close

Enter

Log in using OpenID

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

embedDownload
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından düzenlenen ve 28 Haziran
2012 tarihli 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bankalarca Kamuya Açıklanacak
Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ"ine göre
düzenlenmiş, Bankamızın 2014 yıl sonu konsolide ve konsolide olmayan finansal raporlarına,
www.tbb.org.tr adresli Türkiye Bankalar Birliği internet sitesinden ve www.tskb.com.tr
adresli Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. internet sitesinden ulaşılabilmektedir.
1 Kasım 2006 tarihli 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan BDDK’nın “Bankaların
Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” gereğince 2014 yıl sonu konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolar
(dipnotsuz olarak) ile “Bağımsız Denetçi Görüşü” aşağıda sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu’na,
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Rapor
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (“Banka”) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide
olmayan bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide olmayan gelir tablosu, nakit
akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir
özetini denetlemiş bulunuyoruz.
Banka Yönetim Kurulu’nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:
Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama
Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal
raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla
önemlilik arz eden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir
iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından
sorumludur.
Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar
üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve
Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
(“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim
Standartları’na uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arz edecek ölçüde bir
hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve
gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama
ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler
istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin inisiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri,
finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve
uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen
bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.
Bağımsız Denetçi Görüşü:
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Türkiye Sınai
Kalkınma Bankası A.Ş.’nin 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren
hesap dönemine ait faaliyet sonuçları ile nakit akışlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37’nci
maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin
yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor
1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca
Banka’nın 1 Ocak – 31 Aralık 2014 hesap döneminde defter tutma düzeninin, TTK ile Banka esas
sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa
rastlanmamıştır.
2) TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim
kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.
İstanbul,
29 Ocak 2015
Akis Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
Anonim Şirketi
Orhan Akova
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2014
AKTİF (VARLIKLAR)
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
Dipnot
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan O.Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Diğer Menkul Değerler
Krediler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR
(İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2013
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
31.636
15.440
15.440
15.440
22.052
104.913
104.913
2.955.908
26.807
2.491.044
438.057
2.525.172
2.525.172
331.219
2.193.953
14.897
(14.897)
161.038
161.038
159.483
1.555
134.204
133.825
379
-
476.152
56.491
56.491
56.491
100.266
558.988
6.240
530.019
22.729
8.455.448
8.455.448
126.710
8.328.738
2.039
(2.039)
-
507.788
71.931
71.931
71.931
122.318
104.913
104.913
3.514.896
33.047
3.021.063
460.786
10.980.620
10.980.620
457.929
10.522.691
16.936
(16.936)
161.038
161.038
159.483
1.555
134.204
133.825
379
-
42.105
6.655
6.655
6.655
418
50
50
2.588.430
41.510
1.996.493
550.427
2.318.337
2.318.337
295.191
2.023.146
15.792
(15.792)
152.328
152.328
150.682
1.646
134.698
134.086
612
302.864
34.032
34.032
34.032
6.902
378.066
2.957
332.811
42.298
6.853.905
6.853.905
170.979
6.682.926
20.461
(20.461)
-
344.969
40.687
40.687
40.687
7.320
50
50
2.966.496
44.467
2.329.304
592.725
9.172.242
9.172.242
466.170
8.706.072
36.253
(36.253)
152.328
152.328
150.682
1.646
134.698
134.086
612
10.262
690
690
14.920
14.920
-
87
(87)
-
87
(87)
10.262
690
690
14.920
14.920
7.335
645
645
15.036
15.036
4.518
4.573
(55)
-
4.518
4.573
(55)
7.335
645
645
15.036
15.036
30.337
46.796
77.133
19.212
45.621
64.833
6.006.572
9.694.141
15.700.713
5.285.249
7.625.908
12.911.157
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2014
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
Dipnot
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonlar
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz
Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran
Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı
Dönem Net Kâr/Zararı
PASİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2013
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
5.371
3.068
1.922.659
1.922.659
623
623
70.688
215.929
125.194
7.735
83.000
36.239
36.239
-
59.460
9.876.550
239.835
239.835
813.824
813.824
38.458
38.458
13.859
-
64.831
9.879.618
2.162.494
2.162.494
813.824
813.824
39.081
39.081
84.547
215.929
125.194
7.735
83.000
36.239
36.239
-
7.277
1.362.794
3.893
1.358.901
946
946
72.777
161.195
104.331
6.614
50.250
20.993
20.993
-
33.507
9.002.255
246.231
246.231
5.008
5.008
4.866
1.865
1.865
-
40.784
9.002.255
1.609.025
3.893
1.605.132
5.954
5.954
77.643
163.060
104.331
6.614
52.115
20.993
20.993
-
2.237.173
1.500.000
61.408
51.714
9.320
-
116.065
50.912
50.912
50.912
-
116.065
2.288.085
1.500.000
112.320
102.626
9.320
-
1.869.036
1.300.000
(11.027)
(20.321)
8.920
-
106.759
15.648
15.648
15.648
-
106.759
1.884.684
1.300.000
4.621
(4.673)
8.920
-
-
-
-
-
-
-
374
306.491
173.329
75.641
54.612
2.909
369.274
369.274
-
374
306.491
173.329
75.641
54.612
2.909
369.274
369.274
374
254.006
156.268
75.641
18.597
3.500
326.057
326.057
-
374
254.006
156.268
75.641
18.597
3.500
326.057
326.057
4.491.750
11.208.963
15.700.713
3.495.018
9.416.139
12.911.157
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2014
Dipnot
A.
I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
1.9
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.2
2.2.1
2.2.2
III.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.6
B.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
V.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
VI.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
GARANTİ ve KEFALETLER
Teminat Mektupları
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
Diğer Teminat Mektupları
Banka Kabulleri
İthalat Kabul Kredileri
Diğer Banka Kabulleri
Akreditifler
Belgeli Akreditifler
Diğer Akreditifler
Garanti Verilen Prefinansmanlar
Cirolar
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
Diğer Cirolar
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Diğer Garantilerimizden
Diğer Kefaletlerimizden
TAAHHÜTLER
Cayılamaz Taahhütler
Vadeli, Aktif Değer Alım Satım Taahhütleri
Vadeli, Mevduat Alım Satım Taahhütleri
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
Diğer Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
Para ve Faiz Swap İşlemleri
Swap Para Alım İşlemleri
Swap Para Satım İşlemleri
Swap Faiz Alım İşlemleri
Swap Faiz Satım İşlemleri
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
Para Alım Opsiyonları
Para Satım Opsiyonları
Faiz Alım Opsiyonları
Faiz Satım Opsiyonları
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
Futures Para İşlemleri
Futures Para Alım İşlemleri
Futures Para Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım İşlemleri
Futures Faiz Satım İşlemleri
Diğer
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
EMANET KIYMETLER
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
Emanete Alınan Menkul Değerler
TahsileAlınanÇekler
Tahsile Alınan Ticari Senetler
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
Diğer Emanet Kıymetler
Emanet Kıymet Alanlar
REHİNLİ KIYMETLER
Menkul Kıymetler
Teminat Senetleri
Emtia
Varant
Gayrimenkul
Diğer Rehinli Kıymetler
Rehinli Kıymet Alanlar
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
(1)
(1)
(2)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2013
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
2.078.989
431.847
431.847
431.847
393.387
15.597
12.879
2.718
377.790
377.790
1.253.755
1.253.755
20.400
18.765
1.635
549.286
200.539
301.371
23.688
23.688
684.069
343.260
340.809
25.996.948
1.854.976
101.463
1.753.513
14.028.396
422.936
117.157
353.857
13.134.446
10.113.576
28.075.937
11.413.484
1.021.222
525.125
525.125
496.097
496.097
2.269.162
137.316
40.776
59.930
36.610
2.131.846
2.131.846
8.123.100
8.123.100
28.697
5.780
22.917
7.216.864
1.129.978
961.302
2.562.792
2.562.792
802.862
401.258
401.604
74.677
106.727.166
256.182
256.182
64.070.805
3.759.727
1.571.990
21.024.939
37.714.149
42.400.179
118.140.650
13.492.473
1.453.069
956.972
956.972
496.097
496.097
2.662.549
152.913
53.655
59.930
39.328
2.509.636
2.509.636
9.376.855
9.376.855
49.097
24.545
24.552
7.766.150
1.330.517
1.262.673
2.586.480
2.586.480
1.486.931
744.518
742.413
74.677
132.724.114
2.111.158
357.645
1.753.513
78.099.201
4.182.663
1.689.147
21.378.796
50.848.595
52.513.755
146.216.587
1.611.464
505.921
505.921
505.921
584.686
221.292
213.594
7.698
363.394
363.394
520.857
520.857
19.461
19.461
130.408
47.966
33.050
24.696
24.696
370.988
187.344
183.644
23.442.801
1.547.507
118.763
517
1.428.227
11.539.856
392.936
85.396
416.410
10.645.114
10.355.438
25.054.265
6.726.766
947.499
509.466
509.466
438.033
438.033
1.874.009
363.653
297.751
4.805
61.097
1.510.356
1.510.356
3.905.258
3.905.258
140.956
81.192
59.764
3.330.530
427.251
442.651
1.230.314
1.230.314
433.772
205.442
209.840
9.245
9.245
95.333.522
256.120
256.120
58.279.203
2.677.590
1.587.404
21.147.243
32.866.966
36.798.199
102.060.288
8.338.230
1.453.420
1.015.387
1.015.387
438.033
438.033
2.458.695
584.945
511.345
4.805
68.795
1.873.750
1.873.750
4.426.115
4.426.115
160.417
81.192
79.225
3.460.938
475.217
475.701
1.255.010
1.255.010
804.760
392.786
393.484
9.245
9.245
118.776.323
1.803.627
374.883
517
1.428.227
69.819.059
3.070.526
1.672.800
21.563.653
43.512.080
47.153.637
127.114.553
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ [ I - II ]
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR/ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN
FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN
KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış
Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış
Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KAR/ZARARI (XVII+XXII)
Hisse Başına Kar/Zarar
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
1 Ocak 2014 –
31 Aralık 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
1 Ocak 2013 –
31 Aralık 2013
801.367
503.328
53
1.096
14.318
282.468
361
282.107
65
39
(255.135)
(108.961)
(138.095)
(8.025)
(54)
546.232
11.164
12.141
9.712
2.429
(977)
(4)
(973)
24.568
14.625
(1.605)
(66.817)
83.047
39.470
636.059
(60.110)
(114.271)
461.678
-
637.646
394.579
292
13.988
228.348
346
228.002
306
133
(151.309)
(84.049)
(67.213)
(47)
486.337
10.705
11.668
7.407
4.261
(963)
(3)
(960)
30.315
(12.840)
3.625
(8.554)
(7.911)
7.805
522.322
(48.238)
(73.190)
400.894
-
-
-
461.678
(92.404)
(120.210)
27.806
369.274
-
400.894
(74.837)
(55.093)
(19.744)
326.057
-
-
-
369.274
326.057
0,246
0,217
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER
KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR
FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
II.
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
III.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
IV.
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
V.
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA
İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VI.
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV
FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN
DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR
GİDER UNSURLARI
IX.
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
X.
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER
(I+II+…+IX)
XI.
DÖNEM KÂRI/ZARARI
11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kâr-Zarara Transfer)
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve
Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir
Tablosunda Gösterilen Kısım
11.4 Diğer
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X+XI)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
1 Ocak 2014 –
31 Aralık 2014
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
1 Ocak 2013 –
31 Aralık 2013
141.163
-
(152.615)
-
-
-
-
-
-
-
(6.532)
(27.922)
(6.734)
29.936
106.709
369.274
(136)
(129.413)
326.057
6.423
-
-
369.410
319.634
475.983
196.644
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Önceki Dönem – 31 Aralık 2013
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.)
Bedelsiz Hisse Senetleri
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan
Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına
Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhracı
Hisse Senedi İptal Kârları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
Ödenmiş
Sermaye Enf. Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek
Dipnot Ödenmiş Sermaye Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları
Akçeler
Statü
Yedekleri
Olağanüstü
Yedek Akçe
Diğer
Yedekler
Dönem Net Kârı / Geçmiş Dönem
(Zararı)
Kârı / (Zararı)
Menkul Değerler
Değerleme
Farkları
Maddi ve Maddi
Olmayan Duran
Varlık YDF
Ortaklıklardan
Bedelsiz Hisse
Senetleri
Satış A./
Durdurulan F. Azınlık Payları
Riskten
İlişkin Dur.V. Hariç Toplam
Korunma Fonları Bir.Değ.F.
Özkaynaklar
Azınlık
Payları
Toplam
Özkaynaklar
1.100.000
374
-
-
122.876
60.277
1.148
2.920
-
307.264
125.319
35.157
-
-
-
1.755.335
-
1.755.335
-
-
-
-
-
-
28.379
-
-
-
(2.142)
-
(129.992)
-
(26.237)
-
-
-
-
(129.992)
-
-
(129.992)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200.000
200.000
1.300.000
374
-
-
33.392
33.392
156.268
15.364
15.364
75.641
(32.000)
(32.000)
21.070
21.070
18.597
580
3.500
326.057
326.057
(168.000)
(168.000)
(137.122)
(67.296)
(69.826)
-
(4.673)
8.920
-
-
-
580
326.057
(67.296)
(67.296)
1.884.684
-
580
326.057
(67.296)
(67.296)
1.884.684
1.300.000
374
-
-
156.268
75.641
18.597
3.500
-
326.057
(4.673)
8.920
-
-
-
1.884.684
-
1.884.684
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(400)
-
107.299
-
400
-
-
-
-
107.299
-
-
107.299
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200.000
200.000
1.500.000
374
-
-
17.061
17.061
173.329
75.641
36.015
36.015
54.612
(591)
2.909
369.274
369.274
(200.000)
(200.000)
(125.657)
(72.581)
(53.076)
-
102.626
9.320
-
-
-
(591)
369.274
(72.581)
(72.581)
2.288.085
-
(591)
369.274
(72.581)
(72.581)
2.288.085
Cari Dönem – 31 Aralık 2014
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.)
Bedelsiz Hisse Senetleri
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan
Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına
Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhracı
Hisse Senedi İptal Kârları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
A.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV’larda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Geçmiş
Cari Dönem
Önceki Dönem
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
289.917
542.908
(235.955)
9.205
12.141
19.538
9.466
(57.844)
(144.097)
134.555
566.364
721.466
(148.727)
9.169
11.668
7.555
1.276
(55.486)
(67.971)
87.414
(534.180)
(1.833.960)
(191.931)
869.260
622.451
(187.889)
832
(1.496.002)
(227.717)
1.202.057
332.941
(244.263)
378.475
(318.873)
(298.720)
(200)
233
(6.689)
2.935
(1.460.647)
1.145.838
(343)
(120)
(662)
1.197
(1.297.455)
998.610
(290)
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
733.572
(67.296)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
806.153
(72.581)
-
(67.296)
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.105
7.536
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
175.541
19.995
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(4)
85.561
65.566
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(4)
261.102
85.561
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(1)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR DAĞITIM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2014 (*)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2013
461.678
(92.404)
(120.210)
27.806
400.894
(74.837)
(55.093)
(19.744)
369.274
326.057
-
16.303
-
369.274
309.754
I.
DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
DÖNEM KÂRI
ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A.
NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)
1.3
1.4
1.5
GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
B.
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.7
1.8
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE TEMETTÜ (-)
YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
STATÜ YEDEKLERİ (-)
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
DİĞER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR
-
92.812
92.812
6.496
1.085
172.188
172.188
758
36.015
400
II.
YEDEKLERDEN DAĞITIM
-
-
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.5
DAĞITILAN YEDEKLER
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
ORTAKLARA PAY (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE PAY (-)
YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
-
-
III.
HİSSE BAŞINA KÂR
3.1
3.2
3.3
3.4
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
25 krş
24,62
-
25 krş
25,08
-
IV.
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1
4.2
4.3
4.4
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
-
20 krş
20,38
-
(*) 2014 yılına ilişkin kâr dağıtım önerisi henüz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmamış olduğundan, 2014 yılı kâr dağıtım tablosunda sadece dağıtılabilir kâr
tutarı belirtilmiştir.
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu’na,
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Rapor
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (“Banka”) ve konsolidasyona tabi finansal ortaklıklarının
(birlikte “Grup”) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren
hesap dönemine ait konsolide gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli
muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz.
Banka Yönetim Kurulu’nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:
Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu konsolide finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama
Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal
raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla
önemlilik arz eden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir
iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından
sorumludur.
Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen konsolide finansal
tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve
Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
(“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim
Standartları’na uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arz edecek ölçüde bir
hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve
gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama
ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler
istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin inisiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri,
finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve
uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen
bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.
Bağımsız Denetçi Görüşü:
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Türkiye Sınai
Kalkınma Bankası A.Ş. ve konsolidasyona tabi finansal ortaklıklarının 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla
konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide faaliyet sonuçları ile
konsolide nakit akışlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37 ve 38’inci maddeleri gereğince
yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer
yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan
açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor
1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca
Banka’nın 1 Ocak – 31 Aralık 2014 hesap döneminde defter tutma düzeninin, TTK ile Banka esas
sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa
rastlanmamıştır.
2) TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim
kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.
İstanbul,
29 Ocak 2015
Akis Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
Anonim Şirketi
Orhan Akova
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2014
AKTİF (VARLIKLAR)
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
Dipnot
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV
(Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan O.Sınıflandırılan
FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Diğer Menkul Değerler
Krediler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ
ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2013
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
(1)
31.642
476.152
507.794
42.176
302.864
345.040
(2)
38.926
38.926
7.887
2.388
18.383
10.268
-
56.491
56.491
56.491
-
95.417
95.417
7.887
2.388
74.874
10.268
-
26.216
26.216
8.717
988
6.655
9.856
-
34.032
34.032
34.032
-
60.248
60.248
8.717
988
40.687
9.856
-
208.217
105.206
104.913
293
2.958.629
29.528
2.491.044
438.057
2.411.541
2.411.541
145.148
2.266.393
16.395
(16.395)
263.300
261.745
1.555
1.555
609
609
10
295.764
558.988
6.240
530.019
22.729
8.455.448
8.455.448
126.710
8.328.738
2.043
(2.043)
-
503.981
105.206
104.913
293
3.517.617
35.768
3.021.063
460.786
10.866.989
10.866.989
271.858
10.595.131
18.438
(18.438)
263.300
261.745
1.555
1.555
609
609
10
9.971
50
50
2.594.992
48.072
1.996.493
550.427
2.195.193
2.195.193
119.048
2.076.145
16.913
(16.913)
236.634
234.988
1.646
1.646
847
847
10
411.333
378.066
2.957
332.811
42.298
6.853.905
6.853.905
170.979
6.682.926
20.473
(20.473)
-
421.304
50
50
2.973.058
51.029
2.329.304
592.725
9.049.098
9.049.098
290.027
8.759.071
37.386
(37.386)
236.634
234.988
1.646
1.646
847
847
10
10
10
-
87
(87)
-
10
10
87
(87)
-
10
10
-
4.518
4.573
(55)
-
10
10
4.518
4.573
(55)
-
26.454
2.173
1.005
1.168
224.090
21.253
2.320
18.933
-
-
26.454
2.173
1.005
1.168
224.090
21.253
2.320
18.933
-
24.397
2.249
1.005
1.244
222.295
18.896
18.896
-
-
24.397
2.249
1.005
1.244
222.295
18.896
18.896
-
43.743
47.065
90.808
34.386
46.186
80.572
6.335.793
9.889.908
16.225.701
5.408.312
8.030.904
13.439.216
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2014
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
Dipnot
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonlar
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz
Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran
Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı
Dönem Net Kâr/Zararı
Azınlık Payları
PASİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(3)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(12)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2013
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
4.116
227.919
2.032.878
110.219
1.922.659
623
623
76.155
210.296
117.760
9.475
83.061
37.722
37.722
-
59.460
9.923.663
239.835
239.835
813.824
813.824
38.458
38.458
20.436
-
63.576
10.151.582
2.272.713
110.219
2.162.494
813.824
813.824
39.081
39.081
96.591
210.296
117.760
9.475
83.061
37.722
37.722
-
7.277
74.275
1.609.973
251.313
1.358.660
946
946
77.558
155.577
96.583
8.676
50.318
22.660
22.660
-
50.580
9.050.762
246.231
246.231
5.008
5.008
12.211
1.865
1.865
-
57.857
9.125.037
1.856.204
251.313
1.604.891
5.954
5.954
89.769
157.442
96.583
8.676
52.183
22.660
22.660
-
-
-
-
2.373.339
1.500.000
73.188
413
63.081
9.320
-
116.065
50.912
50.912
50.912
-
116.065
2.424.251
1.500.000
124.100
413
113.993
9.320
-
2.001.886
1.300.000
(1.925)
388
(11.607)
8.920
-
106.759
15.648
15.648
15.648
-
106.759
2.017.534
1.300.000
13.723
388
4.041
8.920
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
374
315.408
175.765
75.641
61.244
2.758
417.290
43.882
373.408
67.453
-
374
315.408
175.765
75.641
61.244
2.758
417.290
43.882
373.408
67.453
374
262.400
158.444
75.641
24.993
3.322
365.889
61.999
303.890
75.522
-
374
262.400
158.444
75.641
24.993
3.322
365.889
61.999
303.890
75.522
4.963.048
11.262.653
16.225.701
3.950.152
9.489.064
13.439.216
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2014
Dipnot
A.
I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
1.9
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.2
2.2.1
2.2.2
III.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.6
B.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
V.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
VI.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
GARANTİ ve KEFALETLER
Teminat Mektupları
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
Diğer Teminat Mektupları
Banka Kabulleri
İthalat Kabul Kredileri
Diğer Banka Kabulleri
Akreditifler
Belgeli Akreditifler
Diğer Akreditifler
Garanti Verilen Prefinansmanlar
Cirolar
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
Diğer Cirolar
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Diğer Garantilerimizden
Diğer Kefaletlerimizden
TAAHHÜTLER
Cayılamaz Taahhütler
Vadeli, Aktif Değer Alım Satım Taahhütleri
Vadeli, Mevduat Alım Satım Taahhütleri
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
Diğer Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
Para ve Faiz Swap İşlemleri
Swap Para Alım İşlemleri
Swap Para Satım İşlemleri
Swap Faiz Alım İşlemleri
Swap Faiz Satım İşlemleri
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
Para Alım Opsiyonları
Para Satım Opsiyonları
Faiz Alım Opsiyonları
Faiz Satım Opsiyonları
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
Futures Para İşlemleri
Futures Para Alım İşlemleri
Futures Para Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım İşlemleri
Futures Faiz Satım İşlemleri
Diğer
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
EMANET KIYMETLER
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
Emanete Alınan Menkul Değerler
TahsileAlınanÇekler
Tahsile Alınan Ticari Senetler
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
Diğer Emanet Kıymetler
Emanet Kıymet Alanlar
REHİNLİ KIYMETLER
Menkul Kıymetler
Teminat Senetleri
Emtia
Varant
Gayrimenkul
Diğer Rehinli Kıymetler
Rehinli Kıymet Alanlar
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
(1)
(1)
(2)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2013
TP
YP
Toplam
2.855.792
431.847
431.847
431.847
1.076.692
698.902
12.879
686.023
377.790
377.790
1.347.253
1.347.253
20.732
19.252
1.480
642.452
343.098
251.978
23.688
23.688
684.069
343.260
340.809
29.303.512
5.160.097
3.406.584
1.753.513
14.029.839
422.936
118.600
353.857
13.134.446
10.113.576
32.159.304
11.505.338
1.021.222
525.125
525.125
496.097
496.097
2.270.106
138.260
40.776
59.930
37.554
2.131.846
2.131.846
8.214.010
8.214.010
29.014
5.632
23.382
7.307.457
1.082.357
1.099.516
2.562.792
2.562.792
802.862
401.258
401.604
74.677
106.015.645
280.091
280.091
63.335.375
3.759.727
1.572.972
20.766.040
37.236.636
42.400.179
117.520.983
14.361.130
1.453.069
956.972
956.972
496.097
496.097
3.346.798
837.162
53.655
59.930
723.577
2.509.636
2.509.636
9.561.263
9.561.263
49.746
24.884
24.862
7.949.909
1.425.455
1.351.494
2.586.480
2.586.480
1.486.931
744.518
742.413
74.677
135.319.157
5.440.188
3.686.675
1.753.513
77.365.214
4.182.663
1.691.572
21.119.897
50.371.082
52.513.755
149.680.287
TP
2.828.429
505.921
505.921
505.921
1.440.682
1.097.288
213.594
883.694
343.394
343.394
881.826
881.826
232.750
213.289
19.461
278.088
195.646
33.050
24.696
24.696
370.988
187.344
183.644
26.254.023
4.358.031
2.929.287
517
1.428.227
11.540.554
392.936
86.094
416.410
10.645.114
10.355.438
29.082.452
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
-
YP
7.103.261
947.499
509.466
509.466
438.033
438.033
1.874.009
363.653
297.751
4.805
61.097
1.510.356
1.510.356
4.281.753
4.281.753
364.554
81.192
283.362
3.483.427
427.251
595.548
1.230.314
1.230.314
433.772
205.442
209.840
9.245
9.245
94.633.754
281.543
281.543
57.554.012
2.677.590
1.588.476
20.897.816
32.390.130
36.798.199
101.737.015
-
Toplam
9.931.690
1.453.420
1.015.387
1.015.387
438.033
438.033
3.314.691
1.460.941
511.345
4.805
944.791
1.853.750
1.853.750
5.163.579
5.163.579
597.304
294.481
302.823
3.761.515
622.897
628.598
1.255.010
1.255.010
804.760
392.786
393.484
9.245
9.245
120.887.777
4.639.574
3.210.830
517
1.428.227
69.094.566
3.070.526
1.674.570
21.314.226
43.035.244
47.153.637
130.819.467
-
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ [ I - II ]
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR/ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN
FAZLALIK TUTARI
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN
KÂR/ZARAR
XIV.
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
XV.
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
XVI.
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI
16.1
Cari Vergi Karşılığı
16.2
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
18.1
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
18.2
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış
Kârları
18.3
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
XIX.
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
19.1
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
19.2
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış
Zararları
19.3
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
XX.
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
XXI.
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
21.1
Cari Vergi Karşılığı
21.2
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
XXIII. NET DÖNEM KÂR/ZARARI (XVII+XXII)
23.1
23.2
Grubun Kârı / Zararı
Azınlık Hakları Kârı / Zararı (-)
Hisse Başına Kâr/Zarar (Tam TL)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
1 Ocak 2014 –
31 Aralık 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
1 Ocak 2013 –
31 Aralık 2013
819.918
505.160
53
16.219
14.320
283.930
1.823
282.107
65
171
(291.295)
(122.986)
(160.230)
(8.025)
(54)
528.623
29.500
33.631
9.712
23.919
(4.131)
(890)
(3.241)
13.876
41.238
(714)
(46.889)
88.841
47.684
660.921
(61.150)
(160.560)
439.211
657.490
393.569
20.236
13.997
229.151
1.149
228.002
306
231
(175.902)
(96.217)
(79.638)
(47)
481.588
27.867
32.445
7.407
25.038
(4.578)
(858)
(3.720)
15.715
(24.735)
4.391
(46.359)
17.233
25.541
525.976
(47.230)
(140.528)
338.218
-
-
27.136
466.347
(92.236)
(120.210)
27.974
374.111
-
31.975
370.193
(75.039)
(58.256)
(16.783)
295.154
-
-
-
374.111
295.154
373.408
703
303.890
(8.736)
0,249
0,197
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN KONSOLİDE TABLO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR
FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
II.
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
III.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
IV.
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
V.
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA
İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VI.
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV
FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN
DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR
GİDER UNSURLARI
IX.
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
X.
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER
(I+II+…+IX)
XI.
DÖNEM KÂRI/ZARARI
11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kâr-Zarara Transfer)
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve
Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir
Tablosunda Gösterilen Kısım
11.4 Diğer
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X+XI)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
1 Ocak 2014–
31 Aralık 2014
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
1 Ocak 2013 –
31 Aralık 2013
141.158
-
(152.812)
-
-
-
-
-
-
-
(3.810)
(27.937)
(6.537)
30.036
109.411
374.111
(136)
(129.313)
295.154
6.423
-
-
-
-
374.247
288.731
483.522
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
165.841
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII
18.1
18.2
18.3
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Önceki Dönem – 31 Aralık 2013
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurt dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.)
Bedelsiz Hisse Senetleri
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan
Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına
Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhraç Primi
Hisse Senedi İptal Kârları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
Dipnot
(1)
Cari Dönem – 31 Aralık 2014
Önceki Dönem Sonu Bakiysi
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurt dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.)
Bedelsiz Hisse Senetleri
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan
Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına
Etkisi
Sermaye Artırımı
(1)
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhraç Primi
Hisse Senedi İptal Kârları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
Ödenmiş Sermaye
Ödenmiş
Sermaye
Hisse
Hisse Senedi Senedi
Enf.
İhraç
İptal
Düzeltme
Farkı
Primleri KârlarıYasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri
Olağanüstü
Yedek Akçe
Diğer Yedekler
Dönem Net Kârı /
(Zararı)
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
Menkul Değerler
Değerleme Farkları
Satış A./
Durdurulan
Maddi ve Maddi Ortaklıklardan Riskten
F. İlişkin
Olmayan Duran Bedelsiz Hisse Korunma
Dur.V.
Varlık YDF
Senetleri
Fonları Bir.Değ.F.
Azınlık Payları
Hariç Toplam
Özkaynaklar
Azınlık Payları
Toplam
Özkaynaklar
1.100.000
-
374
-
388
-
-
125.052
-
60.277
-
7.544
28.379
2.920
-
-
369.263
(2.142)
133.754
(129.713)
-
35.157
(26.237)
-
-
-
1.834.729
(129.713)
-
84.273
(13)
-
1.919.002
(129.726)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200.000
200.000
1.300.000
374
388
-
33.392
33.392
158.444
15.364
15.364
75.641
(32.000)
(32.000)
21.070
21.070
24.993
402
3.322
303.890
303.890
(168.000)
(168.000)
(137.122)
(67.296)
(69.826)
61.999
4.041
8.920
-
-
-
402
303.890
(67.296)
(67.296)
1.942.012
(2)
(8.736)
75.522
400
295.154
(67.296)
(67.296)
2.017.534
1.300.000
-
374
-
388
-
-
158.444
-
75.641
-
24.993
-
3.322
-
-
365.889
(400)
-
4.041
109.952
-
8.920
400
-
-
-
-
1.942.012
109.952
-
75.522
5
-
2.017.534
109.957
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200.000
200.000
1.500.000
374
25
413
-
2
17.319
17.319
175.765
75.641
236
36.015
36.015
61.244
(564)
2.758
373.408
373.408
(200.000)
(200.000)
4.308
(125.915)
(72.581)
(53.334)
43.882
113.993
9.320
-
-
-
4.007
373.408
(72.581)
(72.581)
2.356.798
(8.788)
703
11
11
67.453
(4.781)
374.111
(72.570)
(72.581)
11
2.424.251
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2014
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2013
259.497
561.405
(270.591)
9.735
33.631
70.254
9.781
(95.450)
(148.900)
89.632
546.291
741.650
(174.523)
9.777
32.445
43.281
2.078
(94.641)
(70.503)
56.727
(529.380)
(5.101)
(1.843.473)
(186.532)
1.017.382
488.344
(149.419)
(2.005)
(1.444.233)
(214.916)
1.181.629
330.106
(269.883)
396.872
(330.391)
(315.248)
(200)
233
(21.122)
6.138
(1.460.772)
1.145.838
(506)
(120)
(17.258)
1.605
(1.297.455)
998.610
(630)
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV’larda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
733.572
(67.296)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
806.153
(72.581)
-
(67.296)
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
11.407
17.280
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
144.705
31.608
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(4)
498.267
466.659
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(4)
642.972
498.267
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(1)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KÂR DAĞITIM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2014 (*)
I.
DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI (**)
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
DÖNEM KÂRI
ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A.
NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)
1.3
1.4
1.5
GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
B.
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.7
1.8
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2013
461.678
(92.404)
(120.210)
27.806
400.894
(74.837)
(55.093)
(19.744)
369.274
326.057
-
16.303
-
369.274
309.754
ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE TEMETTÜ (-)
YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
STATÜ YEDEKLERİ (-)
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
DİĞER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR
-
92.812
92.812
6.496
1.085
172.188
172.188
758
36.015
400
II.
YEDEKLERDEN DAĞITIM
-
-
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.5
DAĞITILAN YEDEKLER
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
ORTAKLARA PAY (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE PAY (-)
YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
-
-
III.
HİSSE BAŞINA KÂR
3.1
3.2
3.3
3.4
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
25 krş
24,62
-
25 krş
25,08
-
IV.
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1
4.2
4.3
4.4
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
-
20 krş
20,38
-
(*) 2014 yılına ilişkin kâr dağıtım önerisi henüz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmamış olduğundan, 2014 yılı kâr dağıtım tablosunda sadece dağıtılabilir kâr
tutarı belirtilmiştir
(**) Türkiye’deki mevzuat uyarınca şirketler konsolide kâr dağıtımı yapmamaktadır. Bu açıdan kâr dağıtımı, konsolide olmayan finansal tablolar esas alınarak
yapılmaktadır.
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
838 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content