close

Enter

Log in using OpenID

proje özet dokümanı (PSD)

embedDownload
 proje özet dokümanı (PSD)
Proje adı:
YDA Bond Project
Ülke:
Türkiye
Proje Kimlik No:
47021
İş Sektörü:
Ulaştırma
Kamu/Özel:
Özel sektör
Hedeflenen Kurul Tarihi:
26 Kasım 2014
Statüsü:
Kurul onayı almıştır.
PSD Tebliğ Tarihi :
PSD Güncelleme Tarihi:
Bu bölüm İletişim Departmanındaki PSD editörü tarafından
doldurulur
Proje tanımı ve hedefleri:
Banka, YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin (YDA) 200 milyon
TL’lik (70 milyon EUR) tahvil ihracının 40 milyon TL’lik (14
milyon EUR) kısmına katilmistir. Söz konusu ihraç, TL cinsinden
üç yıl vadeli bir tahvildir.
Bankanın katılımından sağlanan fonlar, Dalaman havaalanı
imtiyaz projesi kapsamında YDA’nın öz sermaye taahhüdünün
finansmanında kullanılacaktır. Tahvil ihracı sonucunda kazanılan
diğer fonlar ise Şirketin diğer kamu özel sektör ortaklığı ve
altyapı projelerinin öz sermaye ihtiyacının finansmanında
kullanılması beklenmektedir.
Geçiş Etkisi:
Projenin geçiş
doğmaktadır:
etkisi
aşağıda
açıklanan
durumlardan
(i) Bir inşaat şirketi tarafından yerel para biriminde üç yıllık
tahvil ihraç edilmesi sayesinde; kurumsal yatırımcılar
vadeleri uzatma konusunda cesaretlenecek, diğer
şirketlerin de yerel tahvil piyasasına erişimi sayesinde fon
kaynakları çeşitlendirebilecek ve böylece Türkiye’de yerel
para biriminde sermaye piyasalarının gelişimine katkı
sağlanacaktır.
(ii) Proje, YDA’nın kurumsal yönetişim standartlarının
iyileştirilmesine destek olacaktır. Şirket, en iyi
uygulamaları temel alarak baz alınarak hazırlanan
Kurumsal Yönetişim Eylemini uygulayacaktır; böylece
Türkiye pazarındaki benzer diğer şirketlerin de kendi
standartlarını iyileştirmeleri yönünde güçlü bir örnek etkisi
yaratması beklenmektedir
Müşteri:
YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YDA) Türkiye’de faaliyet
gösteren bir anonim şirkettir. Konut projeleri, şehir hastaneleri ve
havalimanı işletmeciliği yapan YDA, YDA Şirketler Grubunun
lokomotif şirketidir. İnşaat faaliyetlerine ek olarak YDA,
ortaklarıyla birlikte havacılık (Türkiye’de Dalaman Havaalanı ve
Kazakistan’da Aktau Havaalanı), sağlık tesisleri yönetimi (kamuözel sektör ortaklığı), tarım, jeotermal enerji, tıbbi, akıllı dış
One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, İngiltere
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com
mekan reklamcılığı ve hizmet sektörlerinde aktif çalışmaktadır.
Sağlık hizmeti veren tesislerin inşasında ve tesis yönetiminde
sahip olduğu derin tecrübe sayesinde Şirket, sağlık sektöründe
Türk kamu-özel sektör ortaklığı projelerinde aktif bir oyuncudur.
Yakın zamanda ihalelerini kazandığı kamu-özel sektör ortaklık
projelerine örnekler: Dalaman Havaalanı, Kayseri, Konya ve
Manisa’da Entegre Sağlık Kampüsleri.
EBRD Finansmanı:
EBRD, 200 milyon TL tutarında üç yıllık uzun vadeli tahvil
ihracının 40 milyon TL’lik kısmına katılmaktadır.
Toplam Proje Maliyeti:
200 milyon TL (70 milyon EUR).
Çevresel ve Sosyal Sınıflandırma, Etki
ve Azaltım:
Kategorisi B’dir. YDA tahvil ihracıyla bağlantılı olarak Sosyal ve
Çevresel (E&S) anlamda sınırlı bir etki beklenmektedir. Projenin
genel kurumsal finansman yapısından dolayı Çevresel ve Sosyal
Durum Değerlendirmesinde (ESDD) anketlerle ve Şirket
yönetimiyle
yapılan
görüşmeler
aracılığıyla
kurumsal
politikaların, yönetim sistem ve süreçlerinin incelenmesine
odaklanılmıştır. Anket kullanımına ek olarak ESDD sürecinde,
Dalaman havaalanı yeni iç hatlar terminali projesiyle ilgili Şirket
tarafından verilen, Sosyal ve Çevresel boyutu ele alan belgelere
de bakılmıştır.
ESDD sonuçlarına göre Şirket; faaliyetlerinden doğabilecek etki
ve riskleri uygun şekilde yönetebilecek çeşitli yönetim
sistemlerine, süreçlerine ve gerekli kapasiteye sahiptir. Bu
sistemler ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO 9001 gibi
uluslararası standartlara göre sertifikalandırılmıştır. Şirket
yönetim sistemleri ve süreçleri kurumsal seviyede mevcuttur ve
münferit projelere göre uyarlanıp kullanılmaktadır. Şirket
tarafından işletilen Projelerin kendi yönetim sistemleri vardır
ancak inşaat projelerinde, çevresel & sosyal eylem planları ve
standart Şirket usulleri takip edilmektedir. Şirket, tüm kamu-özel
sektör ortaklığı projelerinde (genelde büyük inşaat projeleridir),
ilgili makamlardan çevresel etki değerlendirmesi yapma
muafiyeti almış olmasına rağmen, uluslararası standartlara
uygun çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi (ESIAs)
yapmaktadır. Şirket çeşitli yüklenicilerle çalışmakta ve her
ihalesinde / sözleşmesinde çevresel ve sosyal hükümlere yer
vermektedir. Bu süreç, Şirket tarafından yapılan teftiş ve
denetimlerle desteklenmektedir.
Şirketin İnsan Kaynakları politika ve süreçleri Türk mevzuatı ile
ve PR2 ile uyumludur. Kadınlar Şirkette her kademede
çalışmaktadır ancak Şirketin yaptığı işin doğası gereği genelde
profesyonel ve idari pozisyonlarda çalışmaktadır. Yönetici
pozisyonlarında kadın sayısının artması için fırsatlar mevcuttur,
bu konuya ESAP’ta (Çevresel ve Sosyal Eylem Planı) da yer
verilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği hükümleri, usuller, eğitim ve
işçi performansı da dahil, genel olarak PR2 gereklerine
uygundur fakat sözleşmeli iş sağlığı güvenliği performans
raporlamasında iyileştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Şirket
sınırlı ölçüde istişare yapmakta, bilgi ifşasını ESIA (çevresel ve
sosyal etki değerlendirmesi) süreçleriyle ve web sitesiyle
gerçekleştirmektedir. Paydaşlar, endişelerini dile getirmek için
şirketle irtibata geçebilmektedir. Ancak Şirketin bu aktiviteleri,
kurumsal olarak paydaşlarla çalışma planı adı altında resmiyete
dökmesi gerekecektir, bu plan belli projeler için özel olarak
düzenlenip gözden geçirilebilir.
Şirketi PR(performans gereklilikleri) ile uyumlu hale getirmek
adına bir ESAP geliştirilmiş ve bu konuda Şirketle mutabık
kalınmıştır. En önemli ESAP eylemleri Şirketin şunları yapmasını
gerekli kılmaktadır: her bir proje için geliştirilen, raporlama
konusunda çizgileri net olan bir çevresel ve iş sağlığı/güvenliği
organizasyon yapısı belirlemek; eşit fırsatlar ve ayrımcılığı
önlemeye dair başlı başına bir politika oluşturmak; yönetim
kademelerine kadınların terfi etme süreçlerini desteklemek;
One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, İngiltere
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com
yüklenici EHS(çevre, sağlık ve güvenlik) raporlama sistemi
getirmek ve arz zincirlerini gözden geçirmek; EHS KPI (çevre,
sağlık ve güvenlik temel performans kriterleri) geliştirmek;
toplum üzerinde etki yaratılmasını önleyici tedbir geliştirip
uygulamak; kurumsal bir Sosyal ve Çevre Planı (SEP)
geliştirmek. Şirketin Bankaya yıllık Çevresel & Sosyal raporlar
sunması gerekecektir.
Teknik İşbirliği:
Yok.
Teknik işbirliği fonlarıyla finanse edilen projeler için danışman
fırsatları hakkında daha fazla bilgi için bkz: procurement of
consultants.
Şirket İrtibat Kişisi:
A. Türkekul Doğan – Şirket Yöneticisi & Proje Finansman
Müdürü
Tel: +90 312 459 4444; Cep: +90 530 312 2678
E-posta: [email protected]
İş Fırsatları:
İş fırsatları ve satın almayla ilgili konular için lütfen müşteri şirket
ile irtibat kurun.
Genel Sorular:
Satın almayla ilişkili olmayan EBRD proje soruları için:
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380
E-posta: [email protected]
Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP)
KBP, EBRD’nin stratejileri, politikaları ve faaliyetleri hakkında
daha iyi bir farkındalık ve anlayış sağlamak üzere paydaşlarına
nasıl danıştığını ve hangi şartlarda bilgi verdiğini açıklamaktadır.
KBP metnine aşağıdaki adresten ulaşılabilir:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
Proje Şikayet Mekanizması (PŞM)
EBRD, Banka tarafından finanse edilen ve herhangi bir zarara
neden olduğu veya olabileceği iddia edilen projelerle ilgili olarak
bir veya daha fazla birey veya şirket tarafından yapılan
şikayetlerin bağımsız olarak incelenmesi için bir olanak
sağlamak üzere Proje Şikayet Mekanizmasını (PŞM)
oluşturmuştur. PŞM’nin dayandığı Usul Kurallarına
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf
adresinden erişilebilir, Usul Kurallarının Rusça versiyonu ise
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf adresinde mevcuttur.
PŞM kapsamındaki şikayetlerin EBRD fonlarının son dağıtımını
müteakip en geç 12 ay içinde yapılması gerekmektedir. Şikayet
dilekçesinin verilebileceği dönem konusunda emin değilseniz,
yardım için PŞM sorumlusuyla ([email protected]) veya ilgili
EBRD Yerleşik Ofisi ile irtibat kurabilirsiniz.
One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, İngiltere
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
163 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content