close

Enter

Log in using OpenID

Açık İhale Süreci

embedDownload
Personel Müdürlüğü
Açık İhale Süreci
Teknik Şartname
Hazırlama Süreci
Teknik
Şartname
Teknik Şartnamenin
Gelmesi
Ödenek Kontrolünün
Yapılması
Ödenek Yetersiz
Ödenek Yeterli
Talebin
Reddedilmesi
Ödenek
Aktarma
Yaklaşık Maliyet Bilgi
ve Belgeleri
Yaklaşık Maliyetin
Hazırlanması
Yaklaşık
Maliyet
Hesap
Cetveli
Talep
Reddedildi
Đhale Yönteminin
Belirlenmesi
Açık Đhale
SGB net
Pazarlık
Đhale Onay
Belgesi
Đhale Onay Belgesinin
Hazırlanması
Đhale Komisyonu
Üye Listesi
Đhale Komisyon Üye
Listesinin
1
1
Pazarlık Usulü Đhale
Süreci
1
Đhale Onay Belgesinin Đhale
Yetkilisince (Defterdar Yrd.)
Tarafından Đmzalanması
EKAP Sistemi
Ekap Sisteminde Đhale Öncesi
Đşlemlerin Başlatılması
EKAP Sistemi
Đhtiyaç Raporunun Oluşturulması
EKAP Sistemi
Đhale Kayıt Numarasının
Alınması
EKAP Sistemi
Đhale Dökümanlarının
Hazırlanması
EKAPEKAP
Sistemi
Sistemi
EKAP
Sistemi
Đdari Şartname
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Đhale Đlanının Hazırlanması
Đlan Basın Đlan Kurumanda Yapılacak
Đlan EKAP da Hazırlanacak
EKAP
Sistemi
Teknik Şartname
Sevk
Đşlem
Formu
Đlanın EKAP'ta Hazırlanıp
KĐK'e Gönderilmesi
Sevk Đşlemi Formunun
Gönderilmesi
KĐK
Bülteninnde
Đlan
Giden Evrak Süreci
Đlanın Basın Đlan Kurumuna
Yazı ile Bildirilmesi
Đlanın Yayınlanması
Đhale Dökümanının CD Formatına
Aktarılması
2
Đhale
Dökümanı
CD'si
2
Đhale Dokümanı CD'si
Komisyon Üyelerine Bildirim
Yapılması
Đhale Doküman Bedelinin
Belirlenmesi
Đhale Doküman Bedeli
Tutanağı
Đhale Dokümanı Bedelinin
Saymanlığa Bildirilmesi
Đhale Dökümanının Satılması
Alındı
Makbuzu
Đhale
Dökümanının CD
ile Satışının
Yapılması
İhale
Dökümanı EKAP
nın Satın Sistemi
Alındığına
Đlişkin
Form
E-imza ile Ekap
Üzerinden Đhale
Dokümanı
Đndirilmesi
Đhale
Döküma
nının
Đndirildiği
ne Đlişkin
Form
Zeyilname Yapılacak
Zeyilname
Yapılmayacak
EKAP
Sistemi
Đhale Dokümanına
Değişikliklerin Đşlenmesi
Zeyilnamenin
Hazırlanması
4
3
Đhale
Dokümanı
Zeyilname
si
3
4
Zeyilnamenin Đhale Yetkilisi Tarafından
Onaylanması
Đlanda Değişiklik Yapılacak
Đlanda Değişiklik
Yapılmayacak
EKAP
Sistemi
Düzeltme Đlanı Girişinin
Yapılması
Sevk Đşlem Formunun
Gönderilmesi
Düzeltme Đlanınının
Yayımlanması
Sevk
Đşlem
Formu
Düzeltme
Đlanı
Zeyilnamenin Doküman
Alanlara Gönderilmesi
Teklif Zarfları
Teklif Zarflarının Teslim
Alınması
Teklif Zarfı Alındı
Belgesi
Đhale Oturumlarının Yapılması
Đhale Tutanaklarınının Düzenlenmesi ve
Đhale Komisyonu Üyeleri Tarafından
Đmzalanması
5
Đhale Oturum
Tutanakları
5
Aşırı Düşük Teklif
Aşırı Düşük Teklif Yok
Đhale
Komisyo
n Kararı
Đhale Komisyon
Kararının Yazılması
Đhale Komisyon
Kararının Komisyon
Üyelerince
Đmzalanması
Yasaklı
Karara
Đlişkin
Yasaklılı
k Teyit
Belgeler
i
Aşırı Düşük
Teklif
Açıklama
Gelen Evrak Süreci
(Tarih, Saat Kontrolü)
Dosyası
Aşırı Düşük Teklif Açıklamanın
Đhale Komisyonunca
Değerlendirillmesi
Aşırı Düşük Teklif
Uygun Bulundu
Yasaklı
Değil
2.En
Avantajlı
Teklif Var
Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının
Đstenmesi (Yazı Đle)
2.En Avantajlı
Teklif Yok
Đhale Komisyon
Kararının Đhale
Yetkilisi Tarafından
Onaylanması
2.En Avantajlı
Teklifin
Değerlendirmeye
Alınması
7
6
Aşırı Düşük
Teklif Uygun
6
7
A
EKAP Sistemi
Đhale Komisyon Kararı
Onaylanmadı
Đhale Komisyon Kararı
Onaylandı
Đhalenin Đptal Edilmesi
Kesinleşen Đhale Kararı
Formu
Đhale Đptal Đlan
Formunun
Doldurulması
Đhale Đptalinin
Đsteklilere Bildirilmesi
Giden Evrak
Süreci
Đhale Đptal
Edildi
B
Đhale
Đptal
Đlanı
Kesinleşen Đhale
Kararının Đhale Yetkilisi
Tarafından
Đmzalanması
Kesinleşen
Đhale
Kararı
Formu
Kesinleşen Đhale Kararının
Đsteklilere Bildirilmesi
Giden Evrak
Süreci
Sözleşmeye Davet
Yazısının Yazılması
Sözleşme Davet
Yazısının Đhale
Yetkilisince Đmzalanması
Sözleşme Davet Yazısının
Đstekliye Bildirilmesi
8
Sözleşm
e Davet
Yazısı
8
Kesin Teminat
Mektubu
Dekont
Đsteklinin 4734 Sayılı
Kanunun 10.Maddesi
Gereğince Đhale Tarihi
Đtibarı ile Đhale Dışı
Bırakılıp
Bırakılmayacağının
Kontrolü
10.Madde
Belgeleri
Damga Vergisi
ve/veya KĐK Payı
Dekontlarının Kontrol
Edilmesi
Uygun
Uygun Değil
Sözleşmeye Son Şeklinin
Verilmesi
Sözleşm
e
Đsteklinin Geçici Teminatı
Gelir Kaydetmek Üzere
Đhale Dışı Bırakılması
Sözleşmenin ve Eklerin
Đstekliye Đmzalatılması
Sözleşmeye Đlişkin Yasaklılık
Teyidinin Yapılması
EKAP
Sistemi
Kesin Teminatının
Kontrol Edilmesi
Yasaklı Değil
Sözleşme
Öncesi
Yasaklılık
Teyit
Belgeleri
2.En Avantajlı Teklifle
Sürece Devam Edilmes i
Uygun
Uygun
Değil
B
Yasaklı
A
2.En Avantajlı Teklif
Sahibinin Sözleşmeye Davet
Edilmesi
Sözleşmenin ve Eklerinin
Đhale Yetkilisi Tarafından
Onaylanması
Uygun
Uygun Değil
B
A
9
8
Alındı Belgesi
Kesin Teminat Mektubunun
Saymanlığa Gönderilip Alındı
Belgesinin Alınması
Đhale Sonucunun KĐK'na
Bildirilmesi
Muayene Kabul Komisyon
Üyelerinin Tespit Edilmesi
Đhale Sonuç Đlanı
Muayene Kabul
Komisyonu Üye Listesi
Muayene Kabul Komisyon
Üyelerinin Đhale Yetkilisince
Onaylanması
Muayene Kabul
Komisyonu Onay
Belgesi
Taahhüt Dosyalarının
Hazırlanması
Taahhüt Dosyaları
Taahhüt Dosyalarının Muhasebe
Müdürlüğüne Gönderilmesi
Dosyalandı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
84 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content