close

Enter

Log in using OpenID

437 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi

embedDownload
Sirküler 2014/007
01 Ekim2014
Konu: 437 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hakkında
07.08.2014 tarih ve 29081 no.lu Resmî Gazete'de yayımlanan 437 Sıra No.lu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği ile 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin altıncı bölümü
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"6. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Süreleri
Mükellefler, gerek mecburiyetlerinin başlaması sebebiyle gerekse mecburiyetleri başlamadan
kendi istekleri ile kullanmak üzere aldıkları yeni nesil ödeme kaydedici cihazları, alış faturasının
düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren 15 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi
dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği
de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) bildirerek kayıt ettireceklerdir. Ayrıca
mükellefler
kayıt
işlemi
ile
birlikte,
kullanmak üzere
aldıkları her
bir
cihaz
için
ayrı ayrı olmak üzere "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha"yı söz konusu süre içerisinde vergi
dairelerinden alarakişyerlerinde devamlı surette görülebilecek bir yere asacaklardır.
Cihazın alındığı tarih itibariyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin
başlamasına 15 günden daha az bir sürenin bulunması halinde mükellefler, söz konusu 15
günün sonunu beklemeyecekler ve mecburiyetleri başlamadan önce yukarıda açıklandığı şekilde
kayıtlarını yaptırıp ödeme kaydedici cihazlara ait levhalarınıalacaklardır. Diğer bir anlatımla
mükellefler cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren (yeni nesil ödeme kaydedici
cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihini geçmemek şartıyla) 15 gün içerisinde vergi
dairesine kaydettirip levhalarını alarak kullanmaya başlayacaklardır."
Altıncı Bölümün Değişmeden Önceki Şekli ve Değiştikten Sonraki Şekli
Eski Hükümler
Yeni Hükümler
6. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt
6. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt
Süreleri
Süreleri
Bu Tebliğ kapsamında yeni nesil ödeme kaydedici
Mükellefler,
cihaz
başlaması sebebiyle
kullanmak
mükelleflerden,
mecburiyetinde
belirli
bir
tür
cihaz
olan
kullanma
başlamadan
gerek
kendi
mecburiyetlerinin
gerekse
istekleri
ile
kullanmak üzere
mecburiyeti getirilenler alış faturasının düzenlendiği
aldıkları yeni
tarihten
alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi
itibaren
90
gün
içerisinde,
diğer
nesil ödeme
mecburiyetleri
dahil)
itibaren 30 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi
bağlı bulundukları vergi
dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz
(alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan
sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de
alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli
dâhil
belgeleri
üzere
gerekli
belgeleri
eklemek
15
cihazları,
mükellefler ise alış faturasının düzenlendiği tarihten
olmak
itibaren
kaydedici
eklemek
gün
dairesine
suretiyle)
içerisinde
bir
dilekçeyle
bildirerek
kayıt
kayıt
ettireceklerdir. Ayrıca mükellefler kayıt işlemi ile
kayıt
birlikte, kullanmak üzere aldıkları her bir cihaz için
işlemi ile birlikte, söz konusu süre içerisinde her bir
ayrı ayrı olmak üzere "Ödeme Kaydedici Cihazlara
cihaz için ayrı ayrıolmak üzere ödeme kaydedici
Ait
cihazlara ait levhayı vergi dairelerinden alarak
dairelerinden alarak işyerlerinde devamlı surette
işyerlerinde muhafaza etmesi gerekir.
görülebilecek bir yere asacaklardır.
Misal olarak, bu Tebliğin 4 üncü bölümünde yer
Cihazın alındığı tarih itibariyle yeni
alan EFT-POS özellikli cihaz kullanma mecburiyetine
kaydedici
cihazları kullanma
tâbi
başlamasına
15
suretiyle)
ettirmek
müracaat
zorundadır.
olanların,
ederek
Ayrıca
cihazın
cihazlarını
mükelleflerin
faturasının
düzenlendiği
Levha"yı söz
konusu
günden
süre
daha
içerisinde
vergi
nesil ödeme
mecburiyetinin
az
bir
sürenin
tarihten itibaren 90 gün ((427 sıra nolu Vergi Usul
bulunması halinde
Kanunu
günün sonunu beklemeyecekler ve mecburiyetleri
Genel
Tebliği
ile
değişen
mükellefler,
ibare)1/10/2013(*) tarihinden itibaren 90 günü
başlamadan önce
geçmemek
kayıtlarını yaptırıp ödeme
üzere)
içerisinde
yukarıda
yazılı
işlemleri tamamlaması gerekir.
yukarıda
levhalarınıalacaklardır.
söz
15
açıklandığı şekilde
kaydedici
Diğer
konusu
cihazlara ait
bir
anlatımla
mükellefler cihazları, alış faturasının düzenlendiği
tarihten
itibaren
(yeni
nesil ödeme
kaydedici
cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihini
geçmemek şartıyla)
15
gün
içerisinde
vergi
dairesine kaydettirip levhalarını alarak kullanmaya
başlayacaklardır."
Cezai Müeyyide
●Mustafa Kemal Mahallesi 2079.Sokak No:2 VIAGREEN
● Cumhuriyet Cad. Erk Apt. No:38 Kat:1 Ofis:3
İş Merkezi B Blok Kat:8 Ofis:56 Çankaya / Ankara
Elmadağ- Şişli / İstanbul
Tel: (312) 491 42 41 Faks: (312) 49142 81
Tel: (212) 213 82 35/(212)347 41 25 Faks: (212) 213 82 36
www.wts-turkey.com
2
Yukarıda belirtilen usul ve esaslara aykırı hareket eden mükellefler ve yeni nesil ödeme
kaydedici cihaz üreticileri veya ithalatçıları hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer
355 inci maddesinde yer alan hükümler uygulanır.1
Sonuç
Sonuç
olarak
mükellefler,
kullanmak üzere
aldıkları yeni
nesil ödeme
kaydedici
cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren 15 gün
içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine kayıt ettireceklerdir. Ayrıca mükellefler
kullanmak üzere aldıkları her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere "Ödeme Kaydedici
Cihazlara
Ait
Levha"yı söz
konusu
süre
içerisinde
vergi
dairelerinden
alarak
işyerlerinde devamlı surette görülebilecek bir yere asacaklardır.
Belirtilen usul ve esaslara uygun hareket etmeyen mükellefler hakkında, Vergi Usul
Kanunu’nun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan hükümler uygulanır.
Saygılarımızla,
ASM YMM Ltd. Şti.
1
15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği’nin sekizinci bölümü
●Mustafa Kemal Mahallesi 2079.Sokak No:2 VIAGREEN
● Cumhuriyet Cad. Erk Apt. No:38 Kat:1 Ofis:3
İş Merkezi B Blok Kat:8 Ofis:56 Çankaya / Ankara
Elmadağ- Şişli / İstanbul
Tel: (312) 491 42 41 Faks: (312) 49142 81
Tel: (212) 213 82 35/(212)347 41 25 Faks: (212) 213 82 36
www.wts-turkey.com
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
88 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content