close

Enter

Log in using OpenID

1.Dönem Solo Raporu

embedDownload
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE
DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Burgan Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na:
Burgan Bank Anonim Şirketi’nin (“Banka”) 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan
bilançosu ile aynı tarihte sona eren ara hesap dönemine ait konsolide olmayan gelir tablosu, konsolide olmayan
özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablosu, konsolide olmayan nakit akış tablosu
ve konsolide olmayan özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu
finansal tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize
düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sınırlı denetime dayanarak bu finansal tablolar üzerine rapor sunmaktır.
Sınırlı denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan hesap ve kayıt düzeni ile muhasebe
ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, sınırlı
denetimin finansal tablolarda önemli bir yanlışlığın bulunup bulunmadığına dair sınırlı bir güvence verecek
şekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür. Sınırlı denetim, temel olarak finansal tabloların analitik yöntemler
uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanması ve denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapılarak bilgi
toplanması ile sınırlı olduğundan, tam kapsamlı denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir
denetim çalışması yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir.
Gerçekleştirmiş olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, ilişikteki konsolide olmayan finansal tabloların, Burgan
Bank Anonim Şirketi’nin 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren ara hesap
dönemine ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37 nci maddesi
gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer
yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi
bir hususa rastlanmamıştır.
Banka'nın 31 Aralık 2013 ve 31 Mart 2013 tarihleri itibarıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 37 nci Maddesi
gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak
düzenlenen finansal tabloları başka bir denetim firması tarafından sırasıyla denetlenmiş ve sınırlı denetim ilke ve
kurallarına göre incelenmiştir. Söz konusu bağımsız denetim firmasının 15 Mayıs 2013 tarihli sınırlı bağımsız
denetim raporunda Banka’nın 31 Mart 2013 tarihli konsolide olmayan finansal tablolarının Banka’nın mali
durumunu, faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını Bankacılık Kanunu’nun 37 nci maddesi gereğince yürürlükte
bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ,
açıklama ve genelgelere uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli bir hususa rastlanmadığı
belirtilmiş, 14 Mart 2014 tarihli bağımsız denetim raporunda da Banka’nın 31 Aralık 2013 tarihli finansal
tablolarına ilişkin olumlu görüş sunulmuştur.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst&Young Global Limited
Fatma Ebru Yücel, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi
İstanbul, Türkiye
15 Mayıs 2014
BURGAN BANK A.Ş.’NİN 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
ÜÇ AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU
Banka’nın Yönetim Merkezinin Adresi
Banka’nın Telefon ve Faks Numaraları
Banka’nın İnternet Sayfası Adresi
İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi
: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Tekfen Tower
No:209 34394 Şişli/İstanbul
: Telefon
: 0 212 371 37 37
Faks
: 0 212 371 42 42
: www.burgan.com.tr
: [email protected]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile
Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğe göre hazırlanan üç aylık konsolide olmayan finansal raporu aşağıda
yer alan bölümlerden oluşmaktadır.



Birinci Bölüm
İkinci Bölüm
Üçüncü Bölüm


Dördüncü Bölüm
Beşinçi Bölüm

Altıncı Bölüm
BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
BANKA’NIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI
İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN
BİLGİLER
BANKA’NIN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE
DİPNOTLAR
SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Bu raporda yer alan konsolide olmayan üç aylık finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe
Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları,
Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi
belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, sınırlı denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.
15 Mayıs 2014
Mehmet N. ERTEN
Yönetim Kurulu Başkanı
Halis Murat ECE
Denetim Komitesi
Başkanı
Ali Murat DİNÇ
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür
Adrian Alejandro GOSTUSKI
Denetim Komitesi
Üyesi
A. İdil KURAL
Genel Müdür Yrd.
Mali İşler
Faisal H.M.H. AL AYYAR
Denetim Komitesi Üyesi
Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler:
Ad-Soyad/Ünvan
Tel No
Faks No
: Ahmet CIĞA/ Bölüm Başkanı
: 0 212 371 34 84
: 0 212 371 42 48
Ahmet CIĞA
Bölüm Başkanı
Genel Muhasebe Vergi ve
Yasal Raporlama
İÇİNDEKİLER
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
I.
II.
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
Banka’nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi ...................................................................
Banka’nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde
bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama .......................................................................
Banka’nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının
nitelikleri, varsa bunlarda meydana gelen değişiklikler ile Banka’da sahip oldukları paylara ilişkin açıklama ...................................................................
Banka’da nitelikli paya sahip kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar ..................................................................................................................................
Banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi .............................................................................................................................................
Ana Ortaklık Banka ile Bağlı Ortaklıkları Arasında Özkaynakların Derhal Transfer Edilmesinin veya Borçların
Geri Ödenmesinin Önünde Mevcut veya Muhtemel, Fiili veya Hukuki Engeller ................................................................................................................
İKİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR
Bilanço ...............................................................................................................................................................................................................................
Nazım hesaplar tablosu .......................................................................................................................................................................................................
Gelir tablosu .......................................................................................................................................................................................................................
Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir ve gider kalemlerine ilişkin tablo .........................................................................................................................
Özkaynak değişim tablosu ..................................................................................................................................................................................................
Nakit akış tablosu ...............................................................................................................................................................................................................
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHASEBE POLİTİKALARI
Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar ..................................................................................................................................................................................
Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar ............................................................................................
İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklara ilişkin bilgilerin sunumu .................................................................................................
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar........................................................................................................................
Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar ............................................................................................................................................................................
Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar .................................................................................................................................................
Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar ................................................................................................................................................................................
Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar ................................................................................................................................................
Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar .......................................................................................................................................................
Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar ...................................................................................
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin
borçlar hakkında açıklamalar ..............................................................................................................................................................................................
Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar ...............................................................................................................................
Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar..........................................................................................................................................................................
Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar .............................................................................................................................................................................
Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar .................................................................................................................................................
Koşullu varlıklara ilişkin açıklamalar .................................................................................................................................................................................
Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar ......................................................................................................................................
Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar ..........................................................................................................................................................................
Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar ..............................................................................................................................................................................
Hisse senedi ve ihracına ilişkin açıklamalar ........................................................................................................................................................................
Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar ..................................................................................................................................................................................
Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar ................................................................................................................................................................................
Kâr yedekleri ve kârın dağıtılmasına ilişkin açıklamalar.....................................................................................................................................................
İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar ................................................................................................................................................................
İlişkili taraflara ilişkin açıklamalar .....................................................................................................................................................................................
Nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin açıklamalar .........................................................................................................................................................
Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar ......................................................................................................................................
Sınıflandırmalar ..................................................................................................................................................................................................................
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar ......................................................................................................................................................
Piyasa riskine ilişkin açıklamalar ........................................................................................................................................................................................
Operasyonel riske ilişkin açıklamalar .................................................................................................................................................................................
Kur riskine ilişkin açıklamalar ............................................................................................................................................................................................
Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar ..................................................................................................................................................................................
Likidite riskine ilişkin açıklamalar......................................................................................................................................................................................
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları..................................................................................................................................................................................
Kredi Risk Azaltım Teknikleri............................................................................................................................................................................................
Risk Yönetim Hedef ve Politikaları ....................................................................................................................................................................................
Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar .............................................................................................................................................................................
BEŞİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
Bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar .................................................................................................................................................
Bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar .................................................................................................................................................
Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar ....................................................................................................................................................................
Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar ......................................................................................................................................................................
Banka’nın dahil olduğu risk grubu ile ilgili açıklama ve dipnotlar ......................................................................................................................................
Bilanço sonrası hususlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ......................................................................................................................................................
ALTINCI BÖLÜM
SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sınırlı bağımsız denetim raporuna ilişkin açıklamalar ........................................................................................................................................................
Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar ............................................................................................................................................
SAYFA
1
2
3
4
4
4
6-7
8
9
10
11-12
13
14
15
15
16
17
17
17-19
19
19
20
20
20
21
21
22
22
22
23
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26-30
31
32
32-33
34-37
38-39
40
40
41-42
43
44-55
56-63
64-66
67-72
72-75
75
76
76
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I.
BANKA’NIN KURULUŞ TARİHİ, BAŞLANGIÇ STATÜSÜ, ANILAN STATÜDE MEYDANA
GELEN DEĞİŞİKLİKLERİ İHTİVA EDEN TARİHÇESİ:
Tekfen Yatırım ve Finansman Bankası A.Ş., özellikle yatırım ve dış ticaret faaliyetlerini finanse etmek
amacıyla, 26 Ağustos 1988 tarih ve 88/13253 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “yatırım bankası”
statüsünde kurulmuş olup, 7 Ağustos 1989’da bankacılık işlemlerine başlamıştır.
Bank Ekspres A.Ş.’nin (“Bank Ekspres”) kurulmasına 22 Eylül 1991 tarih ve 91/2316 sayılı Bakanlar
Kurulu kararıyla izin verilmiş ve “Kuruluş İzni Kararnamesi” 10 Ekim 1991 tarih ve 21017 sayılı Resmi
Gazete’de ve Ana Sözleşmesi 18 Şubat 1992 tarih ve 2969 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde
yayımlanmıştır. Bank Ekspres 23 Ekim 1998 tarihinde mali bünyesindeki zayıflama sonucunda Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu’na (“TMSF”) devrolmuştur.
30 Haziran 2001 tarihinde TMSF ile Tekfen Holding A.Ş. arasında akdedilen Hisse Devir Sözleşmesi’ne
istinaden TMSF’nin hissedar bulunduğu ve Bankalar Kanunu gereği yönetim ve denetimini elinde
bulundurduğu Bank Ekspres A.Ş.’nin sermayesinin %99,46’sını teşkil eden her biri
1 kr nominal değerli toplam 2.983.800.000 adet hisse Tekfen Holding A.Ş.’ye satılmak suretiyle
devredilmiştir. Söz konusu sözleşmeye istinaden Tekfen Holding A.Ş.’nin %57,69 oranında hissedarı
olduğu Tekfen Yatırım ve Finansman Bankası A.Ş.’nin Bank Ekspres A.Ş. tarafından devralınmasına
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”) 18 Ekim 2001 ve tarih 489 nolu kararıyla
izin verilmiştir. Devir işlemleri 26 Ekim 2001 tarihinde gerçekleştirilmiş ve Tekfen Holding A.Ş.’nin
%57,30 ve TST International S.A.’nın %40,62 oranında hissedar olduğu bankanın adı Tekfenbank
Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir.
EFG Eurobank Ergasias S.A. (“Eurobank EFG”) ve Tekfen Holding A.Ş. (“Tekfen Grubu”)
8 Mayıs 2006 tarihinde Eurobank EFG’nin, Tekfen Grubu'nun Tekfenbank A.Ş. hisselerinin ve tamamına
sahip olduğu Tekfen Finansal Kiralama A.Ş.’deki hisselerinin %70'ini satın almasını, geriye kalan tüm
hisselerin ise Tekfen Grubu tarafından stratejik ortak olarak muhafaza edilmesini öngören bir anlaşma
imzalamıştır. 23 Şubat 2007 tarihi itibarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından
Tekfenbank A.Ş.’nin Eurobank EFG Holding (Luxembourg) S.A.’ya (“Eurobank EFG Holding”) satışı
onaylanmış ve satış işlemi hisse devriyle birlikte 16 Mart 2007 tarihi itibarıyla sonuçlandırılmıştır.
Eurobank Ergasias S.A.’nın Türkiye operasyonlarının Burgan Bank S.A.K’e satılması konusunda yapılan
anlaşma çerçevesinde, Banka’nın Eurobank EFG Holding (Luxemburg) S.A.’ya ait %70 oranındaki hisse
senetleri ile Tekfen Holding A.Ş. elinde bulunan %29,26 oranındaki hisse senetleri Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu’nun 7 Aralık 2012 tarihli iznine istinaden Burgan Bank S.A.K. tarafından satın
alınmış ve Bankanın %99,26’lık hissesi 21 Aralık 2012 tarihinde Burgan Bank S.A.K.’e devredilmiştir.
Banka’nın 23 Ocak 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda; Eurobank Tekfen A.Ş.
olan ünvanının, Burgan Bank A.Ş (“Banka”) olarak değiştirilmesi kararı alınmış ve 25 Ocak 2013
tarihinde Türkiye Ticaret Sicili’ne tescil ettirilmiştir.
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
GENEL BİLGİLER (Devamı)
II.
BANKA’NIN SERMAYE YAPISI, YÖNETİM VE DENETİMİNİ DOĞRUDAN VEYA
DOLAYLI OLARAK TEK BAŞINA VEYA BİRLİKTE ELİNDE BULUNDURAN
ORTAKLARI, VARSA BU HUSUSLARDA YIL İÇİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER İLE DAHİL
OLDUĞU GRUBA İLİŞKİN AÇIKLAMA:
2014 yılı içerisinde Banka kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı bir milyar
TL’dir. Banka’nın ortaklık yapısı ile ilgili değişiklik bulunmamaktadır.
Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyük holding gruplarından biri olan KIPCO Grubu’nun
(Kuwait Projects Company) bir iştiraki olan ve 1977 yılında Kuveyt’te kurulan Burgan Bank S.A.K.,
MENA bölgesinde (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) faaliyet gösteren önemli bankacılık gruplarından biridir.
Burgan Bank Grubu, Kuveyt dışında, çoğunluk hissesine sahip olduğu iştirak bankaları ile Cezayir
(Gulf Bank Algeria), Irak (Bank of Baghdad), Ürdün (Jordan Kuwait Bank) ve Tunus’ta (Tunis
International Bank) faaliyet göstermektedir.
2
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
GENEL BİLGİLER (Devamı)
III.
BANKA’NIN, YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ, DENETİM KOMİTESİ
ÜYELERİ İLE GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ NİTELİKLERİ, VARSA
BUNLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER İLE BANKA’DA SAHİP OLDUKLARI
PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA:
Ünvanı
İsmi
Görevi
Öğrenim Durumu
Yönetim Kurulu Başkanı:
Mehmet Nazmi Erten
Başkan
Lisans
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Faisal H.M.H Al Ayyar
Eduardo Eguren Linsen
Faisal M.A. Al Radwan
Majed E.A.A. Al Ajeel
Adrian Alejandro Gostuski
Mehmet Alev Göçmez
Halis Murat Ece
Ali Murat Dinç
Başkan Vekili
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye ve Genel Müdür
Lisans
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Genel Müdür:
Ali Murat Dinç
Üye ve Genel Müdür
Yüksek Lisans
Genel Müdür
Yardımcıları: (*)
Denetim Komitesi :
Mutlu Akpara
Hüseyin Cem Öge
Ayşe İdil Kural
Cihan Vural
Soner Ersoy
Rasim Levent Ergin
Emine Pınar Kuriş
Suat Kerem Sözügüzel
Hasan Hüseyin Uyar
Operasyon, BT ve Özel Bankacılık
Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı
Operasyon
Fon Yönetimi ve Sermaye
Piyasaları
Kurumsal Bankacılık
Mali İşler
İç Sistemler
Bilgi Teknolojileri
İnsan Kaynakları
Perakende Bankacılık
Ticari Bankacılık
Krediler
Halis Murat Ece
Adrian Alejandro Gostuski
Faisal H.M.H Al Ayyar
Başkan
Üye
Üye
Robbert J. R. Voogt
Esra Aydın
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
(*) Kurumsal ve Ticari Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Nur Özkan 31 Mart 2014 itibarıyla görevinden
ayrılmıştır. Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Kerem Sözügüzel ve Krediler Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin
Uyar 01 Nisan 2014 tarihinde görevlerine başlamışlardır. Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Fatma Aliye Atalay 30 Nisan
2014 itibarıyla görevinden ayrılmıştır.
Yukarıda belirtilen kişilerin Banka'da sahip oldukları pay bulunmamaktadır.
3
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
GENEL BİLGİLER (Devamı)
IV.
BANKA’DA NİTELİKLİ PAYA SAHİP KİŞİ VE KURULUŞLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Ad Soyad/Ticari Ünvanı
Burgan Bank S.A.K.
Pay Tutarları
Pay Oranları
Ödenmiş Paylar
Ödenmemiş Paylar
565.772
%99,26
%99,26
%0,00
Banka’nın Ana Sözleşmesi gereğince 1.000.000 adet kurucu hissesi bulunmaktadır. Ana Sözleşme’ye
göre %5 oranında yasal yedeklerin ayrılması ve ödenmiş sermayenin %5’i oranındaki birinci
temettünün dağıtılmasından sonra dağıtılabilir tutarın %10’u kurucu hisse sahiplerine dağıtılır.
V.
BANKA’NIN HİZMET TÜRÜ VE FAALİYET ALANLARINI İÇEREN ÖZET BİLGİ:
Genel Müdürlüğü İstanbul’da yerleşik olan Banka 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla yurt içinde 60
(31 Aralık 2013: 60) şube ile kurumsal ve ticari bankacılık, perakende bankacılık ve hazine iş
alanlarında bankacılık hizmeti vermektedir. 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla Banka’nın personel sayısı
996 (31 Aralık 2013: 980) kişidir.
VI.
BANKA İLE BAĞLI ORTAKLIKLARI ARASINDA ÖZKAYNAKLARIN DERHAL
TRANSFER EDİLMESİNİN VEYA BORÇLARIN GERİ ÖDENMESİNİN ÖNÜNDE MEVCUT
VEYA MUHTEMEL, FİİLİ VEYA HUKUKİ ENGELLER:
Bulunmamaktadır.
4
İKİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Bilançolar
Nazım hesaplar tabloları
Gelir tabloları
Özkaynakta muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablolar
Özkaynak değişim tabloları
Nakit akış tabloları
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
I.
BİLANÇO
Dipnot
(Beşinci
Bölüm)
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z’A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER
Krediler
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR
XI.
(İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
11.1
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
11.2
Konsolide Edilmeyenler
11.2.1 Mali Ortaklıklar
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar
XII.
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
12.1
Finansal Kiralama Alacakları
12.2
Faaliyet Kiralaması Alacakları
12.3
Diğer
12.4
Kazanılmamış Gelirler (-)
XIII.
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
13.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
13.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
13.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
XIV.
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
XV.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
15.1
Şerefiye
15.2
Diğer
XVI.
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
XVII. VERGİ VARLIĞI
17.1
Cari Vergi Varlığı
17.2
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
XVIII. FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
18.1
Satış Amaçlı
18.2
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
XIX.
DİĞER AKTİFLER
I-a
I-b
I-c
I-d
I-e
I-e
I-f
I-g
I-h
I-i
I-j
I-k
I-l
I-m
I-n
I-o
AKTİF TOPLAMI
(31/03/2014)
TP
YP
Toplam
TP
(31/12/2013)
YP
Toplam
104.593
79.307
79.307
16.586
62.721
165
733.915
6.474
727.441
2.683.108
2.634.555
38.419
2.596.136
131.947
83.394
183.232
99.193
99.193
-
443.543
59.470
59.470
233
59.237
27.900
1.874.000
1.874.000
33.065
1.840.935
4.510
-
548.136
138.777
138.777
16.819
121.958
28.065
733.915
6.474
727.441
4.557.108
4.508.555
71.484
4.437.071
131.947
83.394
187.742
99.193
99.193
-
165.890
163.507
163.507
80.045
83.462
21.113
858.080
6.474
851.606
2.565.314
2.512.992
16.447
2.496.545
107.796
55.474
179.325
99.193
99.193
-
354.748
78.675
78.675
226
78.449
41.331
2.012.185
2.012.185
13.229
1.998.956
4.544
-
520.638
242.182
242.182
80.271
161.911
62.444
858.080
6.474
851.606
4.577.499
4.525.177
29.676
4.495.501
107.796
55.474
183.869
99.193
99.193
-
22.709
22.846
22.846
21.756
179
21.577
-
22.709
22.846
22.846
21.756
179
21.577
23.923
23.673
23.673
19.340
179
19.161
-
23.923
23.673
23.673
19.340
179
19.161
9.748
9.748
95.069
121.150
9.748
9.748
216.219
13.692
13.692
54.720
132.328
13.692
13.692
187.048
4.055.641
2.530.573
6.586.214
4.187.770
2.623.811
6.811.581
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
6
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
I.
BİLANÇO
Dipnot
(Beşinci
Bölüm)
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
14.1
Satış Amaçlı
14.2
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
XV.
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
XVI.
ÖZKAYNAKLAR
16.1
Ödenmiş Sermaye
16.2
Sermaye Yedekleri
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz
Hisse Senetleri
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran
Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri
16.3
Kâr Yedekleri
16.3.1 Yasal Yedekler
16.3.2 Statü Yedekleri
16.3.3 Olağanüstü Yedekler
16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
16.4
Kâr veya Zarar
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
16.4.2 Dönem Net Kâr/ Zararı
II-a
II-b
II-c
II-d
II-e
II-f
II-g
II-h
II-i
II-j
II-k
PASİF TOPLAMI
(31/03/2014)
TP
YP
Toplam
TP
2.129.465
12.400
2.117.065
78.291
1.149.440
19.729
7.649
447
453
6
43.060
16.187
26.873
-
3.706.028
43.285
3.662.743
100.313
1.206.363
393.681
576.393
570.000
(1.734)
(4.089)
3.992
-
324.282
-
324.282
576.393
570.000
(1.734)
(4.089)
3.992
-
586.515
570.000
(2.059)
(4.414)
3.992
-
320.478
-
320.478
586.515
570.000
(2.059)
(4.414)
3.992
-
-
-
-
-
-
-
(1.637)
18.574
11.423
7.151
(10.447)
(10.447)
-
(1.637)
18.574
11.423
7.151
(10.447)
(10.447)
(1.637)
59.569
11.423
48.146
(40.995)
(40.995)
-
(1.637)
59.569
11.423
48.146
(40.995)
(40.995)
2.833.851
3.752.363
6.586.214
2.957.300 3.854.281
6.811.581
3.001
390.680
43.416
118.250
447
453
6
105.547
49.837
18.002
37.708
11.494
11.494
-
1.376.889 2.051.806
13.613
16.573
1.363.276 2.035.233
18.063
109.162
59.636 1.288.355
736.800
736.800
43.909
22.037
65.113
3.655
659
671
12
58.182
58.129
32.180
15.942
15.979
10.023
42.187
12.193
12.193
-
Toplam
1.576.563
30.885
1.545.678
22.022
56.923
393.681
3.001
390.680
23.687
110.601
62.487
33.650
18.002
10.835
11.494
11.494
-
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
7
(31/12/2013)
YP
3.428.695
30.186
3.398.509
127.225
1.347.991
736.800
736.800
65.946
68.768
659
671
12
116.311
48.122
15.979
52.210
12.193
12.193
-
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
II.
NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(31/03/2014)
Dipnot
(Beşinci
Bölüm)
A
I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
1.9
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
GARANTİ ve KEFALETLER
Teminat Mektupları
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
Diğer Teminat Mektupları
Banka Kredileri
İthalat Kabul Kredileri
Diğer Banka Kabulleri
Akreditifler
Belgeli Akreditifler
Diğer Akreditifler
Garanti Verilen Prefinansmanlar
Cirolar
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
Diğer Cirolar
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Diğer Garantilerimizden
Diğer Kefaletlerimizden
TAAHHÜTLER
Cayılamaz Taahhütler
Vadeli, Aktif Değer Alım Satım Taahhütleri
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
İştir. Ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2
2.2.1
2.2.2
III.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.6
B.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
V.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
VI.
Cayılabilir Taahhütler
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
Para ve Faiz Swap İşlemleri
Swap Para Alım İşlemleri
Swap Para Satım İşlemleri
Swap Faiz Alım İşlemleri
Swap Faiz Satım İşlemleri
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
Para Alım Opsiyonları
Para Satım Opsiyonları
Faiz Alım Opsiyonları
Faiz Satım Opsiyonları
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
Futures Para İşlemleri
Futures Para Alım İşlemleri
Futures Para Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım İşlemleri
Futures Faiz Satım İşlemleri
Diğer
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
EMANET KIYMETLER
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
Emanete Alınan Menkul Değerler
Tahsile Alınan Çekler
Tahsile Alınan Ticari Senetler
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
Diğer Emanet Kıymetler
Emanet Kıymet Alanlar
REHİNLİ KIYMETLER
Menkul Kıymetler
Teminat Senetleri
Emtia
Varant
Gayrimenkul
Diğer Rehinli Kıymetler
Rehinli Kıymet Alanlar
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
III-a-2-3
III-a-1
(31/12/2013)
TP
3.996.324
560.107
559.471
9.481
549.990
208
208
428
670.463
670.463
192.149
131.326
302.676
18
44.115
179
YP
9.501.032
659.681
283.853
20.516
263.337
107.458
107.458
211.852
211.852
296
56.222
665.165
665.165
665.165
-
2.765.754
2.765.754
352.378
129.291
223.087
482.842
469.592
6.625
6.625
1.930.534
1.001.934
928.600
14.838.789
1.683.250
371.936
1.215.942
91.298
4.074
13.151.989
13.985
10.611.461
209.306
2.034.550
282.687
3.550
18.835.113
8.176.186
8.176.186
815.507
461.520
353.987
4.094.798
1.437.408
973.128
842.131
842.131
3.265.881
1.588.045
1.656.958
10.439
10.439
9.507.509
246.734
4.622
192.717
20.241
29.154
9.260.775
7.254.986
108.873
1.549.411
347.505
19.008.541
-
Toplam
13.497.356
1.219.788
843.324
29.997
813.327
107.666
107.666
211.852
211.852
724
56.222
1.335.628
1.335.628
857.314
131.326
302.676
18
44.115
179
TP
4.173.600
574.140
573.287
10.202
563.085
425
425
428
433.658
433.658
6.429
106.629
278.991
18
41.413
178
YP
8.916.392
612.481
197.876
20.787
177.089
89.087
89.087
257.308
257.308
324
67.886
16.229
16.229
16.229
-
Toplam
13.089.992
1.186.621
771.163
30.989
740.174
89.512
89.512
257.308
257.308
752
67.886
449.887
449.887
22.658
106.629
278.991
18
41.413
178
10.941.940
-
3.165.802
3.165.802
324.928
27.832
297.096
419.893
108.245
294.424
8.612
8.612
2.420.981
1.210.495
1.210.486
13.742.130
1.664.341
426.376
1.143.680
90.045
4.240
12.077.789
1.043
9.720.771
176.920
1.926.747
252.308
17.915.730
8.287.682
8.287.682
1.057.623
671.916
385.707
3.137.611
894.103
702.736
770.386
770.386
4.092.448
2.030.983
2.030.983
15.241
15.241
9.354.705
247.481
4.629
182.901
23.340
36.611
9.107.224
7.201.557
104.413
1.573.925
227.329
18.271.097
11.453.484
11.453.484
1.382.551
699.748
682.803
3.557.504
1.002.348
997.160
778.998
778.998
6.513.429
3.241.478
3.241.469
15.241
15.241
23.096.835
1.911.822
431.005
1.326.581
113.385
40.851
21.185.013
1.043
16.922.328
281.333
3.500.672
479.637
36.186.827
10.941.940
1.167.885
590.811
577.074
4.577.640
1.437.408
1.442.720
848.756
848.756
5.196.415
2.589.979
2.585.558
10.439
10.439
24.346.298
1.929.984
376.558
1.408.659
111.539
33.228
22.412.764
13.985
17.866.447
318.179
3.583.961
630.192
3.550
37.843.654
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
8
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 VE 31 MART 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE İLİŞKİN
KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
III.
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
GELİR TABLOLARI
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ (-)
Mevduata Verilen Faizler (-)
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (-)
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (-)
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (-)
Diğer Faiz Giderleri (-)
NET FAİZ GELİRİ / GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
Gayri Nakdi Kredilere Verilen (-)
Diğer (-)
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN
FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (-)
Cari Vergi Karşılığı (-)
Ertelenmiş Vergi Karşılığı (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV-XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak. Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak. Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (-)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX-XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Hisse Başına Kâr / Zarar (1.000 nominal için tam TL olarak)
Dipnot
(Beşinci
Bölüm)
IV-a
IV-b
IV-k
IV-k
IV-c
IV-d
IV-e
IV-f
IV-g
IV-h
IV-j
01/01/201431/03/2014
136.140
107.207
52
9
21.131
2.097
19.034
7.741
93.383
46.803
11.871
17.314
17.395
42.757
3.424
4.936
2.611
2.325
1.512
8
1.504
3.373
225
2.778
370
2.647
52.201
17.538
47.608
(12.945)
(12.945)
2.498
2.498
(10.447)
(10.447)
(0,183)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
9
01/01/201331/03/2013
93.726
79.040
88
856
8.761
1.017
7.744
4.981
52.166
45.138
1.807
976
4.245
41.560
3.865
4.943
2.978
1.965
1.078
2
1.076
5.440
(99)
5.856
(317)
1.050
51.915
14.169
45.023
(7.277)
(7.277)
1.111
1.111
(6.166)
(6.166)
(0,108)
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 VE 31 MART 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE
İLİŞKİN KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN
GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
IV.
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL
VARLIKLARDAN EKLENEN
II.
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
III.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
IV.
31/03/2014
31/03/2013
407
-
909
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(82)
(181)
VIII.
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN
KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN
DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER
UNSURLARI
IX.
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
X.
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
XI.
DÖNEM KÂRI/ZARARI
11.1
11.3
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir
Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda
Gösterilen Kısım
-
-
11.4
Diğer
(10.069)
(5.816)
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X+XI)
(10.122)
(5.438)
V.
VI.
VII.
11.2
10
325
728
(10.447)
(6.166)
(378)
(350)
-
-
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN
KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
V.
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
ÖNCEKİ DÖNEM
31/03/2013
Dipnot
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş
Sermaye
Hisse
Enflasyon
Senedi
Düzeltme
İhraç
Farkı Primleri
570.000
-
-
-
11.423
-
47.657
-
(1.240)
-
10.185
3.717
-
-
-
641.742
-
Hisse
Senedi
İptal
Karları
Yasal
Yedek
Statü Olağanüstü
Diğer
Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler(*)
Dönem
Net
Karı/
(Zararı)
Geçmiş
Dönem
Karı/
(Zararı)
Menkul
Değer
Değerleme
Farkı
Maddi ve
Maddi
Olmayan Ortaklıklardan
Duran Bedelsiz Hisse
Varlık YDF
Senetleri
Satış
A./Durdurulan
Riskten
F.İlişkin
Korunma
Dur.V.Bir.
Fonları
Değ.F.
Toplam
Özkaynak
I.
Dönem Başı Bakiyesi
II.
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
2.1
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi(*)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
III.
Yeni Bakiye (I+II)
570.000
-
-
-
11.423
-
47.657
-
(1.240)
-
10.185
3.717
-
-
-
641.742
-
Dönem İçindeki Değişimler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
II.
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
III.
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
728
-
-
-
-
728
IV.
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.2
V.
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VI.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VII.
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VIII.
Kur Farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IX.
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X.
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XI.
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XII.
Sermaye Artırımı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.1
Nakden
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2
İç Kaynaklardan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XIII.
Hisse Senedi İhraç Primi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XIV.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XV.
Hisse Senedi İptal Kârları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XVI.
Diğer(*)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XVII.
Dönem Net Kârı veya Zararı
-
-
-
-
-
(6.166)
XVIII. Kâr Dağıtımı
(6.166)
-
-
-
-
-
-
(1.240)
-
1.240
-
-
-
-
-
-
-
18.1
Dağıtılan Temettü
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18.2
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-
-
-
-
-
-
(1.240)
-
1.240
-
-
-
-
-
-
-
18.3
Diğer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
570.000
-
-
-
11.423
-
46.417
-
(6.166)
-
10.913
3.717
-
-
-
636.304
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
11
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN
KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
V.
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (Devamı)
CARİ DÖNEM
31/03/2014
I.
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Ödenmiş
Dipnot Sermaye
570.000
Ödenmiş
Sermaye
Hisse
Enflasyon
Senedi
Düzeltme
İhraç
Farkı Primleri
-
-
Hisse
Senedi
İptal
Karları
-
Yasal
Dönem Net
Yedek
Statü Olağanüstü
Diğer
Karı/
Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler
(Zararı)
11.423
-
48.146
(1.637)
Geçmiş
Dönem
Karı/
(Zararı)
(40.995)
-
Menkul
Değer
Değerleme
Farkı
(4.414)
Maddi ve
Satış
Maddi
A./Durdurulan
Olmayan Ortaklıklardan
Riskten
F.İlişkin
Duran Bedelsiz Hisse Korunma
Dur.V.Bir.
Varlık YDF
Senetleri
Fonları
Değ.F.
3.992
-
-
-
Toplam
Özkaynak
586.515
Dönem İçindeki Değişimler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
II.
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
III.
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IV.
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.2
V.
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VI.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VII.
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.( İş Ort.) Bedelsiz HS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VIII.
Kur Farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IX.
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X.
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XI.
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XII.
Sermaye Artırımı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.1
Nakden
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2
İç Kaynaklardan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XIII.
Hisse Senedi İhraç Primi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XIV.
Hisse Senedi İptal Kârları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XV.
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XVI.
Diğer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XVII.
Dönem Net Kârı veya Zararı
-
-
-
-
-
-
-
-
(10.447)
-
-
-
-
-
-
-
40.995
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XVIII. Kâr Dağıtımı
-
-
-
-
-
-
18.1
Dağıtılan Temettü
-
-
-
-
-
-
18.2
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-
-
-
-
-
-
18.3
Diğer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
570.000
-
-
-
11.423
-
(40.995)
325
-
-
(40.995)
7.151
-
(1.637)
40.995
(10.447)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
12
-
(4.089)
3.992
-
-
-
325
(10.447)
576.393
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 VE 31 MART 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN
DÖNEMLERE İLİŞKİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
VI.
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(31/03/2014)
(31/03/2013)
52.546
6.425
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
156.805
(87.213)
3.424
6.725
(25.462)
(179)
(1.554)
92.173
(49.319)
3.865
4.977
(21.642)
(23.629)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
(276.067)
(116.666)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardaki Net (Artış) / Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Net Artış / (Azalış)
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) / Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) / Azalış
Diğer Aktiflerdeki Net (Artış) / Azalış
Bankaların Mevduatlarındaki Net (Artış) / Azalış
Diğer Mevduatlardaki Net Artış / (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış / (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış / (Azalış)
Diğer Borçlardaki Net Artış / (Azalış)
63.155
(96.599)
(32.621)
(25.851)
61.525
210.525
(138.711)
(317.490)
190
2.181
(76.510)
37.865
(374.304)
370.564
(76.652)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(223.521)
(110.241)
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
119.767
(99.548)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
İtfa Olan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
(434)
1.831
(128.066)
246.436
-
(2.975)
371
(96.944)
-
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-
-
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
-
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
274
122
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış / (Azalış) (I+II+III+IV)
(103.480)
(209.667)
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
309.435
584.502
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
205.955
374.835
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
13
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHASEBE POLİTİKALARI
I.
SUNUM ESASLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Banka, yasal kayıtlarını, finansal tablolarını ve finansal tablolarına dayanak oluşturan dokümanlarını
Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğe, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe
konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlara (tümü “Türkiye Muhasebe Standartları” ya da “TMS”),
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin
yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(“BDDK”) tarafından yapılan açıklamalar, Türk Ticaret Mevzuatı ve Vergi Mevzuatına uygun olarak
hazırlamaktadır.
Düzenlenen kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların
açıklama ve dipnotları 28 Haziran 2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca
Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ” ile bu
tebliğe ek ve değişiklikler getiren tebliğler çerçevesinde hazırlanmıştır.
Konsolide olmayan finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve
yükümlüklülerin dışında, 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmak suretiyle,
maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır.
Finansal tabloların TMS’ye göre hazırlanmasında Banka yönetiminin bilançodaki varlık ve yükümlülükler
ile bilanço tarihi itibarıyla şarta bağlı hususlar hakkında varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir.
Söz konusu varsayımlar ve tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta
ve bu düzeltmelerin etkisi gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Finansal tabloların kesinleşme tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş olan TMS ve TFRS
değişikliklerinin, TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hariç tutulmak üzere, Banka’nın muhasebe
politikaları, finansal durumu ve performansı üzerinde önemli etkisi olmayacaktır. Banka, TFRS 9 Finansal
Araçlar standardının etkisini değerlendirmektedir.
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları TMS
kapsamında yer alan esaslara göre belirlenmiş ve uygulanmış olup, 31 Aralık 2013’de sona eren yıla
ilişkin olarak hazırlanan yıllık finansal tablolarda uygulanan muhasebe politikaları ile tutarlıdır. 1 Ocak
2014’den geçerli olmak üzere yürürlüğe giren TMS/TFRS değişikliklerinin Banka’nın muhasebe
politikaları, finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır. Söz konusu
muhasebe politikaları ve değerleme esasları aşağıda yer alan II ila XXVIII no’lu dipnotlarda
açıklanmaktadır.
14
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
II.
FİNANSAL ARAÇLARIN KULLANIM STRATEJİSİ VE YABANCI PARA CİNSİNDEN
İŞLEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Banka’nın finansal araçların kullanılmasına ilişkin genel stratejisi varlıkların getirileri ve risk düzeyleri
arasında optimal bir dengenin sağlanmasına yöneliktir. Banka’nın en önemli fonlama kaynağı mevduat
olup, mevduat dışı kalemlerde özellikle yurtdışı borçlanma vasıtasıyla daha uzun vadeli kaynak
sağlanabilmektedir. Mevduat ve diğer kaynaklardan sağlanan fonlar, yüksek getirili kaliteli finansal
aktiflerde değerlendirilirken, faiz, likidite ve döviz kuru risklerini belirli sınırlar dahilinde tutacak bir aktifpasif yönetimi stratejisi izlenmektedir. Bilanço ve bilanço dışı varlık ve yükümlülüklerde taşınan kur, faiz
ve likidite riskleri Banka tarafından benimsenen çeşitli risk limitleri ve yasal limitler çerçevesinde
yönetilmektedir. Türev enstrümanlar yoğunlukla likidite ihtiyaçları, döviz kuru ve faiz riskinden
korunmak amacıyla kullanılmaktadır. Banka’nın yabancı para cinsinden faaliyetleri neticesinde oluşan
pozisyonlar minimum seviyede tutulmakta, maruz kalınan döviz kuru riski Yönetim Kurulu’nun
Bankacılık Kanunu çerçevesinde belirlediği limitler dahilinde takip edilmektedir.
Yabancı para cinsinden parasal aktif ve pasif hesaplar bilanço tarihindeki Banka gişe döviz alış kurları ile
değerlenmekte ve parasal olan kalemlerin değerlenmesinden kaynaklanan kur farkları gelir tablosunda
“Kambiyo işlemleri kâr/zararı” olarak muhasebeleştirilmektedir.
III.
İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLARA
İLİŞKİN BİLGİLERİN SUNUMU:
Türk parası cinsinden iştirakler ve bağlı ortaklıklar, “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolara İlişkin
Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 27”) uyarınca maliyet değeriyle muhasebeleştirilmekte ve değer
kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra, konsolide olmayan finansal tablolara yansıtılmaktadır.
Banka, 31 Mart 2014 itibarıyla, bağlı ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin değerinde
meydana geldiğini değerlendirdiği değer düşüklüğü üzerine, 54.117 TL (31 Aralık 2013 – 54.117 TL)
bağlı ortaklık değer düşüş karşılığı ayırmıştır.
Banka’nın 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla birlikte kontrol edilen ortaklığı
bulunmamaktadır.
15
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
IV.
VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİ İLE TÜREV ÜRÜNLERE İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR:
Türev işlemlerin ilk olarak kayda alınmalarında gerçeğe uygun değerleri kullanılmakta ve kayda
alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir. Oluşan kar ya da zararın
muhasebeleştirme yöntemi, ilgili türev işlemin riskten korunma amaçlı olmasına, böyle ise, riskten
korunan kalemin içeriğine göre değişmektedir.
Riskten korunma amaçlı işlemlerde, Banka işlem tarihinde, riskten korunma aracı ile riskten korunan
kalem arasındaki ilişkiyi, Banka’nın risk yönetim amaçları ve riskten korunma işlemleri ile ilgili
stratejileri ile birlikte dökümante etmektedir. Ayrıca Banka, riskten korunma amaçlı kullanılan türev
işlemlerin, riskten korunan kalemin gerçeğe uygun değerindeki değişiklikleri etkin ölçüde
dengeleyebildiğinin değerlendirmesini düzenli olarak dökümante etmektedir.
Gerçeğe uygun değere yönelik riskten korunma olarak belirlenen türev işlemlerin gerçeğe uygun değer
değişiklikleri riskten korunan varlık veya yükümlülüğün gerçeğe uygun değerindeki değişiklikleri ile
birlikte gelir tablosuna kaydedilir. Riskten korunmanın, riskten korunma muhasebesi şartlarını artık yerine
getirmediği durumlarda, etkin faiz oranı yöntemi kullanılan riskten korunan kalemin taşınan değerine
yapılan düzeltmeler vadeye kalan süre içerisinde iskonto edilerek gelir tablosuna yansıtılır.
Diğer taraftan bazı türev işlemler, ekonomik olarak Banka için risklere karşı etkin bir koruma sağlamakla
birlikte, muhasebesel olarak “TMS 39 - Finansal araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçümleme” kapsamında
“Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal araçlar” olarak muhasebeleştirilmektedir.
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal araçlar gerçeğe uygun değeriyle ölçülüp gelir
tablosuyla ilişkilendirilerek muhasebeleştirilir. Gerçeğe uygun değerin pozitif olması durumunda
“Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar” ana hesap kalemi altında “Alım satım
amaçlı türev finansal araçlar” içerisinde; negatif olması durumunda ise “Alım satım amaçlı türev finansal
borçlar” içerisinde gösterilmektedir. Yapılan değerleme sonucu gerçeğe uygun değerde meydana gelen
farklar gelir tablosunda “Ticari Kâr/Zarar” hesabına yansıtılmaktadır.
Türev araçların gerçeğe uygun değeri piyasada oluşan rayiç değerleri dikkate alınarak veya indirgenmiş
nakit akımı modelinin kullanılması suretiyle hesaplanmaktadır.
Türev işlemlerden doğan yükümlülük ve alacaklar sözleşme tutarları üzerinden nazım hesaplara
kaydedilmektedir.
Saklı türev ürünler, ilgili saklı türev ürünün ekonomik özellikleri ve risklerinin esas sözleşmenin
ekonomik özellikleri ve riskleri ile yakından ilgili olmaması; saklı türev ürünle aynı sözleşme koşullarına
haiz farklı bir aracın türev ürün tanımını karşılamakta olması ve karma finansal aracın, gerçeğe uygun
değerindeki değişiklikler kâr veya zararda muhasebeleştirilen bir biçimde gerçeğe uygun değerden
ölçülmemesi durumunda esas sözleşmeden ayrıştırılmakta ve TMS 39’a göre türev ürün olarak
muhasebeleştirilmektedir. Esas sözleşme ile söz konusu saklı türev ürününün yakından ilişkili olması
halinde ise saklı türev ürün esas sözleşmeden ayrıştırılmadan esas sözleşmenin dayandığı standarda göre
muhasebeleştirilmektedir.
16
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
V.
FAİZ GELİR VE GİDERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Faiz gelir ve giderleri etkin faiz oranı yöntemi uygulanarak dönemsel olarak kaydedilir.
Banka, ilgili mevzuat çerçevesinde donuk alacaklarla ilgili faiz gelirleri ve varsa, tahsili şüpheli görülen
diğer faiz gelirleriyle ilgili reeskont uygulamasını mevcut birikmiş faizleri de iptal ederek durdurmakta ve
tahsilat gerçekleşene kadar bu kredi ile ilgili gelir kaydetmemektedir.
VI.
ÜCRET VE KOMİSYON GELİR VE GİDERLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Tahsil edildikleri dönemde gelir kaydedilen bazı bankacılık işlemleriyle ilgili ücret gelirleri haricindeki
ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Diğer kredi
kurum ve kuruluşlarına ödenen veya alınan kredi ücret ve komisyon giderleri / gelirleri işlem maliyeti
olarak dikkate alınmakta ve etkin faiz yöntemine göre muhasebeleştirilmektedir. Sözleşmeler yoluyla
sağlanan ya da üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi için varlık alımı veya satımı gibi işlemlere ilişkin
hizmetler yoluyla sağlanan gelirler tahsil edildiği tarihlerde gelir olarak kaydedilmektedir.
VII.
FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Banka, finansal varlıklarını “Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar”,
“Satılmaya hazır finansal varlıklar”, “Krediler ve alacaklar” veya “Vadeye kadar elde tutulacaklar” olarak
sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir. Söz konusu finansal varlıkların alım ve satım işlemleri
“İşlem tarihi”ne göre kayıtlara alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır. Finansal varlıkların
sınıflandırılması ilgili varlıkların Banka yönetimi tarafından satın alma amaçları dikkate alınarak, elde
edildikleri tarihlerde kararlaştırılmaktadır.
a.
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar:
Banka’da, “Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar” olarak sınıflandırılan
finansal varlıklar, alım satım amaçlı finansal varlıklar olup piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve
benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kâr sağlama amacıyla elde edilen, veya elde edilme
nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kâr sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan finansal
varlıklardır.
Alım satım amaçlı finansal varlıklar ilk olarak kayda alınmalarında gerçeğe uygun değerleri
kullanılmakta ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile
değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değere esas teşkil eden fiyat oluşumlarının aktif piyasa koşulları
içerisinde gerçekleşmemesi durumunda gerçeğe uygun değerin güvenilir bir şekilde belirlenmediği
kabul edilmekte ve etkin faiz yöntemine göre hesaplanan “İskonto edilmiş değer” gerçeğe uygun
değer olarak dikkate alınmaktadır. Yapılan değerleme sonucu oluşan kazanç ve kayıplar kar/zarar
hesaplarına dahil edilmektedir. Alım satım amaçlı finansal varlıklardan kazanılan faizler faiz gelirleri
içerisinde ve elde edilen kâr payları temettü gelirleri içerisinde gösterilmektedir.
Türev finansal araçlar da riskten korunma aracı olarak tanımlanmadığı sürece alım satım amaçlı
finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Bu bölümün IV. no’lu dipnotunda türev finansal
araçların muhasebeleştirilmesine ilişkin esaslar açıklanmıştır.
17
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
b.
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar:
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve
fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların
sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve kredi ve alacaklar
dışında kalan, ilk muhasebeleştirme sırasında alım satım olarak sınıflandırılmayan, kayıtlarda
satılmaya hazır olarak gösterilmeyen ve türev olmayan finansal varlıklardır. Söz konusu varlıklar, ilk
olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmaktadır. Bu değer, gerçeğe uygun değer olarak kabul
edilir. Edinilen vadeye kadar elde tutulacak varlıkların gerçeğe uygun değeri, bunların edinilmesine
esas işlem fiyatı veya benzeri finansal araçların piyasa fiyatları esas alınarak belirlenir. Vadeye kadar
elde tutulacak finansal varlıklar, kayda alınmayı müteakiben etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak
“İskonto edilmiş bedeli” ile değerlenmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak varlıklarla hilgili faiz
gelirleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Banka’nın önceden vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar arasında sınıflandırdığı ancak
sınıflandırma esaslarına uyulmadığından iki yıl boyunca bu sınıflandırmaya tabi tutulamayacak
finansal varlıkları bulunmamaktadır.
c.
Krediler ve alacaklar:
Krediler ve alacaklar, borçluya para, mal veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır.
Söz konusu krediler ve alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda
alınmayı müteakiben etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleri ile
değerlenmektedir. Bunların teminatı olarak alınan varlıklarla ilgili olarak ödenen harçlar ve benzeri
diğer masraflar işlem maliyetinin bir parçası olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplarına
yansıtılmaktadır.
Banka, yönetimin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda kredi ve alacakları için
1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer
Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik”i de dikkate alarak özel ve genel karşılık ayırmaktadır. Banka tahminlerini
belirlerken kredi risk politikaları ve ihtiyatlılık prensibi doğrultusunda, mevcut kredi portföyünün
genel yapısı, müşterilerin mali bünyeleri, mali olmayan verileri ve ekonomik konjonktürü dikkate
almaktadır.
Ayrılan karşılıklar o yılın gelirinden düşülmektedir. Daha önce karşılık ayrılan alacaklar tahsil
edildiğinde ayrılan özel karşılık hesabından düşülerek “Kredi ve diğer alacaklar değer düşüş
karşılığı” hesabına gelir olarak yansıtılmakta ve yıl içerisinde ayrılan karşılıklar ile netleştirilerek
gösterilmektedir. Tahsili mümkün olmayan alacaklar bütün yasal işlemler tamamlandıktan sonra
kayıtlardan silinmektedir.
18
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
d.Satılmaya hazır finansal varlıklar:
Satılmaya hazır finansal varlıklar “Krediler ve alacaklar” ile “Vadeye kadar elde tutulacaklar” ve
“Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan” dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar içerisinde yer alan devlet borçlanma senetleri, kayda alınmalarını
izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerle değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değere esas teşkil eden
fiyat oluşumlarının aktif piyasa koşulları içerisinde gerçekleşmemesi durumunda gerçeğe uygun
değerin güvenilir bir şekilde belirlenmediği kabul edilmekte ve etkin faiz yöntemine göre hesaplanan
iskonto edilmiş değer gerçeğe uygun değer olarak dikkate alınmaktadır. Satılmaya hazır finansal
varlıklar olarak sınıflanan sermayede payı temsil eden menkul değerler teşkilatlanmış piyasalarda
işlem görmesi ve/veya gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde belirlenebilmesi durumunda
gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilmiş; teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmemesi ve
gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde belirlenememesi durumunda, değer kaybı ile ilgili karşılık
düşüldükten sonra maliyet bedelleri ile finansal tablolara yansıtılmıştır.
Satılmaya hazır menkul değerlerin gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan
“Gerçekleşmemiş kâr ve zararlar” ilgili finansal varlığa karşılık gelen değerin tahsili, varlığın
satılması, elden çıkarılması veya zafiyete uğraması durumlarından birinin gerçekleşmesine kadar
dönemin gelir tablosuna yansıtılmamakta ve özkaynaklar içindeki “Menkul değerler değerleme
farkları” hesabında izlenmektedir. Söz konusu finansal varlıkların tahsil edildiğinde veya elden
çıkarıldığında özkaynak içinde yansıtılan birikmiş gerçeğe uygun değer farkları gelir tablosuna
yansıtılmaktadır. Enflasyona endeksli devlet iç borçlanma senetlerinin etkin faiz yöntemine göre
iskonto edilmiş değeri hesaplanırken her ay açıklanan TCMB beklenti anketindeki TÜFE endeks
değerleri baz alınarak vade boyunca oluşacak nakit akımları kullanılmaktadır.
VIII.
FİNANSAL VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Finansal varlıkların gelecekte beklenen nakit akışlarının etkin faiz oranı yöntemi ile iskonto edilmek
suretiyle hesaplanan tahmini tahsil edilebilir tutarının veya varsa gerçeğe uygun değerine göre
muhasebeleştirilen tutarının defter değerinden düşük olması durumunda söz konusu finansal varlığın
zafiyete uğradığı kabul edilir. Finansal varlıkların zafiyete uğraması sonucu oluşan değer düşüklüğü için
karşılık ayrılır ve ayrılan karşılık gider hesapları ile ilişkilendirilir.
Bu bölümün VII. no’lu dipnotunda kredi ve alacaklar için ayrılan karşılıkların muhasebeleştirilmesine
ilişkin esaslar açıklanmıştır.
IX.
FİNANSAL ARAÇLARIN NETLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Finansal varlıklar ve borçlar, Banka’nın netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip
olması ve ilgili finansal aktif ve pasifi net tutarları üzerinden tahsil etme/ödeme niyetinde olması veya
ilgili finansal varlığı ve borcu eşzamanlı olarak sonuçlandırma hakkına sahip olması durumlarında
bilançoda net tutarları üzerinden gösterilir.
19
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
X.
SATIŞ VE GERİ ALIŞ ANLAŞMALARI VE MENKUL DEĞERLERİN ÖDÜNÇ VERİLMESİ
İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Tekrar geri alımlarını öngören anlaşmalar çerçevesinde satılmış olan menkul kıymetler (“Repo”) Banka
portföyünde tutuluş amaçlarına göre “Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan”,“Satılmaya hazır”
veya “Vadeye kadar elde tutulacak” portföylerde sınıflandırılmakta ve ait olduğu portföyün esaslarına
göre değerlemeye tabi tutulmaktadır. Repo sözleşmesi karşılığı elde edilen fonlar pasifte “Repo
işlemlerinden sağlanan fonlar” hesabında muhasebeleştirilmekte ve ilgili repo anlaşmaları ile belirlenen
satım ve geri alım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için etkin faiz oranı yöntemine göre
gider reeskontu hesaplanmaktadır.
Geri satım taahhüdü ile alınmış menkul kıymet (“Ters repo”) işlemleri bilançoda “Ters repo işlemlerinden
alacaklar” kalemi altında muhasebeleştirilmektedir. Ters repo anlaşmaları ile belirlenen alım ve geri satım
fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için “Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi”ne göre faiz
gelir reeskontu hesaplanmaktadır. Banka’nın herhangi bir şekilde ödünce konu edilmiş menkul değeri
bulunmamaktadır.
XI.
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN
VARLIKLAR İLE BU VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR:
Satış amaçlı duran varlıklar, donuk alacaklardan dolayı edinilen elden çıkarılacak maddi duran
varlıklardan oluşmakta olup, finansal tablolarda 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve
Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun
olarak muhasebeleştirilmektedir.
Banka’nın durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır.
XII.
ŞEREFİYE VE
AÇIKLAMALAR:
a.
DİĞER
MADDİ
OLMAYAN
DURAN
VARLIKLARA
İLİŞKİN
Şerefiye:
Banka’nın 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla şerefiyesi bulunmamaktadır.
b.
Diğer maddi olmayan duran varlıklar:
Diğer maddi olmayan duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale
getirilebilmesi için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli
üzerinden yapılmıştır. Maddi olmayan duran varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet
bedelinden birikmiş amortismanların ve varsa birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan
tutarları üzerinden değerlenmiştir.
Maddi olmayan duran varlıklar tahmini faydalı ömürleri boyunca doğrusal amortisman yöntemi
kullanılarak itfa edilmektedir. Varlığın faydalı ömrünün tespiti, varlığın beklenen kullanım süresi,
teknik, teknolojik veya diğer türdeki eskime ve varlıktan beklenen ekonomik faydayı elde etmek için
gerekli olan bakım masrafları gibi hususların değerlendirilmesi suretiyle yapılmıştır ve 3 ila
15 yıl arasında değişmektedir.
20
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
XIII.
MADDİ DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Maddi duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi için
gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli üzerinden yapılmıştır. Maddi
duran varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet bedelinden birikmiş amortismanların ve varsa
birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan tutarları üzerinden değerlenmiştir.
Banka, maddi duran varlıkları içinde yer alan gayrimenkullerin değerlemesinde; (TMS 16) Maddi Duran
Varlıklara İlişkin Standart kapsamında “yeniden değerleme metodu”nu benimsemiştir. Bağımsız bir
ekspertiz şirketi tarafından yapılan ekspertiz değerleri finansal tablolara yansıtılmıştır.
Amortisman, maddi duran varlıkların maliyetleri üzerinden tahmin edilen faydalı ömürler esas alınarak
doğrusal yöntem kullanılarak ayrılmaktadır. Kullanılan oranlar aşağıdaki gibidir:
Binalar
Menkuller, Finansal Kiralama Yoluyla Edinilen Menkuller
%2
%5-50
Bilanço tarihi itibarıyla aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varlıklara ilişkin olarak, bir
tam yıl için öngörülen amortisman tutarının, varlığın aktifte kalış süresiyle orantılanması suretiyle bulunan
tutar kadar amortisman ayrılmıştır.
Maliyet bedelinin ilgili maddi duran varlığın “Net gerçekleşebilir değeri”nin üzerinde olması durumunda
söz konusu varlığın değeri “Net gerçekleşebilir değeri”ne indirilir ve ayrılan değer düşüklüğü karşılığı
gider hesapları ile ilişkilendirilir.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar satış hasılatından ilgili maddi
duran varlığın net defter değerinin düşülmesi suretiyle tespit edilmektedir.
Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak
muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde
edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine eklenmektedir.
Yatırım harcamaları, varlığın faydalı ömrünü uzatan, varlığın hizmet kapasitesini artıran, üretilen mal veya
hizmetin kalitesini artıran veya maliyetini azaltan giderler gibi maliyet unsurlarından oluşmaktadır.
XIV.
KİRALAMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Banka, finansal kiralama yoluyla elde ettiği sabit kıymetlerini “Gerçeğe uygun değeri ile kira
ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı’nı esas almak suretiyle kaydetmektedir. Maddi duran
varlıkları içinde yer alan gayrimenkullerin değerlemesinde (TMS 16) Maddi Duran Varlıklara İlişkin
Standart kapsamında “yeniden değerleme metodu”nu benimsemiştir.
Finansal kiralama yoluyla edinilen sabit kıymetler maddi duran varlıklar içinde sınıflandırılmakta ve bu
sabit kıymetler faydalı ömürleri esas alınmak suretiyle amortismana tabi tutulmaktadır. Finansal kiralama
yoluyla edinilen sabit kıymetlerin değerinde bir azalma tespit edildiğinde “Değer düşüklüğü karşılığı”
ayrılmaktadır. Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borçlar pasifte “Finansal kiralama
borçları” hesabında gösterilmektedir. Finansal kiralama ile ilgili faiz ve kur farkı giderleri gelir tablosuna
yansıtılmaktadır. Banka “Kiralayan” olma sıfatıyla finansal kiralama işlemleri gerçekleştirmemektedir.
Faaliyet kiralaması ile ilgili işlemler ilgili sözleşme hükümleri doğrultusunda ve tahakkuk esasına göre
muhasebeleştirilmektedir.
21
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
XV.
KARŞILIKLAR VE KOŞULLU YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Kredi ve diğer alacaklar için ayrılan özel ve genel karşılıklar dışındaki karşılıklar ve koşullu
yükümlülükler “Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı”na
(“TMS 37”) uygun olarak muhasebeleştirilmektedir.
Karşılıklar bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir
yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların
çıkışının muhtemel olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği
durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Geçmiş dönemlerdeki olayların bir sonucu olarak ortaya çıkan
yükümlülükler için “Dönemsellik ilkesi” uyarınca bu yükümlülüklerin ortaya çıktığı dönemde karşılık
ayrılmaktadır. Tutarın yeterince güvenilir olarak ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için
Banka’dan kaynak çıkma ihtimalinin bulunmadığı durumlarda söz konusu yükümlülük “Koşullu” olarak
kabul edilmekte ve dipnotlarda açıklanmaktadır.
XVI.
KOŞULLU VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Koşullu varlıklar, genellikle, ekonomik yararların işletmeye girişi olasılığını doğuran, planlanmamış veya
diğer beklenmeyen olaylardan oluşmaktadır. Koşullu varlıkların finansal tablolarda gösterilmeleri, hiçbir
zaman elde edilemeyecek bir gelirin muhasebeleştirilmesi sonucunu doğurabileceğinden, sözü edilen
varlıklar finansal tablolarda yer almamaktadır. Koşullu varlıklar, ekonomik faydaların işletmeye girişleri
olası ise finansal tablo dipnotlarında açıklanmaktadır. Koşullu varlıklar ilgili gelişmelerin finansal
tablolarda doğru olarak yansıtılmalarını teminen sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik
faydanın Banka’ya girmesinin neredeyse kesin hale gelmesi durumunda ilgili varlık ve buna ilişkin gelir,
değişikliğin oluştuğu dönemin finansal tablolarına yansıtılır.
XVII.
ÇALIŞANLARIN HAKLARINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Banka, kıdem tazminatı ve izin haklarına ilişkin yükümlülüklerini “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 19”) hükümlerine göre muhasebeleştirmekte ve bilançoda “Çalışan
Hakları Karşılığı” hesabında sınıflandırmaktadır.
Banka, Türkiye’de mevcut iş kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve İş Kanunu’nda belirtilen
davranışlar dışındaki sebeplerle işine son verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür.
Kıdem tazminatı karşılığı, bu Kanun kapsamında oluşması muhtemel yükümlülüğün, belirli aktüeryal
tahminler kullanılarak bugünkü değeri üzerinden hesaplanmıştır.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 12/3/2013 tarih ve 28585
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile güncellenen TMS 19'a göre Banka'nın kıdem tazminatı
yükümlülüğü hesaplamalarında aktüeryal varsayımlardaki değişiklikler ya da aktüeryal varsayımla
gerçekleşen arasındaki farklar nedeniyle oluşan aktüeryal kazanç ve kayıpların muhasebeleştirilmesinde
1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde ilgili kayıp ve
kazançların ilgili dönemin "Gelir Tablosu" ile ilişkilendirilmesi seçeneği yürürükten kaldırılmıştır.
Standart'ın “Geçiş ve yürürlülük tarihi” başlığı altında uygulamanın geriye dönük başlamasına izin
vermesi dolayısıyla Banka ilgili raporlama dönemlerinde oluşan aktüeryal kazanç ve kayıpları
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo ile ilişkilendirilerek Özkaynaklar
altındaki "Diğer Yedekler" kaleminde muhasebeleştirmektedir.
22
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
XVIII.
VERGİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
a.
Cari Vergi:
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere,
21 Haziran 2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna
göre Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2013 yılı için %20 (2012 yılı için %20)’dir. Kurumlar vergisi
oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave
edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin indirilmesi
sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi
ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile
Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kâr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında
kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Kârın sermayeye
ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen
ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen
geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden
hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı
kalması durumunda bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan diğer mali borçlara da
mahsup edilebilir.
En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların
%75’i, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle
özkaynaklarda tutulması şartı ile vergiden istisnadır.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl kârlarından mahsup
edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden
dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber,
vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı
işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
b.
Ertelenmiş Vergi:
Banka, bir varlığın veya yükümlülüğün defter değeri ile vergi mevzuatı uyarınca belirlenen vergiye
esas değeri arasında ortaya çıkan vergilendirilebilir geçici farklar için “Gelir Vergilerine İlişkin
Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 12”) hükümlerine ve bu standarda ilişkin BDDK
açıklamalarına uygun olarak ertelenmiş vergi hesaplamakta ve muhasebeleştirmektedir. Ertelenmiş
vergi hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibarıyla geçerli bulunan
yasalaşmış vergi oranları kullanılmaktadır.
Hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı ile ertelenmiş vergi borçları finansal tablolarda netleştirilerek
gösterilmektedir.
23
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
XIX.
BORÇLANMALARA İLİŞKİN İLAVE AÇIKLAMALAR:
Alım satım amaçlı ve türev finansal borçlar gerçeğe uygun değer üzerinden; diğer tüm finansal borçlar ise
kayda alınmalarını izleyen dönemlerde etkin faiz yöntemi ile “İskonto edilmiş bedel”leri üzerinden
değerlenmektedir.
Borçlanmayı temsil eden yükümlülükler için likidite riski, faiz oranı riski ve yabancı para kur riskine karşı
çeşitli riskten korunma teknikleri uygulanmaktadır. Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ihraç
edilmemiştir.
XX.
HİSSE SENEDİ VE İHRACINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Hisse senedi ihracı ile ilgili direkt işlem maliyetleri vergi etkisi indirilmiş olarak tahsil edilen tutardan
düşülerek özsermayede gösterilir.
XXI.
AVAL VE KABULLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Aval ve kabuller Banka’nın olası borç taahhütleri olarak “Bilanço dışı yükümlülükler” arasında
gösterilmektedir.
XXII.
DEVLET TEŞVİKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Banka’nın 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla almış olduğu devlet teşviki
bulunmamaktadır.
XXIII.
KÂR YEDEKLERİ VE KÂRIN DAĞITILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Kanuni finansal tablolarda yasal yedekler dışında, birikmiş kârlar, aşağıda belirtilen yasal yedek şartına
tabi olmak kaydıyla dağıtıma açıktır.
Yasal yedekler, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’da öngörüldüğü şekli ile birinci ve ikinci yedeklerden
oluşur. TTK, birinci yasal yedeğin, toplam yedek ödenmiş sermayenin %20’sine erişene kadar kardan %5
oranında ayrılmasını öngörür. İkinci yasal yedek ise, ödenmiş sermayenin %5’ini aşan tüm nakit kâr
dağıtımları üzerinden %10 oranında ayrılır, ancak holding şirketleri bu uygulamaya tabi değildir. TTK
hükümleri çerçevesinde yasal yedekler, sadece zararları karşılamak için kullanılabilmekte ve ödenmiş
sermayenin %50’sini aşmadıkça diğer amaçlarla kullanılamamaktadır.
24
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
XXIV.
İHRAÇ EDİLEN HİSSE SENETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net kârın/(zararın) ilgili yıl içerisinde çıkarılmış bulunan
hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır.
31 Mart 2014
Adi Hissedarlara Dağıtılabilir Net Kâr / (Zarar)
Çıkarılmış Adi Hisselerin Ağırlıklı Ortalama Adedi (Bin)
31 Mart 2013
(10.447)
(6.166)
57.000.000
57.000.000
(0,183)
(0,108)
Adi Hisse Başına Kâr/(Zarar) (Tam TL tutarı ile gösterilmiştir)
Banka’nın Ana Sözleşmesi gereğince 1.000.000 adet kurucu hissesi bulunmaktadır. Ana Sözleşme’ye göre
%5 oranında yasal yedeklerin ayrılması ve ödenmiş sermayenin %5’i oranındaki birinci temettünün
dağıtılmasından sonra dağıtılabilir tutarın %10’u kurucu hisse sahiplerine dağıtılır.
Türkiye’de şirketler sermayelerini halihazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından
dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına
kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan
ağırlıklı ortalama hisse adedi, söz konusu hisse dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak
bulunur. İhraç edilmiş hisse adedinin bilanço tarihinden sonra ancak mali tabloların hazırlanmış olduğu
tarihten önce bedelsiz hisse adedi dağıtılması sebebiyle artması durumunda hisse başına kazanç
hesaplaması toplam yeni hisse adedi dikkate alınarak yapılmaktadır.
XXV.
İLİŞKİLİ TARAFLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri,
aileleri ve kendileri tarafından kontrol edilen veya kendilerine bağlı şirketler ile birlikte, iştirakler ve
müşterek yönetime tabi ortaklıklar “İlişkili Taraf Açıklamaları Standardı” (“TMS 24”) kapsamında ilişkili
taraflar olarak kabul edilmiştir. İlişkili taraflarla yapılan işlemler Beşinci Bölüm VII nolu dipnotta
gösterilmiştir.
XXVI.
NAKİT VE NAKDE EŞDEĞER VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Nakit akış tablolarının hazırlanmasına esas olan “Nakit”, kasa, efektif deposu ve satın alınan çekler ile
T.C. Merkez Bankası dahil bankalardaki vadesiz mevduat olarak, “Nakde eşdeğer varlık” ise orjinal
vadesi üç aydan kısa olan bankalararası para piyasası plasmanları ve bankalardaki vadeli depolar olarak
tanımlanmaktadır.
XXVII. RAPORLAMANIN BÖLÜMLEMEYE GÖRE YAPILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Faaliyet alanı, Banka’nın tek bir ürün veya hizmet ya da birbiriyle ilişkili bir ürün veya hizmet grubu
sunumunda faaliyetinde bulunan ve risk ve getiri açısından diğer faaliyet alanlarından farklı özellikler
taşıyan, ayırt edilebilir bölümüdür. Faaliyet bölümlerine göre raporlama Dördüncü Bölüm X
no’lu
dipnotta sunulmuştur.
XXVIII. SINIFLANDIRMALAR:
31 Mart 2014 tarihli konsolide olmayan finansal dipnotların sunumu ile uygunluk sağlanması amacıyla
31 Aralık 2013 tarihli konsolide olmayan özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin
tablo üzerinde bazı sınıflandırma işlemleri yapılmıştır.
25
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
I.
SERMAYE YETERLİLİĞİ STANDART ORANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
a.
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla Banka’nın konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranı
%14,60 (31 Aralık 2013: %14,99) olup, ilgili mevzuatta belirlenen asgari oranların üzerindedir.
b.
Sermaye Yeterliliği Standart Oranının Tespitinde Kullanılan Risk Ölçüm Yöntemleri:
Sermaye Yeterliliği standart oranı kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risk için gerekli sermaye
tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Kredi ve piyasa riskinin ölçümünde standart metod, operasyonel
riskin ölçümünde temel gösterge yöntemi kullanılmaktadır. Kredi riski nedeniyle maruz kalınabilecek
zararlara karşı bulundurulması gereken özkaynak miktarının tespitinde kullanılan kredi riskine esas
tutar; risk ağırlıklı varlıklar ile gayrinakdi kredi ve taahhütlerin Yönetmelik hükümlerine göre krediye
dönüşüm oranları ile değerlendirilmesi ve 28 Haziran 2012 tarih 28337 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren “Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin
Tebliğ”e göre risk azaltımına tabi tutulması ile hesaplanmaktadır.
c.
Sermaye yeterliliği standart oranı 28 Haziran 2012 tarihinde yayımlanmış olan “Bankaların Sermaye
Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” ile “Bankaların
Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik” (birlikte “Sermaye Yeterliliğine İlişkin Yönetmelikler”)
hükümlerince hesaplanmıştır. Aşağıdaki tablolarda Banka’nın sermaye yeterliliği standart oranı
hesaplamasına esas teşkil eden “Risk ağırlıklı varlıklar”ının ayrıntıları ve “Özkaynak” hesaplaması
yer almaktadır.
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler:
31 Mart 2014
Kredi Riskine Esas Tutar
Risk Sınıfları
Merkezi Yönetimlerden veya Merkez Bankalarından
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
Bölgesel Yönetimlerden Veya Yerel Yönetimlerden
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar
İdari Birimlerden Ve Ticari Olmayan Girişimlerden
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar
Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından Şarta Bağlı Olan
Ve Olmayan Alacaklar
Uluslararası Teşkilatlardan Şarta Bağlı Olan Ve
Olmayan Alacaklar
Bankalar Ve Aracı Kurumlardan Şarta Bağlı Olan Ve
Olmayan Alacaklar
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Kurumsal Alacaklar
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Perakende Alacaklar
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Gayrimenkul İpoteğiyle
Teminatlandırılmış Alacaklar
Tahsili Gecikmiş Alacaklar
Kurulca Riski Yüksek Olarak Belirlenen Alacaklar
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları
Bankalar Ve Aracı Kurumlardan Olan Kısa Vadeli
Alacaklar İle Kısa Vadeli Kurumsal Alacaklar
Kolektif Yatırım Kuruluşu Niteliğindeki Yatırımlar
Diğer Alacaklar
%0
1.786.399
%20
77.464
%50
919.611
Risk Ağırlıkları
Banka
%75
%100
638.347
4.083.982
%150
24.158
%200
38.211
%250
1
1.309.605
-
-
-
64.181
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
358.811
78.558
12.328
21.071
49.726
4.523
142.852
14.968
29
638.347
35.354
3.423.645
3.657
680
4.530
-
-
-
2.600
1
1.380
-
1.755
389
-
750.932
10.830
-
-
257.986
33.121
-
4.601
14.347
-
38.211
-
1
-
23.116
-
-
-
266.031
-
-
-
26
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
d.
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgi:
31 Mart 2014 31 Aralık 2013
Kredi Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (Kredi Riskine Esas Tutar*0,08) (KRSY)
412.056
414.577
Piyasa Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (PRSY)
16.635
19.282
Operasyonel Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (ORSY)
29.978
21.829
836.963
853.691
14,60
14,99
Özkaynak
Özkaynak/((KRSY+PRSY+ORSY) *12,5*100)
Ana Sermaye/((KRSY+PRSY+ORSY) *12,5*100)
9,35
Çekirdek Sermaye/((KRSY+PRSY+ORSY) *12,5*100)
9,86
27
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
e.
Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler:
ÇEKİRDEK SERMAYE
Bankanın tasfiyesi halinde alacak hakkı açısından diğer tüm alacaklardan sonra gelen ödenmiş sermaye
Hisse senedi ihraç primleri
Hisse senedi iptal kârları
Yedek akçeler
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca özkaynaklara yansıtılan kazançlar
Kâr
Net Dönem Kârı
Geçmiş Yıllar Kârı
Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar
İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan bedelsiz olarak edinilen ve dönem kârı içerisinde muhasebeleştirilmeyen hisseler
İndirimler Öncesi Çekirdek Sermaye
Çekirdek Sermayeden Yapılacak İndirimler
Net dönem zararı ile geçmiş yıllar zararı toplamının yedek akçelerle karşılanamayan kısmı ile TMS uyarınca özkaynaklara yansıtılan kayıplar(-)
Faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri (-)
Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülükleri (-)
Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcu (-)
Kanunun 56 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak edinilen paylar (-)
Bankanın kendi çekirdek sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek
sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının çekirdek sermayenin
%10’nunu aşan kısmı (-)
İpotek hizmeti sunma haklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-)
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-)
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayenin %15’ini aşan tutarlar (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan aşım tutarı (-)
İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan aşım tutarı (-)
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan aşım tutarı (-)
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)
Yeterli ilave ana sermaye veya katkı sermaye bulunmaması halinde çekirdek sermayeden indirim yapılacak tutar (-)
Çekirdek Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı
Çekirdek Sermaye Toplamı
İLAVE ANA SERMAYE
Çekirdek sermayeye dahil edilmeyen imtiyazlı paylara tekabül eden sermaye ve bunlara ilişkin ihraç primleri
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi sonrası ihraç edilenler/temin edilenler)
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç edilenler)
İndirimler Öncesi İlave Ana Sermaye
İlave Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler
Bankanın kendi ilave ana sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek
sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana sermaye ile katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının,
bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)
Yeterli katkı sermaye bulunmaması halinde ilave ana sermayeden indirim yapılacak tutar (-)
İlave ana sermayeden yapılan indirimler toplamı
İlave Ana Sermaye Toplamı
Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler
Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek
sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcunun Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Ana Sermaye Toplamı
KATKI SERMAYE
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi sonrası ihraç edilen/temin edilenler)
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç edilenler temin edilenler) (*)
Bankanın sermaye artırımlarında kullanılması hissedarlarca taahhüt edilen bankaya rehnedilmiş kaynaklar
Genel Karşılıklar
İndirimler Öncesi Katkı Sermaye
Katkı Sermayeden Yapılacak İndirimler
Bankanın kendi katkı sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek
sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana sermaye ile katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının,
bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı(-)
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)
Katkı Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı
Katkı Sermaye Toplamı
SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER
Kanunun 50 ve 51 inci maddeleri hükümlerine aykırı olarak kullandırılan krediler (-)
Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim
tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayanların net defter değerleri(-)
Yurt dışında kurulu olanlar da dahil olmak üzere, bankalara, finansal kuruluşlara veya bankanın nitelikli pay sahiplerine kullandırılan krediler veya bunlarca ihraç edilen borçlanma araçlarına yapılan yatırımlar(-)
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden özkaynaklardan düşülecek tutar (-)
Kurulca belirlenecek diğer hesaplar (-)
Ortaklık paylarının yüzde %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek
sermayesinin yüzde onunu aşan kısmının, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen
kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak ilave ana sermaye ve katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net
uzun pozisyonlarının toplam tutarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının, geçici farklara dayanan
ertelenmiş vergi varlıklarının ve ipotek hizmeti sunma haklarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve (2) nci alt bentleri uyarınca çekirdek sermayeden
indirilecek tutarlarının, Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
ÖZKAYNAK
Uygulanacak İndirim Esaslarında Aşım Tutarının Altında Kalan Tutarlar
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar
İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan tutar
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan tutar
31 Mart 2014
570.000
16.937
3.992
590.929
14.536
3.958
4.508
2.786
25.788
565.141
-
18.032
11.143
535.966
251.474
49.837
301.311
837.277
314
314
-
-
836.963
10.744
(*) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 02 Aralık 2013 tarihli izni çerçevesinde Özkaynak hesabında kullanılan sermaye benzeri kredi, 1 Ocak
2014 tarihinde yürürlüğe giren "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"in 8'nci maddesinde belirtilen nitelikleri haizdir.
28
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
e. Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2013
ANA SERMAYE
Ödenmiş Sermaye
Nominal Sermaye
Sermaye Taahhütleri (-)
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Yedek Akçeler
Yedek Akçeler Enflasyona Göre Düzeltme Farkı
Kâr
Net Dönem Kârı
Geçmiş Yıllar Kârı
Muhtemel Riskler İçin A. Serb. Karşılıkların Ana Sermayenin %25’ine Kadar Olan Kısmı
İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrim. Satış Kazançları
Birincil Sermaye Benzeri Borçlar
Zararın Yedek Akçelerle Karşılanamayan Kısmı (-)
Net Dönem Zararı (-)
Geçmiş Yıllar Zararı (-)
Faaliyet Kiralaması Geliştirme Maliyetleri (-)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (-)
Ana Sermayenin %10’unu Aşan Ertelenmiş Vergi Varlığı Tutarı (-)
Kanunun 56 ncı maddesinin Üçüncü Fıkrasındaki Aşım Tutarı (-)
570.000
570.000
57.932
40.995
40.995
4.444
23.673
-
Ana Sermaye Toplamı
558.820
KATKI SERMAYE
Genel Karşılıklar
Menkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45’i
Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45’i
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklardan Bedelsiz
Olarak Edinilen ve Dönem Karı İçerisinde Muhasebeleştirilmeyen Hisseler
Birincil Sermaye Benzeri Borçların Ana Sermaye Hesaplamasında Dikkate Alınmayan Kısmı
İkincil Sermaye Benzeri Borçlar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler ile İştirak ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Değer Artışı Tutarının %45’i
Sermaye Yedeklerinin, Kâr Yedeklerinin ve Geçmiş Yıllar K/Z’ının Enflasyona Göre Düzeltme Farkları
(Yedek Akçelerin Enflasyona Göre Düzeltme Farkı hariç)
48.122
1.796
249.686
(4.414)
-
Katkı Sermaye Toplamı
SERMAYE
SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER
Sermayesinin Yüzde On ve Daha Fazlasına Sahip Olunan Bankalar ile Finansal Kuruluşlardan (Yurt İçi, Yurt Dışı)
Konsolide Edilmeyenlerdeki Ortaklık Payları
Sermayesinin Yüzde Onundan Azına Sahip Olunan Bankalar ile Finansal Kuruluşlardaki (Yurt İçi, Yurt Dışı)
Banka’nın Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamının Yüzde On ve Daha Fazlasını Aşan Tutardaki Ortaklık Payları Toplamı
Bankalara, Finansal Kuruluşlara (Yurt İçi, Yurt Dışı) veya Nitelikli Pay Sahiplerine Kullandırılan İkincil Sermaye Benzeri
Borç Niteliğini Haiz Krediler ile Bunlardan Satın Alınan Birincil veya İkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz Borçlanma Araçları
Kanunun 50 ve 51 inci Maddeleri Hükümlerine Aykırı Olarak Kullandırılan Krediler
Bankaların, Gayrimenkullerinin Net Defter Değerleri Toplamının Özkaynaklarının Yüzde Ellisini Aşan Kısmı İle Alacaklarından
Dolayı Edinmek Zorunda Kaldıkları ve Kanunun 57 nci Maddesi Uyarınca Elden Çıkarılması Gereken Emtia ve Gayrimenkullerden
Edinim Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmesine Rağmen Elden Çıkarılamayanların Net Defter Değerleri
295.190
854.010
319
TOPLAM ÖZKAYNAK
853.691
29
-
319
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
e. Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler(devamı):
Özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarına ilişkin bilgiler:
İhraçcı-Krediyi kullandıran
Borçlanma Aracının Kodu
Borçlanma Aracının tabi olduğu Mevzuat
Özkaynak Hesaplamasında Dikkate Alınma Durumu
1/1/2015’den itibaren %10 oranında azaltılarak dikkate alınma uygulamasına tabi olma durumu
Konsolide veya konsolide olmayan bazda veya hem konsolide hem konsolide olmayan bazda geçerlilik durumu
Borçlanma aracının türü
Özkaynak hesaplamasında dikkate alınan tutar (En son raporlama tarihi itibarıyla - Milyon TL)
Borçlanma aracının nominal değeri (Bin USD)
Borçlanma aracının muhasebesel olarak takip edildiği hesap
Borçlanma aracının ihraç tarihi
Borçlanma aracının vade yapısı (Vadesiz/Vadeli)
Borçlanma aracının başlangıç vadesi
İhraççının BDDK onayına bağlı geri ödeme hakkının olup olmadığı
Geri ödeme opsiyonu tarihi, şarta bağlı geri ödeme opsiyonları ve geri ödenecek tutar
Müteakip geri ödeme opsiyonu tarihleri
Faiz/temettü ödemeleri
Sabit ya da değişken faiz/ temettü ödemeleri
Faiz oranı ve faiz oranına ilişkin endeks değeri
Temettü ödemesini durduran herhangi bir kısıtlamanın var olup olmadığı
Tamamen isteğe bağlı, kısmen isteğe bağlı ya da mecburi olma özelliği
Faiz artırımı gibi geri ödemeyi teşvik edecek bir unsurun olup olmadığı
Birikimsiz ya da birikimli olma özelliği
Hisse senedine dönüştürülebilme özelliği
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürmeye sebep olacak tetikleyici olay/olaylar
Hisse senedine dönüştürülebilirse, tamamen ya da kısmen dönüştürme özelliği
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürme oranı
Hisse senedine dönüştürülebilirse, mecburi ya da isteğe bağlı dönüştürme özelliği
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürülebilir araç türleri
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürülecek borçlanma aracının ihraççısı
Değer azaltma özelliği
Değer azaltma özelliğine sahipse, azaltıma sebep olacak tetikleyici olay/olaylar
Değer azaltma özelliğine sahipse, tamamen ya da kısmen değer azaltımı özelliği
Değer azaltma özelliğine sahipse, sürekli ya da geçici olma özelliği
Değeri geçici olarak azaltılabiliyorsa, değer artırım mekanizması
Tasfiye halinde alacak hakkı açısından hangi sırada olduğu (Bu borçlanma aracının hemen üstünde yer alan araç)
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde yer alan şartlardan haiz olunmayan
olup olmadığı
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde yer alan şartlardan hangilerini haiz
olunmadığı
30
Burgan Bank S.A.K.
BDDK
Katkı Sermaye
Hayır
Solo-Konsolide
Sermaye benzeri kredi
323.355
150.000
Pasif – Sermaye Benzeri Krediler-itfa edilmiş maliyet
06/12/2013
Vadeli
10 Yıl
Evet
5. Yıl Sonrası
5. Yıl Sonrası
3 Ay
Değişken
LIBOR+3,75
Birikimli Değil
Yoktur
Yoktur
İlave sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma
araçlarından önce, fakat Borçlu’nun mevduat sahipleri ve
diğer tüm alacaklılarından sonra
Yoktur.
Yoktur.
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
II.
PİYASA RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Piyasa riski döviz kurları, faiz oranları, hisse senetlerinin ve emtiaların piyasa fiyatlarında meydana
gelebilecek dalgalanmalar sonucu oluşabilecek zarar ihtimalidir. Banka piyasa riskini standart metot ile
ölçmektedir. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan hazine risk parametrelerinde; yatırım, satılmaya hazır
ve alım/satım portföyü, türev ürünler ve yabancı para ile ilgili pozisyon limitleri ve maksimum zarar
limitleri belirlenmiş olup düzenli olarak takip edilmektedir.
Aşağıdaki tabloda 28 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Sermaye
Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca “Standart Metot ile Piyasa
Risk Ölçüm Yöntemi” ne göre piyasa riski hesaplamasının detayları sunulmaktadır:
a.
Piyasa Riskine İlişkin Bilgiler:
Tutar
(I) Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü – Standart Metot
(II) Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü – Standart Metot
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonlarına İlişkin Spesifik Risk İçin Gerekli Sermaye YükümlülüğüStandart Metot
III) Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü – Standart Metot
3.594
19
1.970
(IV) Emtia Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü – Standart Metot
-
(V) Takas Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü – Standart Metot
-
(VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü – Standart Metot
(VII) Karşı Taraf Kredi Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü – Standart Metot
(VIII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
(IX) Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII)
(X) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x IX)
31
63
10.989
16.635
207.938
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
III.
OPERASYONEL RİSKE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Operasyonel riske esas tutar, 26 Haziran 2012 tarihinde 28337 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” te yer alan “Temel Gösterge Yöntemi” kullanılarak yılda bir kere
hesaplanmaktadır.
Yıllık brüt gelir, faiz gelirleri ile faiz dışı gelirlerin net tutarlarının toplamından satılmaya hazır ve vadeye
kadar elde tutulacak menkul kıymetler hesaplarında izlenen menkul değerlerin satışından kaynaklanan
kar/zarar ile olağanüstü gelirler, destek hizmeti karşılığı yapılan faaliyet giderleri ve sigortadan tazmin
edilen tutarlar düşülerek hesaplanır.
IV.
KUR RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Banka’nın yabancı para cinsinden ve yabancı paraya endeksli bilanço içi ve bilanço dışı varlıkları ile
yabancı para cinsinden bilanço içi ve bilanço dışı yükümlülükleri arasındaki fark “YP net genel pozisyon”
olarak tanımlanmakta ve kur riskine baz teşkil etmektedir. Kur riskinin önemli bir boyutu da YP net genel
pozisyon içindeki farklı cinsten yabancı paraların birbirleri karşısındaki değerlerinin değişmesinin
doğurduğu risktir (çapraz kur riski).
Yönetim Kurulu onaylı olarak günlük ve ileri valörlü döviz pozisyonları için taşınabilecek limitler
tanımlanmıştır. Banka genel olarak kısa süreli ve makul ölçülerde pozisyon taşımaktadır.
Banka’nın finansal tablo tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan cari döviz
alış kurları önemli döviz cinsleri için aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
Euro
ABD $
31 Mart
2014
31 Aralık
2013
31 Mart
2014
31 Aralık
2013
31 Mart 2014 / 31 Aralık 2013
Günü Döviz Alış Kuru
2,9699
2,9344 TL
2,1557
2,1304 TL
1. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
2. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
3. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
4. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
5. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
2,9699
3,0072
3,0148
3,0524
3,0831
2,9344 TL
2,9844 TL
2,9844 TL
2,8693 TL
2,8353 TL
2,1557
2,1898
2,1912
2,2121
2,2319
2,1304 TL
2,1604 TL
2,1604 TL
2,0957 TL
2,0710 TL
Banka’nın cari döviz alış kurunun finansal tablo tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik
ortalama değerleri önemli döviz cinsleri için aşağıda gösterilmiştir:
Euro
Aritmetik ortalama-30 günlük
ABD $
31 Mart
2014
31 Aralık
2013
31 Mart
2014
31 Aralık
2013
3,0607
2,8345 TL
2,2135
2,0681 TL
32
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Banka’nın kur riskine ilişkin bilgiler:
Finansal ve ekonomik anlamda Banka’nın gerçek yabancı para pozisyonunu aşağıdaki tablo
göstermektedir;
Euro ABD Doları
31 Mart 2014
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan
Finansal Var.
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Krediler (*)
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
(İş Ortaklıkları)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Riskten Koruma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar (*)
Diğer YP
Toplam
5.171
438.286
86
443.543
12.891
12.645
2.364
27.900
-
260
-
260
1.121.875
1.364.820
19.268
2.505.963
-
-
-
-
1.060
1.140.997
120.090
1.936.101
21.718
121.150
3.098.816
35.641
482.882
198.365
13.727
3.655
734.270
718
1.576.313
1.275.357
6.001
20.642
2.879.031
18.097
15.814
1
942
34.854
54.456
2.075.009
1.473.722
19.729
25.239
3.648.155
Net Bilanço Pozisyonu
Net Bilanço Dışı Pozisyon
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler (**)
406.727
(451.456)
1.130.287
1.581.743
158.466
(942.930)
951.376
2.429.785
1.478.409
493.502
(13.136)
359
258.173
257.814
7.713
(549.339)
500.279
3.818.245
3.317.966
659.681
31 Aralık 2013
Toplam Varlıklar (*)
Toplam Yükümlülükler (*)
Net Bilanço Pozisyonu
Net Bilanço Dışı Pozisyon
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler (**)
1.171.036
960.351
210.685
(205.335)
1.322.887
1.528.222
126.803
2.032.968
2.691.121
(658.153)
661.093
2.123.913
1.462.820
475.493
25.979
50.851
(24.872)
25.173
159.994
134.821
10.185
3.229.983
3.702.323
(472.340)
480.931
3.606.794
3.125.863
612.481
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Para Piyasalarına Borçlar
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Riskten Koruma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler (*)
Yukarıdaki tablo Banka’nın yabancı para net genel pozisyonunu önemli döviz cinsleri bazında göstermektedir. Tek Düzen
Hesap Planı gereğince dövize endeksli varlıklar finansal tablolarda yabancı para değil Türk Parası olarak gösterilmektedir.
Bu nedenle 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla bilançoda Türk Lirası sütununda yer alan 627.453 TL (31 Aralık 2013: 684.582
TL) kullandırılan dövize endeksli krediler yukarıdaki tabloya dahil edilmektedir. Ayrıca 59.210 TL (31 Aralık 2013: 78.410
TL) “Türev Finansal Araçlar Gelir Reeskontları” ile yabancı para yükümlülüklerde bulunan 78.256 TL (31 Aralık 2013:
109.116 TL) “Türev Finansal Araçlar Gider Reeskontları”, 16.187 TL (31 Aralık 2012: 15.942 TL) “Genel Karşılıklar” ve
9.765 TL (31 Aralık 2013: 26.900 TL) tutarındaki belirli kredilere ilişkin ayrılan karşılılar tabloya dahil edilmemektedir.
(**) Gayrinakdi krediler “Net Bilanço Dışı Pozisyon” toplamına dahil edilmemektedir.
(*)
33
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
V.
FAİZ ORANI RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Faiz oranı riski piyasalardaki faiz oranlarındaki değişimin bankanın faize duyarlı varlık ve yükümlülükleri
üzerindeki değer artış/azalış etkilerinden kaynaklanan riski ifade etmektedir. Gerek bilanço içi gerekse
bilanço dışı faiz oranı içeren risklerin faiz duyarlılığı çeşitli analizlerle izlenmekte ve iki haftada bir Aktif
Pasif Komitesi’nde görüşülmektedir.
Bilançoda oluşabilecek faiz oranı riskini daha iyi yönetmek amacıyla pasif vadesiyle aktif vadesi
arasındaki fark yakından izlenmektedir. Yatırım, satılmaya hazır ve ticari portföyün bileşiminde likidite
yönetimi ön plandadır. Alınan bu önlemler sayesinde, piyasaların oynak olduğu dönemlerde ortaya
çıkabilecek gerek kredi gerekse faiz riskinden kaynaklanabilecek olası kayıpların özkaynağı küçültme
ihtimali minimuma indirilmektedir.
a.
Varlıkların,
yükümlülüklerin
ve
nazım
hesap
(Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla):
31 Mart 2014
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve
T.C. Merkez Bankası
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya
Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yatırımlar
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan
Fonlar
Diğer Yükümlülükler (*)
Toplam Yükümlülükler
Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki Kısa Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
Toplam Pozisyon
(*)
kalemlerinin
faize
duyarlılığı
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz
Toplam
15.808
-
-
-
-
548.136
12.257
548.136
28.065
51.475 18.351
521.966 118.752
694.384 278.736
375
3.247
23.707
44.869
86.723
1.781.058 1.938.872
1.907.296 1.983.741 1.267.825 415.839
95.442
2.124.785
393.681
-
138.777
6.474
733.915
48.553 4.744.850
- 392.471
392.471
3.622 1.007.891 6.586.214
965.172
-
218.153
-
40.526
-
-
116.133
985.872
25.889
41.023
2.755.930 1.992.067
428.640
32.614
679.407
1.235
41.761
- 1.530.645
- 811.683
912.444
- 1.117.049 6.586.214
(848.634)
259
(848.375)
588.418 374.078
1.289 12.146
589.707 386.224
Özkaynaklar faizsiz sütununda gösterilmektedir.
34
(8.326)
(707)
(9.033)
8.387
103.829
253.563 3.602.199
393.681
43.416
43.416
-
3.622
- (109.158)
3.622 (109.158)
966.118
(966.118)
13.694
(707)
12.987
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
31 Aralık 2013
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve
T.C. Merkez Bankası
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya
Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yatırımlar
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan
Fonlar
Diğer Yükümlülükler (*)
Toplam Yükümlülükler
Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki Kısa Posizyon
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
Toplam Pozisyon
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz
Toplam
46.782
-
-
-
-
520.638
15.662
520.638
62.444
109.365 45.913
275.610 109.784
823.017 261.009
1.066
3.323
242.182
6.474
858.080
52.322 4.761.368
2.216.624 2.003.905 1.207.992 416.706
4.389
366.869
366.869
961.965 6.811.581
-
14.899
165.354
314.987 3.263.341
736.800
65.946
65.946
-
24.149
61.689
61.643
404.569
2.084.050 1.537.647
150.455
1.705.567
736.800
-
977.771
-
255.104
-
9.912
-
112.883 1.109.360
24.296
22.640
2.730.001 2.109. 771
429.258
80.948
765.310
16.968
26.880
(513.377) (105.866)
5.399
(2.853)
(516.230) (100.467)
442.682 389.826
7.776 11.767
450.458 401.593
35
- 1.668.469
- 783.787
911.671
- 1.179.619 6.811.581
4.389
- (217.654)
4.389 (217.654)
836.897
(836.897)
24.942
(2.853)
22.089
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
b.
Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları:
Aşağıdaki tablolarda yer alan ortalama faiz oranları basit faiz oranlarının anapara tutarlarıyla
ağırlıklandırılması yoluyla hesaplanmıştır.
31 Mart 2014
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan
Çekler) ve T.C. Merkez Bankası
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal
Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat (*)
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
31 Aralık 2013
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan
Çekler) ve T.C. Merkez Bankası
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal
Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat (*)
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
(*)
Euro ABD Doları
%
%
TL
%
0,45
0,40
-
-
5,30
-
5,76
5,08
-
-
10,59
9,78
14,61
-
0,44
2,73
1,73
2,91
2,52
-
10,10
11,10
9,64
5,65
Euro ABD Doları
%
%
Yen
%
TL
%
-
0,37
-
7,71
5,04
-
5,76
4,89
-
-
8,97
8,49
12,26
-
0,50
2,82
1,72
2,82
2,92
-
6,24
8,19
5,75
5,45
Ağırlıklı ortalama faiz oranı hesaplamasına vadesiz mevduatlar dahil edilmiştir.
36
Yen
%
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
c.
Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz oranı Riski
1.
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskinin niteliği ve kredi erken geri ödemeleri
ve vadeli mevduatlar dışındaki mevduatların hareketine ilişkin olanlar da dahil önemli
varsayımlar ile faiz oranı riskinin ölçüm sıklığı aşağıdaki gibidir:
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski 23 Ağustos 2011 tarihli ve 28034 sayılı
“Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” gereğince ay sonu bilançosu üzerinden
ölçülmektedir.
Faize duyarlı kalemler yeniden fiyatlama dönemine göre ve beklenen nakit akışları üzerinden
hesaplamada dikkate alınır. Vadesiz mevduat çekirdek mevduat hesaplamaları yapılmak
suretiyle dikkate alınmaktadır. Bankacılık hesaplarına ilişkin aktif ve pasif kalemlerin yeniden
fiyatlanma dönemine göre oluşan farkları üzerinde faiz şokları uygulanması suretiyle hesaplanan
değişim özkaynaklara oranlanır.
2.
Aşağıdaki tabloda Banka’nın, farklı para birimlerine göre bölünmüş olarak, “Bankacılık
Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesi ve
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca faiz oranlarındaki dalgalanmalardan doğan
ekonomik değer farkları gösterilmiştir.
Para Birimi
1. TRY
2. TRY
3. EURO
4. EURO
5. USD
6. USD
Toplam (Negatif Şoklar İçin)
Toplam (Pozitif Şoklar İçin)
d.
Uygulanan Şok
(+/- x baz puan)
+500 bp
-400 bp
+200 bp
-200 bp
+200 bp
-200 bp
Kazançlar/
Kayıplar
(59.569)
54.069
(27.849)
15.252
(2.825)
1.662
70.984
(90.244)
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan hisse senedi pozisyon riski
Bulunmamaktadır.
37
Kazançlar/
Özkaynaklar-Kayıplar/
Özkaynaklar
(7,0%)
6,4%
(3,3%)
1,8%
(0,3%)
0,2%
8,4%
(10,6%)
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
VI.
LİKİDİTE RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Likidite riski nakit akışlarındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkışlarını tam ve zamanında karşılayacak
düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip olunamaması sonucu oluşan risktir.
Plasmanların kısa vadeli olması, likit satılabilir menkul değerler cüzdanı ve güçlü özkaynak yapısı bu riski
bertaraf etmektedir. Banka Yönetim Kurulu piyasalarda volatilitenin arttığı zamanlarda bütün mevcut
plasman limitlerinde kredi değerliliğinden bağımsız olarak limit azaltımına gidebilmektedir.
Banka yönetimi ve Aktif Pasif Komitesi, varlıklar ve yükümlülükler arasındaki çeşitlendirilmiş vade
dilimlerindeki faiz marjını takip ederken ödemelerin ve ani çıkışların olası marjinal maliyetini de senaryo
analizleri kapsamında yapılan çalışmaların sonuçlarını takip etmektedir.
Kısa vadede olası ani çıkışlar için kullanılabilecek Merkez Bankası, İMKB Repo Piyasası, Takasbank Para
Piyasası ve bankaların işlem limitleri minimum derecede kullanılmaktadır. Banka bu kaynakları mevcut
likidite durumu nedeniyle kullanma ihtiyacı duymamakta ancak kısa vadeli işlem fırsatları için
kullanmaktadır.
BDDK tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca
1 Haziran 2007 tarihinden itibaren birinci vade dilimine ilişkin toplam likidite yeterlilik oranlarının
haftalık basit aritmetik ortalaması ile ikinci vade dilimine ilişkin toplam likidite yeterlilik oranı yüzde
yüzden; birinci vade dilimine ilişkin yabancı para likidite yeterlilik oranlarının haftalık basit aritmetik
ortalaması ile ikinci vade dilimine ilişkin yabancı para likidite yeterlilik oranı yüzde seksenden az olamaz.
11 Aralık 2009 tarihinde yayımlanan yönetmelik ile stok değerleri ile yüzde yüz dikkate alınma oranı
üzerinden hesaplanan varlıkların yükümlülüklere oranının zorunlu karşılıkların tesis dönemini içeren
14 günlük dönemdeki basit aritmetik ortalaması yüzde yediden az olamaz. 2014 yılında gerçekleşen
likidite rasyoları aşağıdaki gibidir:
Ortalama (%)
En Yüksek (%)
En Düşük (%)
Birinci Vade Dilimi
YP
138,82%
173,00%
115,22%
YP + TP
138,11%
148,76%
128,85%
38
İkinci Vade Dilimi
YP
YP + TP
101,54%
108,65%
107,66%
119,10%
97,80%
101,59%
Stok Değerler
YP + TP
11,16%
12,10%
9,71%
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:
31 Mart 2014
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve
T.C. Merkez Bankası
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya
Zarara Yansıtılan Menkul Değerler
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer Varlıklar (*)
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan
Fonlar
Para Piyasalarına Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Diğer Yükümlülükler (**)
Toplam Yükümlülükler
Likidite Açığı
31 Aralık 2013
Toplam Aktifler
Toplam Yükümlülükler
Likidite Açığı
(*)
5 Yıl ve DağıtılaÜzeri mayan (*)
Vadesiz
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 yıl
23.109
12.257
525.027
15.808
-
-
-
-
35.366
23.084
18.854
532.257
86.309
1.201.339
44.870
51.627
18.642
393.776
246.828
1.471.615 1.319.570 1.030.571
467
9.740
21.695
1.516.952 1.774.713 1.317.736
554
67.983
342.284
410.821
138.777
6.474
733.915
48.553 4.744.850
274.260
392.471
329.287 6.586.214
8.387
253.563
95.442
2.124.785
965.172
218.153
40.526
-
103.829
- 3.602.199
-
7.776
393.681
47.591
-
440.063
-
710.933
-
324.282
-
261.950
16.586
151.571
2.789.841
2.540
41.047
1.056.350
41.413
699.629
5.183
756.642
324.282
- 1.530.645
393.681
24.290
43.416
673.230
912.444
697.520 6.586.214
460.602 1.075.084
561.094
86.539
1.677.130 1.539.755 1.556.594
1.269.797
694.760
734.111
395.212
320.478
(226.584) (1.588.502)
47.016
329.886
1.244.266
2.721.504
(282.870) (1.477.238)
407.333
844.995
822.483
74.734
-
(368.233)
Toplam
548.136
28.065
-
351.608 6.811.581
741.045 6.811.581
(389.437)
-
Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu ve kiralama
işlemlerinden alacaklar gibi hesaplar buraya kaydedilir.
(**) Özkaynaklar “Diğer yükümlülükler” içinde “Dağıtılamayan” sütununda gösterilmiştir.
39
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
VII.
MENKUL KIYMETLEŞTİRME POZİSYONLARI:
Bulunmamaktadır.
VIII.
KREDİ RİSKİ AZALTIM TEKNİKLERİ:
Banka kredi riski azaltımı kapsamında bilanço içi ve bilanço dışı netleştirme yapmamaktadır. Banka
kredi riski azaltımı kapsamında ana teminat türü olarak gayrimenkul ipoteği kullanmaktadır ve ayrı birer
risk sınıfı olarak raporlanmaktadır. Gayrimenkul ipotekleri usulüne uygun olarak tescil ettirilmektedir.
Banka kredi müşterisinin, diğer kuruluşlardan aldığı teminat garanti bulunması durumunda, kredi riski
azaltımı sürecinde garanti veren kuruluşun kredi riski değeri dikkate alınmaktadır. Bankada gayrimenkul
ipoteği hariç yoğunlaşmaya sebep olacak teminat türü bulunmamaktadır. İpotekli gayrimenkullerin fiyat
hareketlerine ilişkin piyasa verileri yakından takip edilmektedir.
Banka, Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ uyarınca basit finansal teminat yöntemine göre
kredi riski azaltımı yapmaktadır. Kredi riski azaltımında nakit veya benzeri kıymetler ile yüksek kredi
kalite kademesine sahip borçlanma araçları kullanılmaktadır.
Her risk sınıfına ilişkin, garantilerle ve kredi türevleriyle teminatlandırılan ve bilanço içi veya bilanço dışı
netleştirme sonrası toplam risk tutarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Risk Sınıfı
Merkezi Yönetimlerden veya Merkez Bankalarından Şarta
Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
Bölgesel Yönetimlerden Veya Yerel Yönetimlerden Şarta
Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
İdari Birimlerden Ve Ticari Olmayan Girişimlerden Şarta
Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından Şarta Bağlı Olan ve
Olmayan Alacaklar
Uluslararası Teşkilatlardan Şarta Bağlı Olan ve Olmayan
Alacaklar
Bankalar Ve Aracı Kurumlardan Şarta Bağlı Olan ve Olmayan
Alacaklar
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Kurumsal Alacaklar
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Perakende Alacaklar
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Gayrimenkul İpoteğiyle
Teminatlandırılmış Alacaklar
Tahsili Gecikmiş Alacaklar
Kurulca Riski Yüksek Olarak Belirlenen Alacaklar
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları
Bankalar ve Aracı Kurumlardan Olan Kısa Vadeli Alacaklar
İle Kısa Vadeli Kurumsal Alacaklar
Kolektif Yatırım Kuruluşu Niteliğindeki Yatırımlar
Diğer Alacaklar
Toplam
40
Diğer Fiziksel
Teminatlar
Finansal
Teminatlar
Tutar
Garantiler ve
Kredi
Türevleri
1.368.167
95.824
-
-
-
-
-
-
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
608.920
4.161.986
799.040
294.689
92.751
21.629
-
676
2.290
2.335
1.041.712
48.553
54.327
-
4.621
1
1.767
-
-
1.028
-
429.586
8.512.326
511.282
-
6.329
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
IX.
RİSK YÖNETİM HEDEF VE POLİTİKALARI:
Banka tarafından belirlenen risk stratejisi tüm risk yönetim sisteminin temel taşıdır. Banka risk stratejisi
yönetim kurulu tarafından belirlenir ve bankanın kurumsal stratejisi ve stratejik iş hedefleri ile uyumludur.
Risk iştahı risk stratejisinin asli unsurudur. Risk iştahı bankanın hangi tür riskleri ne ölçüde alacağı,
hangilerini almayacağı veya ortadan kaldırılabileceğini tanımlar. Banka risk stratejisi risk iştahı
kapsamında belirlenen limitler içerisinde bankanın iş hedeflerine ulaşması için alınacak risklerin temel
unsurlarını belirlemeyi amaçlar.
Banka açık ve gerçekçi bir risk stratejisinin oluşturulmasını kurumsal stratejisinin ayrılmaz bir parçası ve
tüm risk yönetimi politikalarının üzerine yapılandırıldığı bir temel olarak görür.
Risk Yönetimi Politikaları
Banka, risk yönetimi fonksiyonunun sağlıklı şekilde işlemesi için risk yönetimi süreçlerinin temelini
oluşturan aşağıdaki prensipleri benimsemiştir:









Yönetim Kurulu bankanın risk politikasını onaylamak ve periyodik olarak gözden geçirmekle
sorumludur.
Üst yönetim, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan risk politikasının uygulanmasından ve riski
tanımlayacak, ölçecek, izleyecek ve azaltacak sistem ve prosedürlerin geliştirilmesinden sorumludur.
Banka; borçlu veya karşı taraf hakkında kredinin amacı, yapısı ve geri ödeme kaynağı da dahil olacak
şekilde kapsamlı bilgileri içeren kredi tahsis kriterleri belirlemiştir.
Banka piyasa riskinin etkin şekilde izlenmesi için politika ve prensipler belirlemiştir.
Banka, faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için iş birimlerinin sorumluluk ve hesap
verebilirliklerinin açık bir şekilde yer aldığı prosedürler geliştirmiştir.
Bilanço içi ve dışı tüm risklerin izlenmesi için gerekli sistem ve süreçler tasarlanmıştır.
Banka şeffaf bir risk kültürünün oluşmasını teşvik eder ve önemli tüm risklerin yönetim kurulu da
dahil ilgili tüm yetkililerle paylaşılmasını sağlar. Banka şeffaflığı risk yönetiminin temel prensibi
olarak belirlemiştir.
Risk yönetimi idaresi sağlıklı bir risk yönetiminin sağlanması ve çıkar çatışmalarının önlenmesi
amacıyla tüm iş kararlarından bağımsız olarak tasarlanmıştır.
Risk Yönetimi görevini yerine getirebilmesi için bankanın risk iştahıyla uyumlu olacak yeterlilikte
kaynaklara sahip olmalıdır.
Sağlıklı bir risk yönetimi, Bankanın hedeflerine ulaşma çabasının önemli bir unsurdur. Banka,
faaliyetlerinin doğası gereği gireceği risklerin her zaman arzu edilen ve kontrol edilebilir limitler dahilinde
kalması için kapsamlı bir risk yönetimi yapısı kurmuştur. Risk yönetimi yapısı, risk alma konusundaki
onay ve yetkilere ilişkin süreçleri ve bunlara ek olarak riskin izlenmesi ve ölçülmesinin bağımsız bir
şekilde yapılmasını için riskin yönetimine ilişkin fonksiyonların net olarak tanımlandığı bir yapıdır.
Risk Yönetimi,





Alınan riskin her zaman Yönetim Kurulu tarafından tanımlanan risk iştahına uygun olmasını,
Alınan riskin bankanın tahammül edebileceği zarar tutarını aşmamasını,
Risk yönetimi sistemleri ve prosedürlerinin uygulanması ile alınan riskin yeterince azaltılması,
Banka genelinde risk farkındalığının oluşturulmasını,
Yeterli risk şeffaflığının uygulanmasını ve tüm risk göstergelerinin Yönetim Kurulu da dahil tüm iş
birimleri ile paylaşımının sağlanmasını hedeflemektedir.
41
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Risk Limitleri
Bankanın alabileceği risk düzeyine uyumlu olarak sayısallaştırılabilen risk kategorilerinde risk limitleri
belirlenir. Bu kapsamda kredi, piyasa ve operasyonel risk kategorilerinde limitler belirlenmiştir. Risk
limitleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Risk limitleri uygulamadaki gelişmelerin güncelliğini yansıtacak şekilde düzenli olarak gözden geçirilir ve
piyasa koşullarında ve banka stratejisindeki değişmelere göre uyarlanır. Gözden geçirme konusundaki asli
sorumluluk, limit belirleme yetkisini haiz olan yönetim kuruluna aittir. Belirlenmiş bir risk limitinde
değişiklik yapılma ihtiyacı doğarsa bu öncelikli olarak risk komitesi gündemine alınarak değerlendirilir ve
uygun görülmesi halinde değişiklik yönetim kurulunun onayına sunulur.
Risk Stratejisinin Hedefleri
Banka risk stratejisinin temel risk kategorileri ile ilgili hedefleri aşağıda yer almaktadır.
Kredi Risk Stratejisi






Banka finansal durumu ve kredibilitesi yüksek kişi veya kurumlarla kredi ilişkisine girer.
Banka çeşitlendirilmiş kredi portföyü oluşturmayı hedefler. Benzer şekilde karlı büyüme fırsatlarının
bulunduğu sektörlere kredi verilmesi amaçlanır. Ancak kredi kararı alınırken ekonomik döngüler, iç
ve dış etkenlerin de dikkate alınması gerekir.
Banka ancak kişi veya portföy bazında bilgi birikimine sahip olduğu ve yönetebileceği kredi riskini
alır.
Banka kredi riskini teminatlandırmak için tatmin edici teminatlar alır. Teminatsız risk alınırken
gereken basiretlilik sergilenmektedir.
Banka kanuni sınırlar dahilinde kişi, grup ve sektör olarak konsantre risk almaktan kaçınır.
Banka kredi geçmişi düzgün ve başarılı performans sergileyen müşterilere kredi vermeyi hedefler.
Benzer şekilde yeni kurulmuş şirketler ve girişimler için istisnai olarak azami dikkatle finansman
yapılabilir.
Piyasa Riski Stratejisi



Banka tüm faaliyetlerinden kaynaklanan piyasa risklerini etkin şekilde izlemeyi hedeflemektedir.
Banka maruz kaldığı piyasa ve likidite risklerini yönetirken ihtiyatlı bir yaklaşım sergilemektedir.
Banka yapılan işin içinde yer alan piyasa risklerini bağımsız bir şekilde tespit ederek, değerlendirerek
ve anlayarak beklenmeyen piyasa koşulları sonucu oluşabilecek kayıplara karşı kendisini korumayı
hedeflemektedir.
Operasyonel Risk Stratejisi



Banka Operasyonel riskini kabul edilebilir seviyelerde tutmayı amaçlar.
Operasyonel risk düzeyi büyüklüğü ve oluşma sıklığına göre yakından izlenmelidir.
Banka operasyonel risk düzeyini asgariye indirgemek için yeterli kontrol mekanizmalarını kurmaktan
sorumludur.
Risk Yönetimi Birimi Organizasyonu
Risk Yönetimi Birimi Denetim Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu’na bağlıdır. Risk Yönetimi Birimi
kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risk yönetimlerinden oluşmaktadır.
Risklerin Ölçümü ve Raporlanması
Banka kredi riskini ölçmek için geliştirilmiş derecelendirme sistemi kullanır. Derecelendirme sistemi kredi
müşterilerine özel bir rating üretir (1-11 arası skala). Rating borçlunun kredilerini zamanında geri ödeme
kapasitesinin ve nihai olarak borçlunun kredibilitesinin göstergesidir. Derecelendirme sistemi sayısal ve
sözel unsurları içerir.
Döviz pozisyon, bono portföyü ve RMD limitleri Piyasa Riski Birimi tarafından günlük olarak hesaplanır
ve izlenir, faiz riski gap limitleri ise yine Piyasa Riski yönetimi tarafından hesaplanır. Tüm piyasa riski
limit kullanımları Aktif Pasif Komitesi (APKO) ve Risk ve Denetim Komitesi üyelerine raporlanır. Piyasa
riski yönetimi düzenli olarak stres testleri yapar ve sonuçlarını Yönetim Kurulu, APKO ve Risk ve
Denetim Komitesine raporlar. Stres testleri verim eğrisi, kredi marjları ve döviz kurlarındaki değişimin
belirli bilanço içi ve bilanço dışı kalemlere etkisini tanımlar.
42
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
X.
FAALİYET BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Banka, üç ana faaliyet bölümü olan perakende bankacılık, kurumsal ve ticari bankacılık ve hazine işlemleri
iş alanlarında faaliyetlerini yürütmektedir.
Perakende bankacılık bireysel müşteriler ve küçük işletmeler segmentindeki müşterilere mevduat, kredi,
kredi kartı, otomatik ödeme hizmetleri, internet bankacılığı başta olmak üzere çeşitli ürünleri içeren
bankacılık hizmetleri sunmaktadır.
Kurumsal ve ticari bankacılık orta ve büyük ölçekli müşterilere kredi, mevduat, nakit yönetimi, dış ticaret
finansmanı, gayrinakdi kredi, döviz işlemleri gibi kurumsal bankacılık hizmetleri sağlamaktadır.
Hazine işlemleri sabit getirili menkul değer yatırımları, fon yönetimi, döviz işlemleri, para piyasası
işlemleri, türev ürünler gibi faaliyet ve işlemleri içermektedir.
Belirli bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin faaliyet bölümlerine göre gösterimi:
Önceki dönem bilgileri bilanço kalemleri için 31 Aralık 2013, gelir/gider kalemleri için 31 Mart 2013
tarihleri itibarıyla sunulmuştur.
31 Mart 2014
Faaliyet Gelirleri
Dağıtılamayan Giderler
Net Faaliyet Gelirleri
Temettü Gelirleri
Vergi Öncesi Kâr
Vergi Karşılığı
Net Kâr / Zarar
Bölüm Varlıkları
İştirak ve Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Dağıtılmamış Varlıklar
Toplam Varlıklar
Bölüm Yükümlülükleri
Dağıtılamayan Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
31 Mart 2013
Faaliyet Gelirleri
Dağıtılamayan Giderler
Net Faaliyet Gelirleri
Temettü Gelirleri
Vergi Öncesi Kâr
Vergi Karşılığı
Net Kâr / Zarar
31 Aralık 2013
Bölüm Varlıkları
İştirak ve Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Dağıtılmamış Varlıklar
Toplam Varlıklar
Bölüm Yükümlülükleri
Dağıtılamayan Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
43
Banka’nın
Toplam
Faaliyeti
52.201
(65.146)
(12.945)
(12.945)
2.498
(10.447)
Perakende
Bankacılık
15.957
Kurumsal ve
Ticari
Bankacılık
32.066
Hazine
4.178
15.957
32.066
4.178
904.955
4.138.584
1.150.204
904.955
4.138.584
1.150.204
1.333.169
2.396.172
2.024.639
1.333.169
2.396.172
2.024.639
5.753.980
832.234
6.586.214
Perakende
Bankacılık
15.337
15.337
-
Kurumsal ve
Ticari
Bankacılık
27.753
27.753
-
Hazine
8.825
8.825
-
Banka’nın
Toplam
Faaliyeti
51.915
(59.192)
(7.277)
(7.277)
1.111
(6.166)
781.125
781.125
4.227.660
4.227.660
1.435.927
1.435.927
6.444.712
99.193
267.676
6.811.581
1.108.990
1.108.990
2.360.659
2.360.659
2.532.494
2.532.494
6.002.143
809.438
6.811.581
6.193.743
99.193
293.278
6.586.214
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
BEŞİNCİ BÖLÜM
I.
BİLANÇONUN AKTİF HESAPLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
a.
Nakit Değerler ve Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler:
1.
Nakit Değerler ve T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2013
31 Mart 2014
TP
YP
Kasa/Efektif
13.972
TP
9.117
10.471
20.846
T.C.Merkez Bankası
90.621
434.426
155.419
333.902
Diğer
Toplam
2.
YP
-
-
-
-
104.593
443.543
165.890
354.748
T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2013
31 Mart 2014
Vadesiz Serbest Hesap
TP
YP
TP
YP
90.621
64.180
155.419
61.278
Vadeli Serbest Hesap
-
-
-
-
Vadeli Serbest Olmayan Hesap
-
370.246
-
272.624
90.621
434.426
155.419
333.902
Toplam
3.
Zorunlu Karşılıklara ilişkin açıklamalar:
Bilanço tarihi itibarıyla, TCMB’nin 2005/1 Sayılı “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği’ne göre
Türkiye’de faaliyet gösteren ticari bankalar; Türk parası vadesiz, ihbarlı bir aya ve üç aya kadar
vadeli mevduatlar için %11,5 altı aya kadar vadeli mevduatlar için %8,5 bir yıla kadar vadeli
mevduatlar için %6,5, bir yıl ve bir yıldan uzun vadeli mevduatlar için %5, 1 yıla kadar vadeli
mevduat dışı diğer yükümlülükler için %11,5, 3 yıla kadar vadeli mevduat dışı diğer yükümlülükler
için %8, 3 yıldan uzun vadeli mevduat dışı diğer yükümlülükler için %5, yabancı para mevduat
hesapları için, vadesiz, bir aya kadar, üç aya kadar, altı aya kadar, bir yıla kadar %13 bir yıl ve bir
yıldan uzun %9, bir yıla kadar vadeli yabancı para diğer yükümlülüklerde %13, üç yıla kadar vadeli
yabancı para diğer yükümlülüklerde %11, üç yıldan uzun vadeli yabancı para diğer yükümlülüklerde
%6 oranında zorunlu karşılık tesis etmektedirler.
TCMB tarafından Türk Parası ve Yabancı Para zorunlu karşılıklara faiz verilmemektedir.
44
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
b.
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklara ilişkin bilgiler:
1.
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal
varlıklardan repo işlemlerine konu olanlar bulunmamaktadır. (31 Aralık 2013: 30.749 TL)
2.
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin pozitif farklar:
31 Aralık 2013
31 Mart 2014
TP
YP
TP
YP
Vadeli İşlemler
26.469
599
29.034
648
Swap İşlemleri
11.328
5.748
18.657
6.193
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
c.
-
-
-
-
24.883
52.890
35.771
71.608
41
-
-
-
62.721
59.237
83.462
78.449
Bankalara ilişkin bilgiler:
1.
Bankalara ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2013
31 Mart 2014
TP
YP
TP
YP
Bankalar
Yurtiçi
Yurtdışı
Yurtdışı Merkez ve Şubeler
Toplam
45
165
15.810
21.113
25.781
-
12.090
-
15.550
-
-
-
-
165
27.900
21.113
41.331
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
d.
Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
1.
Teminat olarak gösterilen ve repo işlemlerine konu olan satılmaya hazır finansal varlıkların
özellikleri ve defter değeri:
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla teminata verilen/bloke edilen satılmaya hazır finansal varlık 64.150
TL (31 Aralık 2013: 42.600 TL)’ dir. Repo işlemlerine konu olan satılmaya hazır finansal varlık
tutarı 404.215 TL (31 Aralık 2013: 732.520 TL)’dir.
2.
Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
31 Mart 2014
732.057
732.057
6.474
6.474
4.616
733.915
Borçlanma Senetleri
Borsada İşlem Gören
Borsada İşlem Görmeyen
Hisse Senetleri
Borsada İşlem Gören
Borsada İşlem Görmeyen
Değer Azalma Karşılığı (-)
Toplam
e.
31 Aralık 2013
852.908
852.908
6.474
6.474
1.302
858.080
Kredilere ilişkin açıklamalar:
1.
Banka’nın ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın bakiyesine ilişkin
bilgiler:
31 Mart 2014
Nakdi Gayrinakdi
52
4.380
4.380
52
Banka Ortaklarına Verilen Doğrudan Krediler
Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Banka Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler
Banka Mensuplarına Verilen Krediler
Toplam
46
31 Aralık 2013
Nakdi Gayrinakdi
126
4.167
4.167
126
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
2.
Birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa
planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler:
(i)
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer
Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar
Alacaklar
Krediler ve
Krediler ve
Sözleşme koşullarında
Sözleşme koşullarında değişiklik
Diğer
Diğer
değişiklik yapılanlar
yapılanlar
Nakdi Krediler Alacaklar
Alacaklar
Ödeme
Ödeme
Planının
Planının
Uzatılmasına
Uzatılmasına
Yönelik
Yönelik
Değişiklik
Değişiklik
Yapılanlar
Diğer
Yapılanlar
Diğer
İhtisas Dışı
Krediler
İşletme
Kredileri
İhracat Kredileri
İthalat Kredileri
Mali Kesime
Verilen Krediler
Tüketici
Kredileri
Kredi Kartları
Diğer (*)
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Toplam
(*)
4.392.437
74.461
10.110
35.322
175.145
8.822
4.996
-
-
1.850
-
4.439
-
-
-
-
-
-
-
69.465
74.461
10.110
10.110
3.128
754
29.590
35.322
170.706
175.145
8.822
8.822
840.859
37.826
73.732
22.325
3.417.695
4.392.437
-
Banka’nın diğer kalemi içerisinde bulunan 187.742 TL tutarında faktoring alacakları bulunmaktadır.
(ii)
Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik
Yapılan Değişiklik Sayısı
Standart Nitelikli Krediler ve
Diğer Alacaklar
1 veya 2 defa uzatılanlar
3, 4 veya 5 defa uzatılanlar
5 Üzeri uzatılanlar
Toplam
61.740
7.419
5.302
74.461
Yakın izlemedeki Krediler ve
Diğer Alacaklar
175.145
175.145
(iii)
Ödeme Planı Değişikliği ile
Uzatılan Süre
Standart Nitelikli Krediler ve
Diğer Alacaklar
0-6 Ay
6 Ay – 12 Ay
1-2 Yıl
2-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Toplam
26.870
674
448
46.469
74.461
47
Yakın izlemedeki Krediler ve
Diğer Alacaklar
99.577
3.690
1.289
70.589
175.145
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
3.
Tüketici kredileri, bireysel kredi kartları, personel kredileri ve personel kredi kartlarına ilişkin
bilgiler:
Kısa Vadeli Orta ve Uzun Vadeli
4.958
66.202
36
9.550
397
4.922
56.255
5.469
5.469
46
46
327
3.105
327
3.105
938
2
2
938
8
8
2.268
14.014
69.309
Tüketici Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-YP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Bireysel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Bireysel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-YP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili Mevduat Hesabı-TP (Gerçek Kişi)
Kredili Mevduat Hesabı-YP (Gerçek Kişi)
Toplam
48
Toplam
71.160
9.586
397
61.177
5.469
5.469
46
46
3.432
3.432
940
2
938
8
8
2.268
83.323
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
4. Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlarına ilişkin bilgiler:
Kısa Vadeli
45.819
373
32.669
12.777
6.821
6.821
16.520
16.520
91
91
26.142
95.393
Taksitli Ticari Krediler-TP
İşyeri Kredileri
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Taksitli Ticari Krediler-Dövize Endeksli
İşyeri Kredileri
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Taksitli Ticari Krediler-YP
İşyeri Kredileri
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Kurumsal Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Kurumsal Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili Mevduat Hesabı-TP (Tüzel Kişi)
Kredili Mevduat Hesabı-YP (Tüzel Kişi)
Toplam
Orta ve Uzun
Vadeli
377.281
54
6.417
324.232
46.578
62.252
1.841
1.482
58.929
5
5
439.538
Toplam
423.100
54
6.790
356.901
59.355
69.073
1.841
1.482
65.750
16.525
5
16.520
91
91
26.142
534.931
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
4.696.297
4.696.297
4.709.046
4.709.046
31 Mart 2014
4.696.297
4.696.297
31 Aralık 2013
4.709.046
4.709.046
31 Mart 2014
38.396
38.396
31 Aralık 2013
16.409
16.409
5. Kredilerin kullanıcılara göre dağılımı:
Kamu
Özel
Toplam
6. Yurtiçi ve yurtdışı kredilerin dağılımı:
Yurtiçi Krediler
Yurtdışı Krediler
Toplam
7. Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen krediler:
Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen doğrudan krediler
Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen dolaylı krediler
Toplam
49
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
8. Kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar:
31 Mart 2014
2.006
11.427
69.961
83.394
Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Toplam
31 Aralık 2013
3.057
13.420
38.997
55.474
9. Donuk alacaklara ilişkin bilgiler (Net):
i.
Donuk alacaklardan Banka tarafından yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına
bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler:
III. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı
Krediler ve Diğer
Alacaklar
IV. Grup
Tahsili Şüpheli
Krediler ve Diğer
Alacaklar
V. Grup
Zarar Niteliğindeki
Kredi ve Diğer
Alacaklar
-
-
-
31 Mart 2014
(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer
Alacaklar
Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve
Diğer Alacaklar
31 Aralık 2013
(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer
Alacaklar
Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve
Diğer Alacaklar
ii.
-
-
1.183
148
7.360
-
-
-
-
-
-
2.241
110
7.928
III. Grup
IV. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı
Tahsili Şüpheli
Krediler ve Diğer Krediler ve Diğer
Alacaklar
Alacaklar
20.563
33.788
14.034
1.350
18.263
18.263
20.023
3.956
1.069
12.378
32.309
2.006
11.427
10.372
20.882
V. Grup
Zarar Niteliğindeki
Kredi ve Diğer
Alacaklar
53.445
15.492
20.023
1.700
87.260
69.961
17.299
Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler:
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçinde İntikal (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarından Giriş (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarına Çıkış (-)
Dönem İçinde Tahsilat (-)
Aktiften Silinen (-)
Kurumsal ve Ticari Krediler
Bireysel Krediler
Kredi Kartları
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
50
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
iii. Yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ilişkin bilgiler:
III. Grup
IV. Grup
V. Grup
Tahsil İmkanı Tahsili Şüpheli Zarar Niteliğindeki
Sınırlı Krediler ve Krediler ve Diğer
Krediler ve Diğer
Diğer Alacaklar
Alacaklar
Alacaklar
31 Mart 2014
Dönem Sonu Bakiyesi
-
4.798
11.808
Özel Karşılık (-)
-
1.928
5.952
Bilançodaki Net Bakiyesi
-
2.870
5.856
258
6.692
9.654
52
2.389
4.775
206
4.303
4.879
31 Aralık 2013
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
iv. Donuk alacakların kullanıcı gruplarına göre brüt ve net tutarlarının gösterimi:
Cari Dönem (Net)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)
Bankalar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Bankalar (Net)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)
Önceki Dönem (Net)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)
Bankalar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Bankalar (Net)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)
51
III. Grup
IV. Grup
V. Grup
Tahsil İmkanı Tahsili Şüpheli Zarar Niteliğindeki
Sınırlı Krediler
Krediler ve
Krediler ve Diğer
ve Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar
Alacaklar
10.372
20.882
17.299
12.378
32.309
87.260
2.006
11.427
69.961
10.372
20.882
17.299
17.506
20.368
14.448
20.563
33.788
53.445
3.057
13.420
38.997
17.506
20.368
14.448
-
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
f.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlara ilişkin bilgiler:
1.
Repo işlemlerine konu olan vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar:
Bulunmamaktadır.
2.
Teminata verilen/bloke edilen vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar:
Bulunmamaktadır.
3.
Vadeye kadar elde tutulacak devlet borçlanma senetlerine ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır.
4.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlara ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır.
5.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların dönem içindeki hareketleri:
Bulunmamaktadır.
g.
İştiraklere ilişkin bilgiler (Net):
Bulunmamaktadır.
h.
Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (Net):
Konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:
1.
Bulunmamaktadır.
Yukarıda yer alan sıraya göre konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklara ilişkin önemli finansal tablo
bilgileri:
2.
Bulunmamaktadır.
Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:
3.
Adres(Şehir/
Ülke)
Ünvanı
1
2
Burgan Finansal Kiralama A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve
Bağlı Ortaklığı Burgan Portföy Yönetimi
A.Ş.
52
Bankanın Pay Oranı, Diğer Ortakların
Farklıysa Oy Oranı (%)
Pay Oranı (%)
İstanbul/Türkiye
99,99
0,01
İstanbul/Türkiye
100,00
0,00
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
4. Yukarıda yer alan sıraya göre konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin önemli finansal tablo
bilgileri:
1
2 (*)
Aktif
Toplamı
577.907
215.611
Özkaynak
47.899
56.162
Sabit Varlık
Toplamı
86
3.070
Menkul
Değer
Gelirleri
427
Faiz
Gelirleri
8.908
2.284
Cari Dönem
Kâr/Zararı
1.894
(1.820)
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve bağlı ortaklığı Burgan Portföy Yönetimi A.Ş.’nin konsolide edilmiş
tutarlarıdır.
5.
Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin hareket tablosu:
Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri
Cari Yıl Payından Alınan Kar
Satışlar
Yeniden Değerleme Artışı
Değer Azalma Karşılıkları
Dönem Sonu Değeri
Sermaye Taahhütleri
Dönem Sonu Sermayeye Katılma Payı (%)
6.
99.193
%99.99
18.978
(8.122)
99.193
%99,99
31 Aralık 2013
Bankalar
-
-
Sigorta Şirketleri
-
-
Faktoring Şirketleri
-
-
41.210
41.210
-
-
Diğer Mali Bağlı Ortaklıklar
57.983
57.983
Toplam
99.193
99.193
Finansman Şirketleri
7.
Borsaya kote edilen bağlı ortaklıklar:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
Birlikte kontrol edilen ortaklıklara (iş ortaklıklarına) ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
Kiralama işlemlerinden alacaklara ilişkin bilgiler (net):
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlara ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
l.
31 Aralık 2013
88.337
10.856
-
31 Mart 2014
Leasing Şirketleri
k.
31 Mart 2014
99.193
-
Konsolide edilen mali bağlı ortaklıklara ilişkin sektör bilgileri ve bunlara ilişkin kayıtlı tutarlar:
Bağlı Ortaklıklar
j.
Gerçeğe
Uygun
Değer
-
(*)
Dönem Başı Değeri
Dönem İçi Hareketler
Alışlar
i.
Önceki
Dönem
Kâr/Zararı
1.412
(2.083)
Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin açıklamalar:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
53
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
m. Ertelenmiş vergi varlığına ilişkin açıklamalar:
Banka, 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla TMS 12 uyarınca hesaplanan 24.673 TL (31 Aralık 2013:
24.856 TL) tutarındaki ertelenmiş vergi varlığını ve 3.096 TL (31 Aralık 2013: 5.695 TL) tutarındaki
vergi yükümlülüğünü netleştirdikten sonra 21.577 TL (31 Aralık 2013: 19.161 TL) net ertelenmiş
vergi varlığını finansal tablolarına yansıtmıştır.
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve
yükümlülüklerinin detayı aşağıdaki gibidir:
Birikmiş Geçici Farklar
Taşınan Mali Zarar (*)
Dava Karşılıkları
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılık
Çalışan Hakları Karşılığı
Kazanılmamış Gelirler
Diğer
Ertelenen Vergi Varlıkları
Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri ile Vergi Matrahı
Arasındaki Fark
Türev Finansal Araçlar Değerleme Farkı
Ertelenen Vergi Yükümlülükleri
Ertelenen Vergi Varlık/(Yükümlükleri) (Net)
Ertelenen vergi
varlık/yükümlülükleri
31 Mart
31 Aralık
2014
2013
15.021
11.675
3.532
3.480
1.953
5.380
3.600
3.196
305
1.056
262
69
24.673
24.856
31 Mart
2014
75.107
17.661
9.765
18.002
1.531
1.305
123.371
31 Aralık
2013
58.373
17.402
26.900
15.979
5.278
350
124.282
12.451
12.885
2.490
2.577
3.034
15.485
15.592
28.477
606
3.096
3.118
5.695
107.886
95.805
21.577
19.161
Ertelenmiş vergi varlığı/yükümlülüğü hareketi aşağıdaki gibidir:
1 Ocak itibarıyla bakiye
Cari yıl ertelenmiş vergi geliri/ (gideri), net
Özkaynaklarda muhasebeleştirilen ertelenmiş vergi, net
Dönem sonu bakiyesi
31 Mart 2014
19.161
31 Aralık 2013
6.736
2.498
(82)
8.867
3.558
21.577
19.161
(*) Banka’nın 75.107 TL tutarındaki taşınan mali zararının 58.373 TL’si 2018, 16.734 TL’si ise 2019 yılına kadar
kurumlar vergisi hesaplamalarında kullanılabilecektir.
54
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
n. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar hakkında
açıklamalar:
Bankanın satış amaçlı elde tutulan varlıklarının toplam tutarı 9.748 TL (31 Aralık 2013: 13.692 TL)
olup durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır.
Önceki Dönem
Maliyet
Birikmiş Amortisman (-)
Net Defter Değeri
Cari Dönem
Dönem Başı Net Defter Değeri
İktisap Edilenler
Elden Çıkarılanlar (-), net
Değer Düşüşü (-)
Amortisman Bedeli (-)
Dönem Sonu Maliyet
Dönem Sonu Birikmiş Amortisman (-)
Kapanış Net Defter Değeri
31 Mart 2014
14.348
656
13.692
31 Aralık 2013
13.175
481
12.694
13.692
110
3.994
60
10.332
584
9.748
12.694
4.797
3.507
292
14.348
656
13.692
o. Diğer aktiflere ilişkin bilgiler:
Bilançonun diğer aktifler kalemi 216.219 TL (31 Aralık 2013: 187.048 TL) tutarında olup, bilanço
dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10’unu aşmamaktadır.
55
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
II.
BİLANÇONUN PASİF HESAPLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
a.
Mevduata ilişkin bilgiler:
1.
Mevduatın vade yapısına ilişkin bilgiler:
i.
31 Mart 2014:
Tasarruf Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Yurtiçinde Yerleşik Kişiler
Yurtdışında Yerleşik Kişiler
Resmi Kuruluşlar Mevduatı
Ticari Kuruluşlar Mevduatı
Diğer Kuruluşlar Mevduatı
Kıymetli Maden Depo Hesabı
Bankalar Mevduatı
T.C. Merkez Bankası
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
Katılım Bankaları
Diğer
Toplam
ii.
7 Gün 1 Aya
6 Ay - 1 Yıl ve Birikimli
Vadesiz İhbarlı Kadar 1 - 3 Ay 3 - 6 Ay
1 Yıl
Üstü Mevduat Toplam
21.241
- 19.705 633.335 71.180 42.237 34.144
821.842
136.026
- 116.833 1.384.310 321.088 55.235 61.517
- 2.075.009
112.886
- 116.182 1.364.435 318.182 53.351 31.112
- 1.996.148
23.140
651
19.875
2.906
1.884 30.405
78.861
38.286
45.509
83.795
57.087
- 59.587 332.411 31.955 34.784 62.598
578.422
923
832
40.665
711
43.131
8.387
- 95.442
103.829
108
- 86.532
86.640
8.279
- 8.910
17.189
261.950
- 292.399 2.436.230 424.934 132.256 158.259
- 3.706.028
31 Aralık 2013:
Tasarruf Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Yurtiçinde Yerleşik Kişiler
Yurtdışında Yerleşik Kişiler
Resmi Kuruluşlar Mevduatı
Ticari Kuruluşlar Mevduatı
Diğer Kuruluşlar Mevduatı
Kıymetli Maden Depo Hesabı
Bankalar Mevduatı
T.C. Merkez Bankası
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
Katılım Bankaları
Diğer
Toplam
7 Gün 1 Aya
6 Ay - 1 Yıl ve Birikimli
Vadesiz İhbarlı Kadar 1 - 3 Ay 3 - 6 Ay
1 Yıl
Üstü Mevduat Toplam
22.112
- 18.901 584.467 99.102 37.058 47.242
- 808.882
179.136
- 129.292 1.231.370 276.114 86.363 33.866
- 1.936.141
155.210
- 129.292 1.221.766 274.536 83.223 33.303
- 1.897.330
23.926
9.604
1.578
3.140
563
38.811
36.753
258
37.011
75.487
- 63.600 157.752 41.549 27.397 62.687
- 428.472
1.499
- 2.233
35.732 13.371
52.835
14.899
- 150.455
- 165.354
102
- 126.980
- 127.082
14.797
- 23.475
38.272
329.886
- 364.481 2.009.579 430.136 150.818 143.795
- 3.428.695
56
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
2.
Sigorta kapsamında bulunan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler:
i.
Sigorta kapsamında bulunan ve sigorta limitini aşan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler:
Sigorta Kapsamında Bulunan
Tasarruf Mevduatı
31 Mart 2014 31 Aralık 2013
31 Aralık 2013
Tasarruf Mevduatı
318.499
299.714
503.343
509.168
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz DTH
100.954
81.428
815.302
604.784
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
419.453
381.142
1.318.645
1.113.952
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz Diğ. H.
Yurtdışı Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin
Sigortasına Tabi Hesaplar
Kıyı Bankacılığı Bölgelerindeki Şubelerde Bulunan
Yabancı Mercilerin Sigortasına Tabi Hesaplar
Toplam
ii.
3.
Banka’nın merkezi yurtiçinde olduğundan yabancı ülke sigortası kapsamında mevduat
bulunmamaktadır.
Sigorta kapsamında bulunmayan gerçek kişilerin mevduatı:
Yurtdışı Şubelerde Bulunan Mevduat ve Diğer Hesaplar
b.
Sigorta Limitini Aşan
31 Mart 2014
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
-
-
Hâkim Ortaklar ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait
Mevduat ile Diğer Hesaplar
Yönetim veya Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeler, Genel Müdür ve Yardımcıları ile
Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer
Hesaplar
26 Eylül 2004 Tarihli ve 5237 Sayılı TCK’nın 282. ‘nci Maddesindeki Suçtan
Kaynaklanan Mal Varlığı Değerleri Kapsamına Giren Mevduat ile Diğer Hesaplar
Türkiye’de Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyeti Göstermek Üzere Kurulan Mevduat
Bankalarında Bulunan Mevduat
-
-
5.652
3.750
-
-
-
-
Toplam
5.652
3.750
Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler:
Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin negatif farklar tablosu:
31 Aralık 2013
31 Mart 2014
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Vadeli İşlemler
Swap İşlemleri
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
TP
7.683
13.923
407
9
22.022
57
YP
294
2.676
75.321
78.291
TP
4.390
12.740
933
18.063
YP
298
2.829
106.035
109.162
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
c.
Alınan kredilere ilişkin bilgiler:
1.
Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler:
T.C. Merkez Bankası Kredileri
Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan
Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
Toplam
2.
31 Aralık 2013
TP
56.923
56.923
TP
59.636
59.636
YP
84.257
1.065.183
1.149.440
YP
75.904
1.212.451
1.288.355
Alınan kredilerin vade ayrımına göre gösterilmesi:
Kısa Vadeli
Orta ve Uzun Vadeli
Toplam
3.
31 Mart 2014
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
TP
56.923
56.923
TP
59.636
59.636
YP
153.894
995.546
1.149.440
YP
136.750
1.151.605
1.288.355
Banka’nın yükümlülüklerinin yoğunlaştığı alanlara ilişkin ilave açıklamalar:
Banka’nın temel fon kaynaklarını oluşturan yükümlükleri mevduat ve alınan kredilerdir.
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla mevduat tutarının %1’i (31 Aralık 2013: %1) Banka’nın dahil olduğu
risk grubunun mevduatıdır. Bunun yanında alınan sermaye benzeri ve diğer kredilerin %73’ü (31
Aralık 2013: %71) Banka’nın dahil olduğu risk grubundan temin edilmiştir.
d.
Diğer yabancı kaynaklara ilişkin bilgiler:
Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi 118.250 TL (31 Aralık 2013: 68.768 TL) tutarında olup
bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10’unu aşmamaktadır.
e.
Finansal kiralama borçlarına ilişkin bilgiler:
Finansal kiralama sözleşmelerinde kira taksitleri kiralanan mal bedeli, piyasa faiz oranları ve
finansmanın vadesine göre belirlenmektedir. Finansal kiralama sözleşmeleriyle ilgili Banka’ya
önemli yükümlülükler getiren hükümler bulunmamaktadır.
31 Mart 2014
Brüt
453
453
1 Yıldan Az
1-4 Yıl Arası
4 Yıldan Fazla
Toplam
f.
Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır.
58
Net
447
447
31 Aralık 2013
Brüt
671
671
Net
659
659
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
g.
Karşılıklara ilişkin bilgiler:
1.
Genel karşılıklara ilişkin bilgiler:
Genel Karşılıklar
I. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar
II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar
Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılanlar
Diğer
2.
31 Mart 2014
49.837
35.070
3.699
9.809
8.839
2.735
2.223
31 Aralık 2013
48.122
35.165
3.924
8.022
6.894
2.598
2.337
Çalışan hakları karşılığına ilişkin yükümlülükler:
Türk İş Kanunu’na göre, Banka bir senesini doldurmuş olan ve zorunlu sebeplerden dolayı
ilişkisi kesilen veya emekli olan, 25 hizmet yılını (kadınlarda 20) dolduran ve emeklilik hakkı
kazanan (kadınlar için 58 yaşında, erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden
personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. 23 Mayıs 2002 tarihindeki mevzuat
değişikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine ilişkin bazı geçiş süreci maddeleri
çıkartılmıştır.
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 3.438,22 TL
(31 Aralık 2013: 3.254,44 TL) ile sınırlandırılmıştır. Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak
herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama şartı bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde Banka’nın ödemesi gerekecek
muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılmaktadır. TMS 19 işletmenin
yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüaryel değerleme yöntemlerinin kullanımını gerekli
kılmaktadır. Yükümlülüğün belirlenmesinde Banka bağımsız aktüerlerden yararlanmıştır,
iskonto oranı, çalışan devir hızı ve gelecekteki maaş artışları gibi konularda varsayımlarda
bulunulmaktadır. Bu varsayımlar yıllık olarak gözden geçirilmektedir. Bu bağlamda, toplam
yükümlülüklerin hesaplanmasında aşağıdaki aktüaryel varsayımlar kullanılmıştır.
Muhasebe Politikaları ile ilgili XVII. numaralı notta detaylı olarak açıklandığı üzere TMS 19’da
yapılan değişiklik ile aktüeryal kazanç ve kayıpların muhasebeleştirilmesinde 1 Ocak 2012
tarihinde ve bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde oluşan aktüeryal kazanç ve
kayıpların Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo ile
ilişkilendirilerek Özkaynaklar altındaki "Diğer Yedekler" kaleminde muhasebeleştirilmesi
yöntemi uygulanmaktadır.
59
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
g.
Karşılıklara ilişkin bilgiler: (Devamı)
31 Mart 2014
3,10
7,40
11,11
İskonto Oranı (%)
Maaş Artış Oranı (%)
Ortalama Kalan Çalışma Süresi (Yıl)
31 Aralık 2013
3,10
7,40
11,11
Kıdem tazminatı yükümlülüğünün bilançodaki hareketleri aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2014
7.086
876
(396)
7.566
1 Ocak itibarıyla
Cari hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Azaltmalar ve ödemeler
Aktüeryal kayıp/kazanç
Ödenen tazminatlar
Dönem Sonu Bakiyesi
31 Aralık 2013
7.016
1.118
506
222
(115)
(1.661)
7.086
Banka’nın ayrıca 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla ayrılmış olan 1.725 TL (31 Aralık 2013: 1.441
TL) tutarında izin karşılığı ile 8.711 TL (31 Aralık 2013: 7.452 TL) tutarında Banka personeline
ödenecek prim karşılığı bulunmaktadır.
3.
Diğer Karşılıklar:
i)
Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklara ilişkin bilgiler:
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar (*)
Toplam
31 Mart 2014
9.765
9.765
31 Aralık 2013
26.900
26.900
(*)
Banka’nın kredi portföyündeki belirli kredilerine ilişkin ileride doğabilecek risklere karşın ayırdığı karşılıklardır.
ii)
Diğer karşılıklara ilişkin bilgiler:
Banka diğer karşılıklar altında 17.661 TL (31 Aralık 2013: 17.402 TL) tutarında dava
karşılığı, 4.873 TL (31 Aralık 2013: 2.937 TL) tutarında tazmin edilmemiş ve nakde
dönüşmemiş gayrinakdi krediler karşılığı, 5.183 TL (31 Aralık 2013: 4.730 TL) tutarında
müşteriye verilen çek karneleri karşılığı, 91 TL (31 Aralık 2013: 108 TL) tutarında kredi
kartı promosyon uygulaması karşılığı ile 135 TL (31 Aralık 2013: 133 TL) muhtelif
alacaklar karşılığı sınıflandırmıştır.
4.
Dövize Endeksli Krediler Kur Farkı karşılıklarına ilişkin bilgiler:
Bilanço tarihi itibarıyla hesaplanan dövize endeksli krediler kur farkı karşılıkları bu finansal
tablolarda krediler bakiyesinden netleştirmiş olup dövize endeksli krediler kur farkı karşılığı
tutarı 3.664 TL (31 Aralık 2013: 55 TL)’dir.
h.
Vergi borcuna ilişkin açıklamalar:
1.
Vergi karşılığına ilişkin bilgiler:
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla ayrılan kurumlar vergisi karşılığı bulunmamaktadır. (31 Aralık
2013: bulunmamaktadır).
60
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
2.
Ödenecek vergilere ilişkin bilgiler:
Ödenecek Kurumlar Vergisi
Menkul Sermaye İradı Vergisi
Gayrimenkul Sermaye İradı Vergisi
BSMV
Ödenecek Katma Değer Vergisi
Diğer
Toplam
3.
i.
31 Aralık 2013
4.357
161
3.984
186
1.779
10.467
31 Mart 2014
656
983
46
92
-
31 Aralık 2013
638
953
45
90
-
1.777
1.726
Primlere ilişkin bilgiler:
Sosyal Sigorta Primleri-Personel
Sosyal Sigorta Primleri-İşveren
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-Personel
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-İşveren
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-Personel
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-İşveren
İşsizlik Sigortası-Personel
İşsizlik Sigortası-İşveren
Diğer
Toplam
4.
31 Mart 2014
4.121
151
3.394
326
1.725
9.717
Banka, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla TMS 12 uyarınca hesaplanan 24.673 TL (31 Aralık 2013:
24.856 TL) tutarındaki ertelenmiş vergi varlığını ve 3.096 TL (31 Aralık 2013: 5.695 TL)
tutarındaki vergi yükümlülüğünü netleştirdikten sonra 21.577 TL (31 Aralık 2013: 19.161 TL)
net ertelenmiş vergi varlığını finansal tablolarına yansıtmıştır.
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık borçları hakkında
bilgiler:
Bulunmamaktadır.
j.
Sermaye benzeri kredilere ilişkin bilgiler:
Bankanın kullandığı sermaye benzeri kredilerin sayısı, vadesi, faiz oranı, kredinin temin edildiği
kuruluş ve varsa hisse senedine dönüştürme opsiyonuna ilişkin detaylı açıklamalar:
Temin Eden Kuruluş
Burgan Bank S.A.K.
Tutar
Açılış Tarihi
USD 150.000.000 06 Aralık 2013
Vade Faiz Oranı (%)
04 Aralık 2023
LIBOR+3,75
Kullanılan sermaye benzeri kredinin hisse senedine dönüştürme opsiyonu bulunmamaktadır.
61
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
k.
Özkaynaklara ilişkin bilgiler:
1.
Ödenmiş sermayenin gösterimi:
2.
Ödenmiş sermaye tutarı, bankada kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp uygulanmadığı
hususunun açıklanması ve bu sistem uygulanıyor ise kayıtlı sermaye tavanı:
Sermaye Sistemi
Ödenmiş Sermaye
Kayıtlı Sermaye
3.
31 Aralık 2013
570.000
-
31 Mart 2014
570.000
-
Hisse Senedi Karşılığı
İmtiyazlı Hisse Senedi Karşılığı
Tavan
570.000
1.000.000
Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile arttırılan sermaye payına ilişkin
diğer bilgiler:
Bulunmamaktadır.
4.
Cari dönem içinde sermaye yedeklerinden, sermayeye ilave edilen kısıma ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır.
5.
Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütlerine ilişkin
bilgiler:
Bulunmamaktadır.
6.
Bankanın gelirleri, karlılığı ve likiditesine ilişkin geçmiş dönem göstergeleri ile bu
göstergelerdeki belirsizlikler dikkate alınarak yapılacak öngörülerin özkaynak üzerindeki
tahmini etkileri:
Bilanço ve bilanço dışı varlık ve yükümlülüklerde taşınan faiz, likidite ve döviz kuru riskleri
Banka tarafından benimsenen çeşitli risk limitleri ve yasal limitler çerçevesinde yönetilmektedir.
7.
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlara ilişkin bilgiler:
Banka’nın Ana Sözleşmesi gereğince 1.000.000 adet kurucu hissesi bulunmaktadır. Ana
Sözleşme’ye göre %5 oranında yasal yedeklerin ayrılması ve ödenmiş sermayenin %5’i
oranındaki birinci temettünün dağıtılmasından sonra dağıtılabilir tutarın %10’u kurucu hisse
sahiplerine dağıtılır.
62
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
8.
Menkul değerler değerleme farklarına ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2013
31 Mart 2014
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklardan (İş Ortaklıklarından)
Değerleme Farkı
Kur Farkı
Toplam
9.
TP
YP
TP
YP
-
-
-
-
(4.089)
-
(4.414)
-
-
-
-
-
(4.089)
-
(4.414)
-
Yeniden değerleme değer artış fonuna ilişkin bilgiler:
Menkuller
Gayrimenkuller
Sermayeye Eklenecek İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri
İle Gayrimenkul Satış Kazançları
Toplam
31 Mart 2014
TL
3.992
YP
-
31 Aralık 2013
TL
3.992
-
-
-
3.992
-
3.992
YP
-
10. Geçmiş yıl kârının dağıtılmasına ilişkin bilgiler:
Banka’nın 31 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar
gereği; 2013 yılı zararı olan 40.995 TL, olağanüstü yedek akçelerden mahsup edilmiştir.
63
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
III.
NAZIM HESAPLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
a.
Nazım hesaplarda yer alan yükümlülüklere ilişkin açıklama:
1.
Gayri kabili rücu nitelikteki taahhütlerin türü ve miktarı:
31 Mart 2014 31 Aralık 2013
796.808
22.658
Vadeli döviz alım-satım taahhütleri
Çek yaprakları için ödeme taahhüdü
302.676
278.991
Kullandırma garantili kredi tahsis taahhüdü
131.326
106.629
Vadeli menkul değerler alım-satım taahhütleri
60.506
-
Kredi kartlarına verilen harcama limiti taahhüdü
44.115
41.413
179
178
Müşterilere verilen bloke çekler
İhracat taahhütlerinden kaynaklanan vergi, fon yükümlülükleri
Toplam
2.
18
18
1.335.628
449.887
Nazım hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararların ve taahhütlerin yapısı ve tutarı:
Nazım hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararlar bulunmamaktadır. Bilanço dışı
yükümlülüklerden oluşan taahhütler “Bilanço Dışı Yükümlülükler Tablosu”nda gösterilmiştir.
i.
Garantiler, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve diğer
akreditifler dahil gayrinakdi krediler:
Teminat mektupları
Akreditifler
Banka kabul kredileri
Diğer garantiler
Faktoring garantileri
Toplam
ii.
31 Mart 2014
843.324
211.852
107.666
56.222
724
31 Aralık 2013
771.163
257.308
89.512
67.886
752
1.219.788
1.186.621
Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri işlemler:
TP
431.065
57.158
44.555
18.842
7.851
559.471
Kesin Teminat Mektupları
Gümrüklere Verilen Teminat Mektupları
Geçici Teminat Mektupları
Avans Teminat Mektupları
Diğer Teminat Mektupları
Toplam
64
YP
146.390
40.138
13.910
68.701
14.714
283.853
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
(i) Gayrinakdi kredilerin toplam tutarı:
3.
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
73.287
84.207
-
-
73.287
84.207
Diğer Gayrinakdi Krediler
1.146.501
1.102.414
Toplam
1.219.788
1.186.621
Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Açılan Gayrinakdi Krediler
Bir Yıl veya Daha Az Süreli Asıl Vadeli
Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Asıl Vadeli
(ii) I ve II’nci grupta sınıflandırılan gayrinakdi kredilere ilişkin bilgiler:
I inci Grup
TP
536.508
208
388
537.104
Gayrinakdi Krediler (*)
Teminat Mektupları
Aval ve Kabul Kredileri
Akreditifler
Cirolar
Menkul Değer İhracı Satın Alma Garantileri
Faktoring Garantilerinden
Diğer Garanti ve Kefaletler
Toplam
(*)
b.
YP
274.683
107.458
211.852
296
54.630
648.919
II nci Grup
TP
14.754
40
14.794
YP
8.893
1.592
10.485
Yukarıdaki tabloda belirtilen gayrinakdi kredilere ek olarak Banka’nın toplam donuk alacak olarak
sınıflandırdığı 8.486 TL tutarında gayrinakdi kredisi bulunmaktadır. Banka bu kredilerle ilgili olarak 31 Mart
2014 tarihi itibarıyla 4.873 TL karşılık ayırmıştır.
Yatırım Fonları:
Banka, 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla fon toplam değeri 21.769 TL (31 Aralık 2013: 24.950 TL) olan
3 adet (31 Aralık 2013: 3 adet) yatırım fonunun kurucusudur. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı
çerçevesinde kurulmuş olan fonların katılma belgeleri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydi
olarak saklanmaktadır.
c.
Koşullu varlık ve yükümlülüklerle ilgili bilgiler:
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla Banka aleyhine açılmış bulunan davaların toplam tutarı 49.010 TL
(31 Aralık 2013: 48.783 TL) olup bu kapsamdaki koşullu hususlara ilişkin olarak 31 Mart 2014
finansal tablolarında 17.661 TL (31 Aralık 2013: 17.402 TL) tutarında karşılık ayrılmıştır. Gökpınar
Vergi Dairesi tarafından gönderilen E-hacize geç cevap verilmesi nedeniyle Banka’ya tebliğ edilen
25.459 TL’lık ödeme emrinin iptali için Denizli Vergi Dairesi ile Denizli Asliye Hukuk
Mahkemelerinde menfi tespit davaları açılmış olup, %15 teminat karşılığı tedbir kararı alınarak
işlemler durdurulmuştur. Yargılama devam etmekte olup davaların Banka lehine sonuçlanacağı
düşünüldüğünden karşılık ayrılmamıştır.
65
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
d.
Bankaların uluslararası derecelendirme kuruluşlarına yaptırmış oldukları derecelendirmeye
ilişkin özet bilgiler:
MOODY'S (10 Mart 2014 tarihlidir)
Kategori
(Bireysel Kredi Notu)
(Uzun Vadeli Yabancı Para)
(Kısa Vadeli Yabancı Para)
(Yerel Para Cinsinden Uzun Vadeli)
(Yerel Para Cinsinden Kısa Vadeli)
Derecelendirme Notu
E+
Ba2
Not Prime
Ba2
Not Prime
66
Görünüm
Durağan
Durağan
Durağan
-
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
IV. GELİR TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
a.
Faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:
1.
Kredilerden alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler (*):
31 Mart 2014
TP
Kredilerden alınan faizler
Kısa Vadeli Kredilerden
Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler
Kaynak Kulanımından Destekleme Fonundan Alınan Primler
Toplam
62.342
19.409
682
82.433
(*)
Nakdi kredilere ilişkin ücret ve komisyon gelirlerini de içermektedir.
2.
Bankalardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:
TC Merkez Bankasından
Yurtiçi Bankalardan
Yurtdışı Bankalardan
Yurtdışı Merkez ve Şubelerden
Toplam
3.
YP
6.682
18.092
24.774
31 Mart 2013
TP
52.095
13.737
217
66.049
YP
6.662
6.329
12.991
31 Mart 2014
TP
26
-
YP
23
3
-
31 Mart 2013
TP
48
-
YP
38
2
-
26
26
48
40
İştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:
31 Mart 2014
221
İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Faizler
67
31 Mart 2013
14
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
b.
Faiz giderlerine ilişkin bilgiler:
1.
Kullanılan kredilere verilen faizlere ilişkin bilgiler (*):
31 Mart 2014
TP
798
798
798
Bankalara
TC Merkez Bankasına
Yurtiçi Bankalara
Yurtdışı Bankalara
Yurtdışı Merkez ve Şubelere
Diğer Kuruluşlara
Toplam
31 Mart 2013
TP
735
735
735
YP
11.073
513
10.560
11.073
(*)
Nakdi kredilere ilişkin ücret ve komisyon giderlerini de içermektedir.
2.
İştirakler ve bağlı ortaklıklara verilen faiz giderlerine ilişkin bilgiler:
31 Mart 2014
31 Mart 2013
214
985
İştirak ve Bağlı Ortaklıklara Verilen Faizler
3.
YP
1.072
540
532
1.072
İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler:
Bulunmamaktadır.
4.
Mevduata ödenen faizin vade yapısına göre gösterimi:
Vadeli Mevduat
Vadesiz
Mevduat
1 Aya
Kadar
3 Aya
Kadar
6 Aya
Kadar
1 Yıla
Kadar
6
-
713
483
1.662
19
-
14.919
214
5.606
970
-
2.153
1.328
255
-
906
621
-
831
1.375
-
-
719
19.292
214
10.592
1.244
-
Toplam
Yabancı Para
DTH
Bankalar Mevduatı
7 Gün İhbarlı Mevduat
Kıymetli Maden D.Hs.
6
2.877
21.709
3.736
1.527
2.206
-
32.061
-
400
70
-
10.532
-
2.841
-
581
-
318
-
-
14.672
70
-
Toplam
6
470
3.347
10.532
32.241
2.841
6.577
581
2.108
318
2.524
-
14.742
46.803
Türk Parası
Bankalar Mevduatı
Tasarruf Mevduatı
Resmî Mevduat
Ticari Mevduat
Diğer Mevduat
7 Gün İhbarlı Mevduat
Genel Toplam
68
1 Yıl Birikimli
ve Üstü Mevduat
Toplam
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
c. Ticari Kar/Zarara İlişkin Açıklamalar (Net):
31 Mart 2014
1.576.360
1.258
22.370
1.552.732
1.572.987
1.033
19.592
1.552.362
3.373
Kar
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
Türev Finansal İşlemlerden Kar
Kambiyo İşlemlerinden Kar (*)
Zarar (-)
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
Kambiyo İşlemlerinden Zarar (*)
Net Kar/Zarar
(*)
31 Mart 2013
561.412
1.481
18.947
540.984
555.972
1.580
13.091
541.301
5.440
Kambiyo işlemlerinden kar/zarar içinde, türev finansal işlemlere ilişkin kur değişimlerinden kaynaklanan net zarar
tutarı 10.772 TL (31 Mart 2013: 1.512 TL kar)’dır.
d. Diğer faaliyet gelirlerine ilişkin açıklamalar:
Banka’nın cari dönemde diğer faaliyet gelirlerinin tutarı 2.647 TL (31 Mart 2013: 1.050 TL)’dır. Bu
tutarın 1.831 TL (31 Mart 2013: 371 TL)’si, Banka’nın daha önce “Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran
Varlıklar”da sınıfladığı varlıkların satılması sonucu elde edilen satış karlarından oluşmaktadır.
e. Kredi ve diğer alacaklar değer düşüş karşılıkları:
31 Mart 2014
31 Mart 2013
12.488
4.810
3.394
4.284
12.056
1.830
4.604
5.622
Genel Karşılık Giderleri
1.540
1.871
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılık Giderleri
Menkul Değerler Değer Düşüklüğü Giderleri
3.510
-
242
Kredi ve Diğer Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar
III. Grup Kredi ve Alacaklar
IV. Grup Kredi ve Alacaklar
V. Grup Kredi ve Alacaklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve VKET Menkul Değerler Değer Düşüş Giderleri
İştirakler
Bağlı Ortaklıklar
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer
Toplam
69
-
242
-
17.538
14.169
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
f.
Diğer faaliyet giderlerine ilişkin bilgiler:
Personel Giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı (*)
Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Maddi Duran Varlık Amortisman Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Giderleri
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklık Payları Değer Düşüş Gideri
Elden Çıkarılacak Kıymetler Değer Düşüş Giderleri
Elden Çıkarılacak Kıymetler Amortisman Giderleri
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran
Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Diğer İşletme Giderleri
Faaliyet Kiralama Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Reklam ve İlan Giderleri
Diğer Giderler
Aktiflerin Satışından Doğan Zararlar
Diğer
Toplam
(*)
31 Mart 2014
25.462
1.159
1.481
995
60
31 Mart 2013
21.642
727
1.746
905
68
15.032
5.067
202
157
9.606
3.419
47.608
15.365
3.861
159
2.640
8.705
4.570
45.023
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla “Personel İzin Karşılığı Gideri” 283 TL’dir (31 Mart 2013: 300 TL).
g. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi öncesi kar/zararına ilişkin
açıklamalar:
Banka’nın durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır. Banka’nın sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı
12.945 TL olarak gerçekleşmiştir.
h. Sürdürülen faaliyetler
açıklamalar:
ile
durdurulan
faaliyetler
vergi
karşılığına
ilişkin
Banka’nın durdurulan faaliyeti bulunmamakta, sürdürülen faaliyetlerle ilgili vergi karşılığına ilişkin
açıklamalar aşağıda sunulmaktadır.
1. Hesaplanan cari vergi geliri ya da gideri ile ertelenmiş vergi geliri ya da giderine ilişkin
açıklamalar:
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla Banka’nın 2.498 TL ertelenmiş vergi geliri bulunmaktadır.
Bankanın cari dönemde vergi gideri bulunmamaktadır.
2. Geçici farkların oluşmasından veya kapanmasından kaynaklanan ertelenmiş vergi geliri ya da
giderine ilişkin açıklamalar:
Banka’nın, geçici farkların oluşmasından kaynaklanan 3.026 TL ve taşınan mali zarardan
kaynaklanan 3.346 TL ertelenmiş vergi geliri, geçici farkların kapanmasından kaynaklanan
3.875 TL ertelenmiş vergi gideri olmak üzere net, 2.498 TL tutarında ertelenmiş vergi geliri
bulunmaktadır.
70
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
3.
Geçici fark, mali zarar ve vergi indirim ve istisnaları itibarıyla gelir tablosuna yansıtılan
ertelenmiş vergi geliri ya da giderine ilişkin açıklamalar:
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla Banka’nın geçici farklardan kaynaklanan 848 TL ertelenmiş vergi
gideri ve mali zarardan kaynaklanan 3.346 TL ertelenmiş vergi geliri bulunmaktadır.
i.
Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler dönem net kar/zararına ilişkin
açıklamalar:
Banka’nın durdurulan faaliyeti bulunmamakta, sürdürülen faaliyetlerle ilgili net kar/zararına
açıklamalar aşağıda ( j ) fıkrasında sunulmaktadır.
j.
1.
Net dönem kar/zararına ilişkin açıklamalar:
Olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteliği, boyutu ve
tekrarlanma oranının açıklanması Banka’nın dönem içindeki performansının anlaşılması için
gerekli ise bu kalemlerin niteliği ve tutarı:
Bulunmamaktadır.
2.
Finansal tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan bir tahmindeki değişikliğin kâr/zarara etkisi,
daha sonraki dönemleri de etkilemesi olasılığı varsa, o dönemleri de kapsayacak şekilde etkisi:
Bulunmamaktadır.
71
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
k. Gelir tablosunda yer alan diğer kalemlere ilişkin açıklamalar:
Banka’nın cari dönemde gelir tablosunda alınan ücret ve komisyonların tutarı 4.936 TL
(31 Mart 2013: 4.943 TL) olup, bu tutarın 2.325 TL (31 Mart 2013: 1.965 TL)’si “Diğer” olarak
sınıflandırılmıştır.
31 Mart 2014
Diğer Alınan Ücret ve Komisyonlar
Kredi Kartı ve POS Takas Komisyonları
Sigorta Komisyonları
Hesap İşletim Ücretleri
Havale Komisyonları
Muhabirlerden Alınan Komisyonlar
Yatırım Fonları Hizmet Komisyonları
Ortak Nokta Komisyonları
İtibar Mektubu Komisyonları
Diğer
BToplam
31 Mart 2013
793
311
297
265
152
61
25
5
546
280
296
244
84
100
27
5
416
2.325
383
1.965
Banka’nın cari dönemde gelir tablosunda verilen ücret ve komisyonların tutarı
1.512TL (31 Mart 2013: 1.078 TL) olup, bu tutarın 1.504 TL (31 Mart 2013: 1.076 TL)’si
“Diğer” olarak sınıflandırılmıştır.
31 Mart 2014
Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar
Kredi Kartı İşlem Giderleri
EFT İçin verilen Ücret ve Komisyonlar
Muhabirlere Verilen Komisyonlar
Ortak Nokta Takas Komisyonları
Havale Komisyonları
Diğer
Toplam
940
137
135
55
29
208
1.504
72
31 Mart 2013
602
93
69
111
24
177
1.076
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
V.
BANKA’NIN DAHİL OLDUĞU RİSK GRUBUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
a.
Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış
kredi ve mevduat işlemleri ile döneme ilişkin gelir ve giderler:
Önceki dönem bilgileri, bilanço kalemleri için 31 Aralık 2013, gelir/gider kalemleri için 31 Mart
2013 itibarıyla sunulmuştur.
1. 31 Mart 2014:
Banka’nın Dahil Olduğu Risk
Grubu (*)
Krediler ve Diğer Alacaklar
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Risk Grubuna Dahil Olan
Ortaklıklar
Banka’nın Doğrudan Diğer Gerçek ve Tüzel
(İş Ortaklıkları)
ve Dolaylı Ortakları
Kişiler
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
Dönem Başı Bakiyesi
16.409
18.786
-
126
13.267
892
Dönem Sonu Bakiyesi
38.396
21.612
-
52
33.088
9.306
221
8
-
-
812
-
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
(*)
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 2’nci fıkrasında tanımlanmıştır.
2.
31 Aralık 2013:
Banka’nın Dahil Olduğu Risk
Grubu (*)
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Risk Grubuna Dahil Olan
Ortaklıklar
Banka’nın Doğrudan Diğer Gerçek ve Tüzel
(İş Ortaklıkları)
ve Dolaylı Ortakları
Kişiler
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
12.239
21
16.409
18.786
126
13.267
892
14
11
-
(*)
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 2’nci fıkrasında tanımlanmıştır.
3.
Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ait mevduata ve repo işlemlerine ilişkin bilgiler:
Banka’nın Dahil Olduğu Risk
Grubu (*)
Mevduat
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Risk Grubuna Dahil Olan
Ortaklıklar
Banka’nın Doğrudan Diğer Gerçek ve Tüzel
(İş Ortaklıkları)
ve Dolaylı Ortakları
Kişiler
Cari
Önceki
Cari
Önceki
Cari
Önceki
Dönem
Dönem Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem Başı
20.798
75.261
576
445
8.812
3.376
Dönem Sonu
36.286
20.798
638
576
6.361
8.812
109
985
-
3
103
105
Mevduat Faiz Gideri
(*)
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 2’nci fıkrasında tanımlanmıştır.
Banka’nın Dahil Olduğu Risk
Grubu (*)
Repo
Dönem Başı
Dönem Sonu
Repo Faiz Gideri
(*)
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Risk Grubuna Dahil Olan
Ortaklıklar
Banka’nın Doğrudan Diğer Gerçek ve Tüzel
(İş Ortaklıkları)
ve Dolaylı Ortakları
Kişiler
Cari
Önceki
Cari
Önceki
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
3.310
108
12.452
3.310
105
4
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 2’nci fıkrasında tanımlanmıştır.
73
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
4.
Banka’nın dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleri ile benzeri
diğer sözleşmelere ilişkin bilgiler:
Banka’nın Dahil Olduğu Risk
Grubu (*)
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Dönem Başı
Dönem Sonu
Toplam Kar/Zarar
Riskten Korunma Amaçlı İşlemler
Dönem Başı
Dönem Sonu
Toplam Kar/Zarar
(*)
b.
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar (İş
Ortaklıkları)
Önceki
Dönem
Cari
Dönem
Banka’nın Doğrudan
ve Dolaylı Ortakları
Önceki
Dönem
Cari
Dönem
Risk Grubuna Dahil
Olan Diğer Gerçek ve
Tüzel Kişiler
Önceki
Dönem
Cari
Dönem
16.724
24.587
978
3.577
16.724
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 2’nci fıkrasında tanımlanmıştır.
Banka’nın dahil olduğu risk grubuyla ilgili olarak:
1.
Taraflar arasında bir işlem olup olmadığına bakılmaksızın Banka’nın dahil olduğu risk grubunda
yer alan ve Banka’nın kontrolündeki kuruluşlarla ilişkileri:
Banka, grup şirketleriyle çeşitli bankacılık işlemleri yapmaktadır. Bu işlemler ticari amaçlı olup,
piyasa fiyatlarıyla gerçekleştirilmektedir.
2.
İlişkinin yapısının yanında, yapılan işlemin türünü, tutarını ve toplam işlem hacmine olan
oranını, başlıca kalemlerin tutarını ve tüm kalemlere olan oranını, fiyatlandırma politikası ve
diğer unsurları:
Toplam Risk Grubu
1.119.386
71.484
43.285
30.970
12.452
447
369
Alınan Krediler
Krediler
Mevduat
Gayrinakdi krediler
Repo işlemlerinden sağlanan fonlar
Kiralama işlemlerinden borçlar (net)
Bankalar ve diğer mali kuruluşlar
Finansal tablolarda yer alan
büyüklüklere göre (%)
73,13
1,51
1,17
2,54
3,19
100,00
1,31
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla, Banka’nın ana ortağından aldığı kredilerden kaynaklanan 11.227
TL tutarında faiz gideri bulunmaktadır (31 Mart 2013: 265 TL).
3.
Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen işlemler:
Bulunmamaktadır.
74
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
4.
Gayrimenkul ve diğer varlıkların alım-satımı, hizmet alımı-satımı, acenta sözleşmeleri, finansal
kiralama sözleşmeleri, araştırma ve geliştirme sonucu elde edilen bilgilerin aktarımı, lisans
anlaşmaları, finansman (krediler ve nakit veya ayni sermaye destekleri dahil), garantiler ve
teminatlar ile yönetim sözleşmeleri gibi durumlarda işlemlere ilişkin açıklamalar:
Banka, Burgan Finansal Kiralama A.Ş. ile finansal kiralama sözleşmelerine girmekte olup bu
sözleşmelerden doğan net finansal kiralama borcu 447 TL, (31 Aralık 2013: 659 TL). Banka’nın
ilgili finansal kiralama sözleşmeleri için ödediği faiz gideri 7 TL’dir (31 Mart 2013: 6 TL’dir).
Banka ile bağlı ortaklıkları arasında yapılan Ortak Gider Paylaşım Sözleşmeleri kapsamında;
Banka’nın Burgan Finansal Kiralama A.Ş.’den aldığı 20 TL, Burgan Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.’den aldığı 84 TL diğer faaliyet geliri bulunmaktadır.
Bankacılık Kanunu limitleri dahilinde Banka, Banka’nın dahil olduğu risk grubuna nakdi ve
gayrinakdi kredi tahsis etmekte olup bu tutar Banka’nın toplam nakdi ve gayrinakdi kredi
tutarının %1,72’sini (31 Aralık 2013: %0,83) oluşturmaktadır.
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla Banka’nın dahil olduğu risk grubuyla gayrimenkul harici diğer
varlıkların alım-satım işlemleri bulunmamaktadır.
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla Banka’nın dahil olduğu risk grubuyla araştırma ve geliştirme
sonucu elde edilen bilgilerin aktarımı ve yönetim sözleşmeleri bulunmamaktadır.
c.
Üst yönetime sağlanan faydalara ilişkin bilgiler:
Banka’nın üst düzey yöneticileri tanımı Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür
Yardımcılarını kapsamaktadır. Üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan faydalar toplamı
4.139 TL (31 Mart 2013: 2.879 TL) olup, yıllık brüt ücretler ile diğer ödemeler ve yol, yemek
yardımları, sağlık ve hayat sigortaları ile araba giderlerini içeren diğer menfaatler toplamından
oluşmaktadır.
VI.
BİLANÇO SONRASI HUSUSLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
07 Mayıs 2014 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Banka’nın çıkarılmış sermayesinin 1.000.000 bin TL
kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere; 570.000 bin TL’den 900.000 bin TL’ye çıkarılmasına,
arttırılan 330.000 bin TL nin 1/3’ü olan 110.000 bin TL’nin esas sermayenin tescilinden önce, bakiye
2/3’ü olan 220.000 TL’nin ise sermaye artırımının tescil tarihini izleyen 24 ay içerisinde nakden ödenmesi
kararı alınmış olup gerekli izinler için Genel Müdürlük yetkilendirilmiştir.
Bankanın 30 Nisan 2014 tarihinde gerçekleşen yönetim kurulunda, Banka’nın bağlı ortaklığı Burgan
Finansal Kiralama A.Ş.nin 37 milyon TL olan sermayesinin 80 milyon TL’sına çıkartılması, arttırılan 43
milyon TL’nın Banka tarafından nakit olarak, kalan tutarın içsel kaynaklardan karşılanması konusunda
karar alınmış olup Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.
75
BURGAN BANK A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
ALTINCI BÖLÜM
SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
I.
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla ve aynı tarihte sona eren ara döneme ait düzenlenen konsolide olmayan
finansal tablolar Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
(a member firm of Ernst&Young Global Limited ) tarafından sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmuş olup,
15 Mayıs 2014 tarihli sınırlı bağımsız denetim raporu konsolide olmayan finansal tabloların önünde
sunulmuştur.
II.
BAĞIMSIZ DENETÇİ TARAFINDAN HAZIRLANAN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
Bulunmamaktadır.
…………………..
76
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
1 533 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content