close

Enter

Log in using OpenID

2014/154523 1-İdarenin :Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 F

embedDownload
TÜMLEŞİK BİLGİ TOPLAMA VE SORGULAMA SİSTEMİ
T.C.POSTA V E TELGRAF TEŞKİLATI A.S. SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI
Tüm leşik Bilgi Toplama ve Sorgulama Sistemi hizm et alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer alm aktadır:
İhale Kayıt N u m a r a s ı
1-İdarenin
: 2014/154523
a ) A d re s i
:Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 F Blok K a tıl
06101 Ulus ALTIN DAĞ/AN KARA
b) T e le fo n v e fa k s n u m a ra sı
:3125095420 - 3123095616
c ) E le k tro n ik P o sta A d re si
: [email protected]
ç ) İh a le d o k ü m a n ın ın
: h t tp s :/ / e k a p .k ik .g o v .tr / E K A P /
g ö rü le b ile c e ğ i in te rn e t a d re si
2~İhale konusu hizmetin
a ) N ite liğ i, tü rü ve m ik ta rı
1 adet Tüm leşik (Appliance) Sistem 2 yıl bakım,
güncelleme
ve
teknik
destek
bedeli
Ayrıntılı bilgiye E KAP'ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Y a p ıla c a ğ ı y e r
PTT A .Ş . Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri
Altyapı Daire Başkanlığı Ulus/Ankara
İşe
b a ş la m a
ta rih in d e n
itib a re n 75(yetmişbeş)
gündür
c ) S ü re s i
3- İhalenin
a ) Y a p ıla c a ğ ı y e r
PTT A.Ş. Satınalma Daire Başkanlığı Şehit
Teğmen Kalmaz Cad. No:2 F Blok K a t:l 06101
Ulus ANKARA
b) T a rih i ve sa a ti
18.12.2014 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirm esinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılm a şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınm ış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüze! kişi olm ası halinde, ilgili m evzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilk İlan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınm ış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif verm eye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olm ası halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetim deki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tam am ının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmam ası halinde, bu bilgilerin tümünü
gösterm ek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler İle tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tam am ı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılam az.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyim ini gösterm ek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil m em urlukları veya yem inli mali m üşavir ya da serbest muhasebeci
mali m üşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru
son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4 .2 .
E k o n o m ik
ve
m ali
y e te rliğ e
iliş k in
b e lg e le r
ve
bu
b e lg e le rin
ta ş ım a s ı
g e re k e n k rite rle r:
İd a re ta ra fın d a n e k o n o m ik ve m a li y e te rliğ e iliş k in k rite r b e lirtilm e m iş tir.
4 .3 .
M e sle k i
ve
T e k n ik
y e te rliğ e
ilişk in
b e lg e le r ve
bu
b e lg e le rin
ta ş ım a s ı
g e re k e n k rite rle r:
4 .3 .1 . İş d e n e y im in i g ö s te re n b e lg e le r:
S o n beş y ıl iç in d e b ed el içe re n b ir s ö z le ş m e k a p s a m ın d a k ab u l iş le m le ri ta m a m la n a n ve
te k lif e d ile n b e d e lin % 30 o ra n ın d a n a z o lm a m a k ü ze re , ih a le k o n u su iş v e y a b e n z e r
işle re İlişkin iş d e n e y im in i g ö s te re n b e lg e le r v e y a te k n o lo jik ü rü n d e n e y im b e lg e si.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1“ İstekliler, teklif edilen ürünün yerinde destek ve kurulumları ile ilgili olarak,
bu hizmetlerin yüklenici tarafından verilebileceğine dair üretici veya Türkiye
yetkili dağıtıcısı onaylı belgeyi teklifle birlikte verilecektir.
2- İsteklilerin Ankara'da teknik destek sağlayabileceği birimi bulunacak ve
teklif içerisinde iletişim bilgileri açık olarak verilecektir.
3- İstekliler, teklif ettiği ürünler konusunda teknik yeterliliğe sahip olduğuna
dair üretici firma tarafından verilmiş yeterlilik belgesine sahip olacaktır. Üretici
firma tarafından verilm iş belge teklifle birlikte sunulacaktır.
4- Birim Fiyat Teklif Cetveii'ndeki "yıllık bakım, güncelleme ve destek bedeli" ve
garanti süresi bitiminden itibaren gereçerli olacak ürüne ait yıllık bakım,
onarım, teknik destek ve güncellemenin toplam bedeli ürün bedelinin %20 sini
geçmeyecektir. Buna ilişkin bakım-onarım, teknik destek ve güncelleme fiyat
teklifini gösterir belge teklifle birlikte verilecektir. Verilen teklif 5 yıl süresince
geçerli olacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İhale konusu iş veya veri ambarı, veri tabanı
kapsamındaki işler
veya
veri
replikasyonu
5 .Ekonom ik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm İsteklilere açıktır.
7. İhale doküm anının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale doküm anı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Posta ve
Telgraf Teşkilatı A.Ş. Satınalma Daire Başkanlığı Yatırım Malzemeleri Şube Müdürlüğü
Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 F Blok K a t:l 06101 Ulus ANKARA adresinden satın
alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın alm aları veya EKAP üzerinden e-im za
kullanarak indirm eleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar PTT A.Ş. Satınalma Daire Başkanlığı Şehit Teğmen
Kalmaz Cad. No:2 F Blok K a t:l 06101 Ulus ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalem ler için teklif edilen birim fiyatların çarpım ı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşm e imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tam am ı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olm am ak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici tem inat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçeriilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilem ez.
1 3 .Diğer hususlar;
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklam a istenm eksizin ekonom ik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
89 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content