close

Enter

Log in using OpenID

1 S.S. GÖZDE DOĞUġ KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ 2013 YILI

embedDownload
S.S. GÖZDE DOĞUġ KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
2013 YILI YÖNETĠM KURULU ÇALIġMA RAPORU
A.
GENEL BĠLGĠLER
a) Kooperatifin adı: S.S. GÖZDE DOĞUġ KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
b) KuruluĢ bilgileri: 16.02.1999 4369 sayılı kararla merkez Ankara olmak üzere 30 yıllığına
kurulmuĢtur.
c) Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası
: 17.02.1999 -145819
d) Adresi
:YaĢar Doğu Sokak ġahlar2 Han No:8/16 Altındağ Ulus / ANKARA
e) Telefon/Faks Numaraları
:0312 324 43 40
f) Web adresi
:WEB :http://ssgozdedogus.com/
g) Elektronik posta
:Mail :[email protected]
B.
YÖNETĠM VE DENETĠM KURULLARI ĠLE PERSONEL BĠLGĠLERĠ
1) Yönetim Kurulu Üyeleri
1. Adnan AYDEMĠR
2. Sema YILDIRIM
3. Ġsmet ÇELĠKTEN
(Asgari geçim indirimi hariçtir)
Görev Dönemi
01.01.2013 / 31.12.2013
01.01.2013 / 31.12.2013
01.01.2013 / 31.12.2013
Yıllık Ödemeler Toplamı
9.000,00 TL
9.000,00 TL
9.000,00 TL
2) Denetim Kurulu Üyeleri
Görev Dönemi
1. Süleyman KALYONCUOĞLU 01.01.2013 / 31.12.2013
2. Adnan KÖPRÜLÜ
01.01.2013 / 31.12.2013
(Asgari geçim indirimi hariçtir)
Yıllık Ödemeler Toplamı
3.600,00 TL
3.600,00 TL
3) Personelin Adı Soyadı
Görev Dönemi Unvanı
1. YOK
(Asgari geçim indirimi dahildir)
4) Muhasebecinin adı soyadı
Ahmet Mercimekçi
Kira
Yıllık Ödeme Top. SGK Primi
Görev Dönemi
01.01.2013 / 31.12.2013
01.01.2013 / 31.12.2013
Yapılan Ödemeler
6.000,00 TL
1.200,00 TL
5) Faaliyet dönemiyle ilgili genel değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler:
Değerli Ortaklar;
20 Nisan 2013 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, 24.04.2013 tarihinde,
tüm üyelerimize mektupla bildirildi.
2013 yılında, Genel Kurul Kararları doğrultusunda, yapılan tüm ikazlara rağmen üyelik görevlerini
yerine getirmeyen 3 üyemiz üyelikten ihraç edilmiĢtir. Bunun yanında daha önce ihraç olup da
birikmiĢ parasını almayan ve bu dönem baĢvuruda bulunan 3 üyemize biriken ödemeler, belirttikleri
banka hesabına yatırılmıĢ olup, dilekçe vermeyen üyelerimizin birikmiĢ aidatları ise kooperatif
emanetler hesabında tutulmaktadır.
Borçlu üyelerimize, yıl içinde mektup, telefon ve mail ile gerekli uyarılar sürekli yapılmıĢ, soru ve
sorunları olan üyelerimize telefon ya da özellikle mail yoluyla cevap verilmiĢtir.
Elektronik posta adresi ve telefon numarası kayıtlı üyelerimize gerekli olan durumlarda mağdur
olmamaları için yıl içinde belirli aralıklarla bilgi verilmiĢ, adresler ve bilgiler güncellenmiĢtir. Bu tür
1
güncellemelerin öncelikle yazılı dilekçe veya mail aracılığı ile yapılmasına dikkat edilmiĢtir. Telefon
bilgisi ile güncelleme yapılmamaktadır.
Mayıs ayında ġerefiye Tespiti yapılması için Teknik ġartname hazırlanmıĢ ve fiyat teklifi toplanmıĢtır.
ġerefiye Tespiti yapılması iĢi, en uygun fiyatı veren Kent Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve
DanıĢmanlık Anonim ġti.ne 7.000,00 (yedi bin) TL+KDV karĢılığında verilmiĢtir. ġerefiye Tespitleri
ve Puanlamalar yapıldıktan sonra, 06.10.2013 tarihinde, Ģerefiye bedelleri ve ödeme Ģekli Genel
Kurulda karara bağlanarak, kura çekiliĢi yapılmıĢtır.
Haziran ayında 500,00 TL ve üzerinde borcu bulunan 61 üyemize uyarı mektubu gönderilmiĢ, yapılan
taahhütlü, noter, telefon vb. bütün uyarılara ve tanınan süreye rağmen borcunu ödemeyen 3 üyemiz
üyelikten ihraç edilmiĢtir. Genel Kurulda tanınan süre içinde borçlarını ödeyen üyelerimizin
üyeliklerinin devamına karar verilmiĢtir. Borçlu üyelerden 11 tanesinin üyelikten ihracı, olağan üstü
Genel Kurulda da görüĢülmüĢ, borcunu ödemeyen üyelerimiz, kura çekmiĢ oldukları halde üyelikten
ihraç edilmiĢlerdir.
Ankara ili Polatlı ilçesi Hacıtuğrul köyü Belediye mücavir alanında bulunan arsalarımızın etrafı, geçen
sene tel engelle çevrilmiĢti. Yine geçen yıl, arazimiz içinde köylülerin ekim yapmasına engel olmak
için, imar planına uygun olarak bitkisel toprak 15 santim sıyrılarak yol açtırılmıĢtı. Fakat 15 santim
sıyırma iĢleminin yeterli olmadığı, ileride araziye rahatlıkla girilebilmesi için, daha derin ve sağlam,
Belediye tarafından da onaylanmıĢ bir proje olması gerektiğine karar verilmiĢ, bu amaçla adalar arası
açılacak nihai yollar için Yol Projesi yaptırılması uygun bulunmuĢtur. Yapılacak yol ve alt yapı
çalıĢmalarına esas olacak Belediyece onaylı Yol Projesi iĢi için Teknik ġartname oluĢturulmuĢ ve fiyat
teklifi toplanmıĢtır. Fiyatların 17.000,00 TL - 35.000,00 TL arasında olduğu, 3 firmadan toplanan
tekliflerden en uygunu teklifi veren, KB Emlak Harita ĠnĢ. Müh. Tur. ġirketine 17.000,00 (onyedibin)
TL+KDV karĢılığında yaptırılmıĢtır.
Ağustos ayında, arsalarımızın Ada bazında levhaların ve köĢe kazıklarının beton dökülerek
çakılmasına karar verilmiĢ, bunun için bir teknik Ģartname hazırlanmıĢtır. ĠĢ, en düĢük fiyatı veren
Doğan Tel Örgü Demir Dekorasyon Ġmalat Ltd. ġti’ne KDV dahil 11.800,00 TL’ye yaptırılmıĢtır.
Kooperatif arsalarımızın değer kazanması, üyelerimizin kendi arsalarına kolayca ulaĢabilmeleri ve
müstakil iĢlem yapabilmeleri amacıyla bütün ana yol ve tali yolların her ada ve parsele kolayca
ulaĢılacak Ģekilde açılması, stabilize yol yapılması zaruri ve öncelikli bir ihtiyaçtır. Bu nedenle,
bütçemizin yettiği ölçüde yolların açılması iĢlerine de baĢlanmıĢ, 2014 yılında da yine bütçeye uygun
olarak devam edilmesi planlanmaktadır.
Üyelerimizin borçlarını ödememesinden dolayı 2013 yılında her hangi bir dava açılmamıĢtır.
2013 yılı boyunca, 7 üyemiz hisse devir iĢlemi yapmıĢtır.
Devam eden davalarla ilgili son durum Hukuki Faaliyetler bölümünde verilmiĢ olup, Avukat Adnan
Sefa SEZEN tarafından takip edilmektedir. Bu davaların neticelenebilmesi için tapuda isim tashihi
yapılması ve iĢtirak çözümü davalarının sonuçlanması ve en son tapuda infazının yapılması
gerekmektedir. Yargı safhaları devam etmektedir.
Dönem içerisinde gerçekleĢen Kooperatif genel gider ve gelirleri aĢağıda belirtilmiĢtir. Bunun dıĢında
faaliyet dönemi içerisinde olağandıĢı gelir veya gider gerçekleĢmemiĢ, demirbaĢ gibi duran varlık
alımı yapılmamıĢ, ancak Yargıtay’da kaybettiğimiz yaklaĢık 43 dönüm arazinin maliki Hilmi
KARAGÖZ davasından arsalarımıza hisseli olarak dahil olan payların alınması için 432.906,00 TL
ödenmiĢ ve 188 adet parseldeki hisseler ve tarım arazisindeki bütün payları satın alınarak sorun
çözülmüĢtür.
2
6) Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekleĢmeler:
GELĠRLER
ÖNGÖRÜLEN
Aidat Geliri+ġerefiye
:504.635,00-TL
Faiz Geliri+Fon Geliri
:
Gecikme Fark Geliri
:
Gecikme Fark Geliri
:
GĠDERLER
ÖNGÖRÜLEN
C.
Cari Yıl Giderleri
D.
MALĠ DURUM VE MUHASEBE ĠġLEMLERĠ:
GERÇEKLEġEN
437.050,51-TL
46.261,40-TL
39.019,50-TL
94.206,31-TL
%
87
-
GERÇEKLEġEN
%
122.707,66-TL
-
1) Bilanço ve gelir gider kalemleri hakkında genel bilgi:
Mali Tablo kalemlerindeki bilgiler kooperatifin olağan faaliyetleri sonucu meydana gelmiĢ,
genel kabul görmüĢ muhasebe standartlarına ve ilgili kanun ve mevzuatlara uygun olarak
ilgili defterlere kaydedilmiĢtir.
2) Dönem içerisinde gerçekleĢen toplam gelir - gider rakamları Ģöyledir:
Toplam gelir
: 522.331,41-TL
Toplam gider
: 122.707,66-TL
Kalan para (mevcut)
: 396.623,75-TL
3) Kooperatifin giderlerinin dökümü aĢağıda gösterilmiĢtir.
Arsa ve Proje ödemeleri (TOPLAM) :
-TL
KöĢe Kazıkları Çakılması
: 11.800,00 TL
ġerefiye Tespit Bedeli
: 8.260,00 TL
Vergi Harç Giderleri
: 71.321,47 TL
Yol Projesi Yapım ĠĢi
: 17.000,00 TL
Ġmar Uygulama Bedeli
: 43.00,00 TL
4) Banka Kredisi kullanılmamıĢtır.
5) Kooperatifin Borçları:
Belediyeye
Vergi Dairesine
Sigorta (SGK)
Piyasaya
Yükleniciye
Personele
Diğer Borçlar
: YOK
: YOK
: YOK
: 33.481,00 TL
: YOK
: YOK
: 41.577,07-TL (Sehven hesaba yatırılan, isimsiz, emanet)
6) DemirbaĢ ve diğer araçlar
:2013 yılında demirbaĢ alımı yapılmamıĢtır.
7) Tutulan Defterler
Defterin Türü
Yevmiye
Envanter ve Bilanço
Noter Tasdiki (AçılıĢ)
Tarih ve Sayısı, Noter Adı
26.12.2011/15918
21.Noter
26.12.2011/15919
21.Noter
Noter Tasdiki (KapanıĢ)
Tarih ve Sayı, Noter Adı
30.12.2013/28465(13.Noter)
30.12.2013/28466 (13.Noter)
3
Defteri-Kebir
Yönetim Kurulu Kararı
Genel Kurul Kararı
Ortaklar Pay
Evrak Kayıt
E.
26.12.2011/15920
21.Noter
30.12.2013/28467 (13.Noter)
26.12.2012/21678 (21.Noter)
26.12.2012/21679 (21.Noter)
Var 6 ADET,
Her bir defterde 100 sayfa mevcuttur
Var
ORTAKLIK ĠġLEMLERĠ:
Mevcut Ortak Sayısı: 390 KĠġĠ, 441 PAY SAHĠBĠ (KURALARINI ÇEKEREK
ÜYELĠĞĠ DEVAM EDENLER), Muhasebe de sehven devri yapılmadığı için kuraya
girmiĢ olan 147 No’lu üyemiz Mehmet Emin TANER’in hissesi Kooperatif üzene kayıt
edilmiĢtir. Üyelikten çıkarılan üyelerin hisseleri ve satıĢ vaadi ile çözülerek gelen ve
dağıtılmayan tüm hisseler, tarım arazisindeki araziler kooperatif üzerinde olup, bütün
üyelerimiz ortaktır.
Dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı
:Yok
Genel Kurulca ihracı kesinleĢen ortak sayısı
:17
Genel kurul sonrası kalan ortak sayısı
:441 pay esas alınmıĢ olup
devirlerden dolayı ortak sayısı değiĢebilmektedir. Mevcut ortak sayımız dönem içinde
395’dir.
Ortaklar ana sözleĢmede belirtilen Ģartları taĢıyor.
1) Genel Kurulca belirlenen ve tahakkuk eden aidat miktarı:
2013 yılı 1-12 aylar 50,00-TL (Toplam 600,00-TL) x 441 pay :264.600,00 TL
Ortaklardan yapılacak tahsilat (Toplanması gereken aidat) :
:264.600,00 TL
Ortakların aidat borcu
: 61.033,36 TL
2) Genel kurulca belirlenen gecikme cezası oranı: aidat miktarına aylık %5
Gecikme faizi tahakkuk miktarı
: 62.544,09 TL
Gecikme cezası tahsilat miktarı
: 39.019,50 TL
Üyelerde kalan toplam gecikme cezası alacak miktarı
: 23.524,59TL’dir.
3) Dönem içerisinde gerçekleĢen hisse devirleri Ģu Ģekildedir:
01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında 7 ortağımızın devir iĢlemi yapılmıĢtır.
4) Çıkarılan ortaklar ve bunlara yapılan ödemeler: 2013 yılında 3 ortak çıkarılmıĢtır. Daha
önce çıkarılanlar da dahil olmak üzere toplam 4 ortağa geri ödeme yapılmıĢtır. Ödeme
yapılmayanların alacakları emanete alınmıĢtır.
F.
ARSA ĠNġAAT VE FERDĠLEġME ÇALIġMALARI:
1) Gayrimenkul alımı ve satımı ile ilgili Genel Kurul kararı
: 25.03.1999/04
2) Gayrimenkul alımı yapılmamıĢtır.
3) Gayrimenkul satıĢı yapılmamıĢtır, takas yapılmıĢtır.
4) Gayrimenkul alımının, kat karĢılığı arsa devralınmasının tapu devri veya tapuya Ģerh
verdirilecek bir satıĢ vaadi sözleĢmesiyle yapıldığına iliĢkin açıklamalar :Böyle
bir
anlaĢma yapılmamıĢtır.
5) ĠnĢaat Yapım Yöntemi
:ĠnĢaat yapılmamaktadır.
Konut/iĢyeri Sayısı
:Yok
Yapım yöntemine iliĢkin genel kurul kararı :Yok
6) Yapılan Ġhalelerin Durumu
:2013 yılında 3 adet ihale yapılmıĢtır. Yol
Projesi, Ada Levhaları ve KöĢe kazıklarının çakılması, ġerefiye Tespiti olmak üzere 2013
yılında ihale edilen iĢlerdir.
4
7) Arsa veya arazinin imar durumu
:1/5000 ve 1/1000’lik planlar onaylandı,
parselasyon Belediye Ġmar Komisyonu’nda onaylandı. Kadastro onaylandı. Tapu Sicil
Müdürlüğü’nce Tapu tescilleri kooperatif adına yapıldı.
Projeler hakkında bilgi
:ĠnĢaat projesi yok.
ĠnĢaat ruhsatı tarih ve No’su
:Yok
Altyapı durumu
:Altyapı yok
Çevre düzenleme çalıĢmaları
:Ġmarlı arazimizin etrafı tel engel ile
çevrildi. Kaba yol açma çalıĢmaları yapıldı.
8) Hak ediĢ yapılmamıĢtır.
9) Yılsonu itibariyle ĠnĢaat Seviyesi
ĠnĢaatların tahmini tamamlanma tarihi
Tahmini maliyeti
: --.
:-:--
10) Konutların, ĠĢyerlerinin ve/veya Arsaların
Kesin Maliyet
:--ġerefiye Tespiti
: Yapıldı
Kur’a Çekim Tarihi
: 06.10.2013
Yapı Kullanma Ġzin Belgesi Tarih ve No’su : --Tapu Dağıtım Tarihi
: --Tasfiye BaĢlangıç Tarihi
: --G.
HUKUKĠ FAALĠYETLER:
1) Genel Kurul ve ihraç kararlarına karĢı açılan davalar:
Bu konuda herhangi bir dava açılmamıĢtır.
2) Kooperatif ile ilgili devam eden ve sonuçlanan diğer hukuk davaları
Davacı /Davalı
Davanın Konusu
Mahkemesi
Dosya No
Naile YÜKSEL varisleri
Tapu Ġptal ve Tescil Polatlı 2. Asl. Huk. 2007 / 192 (Devam)
Hasan YAVAġ varisleri
Tapu Ġptal ve Tescil Polatlı 2. Asl. Huk. 2007 / 194 (Devam)
Naile YÜKSEL varisleri
ĠĢtirak çözümleri
Polatlı Sulh Huk.
2008 / 407 (Devam )
Ahmet YAVAġ varisleri
ĠĢtirak çözümleri
Polatlı Sulh Huk.
2008 / 490 (Devam)
Bu rapor, kooperatifin 2013 dönemi hesap ve iĢlemlerine iliĢkindir. 03.05.2014
S.S. GÖZDE DOĞUġ KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
YÖNETĠM KURULU
Adnan AYDEMĠR
BaĢkan
Sema YILDIRIM
II. BaĢkan
Ġsmet ÇELĠKTEN
Muhasip Üye
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
130 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content