close

Enter

Log in using OpenID

ab0c Proje Özet Dokümanı (PSD)

embedDownload
ab0c
Proje Özet Dokümanı (PSD)
Proje adı:
Befesa Silvermet Çelik Tozu Geri Dönüşümü
Ülke:
Türkiye
Proje Kimlik No:
47011
İş Sektörü:
İmalat ve Hizmetler
Kamu/Özel:
Özel sektör
Hedeflenen Kurul Tarihi:
11 Şubat 2015
Statüsü:
Konsept Gözden Geçirilmiş, Son Gözden Geçirme bekleniyor.
PSD Tebliğ Tarihi :
PSD Güncelleme Tarihi:
Bu bölüm İletişim Departmanındaki PSD editörü tarafından
doldurulur
Proje tanımı ve hedefleri:
EBRD, Befesa Silvermet İskenderun Çelik Tozu Geri Dönüşüm
AŞ’ye (ki bundan böyle ‘BSI’, ‘Şirket’ olarak anılacaktır),
İskenderun’daki çelik tozu geri dönüşüm ve Waelz oksit üretim
tesisinin genişletilmesi için gereken finansmanı sağlamak
amacıyla 20 milyon ABD doları tutarında uzun vadeli kredi
vermeyi düşünmektedir. Bu proje, elektrikli ark ocağı tozunu
(‘EAOT’) işlemek için kullanılan mevcut kurulu kapasiteyi
%80’den fazla arttırarak 110.000 ton/yıla çıkaracaktır.
Çelik fabrikaları tarafından üretilen elektrikli ark ocağı tozu, geri
dönüştürülmesi veya özel düzenli depolama yöntemleriyle
bertaraf edilmesi gereken tehlikeli bir atık olarak değerlendirilir.
Dolayısıyla bu proje, EAOT’nin Waelz teknolojisiyle işlenip WOX
(ikincil çinko) üretilmesini, üretilen WOX’un da çinko izabe
tesislerine satılmasını sağlayacaktır. Böylece kredi, çinkoyu
sınırlı doğal kaynaklardan elde etmeye çalışmaktansa, geri
dönüşüm yoluyla çelik tozundan elde etmeyi amaçlayan ticari bir
çözümü destekleyecektir. Ayrıca düzenli depolama alanına
giden tehlikeli atık miktarını anlamlı derecede azaltarak çevreye
doğrudan fayda sağlayacaktır.
Çelik hurda geri dönüşümünde Avrupa’da lider konumda olan
Befesa Zinc, mevcut en iyi teknikleri kullanarak ve eğitimler
vasıtasıyla yerel işgücüne beceri transferi yaparak, sahip olduğu
teknik bilgi birikimini Türkiye’ye getirmektedir.
Geçiş Etkisi:
Şirket, bölgesel düzeyde ve dünya çapında çok talep edilen,
değeri yüksek bir ürün üretmektedir ayrıca çelik üreticileri, tozun
bertaraf edilmesinden kaynaklanan çevresel ve maddi
yükümlülüklerinin azalması açısından fayda görmektedirler. Bu
projenin; geri dönüşüm işinin ticari açıdan nasıl cazip şekilde
planlanıp uygulanabileceğini güçlü bir örnekle diğer potansiyel
aktörlere göstermesi beklenmektedir.
Bu projenin elde edeceği başarı; EBRD yatırımlarının bulunduğu
diğer ülkelerde, özellikle de elektrikli ark ocaklarından çelik
üretiminin yoğun olduğu ve çelik tozunun bertarafıyla ilgili sıkı
düzenlemelerin bulunmadığı ülkelerde güçlü bir etki yaratabilir.
Proje, Befesa’nın en iyi teknolojisini temsil ettiği için Türkiye’de
çelik geri dönüşüm sektörüne yeni performans standartları
getirecektir ayrıca daha yüksek getiri elde etmesi ve daha az
miktarda enerji tüketmesi sayesinde piyasa standartlarından
One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, İngiltere
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com
daha yüksek performans gösterecektir. Proje yerel işgücüne
teknik bilgi, uzmanlık ve beceri transferi yapılmasına da katkıda
bulunacaktır.
Müşteri:
Türkiye’de yerleşik olan BSI, İskenderun’da bir çelik tozu geri
dönüşüm tesisi işletmektedir. Şirket tamamen; Befesa Zinc
S.A.U ile Silvermet Inc. arasında İspanya’da gerçekleştirilen
%51-%49’luk bir ortak girişim olan Befesa Silvermet Turkey
S.L.’ye (‘BST’) aittir.
Befesa Zinc S.A.U şu anda, 670k ton/yıllık çelik tozu işleme
kapasitesi sayesinde çelikten kaynaklanan atığın geri
dönüşümünde Avrupa’da lider konumdadır. Silvermet Inc. ise
2005 yılından bu yana Türkiye’de EAOT geri dönüşüm
faaliyetlerini geliştiren Kanada’lı bir şirkettir.
EBRD Finansmanı:
20 milyon ABD doları tutarında uzun vadeli kredi.
Toplam Proje Maliyeti:
25 milyon ABD doları.
Çevresel ve Sosyal Sınıflandırma, Etki
ve Azaltım:
Kategorisi B’dir. Tehlikeli atıkların kimyasal olarak işlenmesini
kapsayan büyük genişletme projeleri; EBRD’nin Çevresel ve
Sosyal Politikası kapsamında Kategori A projeleri için
hazırlanmış gösterge niteliğindeki listede yer almaktadır (2008).
Fakat aşağıdaki sebeplerden dolayı bu proje Kategori B olarak
sınıflandırılmıştır:
I.
Bu proje; AB’ye uyumlu çalışan ve halihazırda
mevcut olan bir çelik tozu geri dönüşüm tesisinin
genişletilmesi ve modernizasyonuyla ilgili bir
projedir (yani sıfırdan bir proje yerine mevcut olan
bir tesise ilave olarak yapılacak projedir),
II.
Proje, endüstriyel bir alanda bulunmaktadır,
III.
İşlem, mevcut en iyi teknoloji (BAT) olarak
değerlendirilen, endüstride de kendini kanıtlamış
standart bir teknolojiye dayanmaktadır,
IV.
Projeyle bağlantılı olarak, sahaya özgü ve sınırlı
ölçüde çevresel & sosyal etki (E&S) olabilir; bu etki,
hedefli azaltım tedbirleriyle yönetilebilir, ve
V.
Müşteri tarafından Avrupa Birliği’nde işletilen
benzer diğer tesislerin ciddi ölçüde hiçbir Çevresel
& Sosyal etki yaratmadığı kanıtlanmıştır.
Şu anda BSI, yapılandırılmış bir EHSS (Çevre, sağlık ve
güvenlik) yönetim sistemine sahip değildir ancak entegre bir
yönetim sistemi geliştirilmektedir ve Şirket 2015 yılı içerisinde
OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064-1
sertifikasyonlarına başvurmayı planlamaktadır.
Şirketin şuanda sebep olduğu salımlar, Türkiye ve AB
standartlarıyla uyumludur. Teklif edilen projenin hayata
geçmesiyle, çinko geri kazanım oranının yüzde 30 artması
beklenmektedir. Yapılacak yenileme faaliyetleri de tesiste
yapılan iyileştirmelere ve modernizasyonuna katkı sağlayacaktır.
Projenin bir diğer direk faydası da düzenli depolamaya gidecek
tehlikeli atık miktarının azalması olacaktır.
Bu proje için yerel Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci
devam etmektedir. Ağustos 2014 tarihinde ÇED başvuru dosyası
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teslim edilmiştir ayrıca
taslak ÇED raporu Ekim 2014’te sunulmuştur. Tesisin yenileme
nedeniyle kapalı kalacağı dönem boyunca geçerli olacak
istihdam koşullarını içeren bir plan BSI tarafından hazırlanacak
ve bu plan üzerinde EBRD ile mutabakata varılacaktır.
Belirlenen konuları ele almak üzere Çevresel ve Sosyal Eylem
One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, İngiltere
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com
Planı (ESAP) hazırlanmıştır ve proje EBRD Yönetim Kurulu
tarafından onaylanmadan evvel bu plan üzerinde müşteriyle
mutabakata varılacaktır. ESAP’ta yer alan temel eylemler şu
alanları kapsar:
•
ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 ve ISO 14064 için
sertifikasyon
•
Yüklenici yönetimi
•
Bir izleme planının uygulanması
•
Bir insan kaynakları politikası ve ilgili usullerinin
geliştirilmesi
•
Altı aylık bekleme süresi için geçerli olmak üzere
istihdam koşullarını belirleyen bir planın geliştirilmesi
•
Bir iç şikayet mekanizmasının geliştirilmesi
•
Sağlık ve güvenlik süreçlerinin ve uygulamalarının
iyileştirilmesi
•
Çevre izinlerinin ve ruhsatların yenilenmesi
•
Ham madde depolama alanının, tehlikeli atık depolama
alanlarının, tehlikeli madde depolama alanının
iyileştirilmesi
•
Asbest araştırması yapmak
•
Haziran 2015’te yürürlüğe girecek olan Türkiye Toprak
Kirliliği Kontrol Yönetmeliği gerekliliklerine uyum
•
Dış şikayet mekanizmasını da içerecek şekilde SEP’in
(Sosyal ve Çevresel Planın) uyarlanması
Proje, yıllık E&S raporlarıyla izlenecektir. Gerekli görülmesi
halinde izleme amaçlı ziyaretler gerçekleştirilecektir.
Teknik İşbirliği:
Yok.
Şirket İrtibat Kişisi:
Marta Deprit Garcia (Befesa)
Tel: +34944535030;
Faks: +34944533380
E-mail: [email protected]
İş Fırsatları:
İş fırsatları ve satın almayla ilgili konular için lütfen müşteri şirket
ile irtibat kurun.
Genel Sorular:
Satın almayla ilişkili olmayan EBRD proje soruları için:
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380
E-posta: [email protected]
Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP)
KBP, EBRD’nin stratejileri, politikaları ve faaliyetleri hakkında
daha iyi bir farkındalık ve anlayış sağlamak üzere paydaşlarına
nasıl danıştığını ve hangi şartlarda bilgi verdiğini açıklamaktadır.
KBP metnine aşağıdaki adresten ulaşılabilir:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
Proje Şikayet Mekanizması (PŞM)
EBRD, Banka tarafından finanse edilen ve herhangi bir zarara
neden olduğu veya olabileceği iddia edilen projelerle ilgili olarak
bir veya daha fazla birey veya şirket tarafından yapılan
şikayetlerin bağımsız olarak incelenmesi için bir olanak
sağlamak üzere Proje Şikayet Mekanizmasını (PŞM)
oluşturmuştur. PŞM’nin dayandığı Usul Kurallarına
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf
adresinden erişilebilir, Usul Kurallarının Rusça versiyonu ise
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf adresinde mevcuttur.
PŞM kapsamındaki şikayetlerin EBRD fonlarının son dağıtımını
One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, İngiltere
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com
müteakip en geç 12 ay içinde yapılması gerekmektedir. Şikayet
dilekçesinin verilebileceği dönem konusunda emin değilseniz,
yardım için PŞM sorumlusuyla ([email protected]) veya ilgili
EBRD Yerleşik Ofisi ile irtibat kurabilirsiniz.
One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, İngiltere
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
98 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content