close

Enter

Log in using OpenID

2012 Mezunlarımız

embedDownload
2012 MEZUNLARI YERLEġME DURUMLARI
Öğrenci Adı Soyadı
BLM
Üniversite-Fakülte-Bölüm
İl
1
2
Aylin SARAÇ
Hüseyin Serdar KESER
FEN
FEN
Adnan Menderes Ünv. Sağlık Yüksek Okulu HemĢirelik
Ġstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği
Aydın
Ġstanbul
3
Dudu AKSOY
FEN
Ege Ünv. HemĢirelik Fakültesi HemĢirelik
4
5
6
7
8
Güzin CANDEMĠR
Onur ÖZTÜRK
Sadık Ozan ÖZ
Taylan Özgür DĠNÇ
Tolunay BOYAR
FEN
FEN
FEN
FEN
FEN
PAÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği
Beykent Ünv. Elektronik ve HaberleĢme Müh.(%50 Burs)
Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fak. ĠnĢaat Mühendisliği
Bilgi Ünv. Enerji Sistemleri Mühendisliği
Saratov Devlet Üniversitesi (Rusya) Hukuk Fakültesi
Denizli
Ġstanbul
Balıkesir
Ġstanbul
Rusya
9
10
11
12
13
Yavuz KODAġ
Berit Asya USTA
Muhittin GÖNENMĠġ
Nurullah ÖZTEKĠN
Özgür ALPAYDIN
FEN
FEN
FEN
FEN
FEN
UĢak Üniversitesi Sağlık Y.O. HemĢirelik
BahçeĢehir Ü. Mimar. ve Tasarım Fak. Endüstri Ürünleri Tasarımı (Ġng)
Akdeniz Ü. AyĢe Sak Uygula. Bilimler Y.O Uluslar arası Tic. Ve Lojistik
YerleĢemedi
Atatürk Ünv. Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
UĢak
Ġstanbul
Antalya
Erzurum
14
15
Samira BORA
Ümmü ÖĞEL
FEN
FEN
Bilgi Ünv. ĠĠBF. Uluslararası Fınansman (Ġngilizce) (%50 Burslu)
Ege Ünv. HemĢirelik Fakültesi HemĢirelik
Ġstanbul
Ġzmir
16
Berrin Damla USLU
FEN
Sıtkı Koçman Ünv. Mühen. Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Ġng)
17
18
19
20
21
22
23
Emin BOYACI
Ezgi YILDIRIM
Ġshak SALÇUK
Recai DEMĠRER
ġerife BASMA
Oğuz APATAY
Ömer ÖZYURT
FEN
FEN
FEN
FEN
FEN
FEN
FEN
Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu HemĢirelik
Ġzmir Ünv. Sağlık YO Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Ege Ünv. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
Akdeniz Ünv. Güzel Sanatlar Fak. Mimarlık
Ege Ünv. HemĢirelik Fakültesi HemĢirelik
Mehmet Akif Ersoy Ünv. ĠĠBF. Gıda Mühendisliği
Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
24
Ahmet BOZKURT
FEN
Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi Ġstatistik (ĠÖ)
25
Salih AKAR
FEN
Korkut Ata Ünv. Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği
26
27
Bekir BOLAT
Bekir Can KEREK
TM
TM
PAÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği
PAÜ ĠĠBF. Uluslararası Ticaret ve Finansman
Denizli
Denizli
28
Feride Buse AYDINYÜZ
TM
PAÜ ĠĠBF. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (ĠÖ)
Denizli
29
30
Hacer ERKUġ
Halil ORTAKÖYLÜ
TM
TM
Dokuz Eylül Ünv. Buca Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği
PAÜ ĠĠBF. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (ĠÖ)
Ġzmir
Denizli
31
Kazım ÇELĠKYURT
TM
PAÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (ĠÖ)
Denizli
32
Lütfi Serçin ÇĠZMECĠ
TM
PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Denizli
33
Merve EKĠZLER
TM
Celal Bayar Ünv. Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği
34
Nazif SEVĠM
TM
Mehmet Akif Ersoy Ünv. ĠĠBF. ĠĢletme
35
Said ALTUNTAġ
TM
Akdeniz Ünv. Alanya ĠĢletme Fakültesi ĠĢletme (ĠÖ)
36
Vesile FĠLĠZ
TM
Afyon Kocatepe Ünv. Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği
37
38
Sıdıka KARACA
Tansu YILMAZ
TM
TM
PAÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği
PAÜ Eğitim Fakültesi Sınıf öğretmenliği
39
Yusuf PALUT
TM
Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu
Niğde
40
Oğuzhan DEVECĠ
TM
Uluslararası Kıbrıs Ü. ĠletiĢim F. Gazetecilik (Tam Burslu)
Kıbrıs
41
42
43
Pınar UZUNOĞLU
Ramazan ÇARDAKLI
Elif ÇAKIR
TM
TM
TM
Osmangazi Üniversitesi ĠĠBF Maliye
YerleĢemedi
PAÜ ĠĠBF. Ġktisat (Ġngilizce)
Ġzmir
Muğla
KırĢehir
Ġzmir
Ġzmir
Antalya
Ġzmir
Burdur
Konya
Ġzmir
Osmaniye
Manisa
Burdur
Antalya
Afyon
Denizli
Denizli
EskiĢehir
Denizli
44
45
46
47
48
49
50
BüĢra BAYIK
Handan ÜREMĠġ
Ertan ALMIġ
Nuri GÜNER
Orhan ORBAY
Nedime GĠRGĠN
Özlem ĠBġAR
Öğrenci Adı Soyadı
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
BLM
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği
Ġstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Sosyal Hizmet
YerleĢemedi
Akdeniz Ünv. ĠĠBF Kamu Yönetimi
Dumlupınar Ünv. ĠĠBF Kamu Yönetimi
Adnan Menderes Ünv. Nazilli ĠĠBF. Maliye (ĠÖ)
Akdeniz Ünv. ĠĠBF. Uluslararası ĠliĢkiler
Üniversite-Fakülte-Bölüm
Denizli
Ġstanbul
Antalya
Kütahya
Aydın
Antalya
İl
51
52
Fırat ERTOY
Ümran TOPRAK
TM
TM
PAÜ Buldan MYO Bankacılık ve Sigortacılık (2 yıllık)
Kocatepe Üniversitesi ĠĠBF.Sağlık Kurumları Yöneticiliği
53
Selay ALPAYDIN
TM
54
AyĢe Yıldız KURU
TM
55
AyĢenur BAġOĞLU
TM
56
Meryem BOZCA
TM
57
58
Nur BALTALARLI
Tufan KOYUNCU
TM
TM
PAÜ ĠĠBF. ĠĢletme
Arel Ü. ĠĠBF. Uluslararası Tic. ve Finans (Ġng.) (Tam burslu)
Adnan Menderes Ü. Nazilli ĠĠBF. Uluslararası ĠliĢkiler (ĠÖ)
Akdeniz Ünv. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Koç Ünv. Ġnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Psikoloji(Ġng.)
59
60
61
Musa KULATAY
Hüsamettin TUNCEL
Kübra CĠVĠL
TM
TM
TM
Süleyman Demirel Ünv. Gelendost MYO Maliye
62
63
Meriç KÜÇÜKER
Özge TIĞLI
TM
TM
Hacettepe Ünv. ĠĠBF. Ġktisat
Gaziosman PaĢa Ü. Eğitim F. Reh. ve Psiko. DanıĢmanlık ĠÖ
Ankara
Tokat
64
65
66
67
68
69
70
Ramazan BULU
Ezgi KIYMAZ
BüĢra UYAR
Hüseyin TOLCI
Ġrfan AYYILDIZ
Mehmet Ali ÇETĠNKAYA
Mehmet GÜNAY
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
Pamukkale Üniversitesi ĠĠBF Maliye
YerleĢemedi
Akdeniz Ünv. ĠletiĢim Fakültesi Gazetecilik
Dokuz Eylul Ünv. ĠĠBF Malıye (ĠÖ)
Cumhuriyet Ünv. Ġlahiyat Fak. Ġlköğ. Din Kültürü Öğret. (ĠÖ)
Ġstanbul Ünv. Ġktisat Fakültesi Maliye
YerleĢemedi
Denizli
71
Mustafa BAĞBOZAN
TM
72
73
74
75
Bayram ÇETĠN
Gizem ÇEVĠK
Günevi GÜZEL
Hüseyin Aykan KURUCAN
TM
TM
TM
TM
Aydın Polis Meslek Yüksek Okulu
Anadolu Ünv. ĠĠBF. Ġktisat (Ġngilizce)
76
Hüseyin TEFÇĠ
DĠL
77
78
Hacer Gülben DEMĠR
Özlem ÇĠFTÇĠ
DĠL
DĠL
79
80
Gülfidan GÜLTEKĠN
Ġsmail KAYGISIZ
DĠL
DĠL
PAÜ Beden Eğitimi ve Spor Y.O.
Ankara Ünv. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Fars Dili Edebiyatı
PAÜ Fen Edebiyat Fak. Ġngiliz Dili ve Edebiyatı
Selçuk Ünv. Edebiyat Fakültesi Ġngiliz Dili ve Edebiyatı
Uludağ Ünv. Ġznik M. Y. O. Turizm Rehberliği (2 yıllık)
Bilkent Ü.Ġnsani Bilim.ve Edeb.F.Ġngiliz Dili Edeb.(tamburslu)
81
Simge ġĠRĠN
DĠL
Bilkent Ünv. Ġnsani Bilimler ve Edeb. F. Amerikan Kültürü (%50 burslu)
Ankara
82
83
Nurben GÜLEÇ
Hakan SARIKAYA
DĠL
DĠL
Bilkent Ü.Uygula. Yab. Dil. F. Mütercim-Tercüma. (Ġng-Fr-Trk)(%50)
Ankara Ünv. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Ġtalyan Dili Edebiyatı
Ankara
Ankara
84
Sunay GUZU
DĠL
Ankara
85
Nazlıcan GÜLDĠKEN
DĠL
Hacettepe Ünv. Eğitim Fak. Fransızca Öğretmenliği
Dokuz Eylül Ünv. Buca Eğitim Fakültesi Ġngilizce Öğretmenliği
Dokuz Eylül Ünv. ĠĠBF ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri
Cumhuriyet Üniversitesi ĠĠBF Yönetim BiliĢim Sistemleri
Osmangazi Üniversitesi ĠĠBF ĠĢletme ĠÖ
Aydın Ünv. Rehberlik Psikoloji DanıĢmanlık (%50 burslu)
YerleĢemedi
Denizli
Afyon
Denizli
Ġstanbul
Aydın
Antalya
Ġstanbul
Ġzmir
Isparta
Sivas
EskiĢehir
Antalya
Ġzmir
Sivas
Ġstanbul
Aydın
EskiĢehir
istanbul
Denizli
Ankara
Denizli
Konya
Bursa
Ankara
Ġzmir
Mezun Olan Öğrenci sayısı
85
YerleĢen Öğrenci Sayısı
79
Mezun Kız Öğrenci Sayısı
YerleĢen Kız Öğrenci Sayısı
Kız YerleĢme Yüzdesi : %
39
38
97,43
Mezun Erkek Öğrenci Sayısı
YerleĢen Erkek Öğrenci Sayısı
Erkek YerleĢme Yüzdesi %
46
41
91,24
YerleĢme Yüzdesi : % 92,94
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
39
File Size
280 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content