close

Enter

Log in using OpenID

5 KALEM KRİMİNALSARF MALZEMESİ JANDARMA TED.MRKZ.K

embedDownload
5 KALEM KRİM İNALSARF MALZEMESİ
JA N D A R M A
T E D .M R K Z .K .L IĞ H G Ü V E R C İN L İK /A N K A R A ^
İ Ç İŞ L E R İ
B A K A N L IĞ I
JA N D A R M A
GENEL
K O M U T A N L IĞ I
5 KALEM KRİMİNAL SARF MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı biigiler aşağıda yer almaktadır;
ihale Kayıt Numarası
1-idarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
Ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi
a) Yapılacağı yer
: 2014/118236
: ORG.EŞREF BİTLİS KIŞLASI, JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI (İSTANBUL YOLU
5'İNCİ KM. CARREFOUR ALIŞVERİŞ MERKEZİ KARSISI ) 06377 GÜVERCİNLİK ETİMESGUT/ANKARA
: 3124565660 - 3122783091
: İ[email protected]
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
: 5 KALEM KRİMİNAL SARF MALZEMESİ (JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KRİMİNAL DAİRE
BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE BULUNAN OLAY YERİ İNCELEMEDE VE LOBORATUVARLARINDA
KULLANILACAKTIR.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümam içinde bulunan idari şartnameden utaşılabilir.
; J.GN.K.LIĞ1 KRİMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞI 448 NU.LI TAŞINIR MAL SAYMANLIĞI BEYTEPE /
ANKARA
; SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHİ TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN; 30 (OTUZ) TAKVİM GÜNÜ
İÇERİSİNDE, DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR. BİRDEN FAZLA KALEMİN BİR FİRMAYA İHALE
EDİLEREK TEK SÖZLEŞME İMZALANMASI DURUMUNDA İŞİN SÜRESİ İÇERİSİNDE KALMAK
KAYDIYLA HER 1 (BİR) KALEM AYRI AYRI DEFATEN TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ KALEMLERİN
TAMAMI DA DEFATEN TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.
J ' TEDARİK MERKEZİ K LİĞİ 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI -GÜVERCİNLİK /ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 13.10.2014-10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve isten i (en belgeler i le~yeterl ik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılm a şartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olm ası halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınm ış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi
Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4 .1 .1 .2 . Tüzel kişi olm ası halinde, ilgili m evzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin
içinde bulunduğu yılda alınm ış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif verm eye yetkili olduğunu gösteren imza beyannam esi veya imza sirküleri;
4 .1 .2 .1 . G erçek kişi olm ası halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4 .1 .2 .2 . Tiizel kişi olm ası halinde, ilgisine göre tüze! kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetim indeki görevlileri
belirten son durum u gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunm am ası halinde, bu
bilgilerin tümünü gösterm ek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen geçici teminat.
4 .1 .5 İhale konusu alım ın tam am ı veya bir kısm ı alt yüklenicilere yaptırılam az.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe İlişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
idare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5 .Ekonom ik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 . İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale doküm anının görülm esi ve satın alınması:
7.1. İhale doküm anı, idarenin adresinde görülebilir ve 11 TRY (Türk Lirası) karşılığı J.TED.M RK.K.LIĞI/ ANKARA adresinden satın
alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale doküm anını satın alm aları veya EKAP üzerinden e-İmza kullanarak indirm eleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ 1.1.e İNCİ MADDESİNDE
BELİRTİLEN İDARE GÖREVLİSİNE TESLİM EDİLECEKTİR, adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem -kalem leri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle her bir mal kalem i m iktarı ile bu mal kalem leri için teklif edilen birim fiyatların çarpım ı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşm e im zalanacaktır.
Bu ihalede, kısm ı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olm am ak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici tem inat vereceklerdir.
11 . Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12 . Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilem ez.
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
55 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content