close

Enter

Log in using OpenID

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine

embedDownload
ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ YÖNERGESĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik standartlarının
yükseltilmesi, akademik faaliyetlerin ulusal ve uluslararası düzeyde arttırılması ve bu faaliyetlerin bilim ve sanat
alanlarında rekabet ortamında yarışabilecek özgün niteliklere sahip olması, toplumun ve insanlığın hizmetine yönelmesi,
bilim ve sanat yayınlarının nitelik ve nicelik olarak özgün bir şekilde geliştirilerek üniversitenin eğitim ve öğretim hizmetine
katkıda bulunması, eğitimin çağdaş standartlarda uygulanmasının sağlanmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlüğe
yükseltilme, atanma ve yenilemelerde uygulanacak esasları düzenler.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Kanun’un 7, 12,14, 23, 24, 25 ve 26. maddeleriyle Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği’nin 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. maddelerine ilave olarak, 2547 Sayılı Kanun’un 23, 25
ve 26. maddelerini yeniden düzenleyen 5772 Sayılı Kanun’a dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a)
Aday: Yardımcı doçent, doçent veya profesörlüğe atanmak talebiyle Üniversiteye başvuran kişiyi,
b)
Alan: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının doçentlik sınavı için belirlediği temel alanları,
c)
Başlıca Eser: Adayın ilk yazar ya da sorumlu yazar olduğu eserler ile yönetmiş olduğu bir lisansüstü tezden
veya yürütücülüğünü üstlenmiş olduğu bir çalışmadan üretilmiş, adayın mesleki birikiminin ürünü olan özgün
yayınları veya eserleri,
d)
Başlıca (Sorumlu) Yazar: Sorumlu bir yayında iletişimin kurulması için ismi üzerinde niteleme yapılan yazarı
ve iletişim yazarı belli olmayan çalışmalarda birinci ismi; yayınlanmamış ancak kurallara göre tamamlanarak
kabul edilmiş bir projenin yürütücüsünü; çok uluslu projelerde ülke bazındaki yürütücüleri,
e)
Birim: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Fakülte/ Enstitü/Yüksekokulunu,
f)
Çalıştay: Uzmanlık gerektiren konularda, seçici kurulu olan ve çalışmaların sunulduğu sınırlı sayıda
katılımcıyla toplanan bilimsel etkinliği,
g)
Derleme Eser: Özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla ansiklopedileri, antolojileri, veri
tabanlarını, sözlükleri, almanakları, rehberleri, seçme resim ve müzik albümleri gibi muhtevası seçme ve
düzenlemeleri,
h)
Hakemli Dergi: Editörü ve değişik üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşmuş danışmanlar grubu olan,
bilimsel/sanatsal özgün araştırma makaleleri yayımlayan, yılda en az iki kez yayımlanan düzenli olarak
basılıp dağıtımı yapılan, üniversite kütüphanelerinde erişilebilir olan dergiyi,
i)
Kadro: İlgili fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin teklifi üzerine, Rektörlük tarafından ilan
edilen yardımcı doçent, doçent veya profesörlük kadrosunu,
j)
Kitap: Hakem süzgecinden geçtiği kanıtlanmış, saygınlığı olan yayınevlerince basılmış bilimsel/sanatsal ve
ISBN numarası olan kitapları (kongre kitabı içerisindeki çalışmalar kitap bölümü olarak değerlendirilmez),
k)
Kitap Editörlüğü: ISBN numarası almış, yurtiçi ve/veya yurtdışında tanınan yayınevlerinin bastığı kitapları
içinde yer alan makaleleri seçen, akademik açıdan inceleyen, öneri ve yorumlarıyla yazarları yönlendiren,
hakemler ve/veya yayınevinin ilgili editörü ile birlikte çalışan, kitabın içeriğini belirleyen kişiyi,
l)
Özgün Olma (Orijinallik): Eser sahibinin o eseri başka bir eserden kopya edip etmediği ve esere kendisine
(eser sahibine) has özellikleri verip vermediğini,
m) Rektör: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,
n)
Rektörlük: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünü,
o)
Senato: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,
p)
Uluslararası Bildiriler: Hakemli uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve
bildiriler kitabında yayımlanmış tam metinli uluslararası bildirileri, kitapçık veya CD-ROM içinde yayımlanmış
özetleri,
q)
Ulusal Bildiriler: Hakemli ulusal bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler
kitabını veya anı kitabı içinde yayınlanmış tam metinli ulusal bildirileri ve özetleri,
r)
Uluslararası Hakemli Dergi: Uluslararası indekslere giren dergileri,
s)
YDS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının yapmış olduğu sınavı,
t)
Üniversite: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,
u)
Yönetim Kurulu: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
BaĢvuru ilkeleri
MADDE 5 – (1) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör kadrolarına atama ve yükseltilmelerde ilan edilen kadrolara
başvurabilmek için ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri ile öngörülen şartlar dışında;
a)
Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun bulunan asgari kriterleri,
b)
Senato tarafından kabul edilen bu Yönergede belirtilen ilave kriterleri
c)
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylanan denklik belgesini
d)
İngilizce eğitim yapan birimlerde; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28 06.2009 tarih 27272 sayılı yazısı
ile Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğinin 7'inci maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde
belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarını,
e)
Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları
sağlamak zorunludur.
(2) Yardımcı doçentlik kadrosuna yükseltilme, atama ve yenilemelerde, ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri ile öngörülen
şartlar dışında; Senato tarafından kabul edilen bu Yönergede belirtilen kriterleri sağlamaları gerekmektedir.
BaĢvuru değerlendirme kriterleri
MADDE 6 – (1)Akademik kadroya başvuran adayların değerlendirilmesi aşağıdaki kriterlere göre yapılır:
a)
Değerlendirmeye alınacak alanlarda, eğitim, öğretim ve idari faaliyet türleri ve bunlara ilişkin puanlar bu
Yönergede düzenlenmiştir.
b)
Bu Yönergede düzenlenen puanlama sistemi, adayın faaliyetlerinin değerlendirmesini öngörür.
c)
Akademik faaliyetler ve çalışmalar belgelendirilmeli ve elektronik kopyaları 1 adet CD ile başvuru dosyasında
yer almalıdır.
2) Öğretim üyelikleri için yapılan başvurularda, adayların belgeledikleri bilimsel veya sanatsal çalışmaları ve diğer
akademik faaliyetleri, “Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama ve
Değerlendirme Sistemi”nde belirtilen puanlama sistemine göre nicelikleri yönünden ön değerlendirmeye tabi tutulur.
Yardımcı doçent kadroları için ön değerlendirme Fakültelerde Dekan, Yüksekokullarda Müdür, Rektörlüğe bağlı birimlerde
ise Rektör tarafından yapılır. Belirlenen kriterler, sadece bir ön şart olarak dikkate alınıp alanlarındaki değerlendirme jüri
üyelerince yapılmalıdır.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Yardımcı Doçent Kadrosu Ġle Ġlgili Hükümler
Yardımcı doçent kadrosuna baĢvurma koĢulları
MADDE 7 – (1) Yardımcı doçent kadrosuna ilk atama için başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir.
a)
Yardımcı doçentliğe başvurabilmek için adayın doktora yapmış, tıpta uzmanlık unvanını almış veya sanat
dallarından birinde yeterlilik kazanmış olması şarttır.
b)
Adayın, Türkçe eğitim yapan birimlerde; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 65.0
puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili
bir puan almış olmak şartı aranır. İngilizce eğitim yapan birimlerde; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın
28.06.2009 tarih 27272 sayılı yazısı ile Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğinin 7'inci maddesinin 3'üncü
fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yabancı dil yeterlilik şartları aranır.
c)
2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince, Birim Yönetim Kurullarınca, biri o dilin
öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından; sınava girenin kendi bilim alanında
Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavında başarılı
olmalıdır.
d)
Yardımcı doçentliğe ilk başvuru ve atamalarda adayın alanı ilgili asgari koşulları;
Ġlk Atanma Ġçin Gerekli KoĢullar
e)
1)
“Mühendislik”, “Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler”, “Mimarlık, Planlama, Tasarım” Hukuk” temel
alanlarında; Puanlama ve Değerlendirme Sistemi bölüm A, B, C, D ve E maddeleri kapsamında en az
bir yayın
2)
Puanlama ve Değerlendirme Sistemi’’nde yer alan puanlama listesinden toplam 120 puan almak
3)
Deneme dersi uygulamasında başarılı olmak (Deneme dersi ilgili Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanının
yanı sıra konu ile ilgili öğretim üyesinden oluşan üç kişilik bir juri tarafından yapılır).
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca sözleşmeli çalıştırılacak yabancı uyruklu
öğretim elemanlarının yardımcı doçentliğe yükseltilmelerinde, yardımcı doçentliğe yükseltilmede aranan ilan
şartı dışında kalan usul ve esaslar uygulanır. Kendi anadilleri dışındaki Üniversitelerarası Kurulun belirlediği
yabancı dillerden birinden yabancı dil sınavına alınır. Görevlendirilmelerinde ise yabancı uyruklu öğretim
elemanlarının sözleşmeli çalıştırılmasına dair usul ve esaslar uygulanır.
Yardımcı doçent kadrosuna yeniden atanma
MADDE 8 – (1) Bu Yönergenin yardımcı doçent kadrosuna ikinci ve daha sonraki atamalar için başvuru koşulları aşağıda
belirtilmiştir.
a)
Yardımcı doçentler, bölüm başkanının görüşüne dayanan, gerekçeli hazırlanmış Birim Yöneticisinin önerisi
ile her seferinde üçer yıllık süreler için Rektör tarafından atanabilir. Her atama süresi sonunda görev
kendiliğinden sona erer.
b)
Üç yılda bir yapılan ikinci ve sonraki kadro yenilemelerinde ekteki Akademik Değerlendirme ve Yükseltilme
Puanlama Formunun puanlama esaslarına göre,
Süre Sonunda Yeniden Atanma Ġçin Gerekli Asgari KoĢullar
Her yeniden atanma öncesindeki atanma döneminde (3 yıl);
1) Mühendislik Temel Alanında; Bölüm A.1., A.2. veya A.3. maddesi kapsamında en az üç özgün makale
yayımlamış olmak veya Puanlama ve Değerlendirme Sisteminde yer alan puanlama listesi kapsamında
en az 320 puan almak,
2) Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanlarında; Bölüm A.1., A.2., A.3., A.4. veya A.5., maddeleri
kapsamında en az dört yayın yayımlamış olmak veya Puanlama ve Değerlendirme Sisteminde yer alan
puanlama listesi kapsamında en az 320 puan almak,
3) Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanında; Bölüm A.1. maddesi kapsamında birinci yazar olmak
koşuluyla bir özgün makale (editöre mektup, özet, kitap kritiği, teknik not, tartışma, vb hariç )
yayımlamış veya, “Books Acquisition Index” kapsamına giren kitap ya da kitap bölümünün tek veya
birinci yazarı olmak veya Puanlama ve Değerlendirme Sisteminde yer alan puanlama listesi
kapsamında en az 280 puan almak,
4) Hukuk Temel Alanında; Bölüm A.1., A.2. veya A.3. maddesi kapsamında en az üç özgün makale
(editöre mektup, özet ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak veya Puanlama ve Değerlendirme
Sisteminde yer alan puanlama listesi kapsamında en az 320 puan almak,
c)
Madde 8’de istenilen koşullar, bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte yardımcı doçentlik kadrosunda
bulunanların ilk görev süresi uzatmalarında istenmez, bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ikinci
ve sonraki uzatmalarda istenir.
Yardımcı doçent kadrosuna baĢvuru
MADDE 9 – (1) Aday, ekteki Akademik Değerlendirme ve Yükseltilme Puanlama Formunun Düzenine uygun olarak
başvuru belgelerini ve eserlerini düzenler. Adayın özgeçmişi ve puan alacağı tüm çalışmaların belgeleri başvuru
dosyasında yer alır. Aday, yayına kabul edildiği belgelenmiş olan çalışmalarını kullanabilir.
(2) Aday, Akademik Değerlendirme ve Yükseltilme Puanlama Formunda verilen puanlama esaslarına göre kendi
değerlendirmesini yazar ve toplam puanını belirleyerek formu imzalar ve başvuru dosyasına koyar.
(3) Dosyalar dört kopya halinde bir dilekçe ekinde kadro ilanının yapıldığı Birim amirliğine teslim edilir.
Yardımcı doçentlik değerlendirme jürisi
MADDE 10 – (1) Birim Yöneticisi, biri o anabilim dalından, diğeri bir başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden
olmak üzere adayın başvurduğu alan ile ilgili üç profesör veya doçentten oluşan bir Değerlendirme Jürisi kurar. Yurt içinde
ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan T.C. ve
yabancı uyruklu profesörler bu jüride görevlendirilebilir.
BaĢvuruların değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Değerlendirme jürisi üyeleri kişisel Değerlendirme Raporu hazırlar.
(2) Değerlendirme Jürisi üyeleri puanlama esaslarına göre Akademik Değerlendirme ve Yükseltilme Puanlama
Formundaki birim puanları kullanarak başvuru formuna adayın çalışmalarını ayrı ayrı puanlar ve toplam puanı belirler.
(3) Koşulları sağlayan adayın çalışmaları ve mesleki birikimi verilen puanlama esaslarına göre ayrı ayrı incelenir.
(4) Değerlendirme raporunda adayın atanması ile ilgili karar gerekçeleri açıkça belirtilir. Önerilen adayın
diğerlerine üstünlüğü açıkça belirtilir. Kadro sayısı ve aday sayısı dikkate alınmaksızın; olumsuz değerlendirme söz
konusu ise aday için olumsuzluk gerekçeleri açıkça belirtilir.
(5) Rapor, bir ay içinde ilgili akademik birime teslim edilir.
(6) Birim Yöneticisi, yazılı görüşlerin alınmasından sonraki ilk Birim Yönetim Kurulu toplantısına konuyu götürür;
adaylar hakkında ayrı ayrı görüş alır. Bir açık kadroya birden fazla adayın başvurması halinde Birim Yönetim Kurulu
gerekçeli olarak tercihini belirtir. Birim Yöneticisi adaylar hakkında madde 6’daki esasları dikkate alarak ayrı ayrı tercih ve
görüşlerini kanaat ve önerilerini dosya ile birlikte Rektöre sunar.
Yardımcı doçent kadrosuna atanma
MADDE 12 – (1) Rektör, atamanın yapılıp yapılmayacağına karar vererek gerekli işlemleri yürütür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doçent Kadrosu Ġle Ġlgili Hükümler
Doçent kadrosuna baĢvurma koĢulları
MADDE 13 – Doçentlik kadrosuna atanabilmek için;
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurulca açılmış doçentlik
sınavlarında başarı göstererek doçentlik unvanını almış olmak.
Doçent kadrosuna baĢvuru
MADDE 14 – (1) Aday, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre öngörülen
hususların yanı sıra, alanı ile ilgili çalışmaları ve akademik faaliyetleri ile ilgili belgeleri ekleyerek başvurusunu bir dilekçe
ile yapar.
(2) Aday, Akademik Değerlendirme ve Yükseltilme Puanlama Formunun düzenine uygun olarak yayınlarını ve
diğer çalışmalarını düzenler. Yayın listesini hazırlarken doktora sonrası çalışmaları diğerlerinden ayırır. Kendisinin
yönettiği lisansüstü tezlerinden üretilmiş alanı ile ilgili çalışmaları ve akademik faaliyetleri belirtir. Aday, yayına kabul
edildiği belgelenmiş çalışmalarını kullanabilir.
(3) Aday, Akademik Değerlendirme ve Yükseltilme Puanlama Formunda belirtilen puanlama esaslarına göre
kendi değerlendirmesini yazar, toplam puanını belirleyerek formu imzalar ve başvuru dosyasına koyar.
(4) Yönettiği lisansüstü tezlerin, projelerin ve benzeri çalışmaların kapak, imzalı iç kapak ve özetlerinin
fotokopisini ekler.
(5) Aday, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılarda sunduğu tam metni veya özetleri yayınlanmış tebliğlerin
yayınlanmış şeklinin fotokopilerini, tebliğ sunumuna ait toplantı programını ve varsa toplantı katılım belgesinin
fotokopilerini ekler.
(6) Dosyalar dört kopya halinde bir dilekçe ekinde Rektörlüğe teslim edilir.
Doçentlik değerlendirme jürisi
MADDE 15 – (1) Rektör, ilan edilen doçentlik kadrosuna başvuran adayların durumlarının incelenmesi için onbeş gün
içinde varsa biri ilgili Birim Yöneticisi olmak üzere, adayın başvurduğu bilim alanından, yoksa en yakın bilim alanından en
az biri Üniversite dışından olmak kaydıyla üç profesör belirler. Aday veya adayların özgeçmişlerini, başvuru alanında
çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını yollayarak, kişisel raporlarını bir ay içinde göndermelerini ister. Yurt içinde ya
da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan TC ve yabancı
uyruklu profesörler de görevlendirilebilir.
Doçentlik baĢvurularının değerlendirilmesi
MADDE 16 – (1) Doçentlik Değerlendirme Jürisi, adaylar hakkında madde 6’daki esasları dikkate alarak ayrı ayrı tercih ve
görüşlerini Rektöre bildirir.
Doçent kadrosuna atanma
MADDE 17 – (1) Rektör, Değerlendirme Jürisinin görüşlerine dayanarak Üniversite Yönetim Kurulunun gerekçeli
görüşünü de aldıktan sonra atama kararını verir.
(2) Doçentlik sınavında başarılı olarak doçentlik unvanını alan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşme
ile doçentliğe görevlendirilmelerinde de bu hüküm uygulanır, ancak ilan şartı aranmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Profesör Kadrosu Ġle Ġlgili Hükümler
Profesör kadrosuna baĢvurma koĢulları
MADDE 18 – (1) Profesörlük kadrosuna başvuru için adayın,
a) Doçent unvanını aldıktan sonra en az beş yıl süreyle, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim
alanında çalışmış olmak.
b) Doçent unvanını aldıktan sonra, ilgili bilim alanında özgün yayınlar veya çalışmalar yapmış olmak
(Yayınlardan biri, başvuru dosyasında başlıca araştırma eseri olarak belirtilmiş olmalıdır.)
c) 2547 sayılı Kanunun 27 ve 28 inci maddesi gereğince, yabancı ülkelerde aldıkları doçentlik ve
profesörlük unvanının Üniversitelerarası Kurul kararıyla Türkiye’de geçerli sayılmış olması
gerekir.
(2) Profesörlük kadrosuna baĢvuru için adayın ayrıca,
a)
b)
c)
Mühendislik Temel Alanında; Doçent ünvanı aldıktan sonra, Puanlama ve Değerlendirme Sisteminde
yer alan puanlama listesinden en az 250 puanı Bölüm A.1., A.2., A.3., A.4., A.5.’den olmak üzere
Puanlama ve Değerlendirme Sisteminde yer alan puanlama listesinden toplam 600 puan almak,
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanlarında; Doçent ünvanı aldıktan sonra, Puanlama ve
Değerlendirme Sisteminde yer alan puanlama listesinden en az 250 puanı Bölüm A.1., A.2., A.3., A.4.,
A.5.’den olmak üzere Puanlama ve Değerlendirme Sisteminde yer alan puanlama listesinden toplam
600 puan almak,
Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanında; Doçent ünvanı aldıktan sonra, Bölüm A.1. maddesi
kapsamında birinci yazar olmak koşuluyla bir özgün makale (editöre mektup, özet, kitap kritiği, teknik
not, tartışma, vb hariç ) yayımlamış veya, “Books Acquisition Index” kapsamına giren kitap ya da kitap
bölümünün tek veya birinci yazarı olmak veya Puanlama ve Değerlendirme Sisteminde yer alan
puanlama listesi kapsamında en az 400 puan almak,
d)
e)
Hukuk Temel Alanında; Doçent ünvanı aldıktan sonra, Puanlama ve Değerlendirme Sisteminde yer alan
puanlama listesinden en az 250 puanı Bölüm A.1., A.2., A.3., A.4., A.5.’den olmak üzere Puanlama ve
Değerlendirme Sisteminde yer alan puanlama listesinden toplam 500 puan almak,
Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının profesörlüğe yükseltilmeleri için aranan ilgili şartları sağlamaları
kaydıyla Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslar uygulanır.
Profesör kadrosuna baĢvuru
MADDE 19 – (1) Aday, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre öngörülen
hususların yanı sıra, alanı ile ilgili çalışmaları ve akademik faaliyetleri ile ilgili belgeleri ekleyerek başvurusunu bir dilekçe
ile yapar.
(2) Aday, Akademik Değerlendirme ve Yükseltilme Puanlama Formunun düzenine uygun olarak yayınlarını ve
diğer çalışmalarını düzenler. Yayın listesini hazırlarken doçentlik sonrası çalışmaları diğerlerinden ayırır. Kendisinin
yönettiği lisansüstü tezlerinden üretilmiş alanı ile ilgili çalışmaları ve akademik faaliyetleri belirtir. Aday, yayına kabul
edildiği belgelenmiş çalışmalarını kullanabilir.
(3) Aday, Akademik Değerlendirme ve Yükseltilme Puanlama Formunda değerlendirme esaslarına göre kendi
değerlendirmesini yazar, toplam puanını belirleyerek formu imzalar ve başvuru dosyasına koyar.
(4) Yönettiği lisansüstü tezlerin, projelerin ve benzeri çalışmaların kapak, imzalı iç kapak ve özetlerinin
fotokopisini ekler.
(5) Aday, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılarda sunduğu tam metni veya özetleri yayınlanmış tebliğlerin
yayınlanmış şeklinin fotokopilerini, tebliğ sunumuna ait toplantı programını ve varsa toplantı katılım belgesinin
fotokopilerini ekler.
(6) Dosyalar, altı kopya halinde bir dilekçe ekinde Rektörlüğe teslim edilir.
Ön değerlendirme
MADDE 20 – (1) Adayların başvuru dosyaları, nicelikleri açısından Ek’te verilen Akademik Değerlendirme ve Yükseltilme
Puanlama Formuna göre Adayın kadro için başvurduğu Birimin Birim Yöneticisi veya görevlendirdiği bir profesör
tarafından şekil ve usul yönünden bir ön değerlendirmeye tabi tutulur.
(2) Bir hafta içinde adaylar hakkında bir ön değerlendirme raporu başvuru dosyası ile birlikte Rektörlüğe arz edilir.
Profesörlük değerlendirme jürisi
MADDE 21 – (1) İlan edilen profesörlük kadrosuna başvuran adayların başvurularını değerlendirmek üzere görev
verilecek en az beş profesör ilgili alanda kendilerini akademik olarak kanıtlamış, üniversitelerde ve yüksek teknoloji
enstitülerinde görev yapan öğretim üyelerinden en az üçü başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde görevli
olmalıdır.
(2) Yurt içinde ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında görev
yapmakta olan T.C. ve yabancı uyruklu profesörler Değerlendirme Jürisinde görevlendirilebilir.
BaĢvuruların değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) Değerlendirme Jürisi üyesi profesörler belgelerin kendilerine verildiği tarihi izleyen iki ay içinde her aday
için ayrı ayrı olmak üzere madde 6’daki esasları da dikkate alarak birer rapor hazırlar ve kadroya atanmak için başvuran
birden fazla aday varsa tercihlerini bildirir.
Son değerlendirme raporu
MADDE 23 – (1) Adayın başvuru dosyasını değerlendiren değerlendirme raporları, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen iki Profesör tarafından derlenir ve bir son değerlendirme raporu hazırlanır.
(2) Son değerlendirme raporunda adayın yayın durumu ve faaliyetleri özetlenir; ön değerlendirme raporu
Değerlendirme Jürisi üyeleri tarafından puanlanarak doldurulmuş başvuru formları ile değerlendirme raporlarının sonuç
kısımları eklenir. Bu rapor, adayın başvuru evrakının ve kendisinin doldurduğu başvuru formunun birer kopyası ile
yayınlarının bir listesi eklenerek dosya halinde Rektörlüğe sunulur.
Profesör kadrosuna atanma
MADDE 24 – (1) Her adayın atama kararı Üniversite Yönetim Kurulu tarafından verilir. Atama işlemleri Rektör tarafından
yapılır.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Değerlendirme raporlarının hazırlanması
MADDE 25 – (1) Değerlendirme Jürisine seçilen öğretim üyeleri kişisel değerlendirme raporlarını puanlama esaslarını
dikkate alarak hazırlar.
a)
Raporda adayın, aday olma koşullarını yerine getirip getirmediği açıkça belirtilir.
b)
Koşulları sağlayan adayın her bir çalışması incelenir,
c)
Adayın ;
1)
Uluslararası mesleki üyelikleri,
2)
Uluslararası dergilerdeki hakemlik, yarışma jüri üyeliği ve benzeri faaliyetleri,
3)
Uluslararası etkinlikleri ve yurtdışındaki çalışmaları,
4)
Aldığı ödüller,
5)
Sanayi ile ilgili çalışmaları, patent ve benzeri birikimleri,
6)
Diğer faaliyetleri
açısından incelenir
d)
Değerlendirme raporunda adayın atanmaya değer görülüp görülmediği gerekçeleri ile açıkça belirtilir.
e)
Kadro için birden fazla aday olması halinde, adaylar arasında tercih sıralaması yapılır ve gerekçe yazılır.
f)
Kadro sayısı ve aday sayısı dikkate alınmaksızın, olumsuz değerlendirme söz konusu ise aday için
olumsuzluk gerekçeleri açıkça belirtilir.
g)
Değerlendirme raporunda puanlama yapılırken aşağıdaki usul ve esaslara uyulur.
h)
Değerlendirme komisyon Jüri üyeleri, aday tarafından doldurulan başvuru formunda yer alan faaliyetleri alanı
ile ilgili Akademik Yükseltilme Puanlama Formuna göre puanlar. Asgari Puanı ve toplam puanı belirtir ve
formu imzalar.
Yayınların, Sanat ve Spor Etkinliklerinin Değerlendirilmesinde Dikkate Alınacak Hususlar
MADDE 26- (1) Puanlar adayın başvurduğu bilim alanındaki etkinliklerden olmalıdır. Çok isimli yayın ve diğer faaliyetlerde
puanların hesaplanmasında aşağdaki tablo uygulanır.
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Ortak ÇalıĢmadaki Yazar Sayısı
Ġsim Sırası
1
2
3
4
5
N>5
1. isim
100
90
80
70
60
50
2. isim
-
80
70
60
50
40
3. isim
-
-
60
50
40
30
4. isim
-
-
-
40
30
20
5. isim
-
-
-
-
20
10
-
-
-
-
-
5
6. ve daha sonraki
isimler
NOT: 1. Lisansüstü tezlerden üretilen yayınlarda “Danışman Öğretim Üyesi”, isim sıralamasına bakılmaksızın birinci isim
gibi değerlendirilir.
2. Araştırma makalelerinde “Sorumlu Yazar” “Corresponding author” birinci isim gibi değerlendirilir.
Yönerge eklerinin niteliği
MADDE 27 – (1) Bu Yönergenin ekinde yer alan Akademik Puanlama ve Değerlendirme Sistemi Cetveli bu Yönergenin
bir parçası niteliğindedir.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu yönerge; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri
Yükseköğretim Kurulu onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.
EK- ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA ATANMA VE YÜKSELTĠLMELERDE DĠKKATE ALINACAK PUANLAMA VE
DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ CETVELĠ
ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠNDE
DĠKKATE ALINACAK PUANLAMA VE DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ
A
MAKALELER
Puanı
1
Teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi, özet, derleme ve
kitap kritiği türünden yayınlar dışındaki, SCI, SCI-Expanded, SSCI ve
AHCI kapsamında taranan dergilerde yayımlanmış makaleler
100
2
Teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi, özet, derleme ve
kitap kritiği türünden yayınlar dışındaki, SCI, SCI-Expanded, SSCI ve
AHCI dışındaki indeksler tarafından yayımlanmış makaleler
80
3
Hakemli bilimsel/sanatsal dergilerde yayımlanmış, teknik not, editöre
mektup, tartışma, vaka takdimi, özet, derleme ve kitap kritiği türünden
yayınlar dışındaki makaleler
40
4
Diğer bilimsel/sanatsal dergilerde yayımlanmış, teknik not, editöre
mektup, tartışma, vaka takdimi, özet, derleme ve kitap kritiği türünden
yayınlar dışındaki makaleler
30
5
1, 2, 3 ve 4. maddelerde belirtilen dergilerde yayımlanmış, teknik not,
editöre mektup, tartışma, vaka takdimi, özet, derleme ve kitap kritiği
türünden yayınlar
20
Toplam
Toplam
Faaliyet Sayısı
Puanı
Toplam
Toplam
Faaliyet Sayısı
Puanı
Toplam
Toplam
Faaliyet Sayısı
Puanı
Toplam
Toplam
Faaliyet Sayısı
Puanı
Toplam
B
ULUSLARARASI BĠLDĠRĠLER
Puanı
1
Sempozyum, kongre ve konferanslarda sunulmuş ve bildiriler
kitabında yayımlanmış olanlar.
30
2
Sempozyum, kongre ve konferanslarda sunulmuş ve özetler
kitabında “özet metin” olarak yayımlanmış olanlar.
20
3
Sempozyum, kongre ve konferanslarda sunulmuş bildiriler kitabında
yayımlanmamış poster veya sözlü sunumlar.
10
Toplam
C
ULUSAL BĠLDĠRĠLER
Puanı
1
Ulusal sempozyum, kongre ve konferansların bildiriler kitabında tam
metin olarak yayımlanmış bildiriler
20
2
Ulusal sempozyum, kongre ve konferansların bildiriler kitabında özet
metin olarak yayımlanmış bildiriler
10
3
Ulusal sempozyum, kongre ve konferansların bildiriler kitabında
yayınlanmamış, poster veya sözlü sunumlar
5
Toplam
D
KĠTAPLAR
Puanı
1
Yurt dışında yayımlanmış kitap yazarlığı
150
2
Yurt dışında yayımlanmış kitap içerisinde bölüm yazarlığı (Bölüm
başına) (bir kitapta en fazla 3 bölüm)
40
3
Yurt içinde yayımlanmış kitap yazarlığı
100
4
Yurt içinde yayımlanmış ders kitabı yazarlığı
70
5
Yurt içinde yayımlanmış kitap içerisinde bölüm yazarlığı (Bölüm
başına) (bir kitapta en fazla 3 bölüm)
25
6
Uluslararası ansiklopedi madde yazarlığı
30
7
Basılmış ders notu veya Uzaktan eğitimde yayımlanmış ders notu
yazarlığı
30
Toplam
E
ÇEVĠRĠLER
Puanı
1
Kitap çevirisi
60
2
Makale veya kitap bölümü çevirisi (Bölüm başına)
20
Toplam
Toplam
Faaliyet Sayısı
Puanı
Toplam
Toplam
Faaliyet Sayısı
Puanı
Toplam
F
SANAT VE SPOR ETKĠNLĠKLERĠ
Puanı
1
Özgün sanat eserlerinin, bestelerin, ses ve görüntü CD’lerinin,
tasarımların veya yorum çalışmalarının yurt dışında, sanat, eğitim ve
kültür kurumları tarafından satın alınması; proje bedeli veya telif
hakkı ödenmiş; sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla;
sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması;
gösterime, dinletime girmesi veya tasarım projelerinin dış ülkelerde
uygulanmış olması.
100
2
Özgün sanat eserlerinin, ses ve görüntü CD’lerinin, bestelerin,
tasarımların veya yorum çalışmalarının yurt içinde sanat, eğitim ve
kültür kurumları tarafından satın alınması; proje bedeli veya telif
hakkı ödenmiş; sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla
sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması;
gösterime, dinletime girmesi veya tasarım projelerinin kamu kurum
ve kuruluşları tarafından uygulanmış olması, bestelerin bu kurumlar
tarafından icra edilmesi veya yayımlanması.
80
3
Özgün sanat eserleri, besteler, konserler, tasarımlar veya yorum
çalışmaları ile uluslar arası jürili karma sanat ve tasarım
etkinliklerine kabul edilmek.
70
4
Özgün sanat eserleri, besteler, konserler, tasarımlar veya yorum
çalışmaları ile ulusal jürili yurt dışı karma sanat ve tasarım
etkinliklerine kabul edilmek.
50
5
Özgün sanat eserleri, besteler, konserler, tasarımlar veya yorum
çalışmaları ile yurt içinde jürili karma sanat ve tasarım etkinliklerine
kabul edilmek.
35
6
Özgün sanat eserleri, besteler, konserler, tasarımlar veya yorum
çalışmaları ile yurt dışında kişisel etkinliklerde bulunmak.
100
7
Özgün sanat eserleri, besteler, konserler, tasarımlar veya yorum
çalışmaları ile yurt içinde kişisel etkinliklerde bulunmak
65
8
Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar veya yorum çalışmaları ile
yurt dışında karma veya grup sanat, konser ve tasarım etkinliklerine
katılmak.
35
9
Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar veya yorum çalışmaları ile
yurt içinde karma veya grup sanat, konser ve tasarım etkinliklerine
katılmak
25
10
Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop),
40
bienal, trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle
katılmak.
11.
Ulusal ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal,
trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak.
30
12
Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları)ve görsel
sanatlarda, yönetmen, sanat yönetmeni, eğitmen, koreograf veya
performans sanatçısı olarak etkinlikte bulunmak, sanat grupları
hazırlamak ve bu grupların gösterilerinde veya sergilerinde görev
almak ve gösterilerin yurt dışında sunumunu sağlamak.
100
13
Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları)ve görsel
sanatlarda yönetmen, sanat yönetmeni, eğitmen, koreograf veya
performans sanatçısı olarak etkinlikte bulunmak, sanat grupları
hazırlamak ve bu grupların gösterilerinde veya sergilerinde görev
almak ve gösterilerin yurt içinde sunumunu sağlamak.
65
14
Bireysel ses, görüntü yayımı yapmak (Kaset, Cd, Albüm, çıkarmak)
65
15
Karma ses, görüntü yayımı yapmak. (Kaset, Cd, Albüm çıkarmak)
35
16
Spor branşlarında yetiştirdiği sporcularla yurt içindeki turnuvalarda
(Türkiye Şampiyonası) ilk üç dereceden birini almak.
40
17
Spor branşlarında yetiştirdiği sporcularla yurt dışındaki turnuvalarda
(Olimpiyat Oyunları, Akdeniz Oyunları, Dünya, Avrupa ve Balkan
Şampiyonaları) ilk üç dereceden birini almak.
60
18
Spor branşlarında yetiştirdiği sporcuların yurt içindeki turnuvalara
katılımını sağlamak.
10
19
Spor branşlarında yetiştirdiği sporcuların yurt dışındaki turnuvalara
katılımını sağlamak
30
20
Milli takımlarda antrenörlük yapmak (her yıl için)
10
21
Milli takıma sporcu yetiştirmek (her yıl için)
15
Toplam
G
EDĠTÖR VE HAKEMLĠKLER
Puanı
1
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde
editörlük yapmak
150
2
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerce ve ULAKBİM tarafından taranan dergilerde editörlük yapmak.
100
3
G1 ve G2’de belirtilen dergilerde hakemlik yapmak
50
4
G1 ve G2’de belirtilen dergilerde yardımcı editörlük yapmak
30
5
Uluslararası kitap editörlüğü yapmak.
75
6
Ulusal kitap editörlüğü yapmak.
50
7
Ulusal hakemli dergilerde editörlük yapmak
50
8
Ulusal hakemli dergilerde hakemlik yapmak
30
9
Sanat/Sergi Katalog Yazarlığı
50
10
Uluslararası sanat etkinliklerinde jüri üyeliği yapmak
40
11
Ulusal sanat etkinliklerinde jüri üyeliği yapmak
30
Toplam
Toplam
Toplam
Faaliyet Sayısı
Puanı
Ekleme yapıldı
H
BASILMIġ BĠLĠMSEL/SANATSAL RAPORLAR
Puanı
1
Yurt dışında yayımlanmış bilimsel/sanatsal rapor
50
2
Yurt içinde yayımlanmış bilimsel/sanatsal rapor
30
Toplam
Toplam
Faaliyet Sayısı
Puanı
Toplam
Toplam
Faaliyet Sayısı
Puanı
Toplam
Toplam
Faaliyet Sayısı
Puanı
Toplam
Toplam
Faaliyet Sayısı
Puanı
Toplam
I
PATENTLER
Puanı
1
Alınan patent
250
2
Başvurusu yapılan patent
75
3
Fikri mülkiyet hakları ve proje çalışmaların tescil edilmesi (faydalı
model/endüstriyel tasarımların belgelendirilmesi), özgün eserlerin
telif hakları
70
Toplam
J
ÖDÜLLER
Puanı
1
Uluslararası bilim, sanat veya tasarım ödülü
100
2
Ulusal bilim, sanat veya tasarım ödülü
50
3
Bilimsel/sanatsal araştırmalar için yurtdışı kurum ve kuruluşlardan
alınan, 3 aydan uzun süreli burslar almış olmak.
30
4
Bilimsel/sanatsal araştırmalar için yurtiçi kurum ve kuruluşlardan
alınan, 3 aydan uzun süreli burslar almış olmak.
20
Toplam
K
ATIFLAR
Puanı
1
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde
yayımlanmış ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda her bir
atıf için (Bir yayın için en fazla 5 atıf değerlendirmeye alınır. İlgili
puanlar her bir yazara ayrı ayrı verilir.)
10
2
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası
indekslerce ve ULAKBİM tarafından taranan dergilerde yayımlanmış
ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda her bir atıf için. (Bir
yayın için en fazla 5 atıf değerlendirmeye alınır. İlgili puanlar her bir
yazara verilir)
5
3
K1 ve K2’de sayılanlar dışında diğer bilimsel ve sanatsal hakemli
dergilerde yayımlanmış ve adayın yazar olarak yer almadığı
yayınlarda adayın atıf aldığı her eser için.
5
4
Adayın yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda adayın atıf
yapılan her eseri için.
10
5
Adayın yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda adayın atıf
yapılan her eseri için.
5
6
K1 ve K2’de belirtilen ve adayın isim olarak yer aldığı dergi ve
kitaplarda adayın atıf yapılan her eseri için.
2
Toplam
L
TEZ YÖNETĠMĠ
Puanı
1
Yönetiminde tamamlanan her Doktora/Sanatta Yeterlilik tezi için
50
2
Yönetiminde tamamlanan her Yüseklisans tezi için
20
3
Tamamlanmış Doktora veya Yükseklisans tezlerinde yapılan ikinci
danışmanlıklar için yukarıda belirtilen puanların yarısı
Toplam
Toplam
Faaliyet Sayısı
Puanı
Toplam
Toplam
Faaliyet Sayısı
Puanı
Toplam
Toplam
Faaliyet Sayısı
Puanı
Toplam
Toplam
Faaliyet Sayısı
Puanı
Toplam
M
ÖĞRETĠME KATKI
Puanı
1
Lisansüstü düzeyde ders vermek (her ders için)
5
2
Lisans ve ön lisans düzeyinde ders vermek (her ders için)
5
4
Öğrenci Değerlendirmesi (Fakültedeki Kümülatif Sıralamada üst %
20 içinde olmak) (en çok 2 ders için puanlandırılır)
5
Toplam
N
ARAġTIRMA PROJELERĠ
1
Uluslararası (AB Çerçeve Programı gibi) kuruluşlarca desteklenen
Ar-Ge projelerde proje yürütücülüğü
200
2
Uluslararası kuruluşlarca desteklenen(Erasmus ve Erasmus for All
gibi) eğitim ve sosyal içerikli projelerde proje yürütücülüğü
100
3
TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde proje yürütücülüğü
100
a)
Proje bütçesi 100.000 TL.’ye kadar
75
b)
Proje bütçesi 100.000 TL.’nin üzerinde
100
4
DPT, Bakanlıklar ve Kalkınma Ajansları gibi kuruluşlarca
desteklenen projelerde proje yürütücülüğü
75
5
Uluslararası (AB Çerçeve Programı gibi) kuruluşlarca desteklenen
Ar-Ge projelerde görev almak (Araştırıcı olarak)
75
6
Uluslararası kuruluşlarca desteklenen eğitim ve sosyal içerikli
projelerde görev almak
25
7
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde proje yürütücülüğü
40
8
Firmalarla, yerel yönetimlerle ortak yaptırılan proje ve tez
çalışmaları
50
9
Üniversite – Sanayi işbirliği kapsamında yer alan projelerde görev
almak
80
* Projelerde yürütücü dıĢında görev alanlar için ilgili puanın yarısı alınır.
O
Puanı
DĠĞER BĠLĠMSEL/SANATSAL ETKĠNLĠKLER/ĠDARĠ GÖREVLER
Toplam
Puanı
1
Bölüm, fakülte veya üniversite bünyesinde laboratuar / araştırma
merkezi/ sanat ve tasarım atölyesi veya stüdyo kurmak
50
2
Bilim/Sanat kampı veya yaz okulu düzenlemek
60
3
Öğrenci katılımlı yarışma programları (proje yarışmaları, Proje
pazarları, Bilimsel ve teknolojik yarışmalar) düzenlemek
50
4
Ulusal ve uluslar arası kurslara katılım (alınan sertifikalar)
10
5
Kuluçka Merkezi/Teknoparkta kurulmuş olunan firmalara ortaklık,
sanat merkezi veya firma kurması
30
6
Sempozyum, kongre, konferans gibi uluslararası bilimsel toplantılarda
davetli konuşmacı olmak/ çağrılı bildiri sunmak
40
7
Sempozyum, kongre, konferans gibi uluslararası bilimsel/sanatsal
toplantılarda panelist olmak
20
8
Sempozyum, kongre, konferans gibi ulusal bilimsel/sanatsal
toplantılarda davetli konuşmacı olmak
15
9
Sempozyum, kongre, konferans gibi ulusal bilimsel/sanatsal
toplantılarda panelist olmak (en fazla 3 )
10
10
Sempozyum, kongre, konferans gibi uluslararası düzeydeki
bilimsel/sanatsal toplantı ve etkinlikleri düzenleyen kurula başkanlık
veya kongre sekreterliğini yapmak
80
11
Sempozyum, kongre, konferans gibi uluslararası düzeydeki
bilimsel/sanatsal toplantı ve etkinliklerde kurul üyeliği veya oturum
başkanlığı gibi görevler yapmak.
30
12
Sempozyum, kongre, konferans gibi ulusal düzeydeki
bilimsel/sanatsal toplantı ve etkinlikleri düzenleyen kurula başkanlık
yapmak
40
13
Sempozyum, kongre, konferans gibi ulusal düzeydeki
bilimsel/sanatsal toplantı ve etkinliklerde kurul üyeliği veya oturum
başkanlığı gibi görevler yapmak.
15
14
Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdürlüğü gibi görevler yapmak (Her
atama dönemi için)
20
15
Dekan Yardımcısı, Enstitü ve Yüksekokul Müdür Yardımcılığı, Bölüm
Başkanlığı gibi görevler yapmak (Her atama dönemi için)
15
16
Üniversitede Koordinatörlük gibi görevler yapmak
10
17
Üniversitede Komisyon üyeliği gibi görevler yapmak
5
Toplam
Toplam
Faaliyet Sayısı
TOPLAM PUANI
Toplam
Puanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
480 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content