close

Enter

Log in using OpenID

şef garson b grubu cevaplı soru kitapçığı

embedDownload
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TBMM BAŞKANLIĞI
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
ŞEF GARSON
12 Nisan 2015 - SAAT: 10.30
KİTAPÇIK TÜRÜ
B
ADI
: ………………………………………………………………
SOYADI
: ………………………………………………………………
T.C. KİMLİK NO
: ………………………………………………………………
SINAV SALON NO
: ………………… SIRA NO: …………………………….
DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz.
GENEL AÇIKLAMA
1. Bu soru kitapçığındaki sınav konuları şunlardır:
Sınav Konusu
ORTAK KONULAR
ALAN BİLGİSİ
2.
3.
4.
5.
Adınızı, Soyadınızı, TC Kimlik No, Sınav
Salon No ve Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki
ilgili alanlara yazınız. Kitapçık türünüzü ve
T.C. Kimlik No bilgilerinizi optik cevap
kâğıdınıza işaretlemeyi unutmayınız.
Bu soru kitapçığında yer alan 50 adet soru
için toplam cevaplama süresi 60 dakikadır.
Cevaplamaya
istediğiniz
sorudan
başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, optik cevap
kâğıdında aynı numaralı cevap yerine
işaretlemeyi unutmayınız. Soru kitapçığına
yapılan
işaretlemeler
dikkate
alınmayacaktır.
Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok
cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış
cevaplanmış sayılacaktır.
Soru Sayısı
10
40
6.
Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi
olmayacaktır. Bu nedenle size en doğru görünen
seçeneği işaretlemeniz yararınıza olabilir.
7. Optik cevap kâğıdına yazacağınız her türlü yazıda
ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem
kullanınız. İşaretlemenizi cevap yerinin dışına
taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem
kullanmayınız.
8. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde,
silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini
unutmayınız.
9. Optik
cevap
kâğıdınızı
buruşturmayınız,
katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret
koymayınız.
10. Kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde
için kullanabilirsiniz.
11. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.
TBMM BAġKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
ġEF GARSON
12 NĠSAN 2015
B
4. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görev ve yetkilerinden
birisidir?
ORTAK KONULAR
1. 6253 sayılı TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu’na
göre, aşağıdakilerden hangisi Bilgi ve Bilişim
Hizmetlerinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısına
bağlı hizmet birimidir?
A) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüĢmek ve
kabul etmek
B) Milletlerarası antlaĢmaları onaylamak ve yayımlamak
A) Destek Hizmetleri BaĢkanlığı
C) Kararnameleri imzalamak
B) Kütüphane ve ArĢiv Hizmetleri BaĢkanlığı
D) Milli Güvenlik Kurulu’nu toplantıya çağırmak
C) Ġnsan Kaynakları BaĢkanlığı
D) Ġdari ve Mali ĠĢler BaĢkanlığı
5. 2015 yılı, aşağıdaki hangi ülkede “Türkiye yılı” olarak
kutlanacaktır?
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,
memurların disiplin işlemleriyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası disiplin
amirleri tarafından verilir.
A) Avusturya
B) Avustralya
C) Almanya
D) Azerbaycan
B) Devlet memuruna savunmasını yapabilmesi için en az on
gün süre verilir.
C) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade
eder ve derhal uygulanır.
D) Kendisine uyarma cezası verilmiĢ devlet memurları bu
cezaların uygulanmasından üç sene sonra atamaya
yetkili amire baĢvurarak bu cezanın özlük dosyasından
silinmesini talep edebilir.
6. Aşağıdaki dağlardan hangisi Karadeniz Bölgesi’nde
yer alır?
A) Ilgaz
B) Yıldız
C) Kaz
D) Madra
3. Bakanlık Merkez Teşkilatı ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yardımcı hizmet birimleri, Bakanlıkların hizmet ve görev
alanına giren belli (tanımlanmıĢ) hizmetleri yürütürler.
B) Bakanlık merkez teĢkilatında ihtiyaca göre TeftiĢ Kurulu
BaĢkanlığı adıyla ana hizmet birimi kurulabilir.
7. Mustafa Kemal Paşa’ya “Gazilik” unvanı ile
“Mareşallik” rütbesi aşağıdaki hangi
savaştan/muharebeden sonra verilmiştir?
C) Bakanlık merkez teĢkilatında ihtiyaca göre Personel
Genel Müdürlüğü adıyla danıĢma ve denetim birimi
kurulabilir.
A) I. Ġnönü SavaĢı
B) II. Ġnönü SavaĢı
D) Bakanlık merkez teĢkilatında ihtiyaca göre Eğitim Dairesi
BaĢkanlığı adıyla yardımcı birim kurulabilir.
C) Sakarya Meydan Muharebesi
D) BaĢkomutanlık Meydan Muharebesi
1
Test bitti.
TBMM BAġKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
ġEF GARSON
12 NĠSAN 2015
B
8. “Demirin tozu ve pası dev iĢçilerin kipriklerine yağar,
gözlerine dolardı.”
Aşağıdakilerden hangisinde yukarıda verilen
cümledekine benzer bir yazım yanlışı vardır?
A) Kendisini yanlız Erzurum’a götürecek kadar tren parası
vardı.
B) Kirpi yavrusunu “pamuğum” diye severmiĢ.
C) Yalan yanlıĢ sözlerle onu oyalıyordu.
D) Sağ cebinden çıkardığı kibritle gaz lambasını yaktı.
9. İlgili kişilere sürekli bilgi verme imkânı sağlayan yazılı
ve basılı halkla ilişkiler aracı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) BroĢürler
B) Bültenler
C) Yıllıklar
D) Mektuplar
10. Kömür dağıtımında görevli Hasan Bey’in, dağıtımda
hemşerilerine öncelik tanıması aşağıda verilen hangi
tür çıkar çatışmasına örnektir?
A) Eski Kamu Görevlileriyle ĠliĢkiler
B) Ġkinci Bir ĠĢte ÇalıĢma
C) Hediye Alma
D) Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlama Amacıyla
Kullanılması
2
Test bitti.
TBMM BAġKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
ġEF GARSON
12 NĠSAN 2015
B
15. Her şeyin kötü tarafını gören, her şeyde kusur arayan,
durumlarından genellikle memnun olmayan ve sürekli
yakınan, her olayda kendilerini üzen bir taraf bulan
konuk tipi aşağıdakilerden hangisidir?
ALAN BİLGİSİ
11. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmayı etkileyen
faktörlerden birisi değildir?
A) Öfkeli
A) DuruĢ
B) Ses tonu
B) Kötümser
C) Duraklamalar
D) Vurgulama
C) ġüpheci
D) Sosyal
12. Aşağıdakilerden hangisi etkin şekilde dinlemenin
kurallarından birisi değildir?
16. Zaman sınırlaması olmadığından müĢteri açısından
yemeğin hazırlanmasını bekleme konusunda bir sıkıntı
yoktur. Önemli olan mönünün tatmin edici oluĢu ve canlı
müzik gibi iĢletmede yapılan aktivitelerdir. Mönünün
oluĢturulmasında yine müĢterinin ve iĢletmenin niteliği
önemlidir.
A) Konuğa anlamıĢ gibi davranmayın.
B) Konukla birlikte düĢünün.
C) Konuğun her söylediğine cevap verin.
D) Konuğun söylediklerini tekrarlayın.
Bu mönü aşağıdakilerden hangisidir?
13. Aşağıdakilerden hangisi beden dilinin öğelerinden
birisi değildir?
A) Beden duruĢu
B) Koku
C) Yüz ifadeleri
D) KonuĢma
B) Titiz
C) Ġnatçı
D) Dalgın
B) Öğle
C) Brunch
D) AkĢam
17. Sabah kahvaltısı ile öğle yemeği yerine tek bir öğün
olarak saat 10.00-14.00 arasında sunulan, mönüde
hem kahvaltılıkların hem de ana yemek ve tatlıların
bulunduğu mönü türü aşağıdakilerden hangisidir?
14. Herhangi bir olayda kendisinin hatalı ya da kusurlu
olabileceğini kabul etmeyen, tesis kurallarına aykırı
hareket eden, görevli personelin bu tip konuklara
hizmet yaparken görevinde anlayışlı ve sabırlı olması
gereken konuk tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çekingen
A) Kahvaltı
A) Ziyafet
B) Brunch
C) Resepsiyon
D) Özel
18. Türkiye, Almanya, İsviçre ve Fransa'da en çok alınan,
genellikle ekmek, tereyağı, reçel, marmelat, bal, çeşitli
tipte peynir ve içecek olarak da çay, kahve ya da
sütten oluşan, en sade kahvaltı türü aşağıdakilerden
hangisidir?
3
A) Standart
B) Ġlaveli
C) A’la Carte
D) Garnitürlü
Test bitti.
TBMM BAġKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
ġEF GARSON
12 NĠSAN 2015
19. Müşterilerin mönü kartlarını inceleyerek istedikleri
yemekleri sipariş ettiği, servisin garson tarafından
yapıldığı, fiyat olarak yenilen yemeğin tutarının
ödendiği siparişe dayalı mönü türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Brunch
B) Table d'Hote
C) A'la Carte
D) De Jour
B
22. Yer belirleme sistemi için öncelikle restoran yapısına
uygun bir referans noktası seçilir (mutfak, kapı, bar vs.).
Daha sonra bu referans noktasına en yakın veya en uzak
sandalyeye bir numara verilir. Her masadaki bir numaralı
sandalyeden baĢlanarak tüm sandalyeler saat yönünde
sırasıyla numaralandırılır.
Böyle bir yer belirleme sisteminin kurulmasının amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplam konuk sayısı ve gün sonu hesapları kolayca
bulunur.
B) Bütün servis elemanları her masaya sipariĢ getirebilirler.
C) Rezerve edilmiĢ masalar belirli bir düzenle yerleĢtirilir.
D) Konuk giriĢ çıkıĢları kolaylıkla takip edilir.
20. Aşağıdakilerden hangisi kötü servise yol açan
nedenlerden birisi değildir?
A) Vasıflı servis personeli çalıĢtırılmaması
B) Mutfakla servis personeli arasındaki iletiĢimin kopukluğu
C) Servis araç ve gereçlerinin yetersiz olması
23. Servis personeli masadan siparişleri alırken bütün
masa için sipariş veren bir ev sahibi yoksa önce
aşağıdakilerden hangisinin siparişlerini yazmalıdır?
D) SatıĢ ve pazarlama ile ilgili standartlar
A) YaĢça en büyüğün
B) Bayanların
C) Bayların
D) Çocukların
21. Aşağıdakilerden hangisi siparişler tepsiye
yerleştirilirken bilinmesi gereken konulardan birisi
değildir?
A) Tüm masanın sipariĢleri bir kerede götürülmelidir.
24. Turkish (Türk usulü) servisin içinde yer alan servis
türleri aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak
verilmiştir?
B) Soğuk yiyecekler soğuk olanların üzerine konulur.
C) En az piĢmiĢ olan et en alta konulur.
A) Family + Amerikan (Tabak) + Russian (Platter)
D) Bayanların yemekleri en alta yerleĢtirilir.
B) Arm + English (Buttler) + Russian (Platter)
C) Family + French (Gueridon) + Amerikan (Tabak)
D) Wagon + Buffet (Büfe) + English (Buttler)
4
Test bitti.
TBMM BAġKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
ġEF GARSON
12 NĠSAN 2015
25. Özellikle banketlerde çok sık uygulanan bu serviste önemli
olan restoran veya masadaki konukların aynı yemeği
yemeleridir. Servis elemanları aynı anda herkese servis
yapar ve konuklar için bu bir Ģov niteliğindedir.
B
28. Russian ve family servislerinin karıĢımıdır. Karakteristik
özelliği, genel servis hizmetlerinden baĢka etlerin kesilip
porsiyonlanması, balıkların temizlenmesi, salataların
hazırlanması, bazı yemeklerin garson tarafından
piĢirilmesi ve alevlendirilmesi gibi çalıĢmalardır.
Hızlı ve profesyonel bir servisin ortaya konulduğu,
ülkemizde maşa servisi olarak da adlandırılan bu
servis türü aşağıdakilerden hangisidir?
Bütün bu işlerin yemek salonunda ve misafirlerin
gözleri önünde yapıldığı bu servis türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) English (Buttler)
A) Wagon
B) French (Gueridon)
B) English (Buttler)
C) Rus sian (Platter)
C) French (Gueridon)
D) Amerikan (Tabak)
D) Buffet (Büfe)
29. Sıcak yemekler için sıcak, soğuk yemekler için soğuk boĢ
tabaklar yemeğin servisinden önce misafirlere servis edilir.
Mutfakta hazırlanan plato veya tevzi tabakları servis
personelinin sol elinde misafir masasına getirilir. Misafirin
sol tarafından mümkün olduğu kadar tevzi tabağı yemek
tabağına yaklaĢtırılır.
26. Konukların istedikleri yemekler, kiĢi sayısına göre mutfakta
mutfak personeli tarafından uygun büyüklükteki bir servis
tabağına hazırlanarak masaya konulur. Konuklar
servislerini kendileri yaparlar. Önemli olan hazırlanan
yemeğin konuğa etkileyici bir Ģekilde sunulmasıdır.
English (Buttler) servise benzeyen bu servis türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Russian (Platter)
B) Wagon
C) Arm
D) Family
Misafirin, tevzi tabağı üzerindeki servis maşasını
tutarak (kaşık sağ elde, çatal sol elde) yemeklerden
arzu ettiği kadarını tabağına aldığı bu servis türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) French (Gueridon)
B) Amerikan (Tabak)
C) English (Buttler)
D) Russian (Platter)
27. Daha çok Amerika ve Kanada’da uygulanmaktadır.
Günümüz insanının boĢ zamanının fazla olmaması bu
servisin kullanılmasını yaygınlaĢtırmıĢtır. Konuk tabakları
mutfakta tek tek porsiyonlama ve tabağa garnitür
eklenmesi dahil hazırlanıp, tepsiye dizilir. Tepsi servis
personeli tarafından salona götürülür.
Ayrıca kahve fincanlarının da önceden masaya
konulduğu bu servis türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Buffet (Büfe)
30. Müşteri sayısı kaç kişiye kadar olan siparişler
doğrudan sipariş fişine yazılabilir?
B) Turkish (Türk Usulü)
C) Amerikan (Tabak)
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
D) Fast-Food (Self-Servis)
5
Test bitti.
TBMM BAġKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
ġEF GARSON
12 NĠSAN 2015
31. Resmi davetlerde davetli kiĢi sayısı 2’ye bölündüğünde
çıkan çift rakamsa bay ve bayan sıralamasında bir sorun
çıkmaz.
B
34. Aşağıdakilerden hangisi servis personelinin konukları
masalara yerleştirirken dikkat etmesi gereken
konulardan birisi değildir?
Ancak davetli sayısı 2’ye bölündüğünde çıkan tek
rakamsa bu durumda 2 bay ve 2 bayanın yan yana
olmaması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Daimi konuklar için salonun iyi yerinde bir kaç boĢ masa
ayrılmalıdır.
A) Ev sahibi bay bir sola kayar.
C) ĠĢ yemekleri için sakin masalar tercih edilmelidir.
B) Rezerve masalar postalara eĢit Ģekilde paylaĢtırılmalıdır.
B) Ev sahibi bay bir sağa kayar.
D) Rezerve edilmiĢ masalara baĢka müĢteriler de
oturtulmalıdır.
C) Ev sahibesi bayan bir sola kayar.
D) Ev sahibesi bayan bir sağa kayar.
35. Servis elemanlarının hangi masalara bakacağı yemek
salonu açılmadan önce belirlenmelidir.
32. Sadece erkeklerin katıldığı bir resmi yemekte Ģeref
misafirinin yeri ev sahibinin sağıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bir garsona verilen masa
sayısı belirlenirken değerlendirilen kıstaslardan birisi
değildir?
Şeref konuğuna özel bir hürmet gösterilmek
isteniyorsa bu durumda aşağıdakilerden hangisi
yapılmalıdır?
A) Sandalye sayısı
A) Ev sahibi Ģeref konuğunu karĢısına alır.
B) Garson tecrübesi
B) Ev sahibi Ģeref konuğunu soluna alır.
C) Yemek sayısı
C) Genel oturma kuralları uygulanır.
D) Mutfak ve bara uzaklık
D) Ev sahibi Ģeref konuğunu sağına alır.
33. Servis personeli, konuktan gelen mönü dışı isteklerde
aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
36. Aşağıdakilerden hangisi servis personelinin
işletmenin açılış saatinden önce yapması
gerekenlerden birisi değildir?
A) Ġstek reddedilmelidir.
A) Yemek salonunu gözden geçirmek
B) Konu Ģefe iletilmelidir.
B) Rezervasyon prosedürlerini takip etmek
C) Ġstek kabul edilmelidir.
C) Servis elemanlarıyla toplantı yapmak
D) Konu genel müdüre iletilmelidir.
D) Konukları karĢılayarak yerlerine oturtmak
6
Test bitti.
TBMM BAġKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
ġEF GARSON
12 NĠSAN 2015
37. Yemekte kullanılacak çatal-kaşık-bıçak takımlarının
(tatlı takımları hariç) servis tabağının her iki tarafına
yerleştirilme kuralı aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
B
41. Kahve, çay gibi sıcak içeceklerin servisinde kullanılan
büyüklük ve şekilleri kullanım amacına göre değişen
kapaklı ya da kapaksız çeşitleri olan servis kaplarına
ne denir?
A) Sağ elle kullanılanlar sağa, sol elle kullanılanlar sola
gelecek Ģekilde konulur.
A) ġeyfır
B) Kase
C) Pot
D) Masat
B) KaĢıklar daima sağa, çatal ve bıçaklar daima sola
konulur.
C) Çatal, kaĢık ve bıçaklar tabağın iki yanına eĢit Ģekilde
dağıtılır.
D) KaĢıklar daima sola, çatak ve bıçaklar daima sağa
konulur.
42. Yemeğe tat vermek amacıyla kullanılan tuz, karabiber,
ketçap, hardal, acı biber sosu, sirke, zeytinyağı vb.
maddelere ne denir?
A) KloĢ
B) Servant
C) Menaj
D) ReĢo
38. Ekmek tabağı ve bazen servis tabağı, çatal, kaşık
bıçak takımları, özel yemek takımları, bardaklar, menaj
takımları ve peçetelerin düzenli ve eksiksiz bir şekilde
her konuk için hazırlanmış şekline ne denir?
A) Multon
B) Kuver
C) Konsome
D) Geridon
43. Büyük boyutlarına “çorba potu”, “çorba servis kabı”
gibi adlar verilen, sulu yiyeceklerin servisinde
kullanılan, büyük kase şeklindeki çukur servis kaplara
ne denir?
39. Servisi kolaylaştırmak için yapılan tüm ön hazırlıklara
konuğun yemek yerken kullanacağı malzemelerin
düzenli ve eksiksiz bir şekilde masa üzerinde
bulunmasına ne denir?
A) Karaf
B) Turen
C) Fayans
D) Sosiyer
44. Gıda hijyeni ile ilgili olarak sıcak gıdalar, servis anına
kadar kaç derece ve üzerindeki ısıda saklanmalıdır?
A) Banquet (Banket)
A) + 33
B) + 43
C) + 53
D) + 63
B) Table d’hote (Tabldot)
C) A’la Carte (Alakart)
D) Mise en place (Mizan Plas)
45. Temizlik ve dezenfektasyonun birlikte yapılması olarak
tanımlanan, araç ve gereç üzerinde bulunan sağlığa
zararlı mikroorganizmaların güvenli bir düzeye
düşürülmesini sağlamak üzere ısı ya da kimyasal
madde kullanılmasını gerektiren süreç aşağıdakilerden
hangisidir?
40. Aşağıdakilerden hangisi servis departmanında
kullanılan sıcak tutma ünitelerinden birisi değildir?
A) Flambe
B) ReĢo
C) Fondü
D) Benmari
7
A) Sanitasyon
B) Hijyen
C) Temizlik
D) Dezenfeksiyon
Test bitti.
TBMM BAġKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
ġEF GARSON
12 NĠSAN 2015
46. Haftalık çalışma çizelgelerini hazırlayarak bunu
üstlerine onaylatmak ve konuklar yerlerine oturduktan
sonra mönüleri sunmak aşağıdaki servis
personelinden hangisinin görevleri arasında yer alır?
B
50. Aşağıdakilerden hangisi yiyecek içecek işletmelerinde
müşteriye sunulmak üzere hazırlanan mönünün
işlevlerinden birisi değildir?
A) ĠĢletmenin tesis planı ve yer gereklerini belirler.
A) Garson
B) Someliye
B) Servis sırasında yapılması gerekli iĢlemleri belirler.
C) Kaptan
D) Komi
C) ĠĢletmenin haftalık, aylık ve yıllık kârını belirler.
D) Yiyecek içecek iĢletmesi için gerekli araç ve ekipmanları
belirler.
47. Bütün olarak misafir masasına gelen et, balık, tavuk ve
av hayvanlarının yemeklerini kesen, temizleyen ve
porsiyonlayan kaptan düzeyindeki servis personeli
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Someliye
B) Garson
C) ġef aĢçı
D) TranĢör
48. Yiyecek- içecek müdürü ile birlikte, servis personelini
seçerek işe başlatmak, bütün servis bölümlerini
denetleyerek, buralarda servisin kusursuz
yürütülmesini sağlamak, her ayın belirli bir gününde
departmanlarda genel bir meeting yapmak, aşağıdaki
servis personelinden hangisinin görevleri arasında yer
alır?
A) Restoran müdürü
B) Kaptan
C) Kahveci güzeli
D) ġef barmen
49. ĠĢletmenin birden fazla servis yerleri varsa; birinden
memnun olan misafirler diğerlerine de giderek para
bırakırlar.
Bu durum yiyecek içecek servisinin aşağıda verilen
hangi önemi içerisinde yer almaktadır?
A) MüĢteri yönünden
B) ĠĢletme (Kârı) yönünden
C) Personel yönünden
D) Hizmet yönünden
8
Test bitti.
8.
SINAVDA UYULACAK KURALLAR
(Sınav başlamadan önce Salon Başkanı tarafından
yüksek sesle adaylara okunacaktır.)
1.
Sınavda 4 seçenekli, toplam 50 adet çoktan seçmeli
soru bulunmaktadır. Yanlış cevaplarınızın doğru
cevaplarınıza bir etkisi olmayacaktır.
2.
Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 60 (altmış)
dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15
dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava
alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 5 dakikasında
adayların sınav salonunu terk etmelerine izin
verilmeyecektir.
Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet
ihtiyacı, rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar
sınav salonuna alınmayacaktır.
3.
4.
5.
6.
7.
Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip
düzenlenmediğini kontrol ediniz. TC Kimlik
numaranızı cevap kâğıdınızda ilgili yere doğru bir
şekilde kodlayınız. Herhangi bir yanlışlık olması
durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz.
Optik cevap kâğıdınız üzerinde yer alan kitapçık
türü ile ilgili kutucuğu işaretlemeyi ve ilgili kısma
ad ve soyadınızı yazarak imzalamayı unutmayınız.
Optik cevap kağıdına işaretlenmesi gereken
bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde
sınavın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.
Cevapların optik cevap kâğıdına işaretlenmiş olması
gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar
geçerli değildir. Soru kitapçığına işaretlenmiş
cevapların optik cevap kâğıdına geçirilmesi için ek
süre kesinlikle verilmeyecektir. Optik cevap
kâğıdında her türlü işaretleme siyah kurşun kalemle
yapılacaktır. Her alanın cevabı o alanın adının yazılı
olduğu sütunda ve/veya sütunlarda işaretlenecektir.
Soru kitapçığınızı alır almaz, kapakta yer alan
kitapçık türü ile her sayfada yer alan kitapçık
türünün aynı olup olmadığını, sayfaların eksik olup
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup
bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın
sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi
için Salon Görevlilerine başvurunuz.
Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere istenilen
bilgileri yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki uyarıları
mutlaka okuyunuz. Soru kitapçığının sayfalarındaki
boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Bunun
dışında müsvedde kullanmak yasaktır. Sınav
sonunda
soru
kitapçıkları
toplanacak
ve
incelenecektir. Soru kitapçığınızın veya sayfalarının
eksik çıkması durumunda sınavınız geçersiz sayılır.
Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları bir yere
yazıp, dışarı çıkarmanız yasaktır.
Adayların sınav binasına CEP TELEFONU,
databank benzeri özel elektronik donanımlar ile
hesap makinesi, kulaklık, telsiz, çağrı cihazı vb.
iletişim araçları, görüntü kaydetmeye yarayan
fotoğraf makinesi, kamera vb. araçlarla
girmeleri,
silah
ve
benzeri
teçhizatlar
bulundurmaları kesinlikle YASAKTIR. Bina
girişinde veya salonlarda ASYM tarafından
emanet ALINMAYACAKTIR.
Sınav binasında veya sınav salonlarında söz konusu
araçları bulundurduğu tespit edilen adayların
durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu
adayların sınavları geçersiz sayılır.
9.
Adayların sınav esnasında adayların sıraların
gözünde ve/veya ulaşabilecekleri yerlerde ders
notu, kitap, defter vb. kaynakları bulundurmaları
yasaktır. Bulunduran adayların durumu Sınav İptal
Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz
sayılır.
10. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak ve soru
sormak, başka adayın/adayların kâğıdına bakmak,
başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb.
şeylerin alınıp-verilmesi yasaktır. Bunlardan
herhangi birini yapan adayların durumu Sınav İptal
Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz
sayılır.
11. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs
eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım
edenlerin durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve
bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Görevliler
kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak
zorunda değildir; sorumluluk size aittir. Soru
kitapçığınızı ve Optik cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından
görülmeyecek
şekilde
tutmanız
gerekmektedir.
12. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak
zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz
yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli
sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına
uymanıza bağlıdır.
13. Sınava giren adayların, Sınava Giriş Belgesi yanında
TC Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus
Cüzdanı veya Süresi Geçerli Pasaporttan birini sınav
süresince masaların üzerinde bulundurmaları
zorunludur.
14. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını
ve optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi
unutmayınız. Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılır
ve hakkınızda hukuki yollara başvurulabilir.
15. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV
BAŞLAMIŞTIR” denilmeden sınava başlamayınız.
16. Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda
bu soru/sorular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
835 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content