafmdan, takip bor9lusu
Arap YILDIRIM aleyhine ba~latilan ve bowlunun Bakanhg1m1zdan dogmu~ ve dogacak hak
ve alacaklan ilzerine haciz konulduguna <lair, Kmkkale 2. icra Mildilrlilgilnden alman ve
Bakanhg1m1za 20/02/2015 tarihinde teblig olunan, 2015/522 Esas say1h Haciz Milzekkeresi
ekte gonderilmektedir.
Birimleriniz nezdinde ad1 ge9en bor~lunun dogmu~ veya dogacak herhangi bir hak
ve alacag1 mevcut ise haczin gereginin yapllmas1, aksi halde ise bu hususun (7) giinliik
itiraz siiresinin klsahg1 da gozetilerek ilgili icra miidiirliigiine iletilmek iizere en ge~
25/02/2015 giinii saat 12.00' a kadar Mii~avirligimize bildirilmesi hususunda geregini arz
ederim.
Esma AST ARLIOGLU
Avukat
EK:
Haciz milzekkeresi.
Atatiirk Blv. 06648 K1Z1lay/ANKARA
Aynntih bilgi h;in: Av. EsmaASTARLIOGLU
T~HO
11?) 417 'iO 70/41Qf\
F,.h·{() 11?\ .ilQ .i'i llf..
~~\\
••
•
l.t-.
2
KIRIKKALE
.. tCRt. M0DURl0Gi1
20151512 E.
--
fat_
tM BAKANLl(irNA
ANKARA
· Cimento Ltd.~ti.
ALACAKLI
VEKILi
BOR<;LU
.: Av.OAuzhan C SK.UN : Cumhuriyet cad. 1211 K.KALE
: Arap YILDAq..&JL.... - T.C.No : 34990598704
Baba•d1:
BOR.f; MIKTAIU
: 2S.371,00 TL
.
Yukanda adt ve T.C. N
Id d$ut
lllaealdan tlzerlne h.•ciz konulma1111a
bo~unu kun111unuzcla
yaz1h bo"lu•un it b1I bomua•m •olayI
era tlotaeak dim h.•k ve •l.ealdan iJ.e irtihkak
verilmiftir.
,.
.•
<
Klnkkale 2.1cra MildDrlO.P,'nUn
Hesap No : Kmkkale Valaflar Bankasi
TR.9000015 0015 800 7290 501638
HUKUK MOeAVIRlMI
20
MYI:
*
2015
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
92 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content