close

Enter

Log in using OpenID

Depolama, Taşıma Ve İstifleme İşlerinde İş Güvenliği

embedDownload
DEPOLAMA, TAġIMA ve ĠSTĠFLEME ĠġLERĠNDE Ġġ GÜVENLĠĞĠ
Sayfa 1 / 11
MALZEMELERĠN DEPOLANMASINDA GÜVENLĠK
Yolları, basamakları,
merdivenleri, çıkıĢları ve yangın
teçhizatını engelleyecek Ģekilde yığılan
veya istif edilen malzemeler iĢ
güvenliği için tehlike durum oluĢturur.
Depolanan
malzeme kapıların
kullanılmasını
engellememelidir.
GeçiĢ yolları ve çıkıĢ
kapıları kolayca
görülecek ve anlaĢılacak
Ģekilde iĢaretlenmelidir.
GeçiĢ yollarına malzeme
konulmamalı veya
depolanmamalıdır.
Fork-lift ve yaya yolları her biri açıkça belirlenmelidir.
Acil çıkıĢ yollarında
herhangi bir Ģey olmamalı,
Acil çıkıĢlar iĢaretlerle belirtilmeli,
Acil çıkıĢ kapıları çalıĢma saatleri
içinde kilitli olmamalı,
Yangın söndürücülere daima
kolaylıkla ulaĢılabilmelidir.



Borular istif edildiklerinde
Aralıklı olarak konmalı
Takozlanmalı
Uç kısımları kapatılmalı
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri;
Çubuk ve borular uygun raf veya sehpalar üzerine veya bunların bulunmadığı
hallerde, kalaslardan yapılacak bir taban üzerine istiflenmeli ve istifin her iki tarafı, dayanıklı
kazıklarla desteklenmelidir.
Sayfa 2 / 11
Çuvallar çapraz istifleme
Ģeklinde istif edilmelidir.
Ağır çuval ve torbalar dört
köĢesi çaprazlama olarak ve en çok 5
sırada bir, 1 torba eksik konularak istif
edilmelidir.
Variller ve diğer büyük kaplar
yuvarlanmayacak Ģekilde istif edilerek
kiĢilerin kazaya uğraması önlenmelidir.
ĠĢlenmiĢ mamul, yarı mamul ve diğer malzemeler özelliklerine (ebat ve ağırlıklarına)
göre düzgün olarak düĢmeyecek ve devrilmeyecek Ģekilde istiflenmelidir.
Depolama, ısı, ıĢın, nem,
titreĢim, alev, kıvılcım, kimyasal
reaksiyon, elektrik akımı gibi
durumlardan etkilenmeyecek Ģekilde
yapılmalıdır.
Depolarda
Havalandırma
Duvarın zemine yakın
yerlerindeki havalandırma
açıklıkları sadece zayıf bir
havalandırma sağlar. Ġyi bir genel
havalandırma çatı ve duvarlardaki
havalandırma açıklıklarının
beraberce kullanılmasıyla
sağlanır.
Depolarda Aydınlatma
Sayfa 3 / 11
Suni aydınlatma yapılıyorsa, genel aydınlatma kuralları uygulanmalıdır.
Lamba aralıkları iyi tespit edilmeli,
Aydınlatma tesisatının bakım ve onarımına gerekli itina gösterilmelidir.
Malzemeler cins ebat ve ağırlıklarına göre uygun ambalajlama yapılarak depolanmalıdır.
AĢırı yükleme yapılmamalı, geliĢigüzel depolama yaparak çalıĢma alanları daraltılmamalı ve
düzensiz hale getirilmemelidir.
Ġstifleme Yüksekliği
Tehlikeli eĢyalar ne kadar yüksekliğe istif edilebilir?
Genel olarak tehlikeli maddeleri taĢıyan kapların, o yerden düĢtüklerinde hasara
uğramayacaklarından emin olunabilecek bir yükseklikte istiflenmesi gerekir.
Yakıcı, yanıcı, zehirli,
çok zehirli veya oksitleyici
maddelerin kırılabilir
kaplarının ambalajları sadece
40 cm yüksekliğe kadar
depolanabilir.
Yakıcı, yanıcı, zehirli, çok
zehirli veya oksitleyici
maddelerin diğer kapları 150
cm’den fazla yükseklikten
düĢmeyecek Ģekilde
depolanmalıdır.
Makina yağı ve gres varillerinin depolanması
En iyi depolama yatay olarak, kapakların saat 3 veya 9’u gösterir konumda olmasına
dikkat ederek depolamaktır.
Kapalı yer veya sundurma altı, açık alana göre tercih edilmeli,
0 0C nin altındaki sıcaklık ve aĢırı güneĢ ıĢınlarından korunmalıdır.
Sayfa 4 / 11
Koruyucu tamponlar ve depolama teçhizatının iĢaretlenmesi
Rafların köĢe baĢları koruyucu ayak tamponları ile güvenli hale getirilmeli,
Özellikleri ve taĢıyabileceği maksimum yük miktarı, rafların üzerine açıkça görülebilecek
Ģekilde yazılmalıdır.
Tehlikeli sıvı depoları
Depoların etrafı bir arıza halinde, mevcut en büyük deponun içindeki sıvının yarısını
alabilecek uygun güvenlik duvarıyla veya tamamını alabilecek büyüklükte kuyu veya toplama
çukurlarına bağlı drenaj kanalları ile çevrelenmelidir.
Depoların drenaj hattı yağmur kanalı veya Ģehir pis su hattına doğrudan bağlanmamalıdır.
Bağlanırsa çevre kirliliğine sebep olur.
Drenaj hattı toplama çukurlarına bağlanmalı.
Burada toplanan atıklar daha sonra bertaraf edilmelidir.
ETĠKETLER
TaĢıma ve depolama iĢlerinin güvenli bir Ģekilde yapılabilmesi için ambalajların
üzerindeki etiketlerin anlamlarının bilinmesi gerekir.
Tehlike Etiketleri
İŞARET
SEMBOL
ZEHĠRLĠ (T)
ÇOK ZEHĠRLĠ
(T+)
RİSK TANIMI
ÖNLEM
Öldürücü derecede zehirli çok dikkatli taĢıyın
maddeleri
ZARARLI
(Xn)
Cilde ve gözlere temas
ederse yakabilir.
Bu maddeler belirlenen
yerlerde depolanmalıdır.
PARLAYICI
(F)
Parlama noktası 21 0C
altındadır. Herhangi bir ısı
kaynağı ile temasta
kolayca tutuĢabilir.
Parlama noktası 0 0C
altındadır. Kolaylıkla
kıvılcım ve statik
elektrikle tutuĢabilirler.
Isı kaynağından uzak
tutun ve diğer parlayıcı,
patlayıcı maddelerden
ayrı yerde depolayın.
Ġyi havalandırılmıĢ
alanlarda depolayın.
Statik elektriğe dikkat
edin. Naylon elbise
giymeyin.
Yanıcı maddelerden
uzak tutun ve
yetkililerin gösterdiği
yerlerde depolayın.
PARLAYICI
(F+)
OKSĠTLEYĠCĠ
(O)
PATLAYICI
(E)
Odun vb. yanıcı
maddelerle temas
ettiğinde yangın, Fuel-oil
gibi yanıcı maddelerle
temas ettiğinde patlamaya
neden olabilir.
Özelliğine göre ısı,
kıvılcım, baĢka
maddelerle temas veya
sürtünmesi patlamaya
neden olabilir.
Fazla ısınmaktan, güneĢ
ıĢığından, ani sarsıntı
veya Ģoklardan
koruyunuz.
Sayfa 5 / 11
AġINDIRICI
(C)
Diğer maddelerle
reaksiyona girebilir.
Dikkatli taĢıyın ve
depolayın.
ÇEVRE
SAĞLIĞI ĠÇĠN
TEHLĠKELĠ
(N)
Suda yaĢayan canlılar,
Çevre kirliliğini
bitki örtüsü, ozon tabakası önlemek için uygun
için tehlikelidir.
Ģekilde depolayın.
Depolama ve TaĢıma Etiketleri
SEMBOL
ANLAMI
Isıdan
koruyunuz
SEMBOL
ANLAMI
SEMBOL
Kanca
kullanmayın
ANLAMI
Donmaktan
koruyunuz
DonmuĢ
olarak
muhafaza
ediniz
DüĢürmeyin
Kuru
muhafaza
ediniz
Soğukta
koru fakat
dondurma
Kırılacak
eĢyadır
Dikkatli
taĢıyınız
Ġstiflemeyin
Fotoğraf
malzemesi
Bozulan,
çürüyen
maddedir
Yuvarlama
El arabası
ile taĢıyınız
Ok yönü
yukarıda
olacak
Ģekilde
taĢıyınız
KarıĢması veya bir araya getirilmesi tehlike yaratacak malzemeler, birlikte depolanmamalıdır.
BĠR ARADA DEPOLANMASI SAKINCALI OLAN MADDELER
Bazı kimyasal maddeler bir araya geldikleri zaman birbirleriyle çok Ģiddetli
reaksiyona girerler.
Eğer belli bir miktardan fazla iseler, bunların beraberce depolanmasına izin verilmez.
Sayfa 6 / 11
Sızıntı, yangın vb. bir kaza durumunda ambalajları, taĢıma kapları hasara uğrayarak
birbirleriyle reaksiyona girebilirler.
Örneğin; Yanabilir maddeler ile oksitleyici maddelerin beraberce depolanmasına izin verilmez.
Çünkü reaksiyona girerek yangını baĢlatabilirler.
Zehirli (T) ve
Çok Zehirli (T +)
maddeler
Oksitleyici (O)
maddelerle
Bir arada depolanmaz.
Zehirli (T),
Çok Zehirli
(T +) ve
Oksitleyici (O)
maddeler
Parlayıcı (F+) (parlama
noktası 0 0C altında)
(F) (parlama
noktası
21 0C altında) ve
(parlama noktası
21 0C üstünde 54 0C
altında)
Maddelerle bir arada depolanamaz.
Zehirli (T),
Çok Zehirli (T +) ve
Oksitleyici (O)
maddeler
Peroksitler
Suyla temas edince parlayıcı gaz çıkaran maddeler
Basınçlı gazlar
DondurulmuĢ sıvı gazlar
Amonyum nitrat gübreleri
ile bir arada depolanamaz.
BĠR ARADA DEPOLANMASI SAKINCALI OLMAYAN MADDELER
Zehirli (T)
Çok Zehirli (T +) (F) (parlama noktası (parlama noktası 21 0C
21 0C altında)
üstünde 54 0C altında)
Maddeler bir arada depolanabilir.
Sayfa 7 / 11
Bir Arada Depolanması Tehlikeli ve Tehlikesiz Olan maddeler
TEHLĠKELĠ MADDELERĠN BERABER DEPOLANMA ÇETVELĠNDE
PARLAYICI, PATLAYICI, ZEHĠRLĠ, RADYOAKTĠF, OKSĠTLEYĠCĠ VE ZARARLI
MADDELERĠN; BERABER DEPOLANABĠLĠR OLANLARI TAMAM ĠġARETĠYLE,
ÖZEL ÖNLEMLER ALINARAK BERABER DEPOLANABĠLĠRLER ARTI ĠġARETĠYLE,
BERABER DEPOLANAMAZ OLANLAR BOMBA ĠġARETĠYLE GÖSTERĠLMEKTEDĠR.
MALZEME TAġIMA VE KALDIRMADA GÜVENLĠK
ĠĢ sağlığı ve güvenliği önlemlerine göre
Malzemelerin kaldırılması, taĢıması, istiflenmesi ve depolanmasında genellikle mekanik
araçlar kullanılmalıdır.
Herhangi bir yükü kaldırırken veya taĢırken vücudun duruĢuna özel bir dikkat
gösterilmelidir.
Omurga ve sırt kasları yük kaldırmak için değildir.
Bu nedenle ağırlık bacak kaslarına gelecek Ģekilde taĢıma yapılmalıdır.
Kaldırma, taĢıma, indirme iĢlerinde malzemeyi atma veya düĢürme gibi kazaya neden
olacak hareketlerden kaçınılmalıdır.
Sayfa 8 / 11
Ağır malzeme kaldırırken;
Yere çömelip kaldırılacak malzeme sıkıca kavrandıktan sonra, sırt dik tutularak ve
ayaklardan kuvvet alınarak yük yavaĢ yavaĢ doğrularak kaldırılmalıdır.
Yük kaldırma esnasında sallanma, bel bükülmesi veya yükü taĢırken kavrama noktalarını
değiĢtirme gibi hareketler sakatlanmaya neden olabilir.
Kaldırılan yük çok ağır ise,
birinden yardım istemeli veya mekanik
bir kaldırma veya taĢıma aracı
kullanılmalıdır.
Uzun ve eğilebilen yüklerin kaldırılması ve taĢınmasın için yeterince kiĢi gereklidir.
Boru, döĢemelik tahta gibi uzun malzemenin taĢınmasında, köĢelerden dönüĢlerde çok dikkat
edilmeli ve taĢınan cismin ön ucu yukarıya doğru kaldırılmıĢ olmalıdır.
ĠĢ Sağlığı ĠĢ Güvenliği Önlemlerine göre,
Fıçı, varil ve benzeri büyük yuvarlak kaplar, eğik düzlemlerden indirilirken takoz,
kaldıraç, halat ve ip kullanılmalı iĢçiler, eğik düzlemin alt baĢında ve indirilen kapların önünde
durmamalıdır.
Malzeme taĢırken gidilen yollara,
basamaklara dikkat edilmelidir.
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerine göre,
Ağır parçaların boru veya çubuk ve benzeri yuvarlak parçalar üzerinde yürütülerek
taĢındığı hallerde, bunlar el ile itilmeyerek kaldıraç ve benzeri ile hareket ettirilmelidir.
Malzeme taĢıma, kaldırma iĢlerinde uygun iĢ eldiveni giyilmelidir.
50 kg’dan ağır yükler tek başına, aletsiz olarak taşınmamalıdır.
YERLEġTĠRME VE DEPO ĠHTĠYAÇLARININ PLANLANMASI
Kaldırma, indirme, yükleme depolama iĢlerinde kazaların önlenmesi için, yerleĢtirme
ve depo ihtiyacının baĢtan iyi planlanması gerekir.
Depo görevlisi, günlük depo ihtiyacı ile ilgilenir,
YerleĢtirme görevlisi ise kısa ve uzun dönem depo ihtiyacını planlar.
Bir defa yerleĢtirmesi yapılmıĢ bulunan bir deponun yerleĢme düzeninin tekrar değiĢmesi için
yıllar geçebilir.
yerleĢtirme görevlisi, depolanacak malzemenin miktarında meydana gelecek değiĢiklikleri
planlama için gerekli bilgileri bilmek zorundadır.
Sayfa 9 / 11
Bunun için;
 ne üretilecek,
 ne kadar üretilecek,
 üretim için hammadde mamul ve yarı mamul malzeme ihtiyacı ne kadar,
 üretilecek malın satıĢ ve stok durumu, sipariĢleri ve bunların hangi süre içinde gerektiği
bilinmesi gerekir.
Üretim süreci için çok çeĢitli malzeme depolanması gereklidir.
Bunlar;
 Hammadde,
 Yarı mamul madde,
 ĠĢlenmiĢ mamul madde,
 Ġkmal maddeleri, ambalaj malzemeleri, bakım ve temizlik malzemeleri, hurda, kırıntı
döküntü, çöp, vb malzemeler
 Büro kayıtları için ArĢiv
Bu malzemelerin depolandığı depoların her birinin kendine özgü iĢ güvenliği problemleri
vardır.
DEPOLAMA YÖNTEMLERĠ
Malzemenin çoğunun dıĢ etkilerden korunması gerektiğinden, depolama denince ilk
akla gelen, bu iĢlemin kapalı yerde yapılacağıdır.
Malzemenin dıĢ etkenlerden etkilenmeyeceği veya kapalı alanlarda depolanması mümkün
olmayan malzeme dıĢarıda depolandığında gerekli önlemler alınmalıdır.
Açık Alanlarda Depolama
Örneğin üretim için kömür gerekiyorsa açık sahalar tercih edilmeli ve gerekli emniyet
tedbirleri alınmalıdır.
KızıĢmayı (kendi kendine yanma) önlemek için yığın aralıkları, yığın yükseklikleri gibi
faktörlere göre depolama sahası tanzim edilmelidir.
Kapalı Alanlarda Depolama
 KUTULAR
 RAFLAR
 IZGARALAR
 İSTİF
Bu yöntemlerin her birinin değiĢik Ģekilleri vardır.
GeliĢigüzel ve iĢ güvenliği önlemlerine uyulmadan yapılan depolama, genellikle kazaların
baĢlangıcını teĢkil eder.
Ambalaj Ģekli, malzemenin özelliği ve kullanma özelliklerinin farklı oluĢu,
meydana gelecek kazanın oluĢturacağı zararın etkilerinin az veya çok olmasını etkiler.
Ayrıca üretim maliyeti, depolama maliyeti ile yakından ilgilidir.
Bu nedenle depolama yöntemleri iyi bilinmeli, hangi tip malzeme için hangi yöntem
kullanılacağı belirlenmelidir.
Kutular
ÇeĢitli ufak parçaların depolanması gereken durumlar için elveriĢlidir.
Depolamada aynı boyutta olanların üst üste gelecek Ģekilde istiflenmesine dikkat edilmelidir.
Bir istife farklı boyutta kutular koyulmamalıdır. Ortam rutubetli olmamalıdır.
Sayfa 10 / 11
Nem, kutuların yumuĢamasına ve mukavemetinin azalmasıyla istif çökmesi, taĢımada meydana
gelen zorluklar vb. nedenlerden dolayı kazalara sebep olabilir.
Mukavva kutuların yük taĢıma mukavemeti yoktur. Bu nedenle alt kısımlarına taĢıma tahtası
konulmalıdır.
Raflar
Daha büyük parçaların depolanmasında kutular yetersiz kalır. Bu tip malzeme için
rafta depolama yöntemi kullanılmalıdır. Raflar tahta ve çelik malzemeden olabilir. Yalnız
yangın riski göz önüne alınarak seçim yapılmalıdır.
Raf Ģeklinde depolama, malzemeye kolayca ulaĢma imkanı sağlar. Hassas parçaların
korunmasında daha emniyetli olduğu için tercih edilir.
Standart çelik raflar, sökülüp, takılmaları yükseklik ayarlarının kolayca yapılması ve
depo tanziminde değiĢikliklere imkan sağlamaları nedeniyle sabit ahĢap raflara göre daha çok
tercih edilirler.
Izgaralar
Özellikle uzun ve ince malzemelerin depolanmasında elveriĢlidir.
Kereste, boru, demir malzemeler genellikle çeĢitli ızgaralar üzerinde depolanır.
Izgara üzerinde depolanan malzemenin istenilen yerlere kolayca götürülmesi için ızgaralar
tekerlekli ayaklar üzerine oturtulmalıdır.
Portatif ızgaralar genellikle tahtadan yapılır.
Ġstiflemede Dikkat Edilecek Hususlar
 Taban kısmının taĢıyacağı yük bilinmelidir.
 Ġstif yükünün ağırlığı bilinmelidir.
 Çuvallar gibi özelliği olan malzeme tarif edildiği Ģekilde istiflenmelidir.
 Çimento, tahıl, bakliyat, Ģeker, tuz, kireç, yün vb. maddeler kuru yerde istiflenmelidir.
 Ġstif aralarındaki geçitler, geliĢ gidiĢ yolları yeterli geniĢlikte olmalıdır.
 Ġstif kenarından çıkan ve sarkan kesici tel, ip istifin köĢelerine (keskin dönemeçler) gelen
yerlerde temizlenmelidir.
 Yalnız istif için planlanan sahalara istif yapılmalı, yer yokluğu gibi nedenlerle geçitlere vb.
yerlere istif yapılamalıdır.
 Yangın tesisat, tertibat ve teçhizatına ulaĢmayı engelleyici Ģekilde istif yapılmamalıdır.
Ġstif Zemini
 Zemin düz olmalı, düz olmayan yerlerde yapılacak istiflerin yatay bir düzlemde olmasını
sağlayacak önlemler alınmalıdır.
 Zeminde bitki örtüsünün bulunması sakıncalı olup, kıraç topraklar tercih edilmelidir.
 Zemin çakıl, kırma taĢ, çuruf, asfalt veya betonla kaplanmalıdır.
Ġstif Alanının Bölünmesi
 Ġstif yeri ana yollar ve bunlara dik yönde tali yollara ayrılmalı,
 Ġstifler arasında ara yollar bulunmalı,
 Yolların geniĢliği ve yapıları, taĢıma iĢlerinde kullanılan araçlara uygun olmalı,
 Genel olarak ana yollar 6 metre tali yollar 2 metre ara yollar 1 metre olmalıdır.
Sayfa 11 / 11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
818 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content