close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 SATT PROJE DOKUMANI

embedDownload
CEV4032 SU ARITIMINDA TESİS TASARIMI
2013–2014 Bahar Yarıyılı
Dersin Yeri ve Saati: Salı
11:00 – 12:50, FZ-86
Çarşamba 13:00 – 14:50, FZ-82
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Bestamin ÖZKAYA, C Blok Çevre Müh. Böl.
Dâhili: 5374
e-posta: [email protected]
Doç.Dr.Mehmet ÇAKMAKCI, C Blok Çevre Müh. Böl.
Dâhili: 5381
e-posta: [email protected]
Öğretim Üye Yardımcısı:
Arş. Gör. Dr. Neslihan MANAV
Dâhili: 5397
e-posta: [email protected]
Arş. Gör. Dr. Fatih İLHAN
Dâhili: 5396
e-posta: [email protected]
Arş. Gör. Kübra ULUCAN
Dâhili: 5399
e-posta: [email protected]
Arş. Gör. Harun Akif KABUK
Dâhili: 5375
e-posta: [email protected]
Arş. Gör. Fatma Büşra YAMAN
Dâhili: 5399
e-posta: [email protected]
Önşartlar: 0413012 (4103203) Fiziksel Temel İşlemler
0413021 (4103205) Kimyasal Temel İşlemler
Amaç ve Hedefler: Yüzeysel ve yeraltı suların içme suyu standartlarına göre arıtılması için gerekli
projelendirme kriterleri ve esaslarının verilmesi ile bu konuda proje yaptırılmasının sağlanması. Suların
arıtımında kullanılan temel prosesler ile ilgili esasları kavrama ve projelendirme becerisinin geliştirilmesi.
Değerlendirme:
Devam şartı (min.)
%70
Ara sınav
%30
Proje
%30
Final
%40
Yararlanılacak Kaynaklar: Tek bir kitap takip edilmeyecek olup aşağıda listelenen kaynaklardan
yararlanılabilir.
A) Türkçe
1. Eroğlu, V., "Su Tasfiyesi", Çevre ve Orman Bakanlığı Yayını, İstanbul, 2008.
2. Gölhan, M., Aksoğan, S. “Suların Arıtılması” Cilt 1-2-3, İstanbul, 1970.
3. Topacık, D., Koyuncu, İ. “Arıtma Tesislerinin Hidroliği”, Su Vakfı, İstanbul, 2006.
B) İngilizce
4. Davis L.M. “Water and wastewater engineering: Design principles and practice” The McGrawHill Companies, Inc., ISBN: 978-0-07-171385-6, USA (2010)
5. Qasim, S, Water Works Engineering, 2000.
6. Kawamura, S., Integrated Design and Operation of Water Treatment Facilities, 2 nd edition, John
Wiley and Sons, New York, 2000.
7. MWT, Water Treatment, Principles and Design, 2005.
1
8. Droste, R. L., Theory and Practise of Water and Wastewater Treatment, John Wiley and Sons,
New York, 1997.
9. ASCE, AWWA, "Water Treatment Plant Design", Mc Graw-Hill,1998.
10. Degremont, "Water Treatment Handbook: Vol I-II", Paris, Lavoisier Publishing, 1991.
11. Letterman, D. L., (Tech. editor), "Water Quality and Treatment", 5th edition, American Water
Works Association, McGraw-Hill, Inc. New York, 1990.
Dersin İçeriği ve Planı:
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ders
Giriş ve Projelendirme Esasları
Yer seçimi, Giriş yapısı ve Izgaralar
Biriktirme, Terfi Merkezi ve Havalandırma
Hızlı Karıştırma ve Yavaş Karıştırma
Çökeltme ve Flotasyon
Filtrasyon
Filtrasyon, Membran Filtrasyonu
I. Ara sınav
Dezenfeksiyon, Oksidasyon
Demir, Mangan ve Sertlik Giderme
Adsorbsiyon ve İyon Değiştirme
Suların Stabilizasyonu ve Korozyon Kontrolü
Su Arıtma Tesislerinde Oluşan Atıklar
II. Ara sınav
Borulama, Hidrolik Profil
SU ARITIMINDA TESİS TASARIMI PROJESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
Su Arıtımında Tesis Tasarımı dersinde işlenen konuların öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılabilmesi
amacıyla yapılacak olan projede uyulması gereken önemli hususlar aşağıda sırayla izah edilmiştir:
1. Hazırlanacak proje, rapor ve çizimlerden oluşacaktır. Proje son halinin, son teslim tarihi 30 Mayıs
2014 Cuma günüdür (NOT: Proje son hali rapor ve çizimlere ek olarak CD ile dijital ortamda da
teslim edilecektir.)
2. Proje kontrolleri takvimde (Tablo 1) belirtilmiştir.
3. Proje kontrolleri belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
4. Çizimler tekniğe uygun ölçeklerde hazırlanacaktır. Ölçeği uygun olmayan proje çizimleri ne
sebeple olursa olsun kabul edilmeyecek ve 0 puan olarak değerlendirilecektir (Kopyalama
merkezindeki hatalardan öğrenci sorumludur).
5. Yıl içinde zamanında teslim edilen ve başarılı bulunan sunumlar 100 puan üzerinden
değerlendirilecektir (Rapor: 30 puan, Çizim ve ölçülendirme: 60 puan, Format: 10 puan)
6. Her ünite için 1 plan ve 2 kesit çizilecek, çizimler ara teslimlerde A3 boyutunda ayrı ayrı (Plan,
A-A kesiti ve B-B kesiti), son teslimde ise ölçekli olarak tek bir dosya halinde teslim edilecektir.
7. Her ünitenin teslim tarihinden itibaren geç teslim edilen her gün için 25 puan kesilecektir. Geç
teslim edenler için, son teslim günü Cuma saat 16:30 olup, ilgili ünite 25 puan üzerinden
değerlendirilecektir. Bu tarihten sonra ilgili ünite hiçbir şekilde kabul edilmeyecek olup teslim
edilmeyen her ünite 0 puan olarak değerlendirilecektir.
8. Yıl sonu esas proje kontrolü 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Esas proje kontrolünde
eksik ünitesi olan projeler kabul edilmeyecek ve yıl sonu esas proje kontrolü 0 puan olarak
değerlendirilecektir.
9. Dönem sonu notlarında; yıl içi proje kontrol puanları ortalamasının %90’ı, yıl sonu esas proje
kontrol puanının %10’u etkili olacaktır.
2
10. Öğrenci grup listesi Tablo 3’te gösterilmektedir.
Tablo 1. Proje Kontrol Tarihleri
Teslim Tarihi
04 Mart 2014
Birimler
Kontrol Eden
Nüfus ve Debi – Su Alma Yapısı
Araş. Gör. Dr. Fatih İLHAN
11 Mart 2014
Terfi Merkezi - Izgara
Araş. Gör. Dr. Fatih İLHAN
18 Mart 2014
Havalandırma Ünitesi
Araş. Gör. Dr. Neslihan MANAV
25 Mart 2014
Ön ozonlama
Araş. Gör. Dr. Neslihan MANAV
01 Nisan 2014
Hızlı ve Yavaş karıştırma
Araş. Gör. Kübra ULUCAN
15 Nisan 2014
Çöktürme
Araş. Gör. Kübra ULUCAN
22 Nisan 2014
Filtrasyon
Araş. Gör. Harun Akif KABUK
29 Nisan 2014
Dezenfeksiyon
Araş. Gör. Harun Akif KABUK
06 Mayıs 2014
Çamur
Arş. Gör. Fatma Büşra YAMAN
23 Mayıs 2014
Borulama ve hidrolik hesaplar
Arş. Gör. Fatma Büşra YAMAN
30 Mayıs 2014
Son Teslim
-
SU ARITIMINDA TESİS TASARIMI DERSİ PROJE ESASLARI
Nüfus Tahmini ve Su İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Aşağıdaki yerleşim merkezleri içerisinden öğrenci numarası son rakamına göre biri seçilecek ve
gelecekteki nüfus tahmini İller Bankası Metodu ile belirlenecektir.
 (Proje + İnşaat süresi) 4 yıldır
 Su ihtiyacı 2033 ve 2048 yılları için %5 fazlası alınarak belirlenecek,
 Yerleşim merkezinin (Tablo 2) 2033 ve 2048 yılları için nüfusları öğrenci tarafından
araştırılarak belirlenecek ve kaynaklarıyla sunulacaktır.
 Başlıca endüstrilerin su ihtiyacı dikkate alınacaktır.
 Yangın debisi dikkate alınacaktır.
Su Kaynağı İçin Uygun Tasfiye Biriminin Belirlenmesi
Bu proje kapsamında ilgili yerleşim merkezinin içme suyu ihtiyacı ekte belirtilen rezervuardan
karşılanacaktır. Rezervuar suyunda ölçülen bazı parametrelerin analiz neticeleri ekte verilmiştir.
Mevcut içme suyu standartları dikkate alınarak istenen kaliteyi sağlayabilecek arıtma
alternatifleri seçilecek ve bunlardan uygun olan arıtma sistemi gerekçeleri ile belirtilecek ve
boyutlandırılacaktır.
Hesaplarda proje süresi 30 yıl alınacaktır. Tesis 2 kademeli olarak boyutlandırılacak, birinci
kademede tesis ilk 15 yılın ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edilecek, müteakiben 15 yıllık
ihtiyaç için ikinci kademe boyutlandırması yapılacaktır. Hemen inşa edilecek kısımlar dolu çizgi,
15 yıl sonra yapılacak kısımlar ise kesikli çizgi ile gösterilecektir.
Arıtma birimlerinin çiziminde aşağıdaki ölçekler dikkate alınacaktır
1/20, 1/50, 1/100, 1/200, 1/500
Projede bulunacak olan ünite ve çizimler
1) Su alma yapısı-terfi merkezi plan ve kesitleri
3
2) Diğer arıtma birimleri








Havalandırma
Ozonlama ünitesi
Hızlı karıştırma havuzu plan ve kesitleri
Yumaklaştırma havuzu plan ve kesitleri
Çökeltme havuzu plan ve kesitleri
Kum filtreleri plan ve kesitleri
Dezenfeksiyon ünitesi
Çamur yoğunlaştırma
3) Genel vaziyet planı
4) Hidrolik profil
Proje Başlangıç Bilgileri
Seçilecek olan yerleşim merkezinin su ihtiyacı, aşağıda özelliği belirtilen (Tablo 2) (Baraj, Göl,
Nehir, Kuyu) rezervuardan temin edilecek ve arıtma tesisine iletilecektir. Baraj ve Göldeki
maksimum su kotu 80 m, minimum su kotu 45 m, ortalama su kotu da 61 m’dir. Nehirdeki su
yüksekliği ve kuyu derinliği projeyi yapanlar tarafından kabul edilecektir. Nehir ve kuyudan su
temininde minimum 20 m’lik terfi olacak şekilde kabul yapılacaktır. Tesisin yapılacağı alanın
115 m kotunda ve düz olduğu varsayılacaktır.
Tablo 2. Rezervuardaki Su Kalitesi
PARAMETRE
Sıcaklık
Oksijen
Askıda madde
pH
Bulanıklık
Karbonat
Bikarbonat
Kalsiyum
Magnezyum
Renk
Koku
CO2
Koliform
BİRİM
ºC
mg/L
mg/L
NTU
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg Pt/L
mg/L
EMS/mL
Ort.
15
8,4
28
7,7
95
121
80
4
60
kokusuz
16
7
4
Min.
5
6
15
7,5
20
84
60
3,2
45
kokusuz
12
0,2
Max.
25
11,2
160
7,8
185
162
107
4,5
75
kokusuz
20
28
Tablo 3. Grupların Listesi ve Arıtma Tesisi Kurulacak Şehir İsimleri
Öğrencinin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Numarası
3041067
6041011
6041015
6041701
7041007
7041008
7041010
7041051
7041052
8041006
8041025
8041032
8041038
8041053
8041059
9041007
9041012
9041013
9041015
9041016
9041017
9041022
9041023
9041025
9041026
9041027
Adı
BARIŞ
IRMAK
CEVAHİR EMRE
SARPER
MURAT
ARZU
YAZIN
LARA
ÖZGÜN
BURAK
ABDULLAH MURATHAN
EREN
KEMAL
FERİD
CANBERK
MELTEM
EMEL
BERKAY
GÖKBEN
ASLI
MEHTAP
BUKET
SÜMEYYE BÜŞRA
SELİN
ARMAN BAYÇA
BETÜL
Soyadı
ÇELEBİ
KUYUMCU
HOCAOĞLU
KESİM
ÖZERKAN
ALKAN
KAÇAN
NARİN
DAĞLAROĞLU
DİNÇER
KURT
GİZLİ
DEDE
AÇIK
BABAOĞLU
TAŞKIN
YENER
AVCI
KIRAN
TAŞ
AYTAÇ
KESKİN
ACAR
KARACA
KEFELİ
AYDIN
5
Tesis Yapılacak Şehir
Arıtma Üniteleri
ADANA-Ceyhan
ADIYAMAN - Kahta
ADANA-Kozan
AĞRI - Merkez
AMASYA-Merkez
AĞRI - Patnos
AĞRI – Doğubeyazıt
ANKARA – Çubuk
AYDIN-Söke
ANKARA – Polatlı
BALIKESİR-Bandırma
AYDIN – Nazilli
BOLU-Merkez
ANTALYA –Serik
BİNGÖL – Merkez
BALIKESİR –Edremit
DİYARBAKIR-Bismil
KAHRAMANMARAŞ – Afşin
EDİRNE – Merkez
BİNGÖL – Merkez
GAZİANTEP – Nizip
BİTLİS – Tatvan
HATAY-Dörtyol
BURDUR – Merkez
ORDU – Ünye
BURSA – Gemlik
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
27
9041029
AHMET
ALBAYRAK
28
9041031
CANSU
ALTEKİN
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
9041033
9041037
9041038
9041039
9041040
9041041
9041042
9041043
9041044
9041046
9041047
9041050
9041051
9041053
9041055
9041058
9041062
9041701
10041013
10041015
10041037
10041041
10041044
10041053
10041054
10041057
10048063
10048066
AYŞEN
BURKAY
AYŞİN
SACİDE
SELÇUKHAN
ŞERİFE DUYGU
FERDA
ECE
SELEN
FATMA ECE
MEHMET KEMAL
ŞÜKRÜ AYKAN
DİDEM
SENA
ÖZGÜL
RUMEYSA
ANIL
TUNCAY
MEHMET BATUHAN
BURCU
OĞUZHAN
ALİ
SONAY
MERVE EKİN
TULYA
SEDA
MELEK ŞEBNEM
ESİN
BERBER
KÖKNAR
AKGÜN
AYDIN
ÖZKAN
ŞENLUK
ÜNAL
SAĞIR
ÖZKANGİL
SAYIN
TATAR
GÜRCÜ
SAĞLIK
KARABATAK
ÇAKMAK
TIRAŞ
KURTULUŞ
ÇELİK
YILDIZ
ERDOĞAN
ERDİNÇ
TELLİOĞLU
AVCI
ÖZTAŞ
COŞKUN
TOKCAN
ÇALIŞKAN
ÇOLAK
6
İÇEL-Erdemli
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
OSMANİYE – Kadirli
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
MERSİN – Silifke
ANKARA – Gölbaşı
KIRKLARELİ-Lüleburgaz
KONYA – Ereğli
KONYA – Akşehir
K.MARAŞ – Elbistan
ADIYAMAN – Besni
ORDU – Fatsa
SAMSUN – Vezirköprü
BURSA – Karacabey
ÇANAKKALE – Merkez
TRABZON-Akçaabat
ÇANAKKALE – Biga
ÇANKIRI – Merkez
GİRESUN – Merkez
HAKKARİ – Yüksekova
DÜZCE-Merkez
DİYARBAKIR – Ergani
HATAY – Reyhanlı
KARS – Merkez
KIRŞEHİR – Merkez
MARDİN – Midyat
RİZE – Merkez
MUĞLA – Milas
KİLİS – Merkez
MUŞ – Bulanık
HATAY – Kırıkhan
İZMİR – Balçova
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Kuyu+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
8041030
8041057
9041010
9041054
10041012
10048014
10048016
10048019
10048020
10048027
10048028
10048029
10048031
10048038
10048040
10048048
10048057
10048058
00041051
F13041001
F13041003
İSA
SEZİN
RAİF BURAK
BEGÜM
NAZ
ELİF BURCU
İREM
İRFAN
SİMGE
SEMRA
NİSA NAZ
BEGÜM
SEYFETTİN
AYŞE İREM
SENA
EMRE
ŞERMİN
AHMET TOLĞA
CAN NEDİM
KÜBRA
ELİF EMEL
MANİSA – Turgutlu
YALOVA – Merkez
İZMİR – Gaziemir
DİYARBAKIR - Silvan
HATAY – Samandağ
KASTAMONU – Merkez
KARABÜK – Merkez
ZONGULDAK – Çaycuma
SİİRT – Merkez
İZMİR – Çiğli
NEVŞEHİR – Merkez
BARTIN – Merkez
EDİRNE – Keşan
HAKKARİ – Merkez
ANTALYA – Kumluca
BİLECİK – Bozüyük
KOCAELİ – Gölcük
KOCAELİ – Körfez
MANİSA – Salihli
MANİSA – Turgutlu
MUĞLA – Merkez
ÇOBAN
HIZLI
AĞIR
SAMANCI
BEKPINAR
ATÇI
YEŞİLDAĞ
REYHANLI
AKŞİT
BALCI
AKSAKAL
KAVAKLIOĞLU
UĞUZ
KARA
DOĞAN
KORKMAZ
KARAL
ODABAŞI
ÇEPİK
KARAKOYUNLU
ÇOLAK
7
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
%30 Nehir+%70 Baraj veya Göl
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
397 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content