close

Enter

Log in using OpenID

437, 438 ve 439 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu

embedDownload
DUYURU: 11.08.2014/6
07.08.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “437, 438 ve 439 Sıra No.lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri” ile, sırasıyla;
 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların (Yeni Nesil ÖKC’lerin) vergi
dairesine kayıt süresinde değişikliğe gidilmiş ve Yeni Nesil ÖKC’lere ait
levhanın işyerlerinde asılması zorunluluğu getirilmiş,
 Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen fatura ve benzeri belgeleri basma yetkisi
bulunan anlaşmalı matbaaların basmış oldukları belgeleri vergi dairesine
bildirmeleri için gerekli olan süre “Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi
Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında
Yönetmelik” ile uyumlu hale getirilmiş,
 Bazı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin amortisman oranları yeniden
belirlenmiştir.
Söz konusu Tebliğlerde yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.
I- 437 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ:
Bilindiği üzere, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (yeni nesil ÖKC) kullanmak
mecburiyetinde olan mükelleflerden;
 Belirli bir tür cihaz kullanma mecburiyeti getirilenler alış faturasının
düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde,
 Diğer mükellefler ise alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 30
gün içerisinde
1
bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil
numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri
eklemek suretiyle) müracaat ederek cihazlarını kayıt ettirmek zorundaydılar.
Ayrıca, kayıt işlemi ile birlikte, söz konusu süre içerisinde her bir cihaz için ayrı
ayrı olmak üzere ödeme kaydedici cihazlara ait levhanın da vergi dairelerinden
alınarak işyerlerinde muhafaza edilmesi gerekmekteydi.
İşbu Duyuru konusu Tebliğ ile, mükelleflerin yeni nesil ÖKC’leri vergi dairesine
kaydettirme süresi 15 gün olarak yeniden belirlenmiş ve ÖKC kullanma
mecburiyetinin başlamasına 15 günden daha az süre kalan mükellefler için söz
konusu kayıt süresinin ÖKC kullanma mecburiyetinin başlama tarihine kadar
olduğu hükme bağlanmıştır. Ayrıca, daha önce işyerlerinde bulundurulması
yeterli olup asılma zorunluluğu bulunmayan “Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait
Levha”nın işyerlerine asılması zorunluluğu getirilmiştir.
Buna göre;
 Gerek kullanma mecburiyetinin başlaması gerekse mecburiyet olmaksızın
mükelleflerin kendi istekleri ile kullanmak üzere aldıkları yeni nesil
ÖKC’ler, alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil)
itibaren 15 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine bir dilekçeyle (alış
faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil
olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) bildirilerek kayıt
ettirilecektir.
 Kayıt işlemi ile birlikte, kullanılmak üzere alınan her bir cihaz için ayrı ayrı
olmak üzere “Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha” da söz konusu süre
içerisinde vergi dairelerinden alınarak işyerlerinde devamlı surette
görülebilecek bir yere asılacaktır.
 Cihazın alındığı tarih itibariyle yeni nesil ÖKC’leri kullanma
mecburiyetinin başlamasına 15 günden daha az bir süre kalması halinde,
söz konusu 15 günlük sürenin sonu beklenmeyecek ve mecburiyet
başlamadan önce yukarıda açıklandığı şekilde kayıt yaptırılarak
ÖKC’lere ait levha alınacak ve cihazlar kullanılmaya başlanacaktır.
2
II- 438 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ:
“Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin
Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik”in 14. maddesi uyarınca, matbaa
işletmecileri basım ve dağıtımını yaptıkları belgelere ilişkin olarak Yönetmelik
ekinde örneği yer alan bilgi formunu düzenlemek ve Bakanlığın belirlediği
esaslara uygun olarak elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa (Gelir
İdaresi Başkanlığına) göndermek zorundadırlar.
Söz konusu maddede 4 Nisan 2014 tarihinde yapılan değişiklik ile, bilgi
formunun matbaa işletmecileri tarafından elektronik ortamda internet
üzerinden GİB’e gönderilmesi gereken en son süre, formun düzenlendiği günü
izleyen 15. günün sonu olarak değiştirilmiştir.
Bu defa, anlaşmalı matbaa işletmecilerince hazırlanan söz konusu bilgi
formunun GİB’e gönderilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 347 sıra
no.lu VUK Genel Tebliği’nde (ve eki Tip Anlaşma Metni’nin 6/4. maddesinde)
değişikliğe gidilmiş ve söz konusu süre Yönetmelik hükmü ile paralel hale
getirilmiştir.
Buna göre, matbaa işletmecileri Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca düzenlenen
bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen 15. günün sonuna kadar
internet üzerinden, www.gib.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi
Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine, kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini
kullanmak suretiyle göndereceklerdir.
III- 439 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ:
Amortismana tabi iktisadi kıymetlere (ATİK) ilişkin amortisman oranlarının
belirlendiği 333 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ekinde yer alan listede yapılan
düzenlemeye göre, bazı ATİK’lerin yeniden belirlenen faydalı ömürleri ve
amortisman oranları aşağıdaki gibidir:
Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler
Su taşımaya mahsus damacanalar
3
Faydalı Ömür
Amortisman Oranı
3 Yıl
%33,33
Çimentolu yonga ve lif çimento levha
imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
15 Yıl
%6,66
Çimentolu yonga ve lif çimento levha
imalatında kullanılan plastik kalıplar
2 Yıl
%50
Çimentolu yonga ve lif çimento levha
imalatında kullanılan çelik sac kalıplar
ve ayraçlar
5 Yıl
%20
Güneş enerjisi santrali
10 Yıl
%10
Vergi Usul Kanunu’nun 318. maddesine göre, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan
olunan amortisman nispetleri ilanların yapıldığı, ayrı ayrı tespit edilen nispetler
ise ilgililerin müracaatta bulunduğu hesap döneminden muteberdir. Buna göre,
işbu Duyuru konusu 439 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile tespit ve ilan olunan
faydalı ömür ve amortisman oranları, Tebliğin yayımlandığı 2014 hesap
döneminden itibaren geçerlidir.
Söz konusu iktisadi kıymetlerden daha önceki hesap dönemlerinde amortisman
ayrılmaya başlanan ve amortisman süresi devam edenler için de, (2014 yılı II.
geçici vergi döneminden başlamak üzere) kalan kısmın itfasında yeni oranlar
uygulanacaktır.
Diğer yandan, anılan iktisadi kıymetler için geçmiş hesap dönemlerinin yanı sıra,
2014 yılının birinci geçici vergi döneminde ayrılmış olan amortisman
tutarlarına ilişkin olarak da herhangi bir düzeltme yapılamayacağı görüşündeyiz.
Saygılarımızla,
LINEAR DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
İşbu Duyuru’nun içeriğini oluşturan konular hakkında detaylı bilgi almak ve diğer sorularınız
için [email protected] adresinden veya (0212 272 03 73) numaralı telefondan bizlere
ulaşabilirsiniz.
Linear Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
4
Avni Dilligil Sokak Çelik İş Merkezi
B Blok No:9 Kat:4
34394 Mecidiyeköy/İstanbul
www.lineardenetim.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
909 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content