close

Enter

Log in using OpenID

D U Y U R U/2014–006 6545 sayılı “Türk Ceza Kanunu İle Bazı

embedDownload
D U Y U R U/2014–006
6545 sayılı “Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
(Kanun) TMMM tarafından 18.06.2014 Tarihinde kabul edilerek 28.06.2014 tarih ve 28044
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş
bulunmaktadır.
Kanunda muhtelif birçok konu düzenlenmiş, bununla birlikte Bölge idare mahkemelerinin istinaf
mercii olarak (İKİNCİ DERECEDE DENETİM MEKANİZMASI) yapılandırılması ve bu değişiklik
doğrultusunda başvuru usulü ile inceleme ve yargılama usulüne ilişkin hükümlerin getirilmesi;
bölge idare mahkemelerince verilecek karar türlerinin yeniden düzenlenmesi; ilk derece
mahkemelerince verilecek ve kesin olması sebebiyle istinaf ya da temyiz yoluna
başvurulamayacak kararların düzenlenmesi ve aynı zamanda istinaf incelemesi için bölge idare
mahkemelerine gelen davaların incelenme ve karara bağlanma usulünün belirlenmesi; bölge
idare mahkemelerinin teşkilat yapısının istinaf kanun yolu incelemesine uygun hale getirilmesi
hususları da düzenlenmiştir. Bilindiği gibi, idari yargı ilk derece mahkemelerince verilen nihai
kararların bir kısmı bölge idare mahkemesince kalan kısmı ise Danıştay tarafından
denetlenmekteydi. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45 inci maddesinde değişiklik
yapılmadan önce itiraz üzerine bölge idare mahkemelerinde kesinleşecek davalar sayılmıştı.
Bunlar dışındaki tüm davalar ise temyiz üzerine Danıştay tarafından incelenmekteydi.
Aynı zamanda istinaf incelemesi için bölge idare mahkemelerine gelen davaların inceleme ve
karar bağlanma usulü hükme bağlanmıştır. İstinaf kanun yolu, ilk derece mahkemesi ile temyiz
incelemesi arasında, ikinci derece bir denetim mekanizması ve kanun yoludur. İstinaf kanun
yolunun uygulanması durumunda, ilk derece mahkemesi kararından sonra, karar önce istinaf
denetimine tâbi tutulacak, istinaf denetiminden sonra temyiz yolu açıksa temyize
başvurulabilecektir. 2577 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, istinaf
mahkemelerince karara bağlanacak konulardan hangisinin temyiz yolu ile Danıştay’a gideceği
belirlenmiş olup, bu maddede sınırlı olarak sayılan bu konular dışındaki davaların bölge idare
mahkemelerinde istinaf incelemesi neticesinde kesinleşmesi öngörülmüştür.
Vergi davalarından, vergi mahkemelerince verilen ve konusu 5.000 TL’nı geçmeyen kararlar,
istinaf konusu edilemeyecek, kesin olacaktır. Konusu 5.000 TL’nı geçenler, tutar sınırlaması
olmaksızın öncelikle istinaf incelemesi için bölge idare mahkemelerine götürülebilecek, temyiz
incelemesi için Danıştay’a başvurulamayacaktır. Bölge idare mahkemelerince verilen istinaf
kararlarından, konusu 100.000 TL’na kadar olanlar, Danıştay’a temyizen götürülemeyecek,
bölge idare mahkemelerinin verdiği istinaf kararları kesin olacaktır. Bu tutarı aşan istinaf
kararları ise temyiz incelemesi için Danıştay’a götürülebilecektir.
Böylelikle Danıştay’ın yükünün azaltılarak, içtihat mahkemesi yapısının güçlendirilmesi
amaçlanmıştır. Vergi davalarında, dava konusu edilen tutara göre tek aşamalı (5.000 TL’na
kadar sadece vergi mahkemesi), iki aşamalı (5.000 ila 100.000 TL arasındakiler için vergi
mahkemesi ve bölge idare mahkemesi) veya üç aşamalı (100.000 TL’ndan yüksekler için vergi
mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve Danıştay) bir yargılama süreci yaşanacaktır. Elbette ki,
Danıştay’ın bozma kararına karşı, bölge idare mahkemesinin ilk verdiği istinaf kararında ısrar
Erkalır Mali Müşavirlik - Derviş İbrahim Sokak Emekli Subay Evleri 1. Blok Daire:8-9 Gayrettepe İstanbul
http://www.erkalirymm.com
etmesi durumunda yargılama süreci dört aşamalı (vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi,
Danıştay ve Danıştay Vergi
Dava Daireleri Genel Kurulu) olabilecektir. 2577 sayılı Kanuna eklenen Geçici 8. Madde
uyarınca, işbu Kanunla idari yargıda kanun yollarına ilişkin getirilen hükümler, 2576 sayılı
Kanunun, bu Kanunla değişik 3 üncü maddesine göre kurulan bölge idare mahkemelerinin tüm
yurtta göreve başlayacakları tarihten sonra verilen kararlar hakkında uygulanacaktır. Bu tarihten
önce verilmiş kararlar hakkında, kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan kanun yollarına
ilişkin hükümler geçerli olacaktır.
SAYGILARIMIZLA
Erkalır Mali Müşavirlik - Derviş İbrahim Sokak Emekli Subay Evleri 1. Blok Daire:8-9 Gayrettepe İstanbul
http://www.erkalirymm.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
298 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content