close

Enter

Log in using OpenID

Aile Kurmak isteyenlerin Dikkatine #

embedDownload
^AAJt
I Dr. Zekiye Demir
Aile Kurmak
isteyenlerin
Dikkatine #
Evlilik akdinin saglikli ve
uzun omiJrlu olmasi igin
taraflann kar§ilikli olarak birbirlerinden beklentilerini iyi ve mantikli
belirlemeleri gereklidir.
Eviilige goturen sebepler tamamen duygusal
ve maddi (gCizellik ve
zenginligi kapsar) olursa, evlilik akdinin sagliksiz, ailenin sorunlu olma
riski yijksektir.
Aile, toplumun en kugijk fakat
onemi gok bijyuk bir kurumu,
birimidir. Aileye ili§kin gok §ey
yazilir, aniatilir: Ailenin onemi,
ailenin korunmasi, ailede sorumluluklar vs...
Ben burada aile kurumunun kuruculari ile llgili bir §eyler soylemek, bazi gozlemlerimi aktarmak
istiyorum.
Aile yani evlilik bir kadinla erkegin akitle§mesiyle kurulur. Bu
akitte, bazen bizzat taraflann
istegi, bazen de gevresindekilerin
yonlendirmesi etkili olur. istekler
ve yonlendirmeler isabetii olursa,
aile de kuruculan igin yeryilziJnde cennet, aksi durumda da
maalesef yeryuziinde cehennem
olabilir. Evlilik akdinin saglikli ve
uzun omiJrlu olmasi igin taraflann kar§ilikli olarak birbirlerinden
beklentilerini iyi ve mantikli belirlemeleri gereklidir. Eviilige goturen sebepler tamamen duygusal
ve maddi (giJzellik ve zenginligi
kapsar) olursa, evlilik akdinin
sagliksiz, ailenin sorunlu olma
riski yuksektir.
^evremde bekar erkek ve kizlar var. Hatta bazilari eviiligi
epeyce de geciktirmi§ler. Bazen
benim gayretke§ligim bazen de
gevremdekilerin teveccuhijyle
eviilige yardimcilik i§i yukleniyorum. Bir giJn evienmek isteyen
bir kiz arkada§a sordum; e§ igin
kriterlerin ne? Saydi: Titri olsun,
eh ev-araba derdi olmasa gok iyi
olur, aynca yanima yaki§sin yani
yaki§ikli olsun. Durdu da bunu
mu aldi demesinler. Vine bir giJn
bir erkek arkada§ bana gelerek,
"sizin gevreniz geni§, evienmek
istiyorum." dedi. Nasil bir kiz
istedigini sordum. 0 da saydi:
"San§in olmasmi tercih ederim
(arkadai esmerdi), aynca yirmi
be§ini a§masin (arkada§ 35 civarindaydi), bir de gali§iyor olsun,
malum tek maa§la geginmek
zor." Duyduklanm kar§ismda
igim acimi§ti.
Kasim 2010 - 139
Diyanet
AUIK DEHGI
3i
(5
l #
Haramdan ve yanli§lardan kendisini koruyan
ki§inin, e§inin ve gocuklarinin aleyhine sonuglari
olacak i§lere girmesi ve
aileyi kotu bir gelecege
surijklemesl beklenmez.
Dindar ve huyu giJzel bir
aday, eviilik kararini verirken kar§i tarafa biJyuk
gijven verir.
E§ arayan bay ve bayan arkada§a §oyle demi§tim; Peygamberimizin e§ segimi ile ilgili onerdigi
kriterleri var, siz bunlarin iginde
en onemlisini unuttunuz. Eviilik
yani aile kurmak Peygamberimizin sozij ve uygulamasiyla
tavsiye ediliyor. Yuce Allah bizlere huzur ve sijkun bulmamiz
igin e§ler yarattigini soylijyor.
(Rum, 21) Huzur ve siJkQn bula-
Kasim 2010 -139
bilecegimiz e§lerin kriterini de
Peygamber Efendimiz veriyor:
"DiJnyanin hepsi meta, e§yadir.
Dunyanin en hayirli varligi ise
saliha bir kadindir." (Nesei, Nikah,
15; Muslim, Rida', 64) "Kadm dort
ozelliginden dolayi nikahlanir:
Mall, asaleti, gijzelligi ve dindarligi; eli toprak olasica (hayir
bulasica), durma dindarini bul."
(Buhari, Nikah,16)
Peygamberimizin kadm igin saydigi bu ozellikler erkeklere de
donu§turiJlebilir: Bir kadm iginde
en hayirli varlik salih bir e§tir.
Kadmlar bir erkegin evienme
teklifini dort ozelliginden dolayi kabul edebilir: Yaki§ikliligi,
zenginligi, asaleti ve dindarligi.
Kadinlarin yapmasi gereken,
dindar ve iyi huylu olanini kabul
etmesidir. Nigin evienilecek ki§ide aranacak ozelliklerden en
onemlisinin dindarlik, dindarligin
da iginde bulunmasi gereken
iyi huy ve guzel ahlak oldugu
konusu uzerinde biraz durmak
gerekir. Soyluluk, zenginlik veya
guzellik/yaki§iklilik, kadm ve
erkegin birbirine yakinla§malari
igin kendiliginden cazip ozelliklerdir. Bu ozellikler gogu zaman
bireyin iradi gabasi olamadan
kazanilir. Yani soyluluk ve giJzellik ki§inin kendi gabasi ile kazandigi bir ozellik degildir. Zenginligin de buyuk kismi aile zenginliginden gelir. Bu ozellikleri olan
ki§inin evliligi sijresince e§ine
nasil davranacagini, ailenin gelecekte kar§ila§acagi olaylara
nasil tepki verecegini aniamak
kolay olmaz. Fakat dindarlik,
iyi huy ve giizel ahlak, ki§inin
kendi kazanimidir. Dolayisiyla
bu ki§inin neleri yapacagi veya
yapmayacagmi onceden tahmin
etmek miJmkundur. QiJnku onun
davrani§larini yonlendiren inang
ve ilkeler bellidir. Haramdan ve
yanli§lardan kendisini koruyan
ki§inin, e§inin ve gocuklarinin
aleyhine sonuglari olacak i§lere
girmesi ve aileyi kotu bir gelecege suruklemesi beklenmez.
Dindar ve huyu giJzel bir aday,
eviilik kararmi verirken kar§i
tarafa bOyiJk guven verir. Atalanmizin da dedigi gibi; "Kendi
giizel olana doyulmu§, huyu
guzele doyulmami§."
Burada evienilecek ki§ilerde
aranacak bu ozelliklerin (zengin,
guzel/yaki§ikli, asil ve dindar-iyi
huylu) birbiriyle ortu§ebilecegi
de goz ardi edilmemelidir. Bir
Insan tiem zengin, hem guzel/
yaki§ikli, hem de dindar olabilir.
Bu durumda karar vermek daha
Dindarlik, lyi huy ve giizel ahlak, ki§inin kendi kazanimidir. Dolayisiyla bu kl§lnin neleri yapacagi veya yapmayacagini onceden tahmin etmek mumkundur. ^ijnku
onun davrani§larini yonlendiren inang ve ilkeler bellidir.
kolay olmaktadir. Peygamberimizin tavsiyesi, ozellikle bu
ozelliklerin ortu§medigi hatta qeli§tigi durumlarda buyiik bnem
ta§imaktadir.
Dindar insanlann, dine kayitsiz guzel/yaki§ikli veya zengin
ki§ilerden uzak durmalan,
onlann gekici bu ozelliklerine
kapilmamalari, aile saadetleri
bakimindan son derece onemlidir. CiJnku zenginlik, elden
gidebilir, gijzellik de zamana
kar§i dayaniksizdir, ama dindar-
lik oyle degil. Atalarimiz bo§una
s6ylememi§; "Malina guvenme
bir kivilcim yeter, guzelligine
guvenme bir sivilce yeter."
Bu yijzden aile kurmak, bir
omiJr boyu birlikte ya§amak
isteyen kadin veya erkek, e§ini
segerken onceliklerini iyi belirlemeli ve Peygamber Efendimizin
tavsiyesini goz ardi etmemelidir.
Aksi taktirde aile "bireyler igin
en saglam bir kale" olmaz, maazallah en ufacik bir sarsintida
yikilacak bir kulube olur.
Kasim 2010 - 1 3 9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 889 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content