close

Enter

Log in using OpenID

Açıklamalar ve Takvim İçin Tıklayınız

embedDownload
BAŞVURU VE ATAMA İŞLEMLERİYLE İLGİLİ
HUSUSLAR
1- İlçe emrindeki ve eğitim kurumlarındaki İhtiyaç (norm kadro) fazlası olan öğretmenlerin, 06/05/2010 tarihli ve
27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliğinin 41. maddesi doğrultusunda, aşağıda belirtilen takvime göre başvuruları alınacak ve atamaları
gerçekleştirilecektir.
2- İhtiyaç Fazlası öğretmenler, öncelikle görev yapmış oldukları yerleşim yerlerindeki münhal bulunan tüm
eğitim kurumlarını, münhal eğitim kurumu bulunmaması halinde ilimizdeki diğer münhal eğitim
kurumlarını tercih edebileceklerdir. Bu kurala uymayanların tercihleri dikkate alınmayacaktır.
3- Atama değerlendirmeleri hizmet puanı esasına göre yapılacağından, başvuruların son günü esas alınarak hizmet
puanlarının İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından MEBBİS'ten hesaplatılması, Hizmet Puan Kartının başvuru
formuna eklendikten sonra Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.
4- İhtiyaç fazlası konumundaki öğretmenler, "EK-1 Başvuru Formu"nu kullanarak, ilan edilen eğitim
kurumlarından en fazla 20 tercihte bulunabileceklerdir.
5- Norm açığı olarak ilan edilen kurumlarla ilgili olarak sonradan oluşabilecek değişiklikler (mahkeme kararı,
mevzuat değişikliği,....vs.) duyuru aşamasında ilana yansıtabilecektir.
6- Atama işlemleri, İlçe emrindeki ve eğitim kurumlarındaki ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenleri
kapsadığından normun içinde olan (atama kararnamesinde norm kadro fazlası olarak yazanlar hariç) öğretmenlerin
başvurularının gönderilmemesi, b u
konuda
gerekli
hassasiyetin
gösterilmesi
gerekmektedir.
7- Öğretmen ihtiyacı bulunan ekli listedeki okul/kurumlar, ilçeniz tarafından kontrol edildikten sonra
(çelişki görüldüğü takdirde Şubemiz ile irtibata geçilerek) ilçe emrindeki ve ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenlere
duyurulacaktır.
8- Samsun Rotary Kulübü Bilim ve Sanat Merkezine ( sınav ile öğretmen ataması yapıldığından) ve Proje Okullarına
atama yapılamayacağından tercih edilmeyecektir.
9- İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları
eğitim kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.
10- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri ve güzel sanatlar
liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri tüm eğitim kurumlarını, ilgili mevzuatına göre
Anadolu lisesine atanan öğretmenlerden halen bu kurumlarda görev yapmakta olanlar ise fen liseleri, sosyal bilimler
liseleri, spor liseleri ve güzel sanatlar liselerini tercih edebilecektir.
Diğer bir ifadeyle, Anadolu Lisesi öğretmeni olmayan [MEBBİS Modülü Kimlik Bilgileri ana ekranında
Anadolu/Bilsem Türü bölümünde, Yazılı Sınava Göre, İlgili Mevzuata Göre (Sınavsız), vs. yazılı olanlar hariç] İhtiyaç (Norm
Kadro) Fazlası Öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin
Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar / Resim
Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik kapsamında, atanmak üzere Fen Liseleri, Sosyal Bilimler
Liseleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar / Resim branşlarını tercih
edemeyeceklerdir.
11- Başvuru belgelerinin titizlikle incelenmesi, yukarıda belirtilen kriterlere uygun başvuruda bulunmayanların
tercih formlarının Müdürlüğümüze gönderilmemesi, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.
12- Atanmak üzere başvuruda bulunan ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenlerin bilgileri (adı soyadı, branşı, görev
yeri,vs.) ve tercihleri, ekli ilgili (EK-2) Excel tablosuna (formatı bozulmadan) işlenecektir.
13- Gerçek dışı beyanla tercihte bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılsa dahi iptal edilecektir. Sorumluluk
öncelikle tercihte bulunacakların, sonra da başvuruların kontrol/onay yetkisine sahip okul ve ilçe yöneticilerinindir.
14- Atamalarla ilgili iş ve işlemlerin takvim doğrultusunda, tam, doğru ve zamanında gerçekleşmesinden okul ve
ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu olacaklardır.
15- Atamalar gerçekleştikten sonra iptal edilmeyecektir.
16- Atama sonuçları, Valilik Onayından çıktıktan sonra, Müdürlüğümüzün web sitesinde yayımlanacağından
takibinin internet üzerinden yapılması (öğretmenlerin , sonuçları öğrenmek için web sitesini takip etmeleri) gerekmektedir.
17- Ataması gerçekleşen ilçe emrindeki ve ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenlerin, görevlerinden ayrılma ve
göreve başlama işlemlerinin, 7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre yapılarak MEBBİS kayıtlarına işlenmesi
gerekmektedir.
18- Ayrıca ilçe emrindeki ve eğitim kurumlarındaki tüm ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenlerin (tercih bulunan
veya bulunmayan) takibini yapabilmek üzere, ekteki ilgili (EK-3) tabloya (formatı bozulmadan) işlenmesi ve başvuru
tarihleri içerisinde acilen mail ile gönderilmesi gerekmektedir.
BAŞVURU VE ATAMALARA İLİŞKİN TAKVİM
19 -25 Mart 2015
Öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları ile başvuru ve atama
kriterlerinin duyurulması, Tebliğ/Tebellüğ
20 – 25 Mart 2015 saat 15.00'e kadar
Başvuru
Okul Müdürlükleri Tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine
26 Mart 2015 saat 12.00’ye kadar
gönderilen "Başvuru Formları"nın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim
Edilmesi.
30 Mart 2015'ten sonra
(MEBBİS’
Atama
te oluşacak aksaklıklar nedeniyle bu
tarihte değişiklik yapılabilecektir.)
Eğitim-Öğretimi aksatmayacak şekilde
Göreve Başlama
yapılacak ve ayrılma/başlama işlemleri,
en geç 2. Dönem sonuna kadar
tamamlanacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
260 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content