close

Enter

Log in using OpenID

47 KALEM KRİMİNAL SARF MALZEMESİaiımı 4734 sayılı Kamu

embedDownload
KRİMİNAL SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
JANDARMA TED,MRKZ.K.LIGIf GÜVERCİNLİK/ANKARA) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL
KOMUTANLIĞI
47 KALEM KRİMİNAL SARF MALZEMESİaiımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer alm aktadır:
İhale Kayıt Numarası
1-İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 2014/48005
ORG.EŞREF BİTLİS KIŞLASI, JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI (İSTANBUL
YOLU 5ÎNCİ KM. CARREFOUR ALIŞVERİŞ MERKEZİ KARSISI ) 06377 GÜVERCİNLİK
ETİMESGUT/ANKARA
3124565660 - 3122783091
: [email protected]
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
: 47 KALEM KRİMİNAL SARF MALZEMESİ (JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KRİMİNAL
DAİRE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE BULUNAN OLAY YERİ İNCELEMEDE VE
LOBORATUVARLARINDA KULLANILACAKTIR.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
: JANDARMA KRİMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞI 448 NU.LI TAŞINIR MAL SAYMANLIĞI
BEYTEPE/ANKARA
c) Teslim tarihi
: SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHİ TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN; 90 (DOKSAN)
TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN, TESLİM EDİLECEKTİR. BİRDEN FAZLA KALEMİN
BİR FİRMAYA İHALE EDİLEREK TEK SÖZLEŞME İMZALANMASI DURUMUNDA İŞİN
SÜRESİ İÇERİSİNDE KALMAK KAYDİYLA HER 1 (BİR) KALEM AYRI AYRI DEFATEN
TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ KALEMLERİN TAMAMI DA DEFATEN TESLİM
EDİLEBİLECEKTİR.
3” ihalenin
: J. TEDARİK MERKEZİ K.LİĞl 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI a) Yapılacağı yer
GÜVERCİNLİK/ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 25.06.2014- 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1* İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4.1,1« Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihînin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret
ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan
veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. T eklif verm eye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetim indeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bîr Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tüm ünü gösterm ek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen te k lif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici tem inat.
4.1.5 İhale konusu alımın tam am ı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonom ik açıdan en avantajlı te k lif sadece fiya t esasına göre belirlenecektir.
6 .İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale doküm anı, idarenin adresinde görülebilir ve 27 TRY (Türk Urası)karşı!ığı 3.TED.MRK.K.LIGI/ ANKARA
adresinden satın alınabilir.
7 .2 . İhaleye te k lif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirm eleri
zorunludur.
8« Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ l . l . e İNCİ
MADDESİNDE BELİRTİLEN İDARE GÖREVLİSİNE TESLİM EDİLECEKTİR, adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 . İs te k lile r te klifle rin i, mal kalem -kalem leri için te k lif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir mal kalemi m iktarı ile bu mal kalemleri için te k lif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden birim fiy a t sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı te k lif verilebilir,
10. İs te k lile r te k lif e ttikleri bedelin % 3'ünden az olm am ak üzere kendi belirleyecekleri tutarda ge
vereceklerdir.
11. Verilen te kliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaieye te k lif verilemez.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
68 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content