close

Enter

Log in using OpenID

Bireyler İçin Ailenin Önemi Üzerine Birkaç Söz

embedDownload
AAJU
Dr. Zekiye Demir
Bireyler igin ailenin
onemi uzerine
birka^ soz
Aile, kotulijklerin
barinmadigi en
muhte§em ve en
saglam kaledir.
(Andrew Wilson)
^agimizda ozellikle Bati topiumunda aile kurumu dejenerasyona, erozyona ugrami§ ve sarsilmi§tir. Bu durumun ki§lye ve
topluma verdigi zararm farkina
varan Amerika ve birgok Avrupa
ijlkesinde eviiligin onemiyle ilgili
ara§tirmalar yaptirilmi§, yaptirilmaya da devam edilmektedir.
Eviiligin yani diJzenli bir aile
yapisinin; ki§ilerin psikolojik ve
fizyolojik sagligina, ekonomiye
olumlu katkilari bu 5ali§malar
sonucunda da tescil edilmi§tir. Artik Bati toplumunda, aile
konusunda daha duyarli politikalar uretilmeye, alley! korumaya yonelik tedbirler alinmaya
gali§ilmaktadir. Kisaca gunijmuzde, ailesizligin olumsuzlugu
ya§andikga, ailenin onemi daha
da vurgulanir olmu§tur.
ijlkemizde aile kurumunun
yozla§masi Bati toplumundaki
kadar hizli ve yogun degildir.
Bunda yaygin olan dini inang
ve kijltijr onemli rol oynami§tir.
Buna ragmen Bati toplumlarindaki kadar olmasa da bizde de
aile kurumundaki yozla§malarin
arti§i dikkat gekmektedir. Bu
nedenle bizim toplumumuzda da
ailenin onemine dikkat gekmek,
aileyi korumak, yipranmasini 6nlemek amaciyla 5e§itli kurumlar
kendi bunyelerinde gali§malar
yapmaktadir.
Bu yazimizda bireyler ve toplumlar igin tarti§masiz oneme
sahip olan aile kurumunun
bireysel agidan onemi ijzerinde
duracagiz.
Normal §artlar altinda bireyler,
bir aile gatisi altinda dunyaya
gelir ve ya§ama dair birgok bilgiyi, hayatin kodunu iginde dunyaya geldigi aileden alir. Sevgiyi,
saygiyi, fedakarligi, payla§mayi
ailesinden gorerek bijyuyen
gocuk, kendi hayatmda da bu
duygulan gosteren, ya§ayan bir
birey haline gelir. Gijvenli bir
Mayis 2011 -145
Diyanet
Si
'io
Cocuk, birgok iyi ve gijzel iiuylari, bizzat ailede gbzlemleyerek, ya§ayarak, ho§
olmayan birtakim davrani§larin terk edilmesi gerektigini de yine aile iginde
gbzlemleyerek bgrenir.
ortamda yeti§en gocuk gijveni,
gijvenmeyi, guvenilmeyi ogrenir. Cocuk, birgok iyi ve giJzel
huylari, bizzat ailede gozlemleyerek, ya§ayarak, ho§ olmayan
birtakim davrani§larin terk
edilmesi gerektigini de yine aile
iginde gozlemleyerek ogrenir.
Aile iginde buyijyen gocugun,
daha saglikli ve yeti§kin bir birey
olmasi beklenir.
Bir ailesi olan bireyler, kendini bir butOnun pargasi olarak
gorur. Bir bUtunun pargasi
oldugunu hissetme ki|iye, i§e
yaradigi, onemli oldugu hissini
verir. Ki§inin kendini gevreye
gostermesi, varligini hissettirmesi, takdir gormek istemesi gayet
Mayis 2011 -145
insanidir. Bu istegin en giJzel ve
kolay temin ve tatmin edildigi
yer ailedir.
insani zaaflarin ba§inda bencillik, gelir. Aile; bencilligi engelleyen en onemli kurumdur. Anne
baba yani gocuk sahibi olmak
fedakarlik, sabir, ozveri; anne
babaya sahip olmak saygi, itaat
vs. gibi birgok haslet gerektirir.
"Digerkam" olmanin en iyi ogretildigi, ya§andigi yer ailedir. Aile,
bireylere sorumluluk ve sosyallik
kazandirir
Yeti§kinlerin dogal ihtiyaglarmdan birisi de cinselliktir. Tarihten
gijnijmijze kadar, bu ihtiyaci
kar§ilamanin en saglikli yolu
evienmek, aile kurmaktir.
Aile kurup, aile iginde olan bir
yeti§kinin fizyolojik ve psikolojik
sagligini koruma §ansi daha
yuksektir. Duzenii aile ya§antisi
olmayan toplumlarda fuhu§
ve cinsi sapikliklarin, bunlara
bagli olarak da birgok bedensel,
ruhsal ve toplumsal hastaliklarin
ortaya gikma riski daha yuksektir. AIDS gibi tedavi edilemeyen
bazi cinsel hastalarm %90'i
bekarlarda, %10'u da eviilerde
gorulmektedir.
ABD'de yapilan ve aile iginde olmanin saglik ijzerindeki etkisini
ara§tiran gali§malarda, agikga
gorulmu§tur ki; bir aile iginde
olan bireyler, aile iginde olmayanlara orania hem fiziksel hem
Diyanet
de psikolojik olarak -ozellikle de
psikolojik olarak- daha sagliklidir. Vine ailesi olanlarda aikol
ve uyu|turucu kullanma, sigara
igme ve obez olma (a§iri kilo)
orani daha du§uktur. Ekonomik
olarak da, aiie iginde olan bireylerin saglik giderleri aiie iginde
olmayan bireylere orania daha
du§uktur. Ayrica ya§am suresi
uzerine yapilan bazi ara§tirmalarda da, eviilerin bekarlardan
daha uzun bmijrlu oldugu
gorulmu§tur.
Fransa istatistik kurumunun intihar ve medeni durum uzerine
yaptigi bir ara§tirmada, intihar
eden ve intihar egiliminde
olanlann gogunlugunun bekar
oldugu gorulmu§tur. Ozellikle
intihara surOkleyen depresyona
dij§me, bekarlarda eviilerden
daha yijksektir.
Biraz da aiie iginde olmayan, evlilige uzak duran, ve yalniz ya§ayan insanlarin, aiie iginde olanlara gore daha sik kar§ila§tigi
bnemli bir probleme deglnmekte
yarar vardir. Biz buna "yalnizla§ma" diyoruz. Yalnizla§maya,
insanda psikolojik (ruhsal) veya
fizyolojik (bedensel) problemler
sebep olabilir. insan mutlulugunu da, uzuntusijnu de biriieriyie
payla§mak ister. Aiie ortami, aiie
iginde ya§ayan e§lerin ve gocuklarin, yalnizla§masini onleyerek
kendileriyle bari§ik bireylerin
olu|umunu sagiar. Aiie, fertierin
birbirlerine maddi ve manevi
destek olmasini sagiar. Ailesini
du§unen, ailesi igin sevinen ve
onlar igin kaygilanan ve kendisini du§unen bir ailesi oldugunu
bilen ki^iier yalnizla§ma tehlikesinden uzaktir.
Kisaca aiie, gocuk agismdan sosyal ya§ama katilmak igin hazirliklarin yapildigi ve deneylmlerin
A
Bir ailesi olan bireyler, kendini bir butunun pargasi
olarak gorun Bir butunun pargasi oldugunu hissetme
ki§iye, i§e yaradigi, onemli oldugu hissini verir. Ki§inin
kendini gevreye gostermesi, varligini hissettirmesi,
takdir gormek istemesi gayet insanidir. Bu istegin en
gijzel ve kolay temin ve tatmin edildigi yer ailedir.
kazanildigi bir ortam, yeti§kinler
igin mutlulugun hakim oldugu,
§iddetin, sikintinin ve gerillmin
kar§isinda dayani§manin en iyi
§ekilde siginildigi yerdir. Yine
aiie; bugun insanligi tehdit eden
sug, terbr ve ba§ta AIDS olmak
ijzer birgok hastaliga kar§i
koruyan en buyiik sigmak, en
saglam koruyucu kaledir.
MiJsluman bireyler agismdan
bakildiginda aiie, sagladigi
huzuria yeryiJzijniJ cennete
d6nu§turen, bireylerin gosterdikleri fedakarliklarla cennetinin
kapismi aralayan bir kurumdun
Mayis 2011 -145
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 008 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content