close

Enter

Log in using OpenID

ADALET KOMISYONU BAsKANLIGI ILAN

embedDownload
ToC.
ISTANBUL ADLI YARCIILK DERECE DIAHKEⅣ 【ESI
ADALET KOMISYONU BAsKANLIGI
Konu :2015 Ylll Terciman Listesillanl
ILAN
04 12 2004 tanhli vc 5271 saylll Ccza Muhakcmesi Kanununun 202 inci maddesine
dayanllarak hazlrlanan 28578 saylll resmi gazetedc yaylnlanan``Ceza Muhakemesi Kallununa Gbre
Terchan Listcleriin Dセ enlclllnesi Hakkmda Y6netnclttin l Ve 2 Maddesince ve Ceza
Muhakemesi Kanunu 202 maddesi gerettinCe sOrustЩ ■
la veya kovupturma evresinde meraminl
anlatabilecek 019ide T缶 k9e bilmeyen ya da engelli olan maidur,tat,,“
veya savl― aya
heli veya sanl:ln iddia
iliβ tt
beyanlarmin, kovusturlna evresinde iddianamenill okunlnasl ve esas
hakkind・aki mittlaanin verilmeJ tteHne santtin kendisini daha iyi ifade edebilecelhi beyanc■
懃
baskal缶 dilde yapacall S6zli sa― lasinm,Turk9eye 9c■ ■lhnesi 19h ol野 tumlacak,Istanbul Adli
Yargl llk Derece Mabkemesi Adalet Komisyonu Ba,kanII[lnca duzenlenecek terculnan listesine
btt■7trmak icin,bttvlm tarlhi,ba,Ш kabul sartlarl ile bttvtm icin istenen bclgeler ttallya
91karllm゛ tir
A.Basvuru Kabul Sartlari:
1.Tirkye Cudluriyeti vatandasl olmak,
2.Ba,vllru taihde flil ehliyetine sahip olmak,
3.En az ilkokul mezllnu olmak,
4.Bttvllru mihde 18 yttlllltamalnlam゛ olmak,(31/10/1996如澁 h“ n Once)
5.Affa u諄 aml,ya da ertelentms olsalar bile,Devlete ve adliyeye ka● 1■ lenen Suclar9
12/4/1991 tarihl ve 3713 saytt TerOrle Miicadele Kanununda yer alan su91ar ile basit ve
nitehld zimmet,irtikap,risvet,hirslzu dolandlricttL sahteciliL giVeni k6tiye kunanma,
hneh」las veya kacak,血 k9resdヽ ihale ve ahm satlmlara fesat ka“ tlrma suclarindan
hiikimlii ollnamasi veya hakklnda hiihiin aclldanmasinin geri brakllmaslna karar
verilmemぉ oLnak,
6.Disiplin yё ninden meslekten ya da melllurlyetten 91kanhnam゛
veya sanat icrasmdan
yasaklmmaln゛ olmak,
7.Kodsyonunun ba」 l bulundu帥 ■ 9eVresinde otumak veya bir mcderね J″e● iCra
etmet
8.Ba,ka bir ko■ lisyonun listesinde kayitll ol:namak,
9.Tercttnan olarak goreV yapmak isteyenler 01 EKIM-31 EKIM 2014 tarihled arasmda
mesai saaticH 19eHsinde lstanbul Adli Yargl llk Derece Mahkemesi Adalet Konusyonu
Bttkanll:lna vcya buralara g6ndcr1lmek ttzere mahall'Cumhuriyet Bttsavclllklarlna ilanlmlzdaki
bttvlm fO....u ve dil beyaru foIШ larml doldurduktan sonra,ahscn bttVl― alan gcrckmcktedlr.塾
tanhten sonra vaplian basvurular degerlendirmeve all■ maz.
B.Basvuru Evraklarl:
1.Bttvllru Fo.1.lu,CK11)
2.TC(mlik nulllarasini g6steHr resmi makamlarca veHlen belgenin fotokopisi aliiryS
dα ″
を
ら″ e■,Pasapο り
=む
“
3.Adrese
dayJl nutt kay■ 6me」
,
,
4.Terc血 nan olmak istcdi言 i dil Veya diller ile isaret diline iliFkin diploma,ruhsatnamc,
scrtiflka gibi bclgclerin asll veya ko面 syonca onaylatllnlβ 6meli, o‐η St` う塑 ιri“, asrJ
1/3
一
ヽ
● ヽ
g6ril議 ″
s″
″rメ ′ん ″Jッ ο
″ ο
″
ロ
″
ッッ
η′
bOyle blr belgcnln oLlamam durunlunda
trrり
“
“
tcrcimanllk faaliyethi yerine getirecck
dcrecede bildili
her dil icin avrl avri vazlllbeyan,(EK‐
2)
5.Iki adct vcsikallk fotottral
6.Mcztmiyet d_munu g6steHr belgenin ash vcya komisyonca onaylanlnls Ometti Sヽ
aySIz
う ι
″riF,“ ルgο r7 Jz″ s″ ″″ルKο ″ゴ
″
″
η
ο
´
ι
α
trrり
リ
リリ ″`″
`な 7.Mcslelini iCra cdcbimck i9in hcrhangi
`α
bl medek kwululsuna kaylth oimak zorunda
olanlar ve devlet mcmurlanndan disiplin y6nundcn meslekten ya da memunyetten 91kaninlatn15
veya sanaticrasindan yasaklanlnanllls olduЁ unu gOsteHr bclge
.
C.2014 Ylh Listede Yer Alan Tercimanlarin Basvurusu icin Cereld Belgeler:
01/10/2014 tarihinden itibare■ 2014 ylli terciman listesindeki sira numaralarinin
ba,vuru formundaklilgili alana yazdlktan sonra clktlslni alacaklarl ba,vuru formu ve 28578
saylll resmi gazetede yaylnlanmlβ olan Ceza Muhakemesi Kanlinuna g6re Terciman ListeleHnin
dilzenlenmed hakkmdakl yonetmdth 8 maddeshde b bendlnde bdinien adrese dayali nifus
kaylt 6rneginin gethlmesHstcnilcccktir
⊇L
.
Islemler:
TerclmanLk Basvurularinin Alinma Sekli, Detterlendirilmesi _MiteakiD
1.Tercimanhk baβ vtmlarl lstanbul Adliyesi Resmi Sitesinde 01/10/2014 tarihinden
itibaren doldu■ lan bttvllm follllu IStanbul Adalet Sarayl i9erisinde‐ 3.(eksi bir)katta Adli
Siciln yaninda bulunan Al‐ 3B16 ■olu odaya bシzat yapllacaktlr ttbaSkasl aracth[lvla.
postayla,faksla vada sair diCer voⅡ aria basvuru kabul edilmevecekdi。
2.Ba,vtru i,lemi esnasinda iβ lcmlerin hlzll ilerleyebilmesi, ylこ lma yapanlnamasi vc
bttvum yapacak tcrcimlan adaylarinm zaman kaybctmcmeleri 19in sunulacak evraklarin basvuru
formunda beurden evrak slraslna gbre sunullllasi ve aynca konu her ne olursa olsun bttvШ
i,lenllcH esnasinda belhilen slklntllara mahal veHhnemesi icin gOrevli personelin mesgul
edihnemesi bususuna dikkat cdimesi gerehektedlr.
3.Konllsyon Bttkanll[lm12Ca ba,vllmlarm bitttti 31 Ekim 2014 tarihine miteattben 2014
Kasim ayinda tarihhde tercimanlarin sullmu,old嚢 婁 bclgelcr incelcncrek cvraklarlnda cksiklik
tespit edlen terchanlarln ba,vllmlarma red karan vcHlcccktir
.
4.Korゴ syon Bttkanllこ lmlzCa yapllan inceleme sona erdikten sonra l Arallk 2014 tanhinde
lstanbul Adliycsi divanhanesmdc ve― 。
iStanbul.adalet.20V.tr intemet sitcsinde ilan edilecektir
2014 tarlhinde
lstanbul Adalct Sarayl-2.(eksi Jd)Katta bulunan Konferans Salonlmda 18/12ノ
yemin tё reni dizenlenecektir
TARIH
19 Arallk 2014 Cullna
Saat ll.00
Bapvuru numarasr
1-400 arasr olan
adaylar
Saat 14.00
Bapvuru numarasr
401- 800 arasr olan
adaylar
Saat 16.00
Bapvuru numarasr
801- 1200 arasr olan
adayla
Tablo… 1
Yukanda belhilen biltti bttVuru numarasma gbre terculnanlarln hazr bulullllnas1 6nemlc
duvlur Benrtilen saatler ve giinler dttmda ayrica yemillisin tiiren dセ enlenmeyecektir。
5.Yenlln tbrenl esnasmda terciman adaylarlndan yemin etne esnasinda sarf ett」ded
s5zlcHn bulundum ycmin mctnini isim,soy isim ve bttvum nulnarasl yazarak imzalamalan
istcnecek olup bu imzall yemm rnemlterculnan dosyaslna eklenecektir
6.Yemh edcn terchanlardan olulsan lお ∝nⅢ b缶 6meli,31 Arallk ttihine kadar Adalct
Bakanl嗜 l CeZa lsleH Gcnel Mid缶 1縫 聾 Ve Bilgi lβ lem Dairesi Balskanll:lna,Mahkemelere dc
2ノ
3
ヽ
duyurulmak uzere merkez ve ba11l i19e c面 面 yet B■ savclllklanna dalitiml1 01arak gOndeHl士
Liste adliye divanhanesine asllarak aynca wwwoistanbul.adalet.2ov.tr adresinde yayinlanacaktir
D.Ihtivac Duvulan Diller:
HintOe,cinCe,Burma(Myanmar Urdu),ce9ence,Mo言 olCa,Tirki C面 unyetleH Dlllc五
Urbanca(Yurba),N」 erya DiI,Ruanda Dnt Tanzanya Dih,Rumca,Dari Dili,Klrglzca,Malayca,
Fincc, Kanada Dni,Estonca lparet Dni,Afganca,Almallca,Arap9a,Amavu"a,AzeHce,
Bo,kanca,lulgarca,Danca,1lmeniCe, F■ 9a,Flemenk9e, Franslzca,Gurctce,HlrvatOa,
,
Hollandaca,Ibranicc,Ingilizce,Ispanyolca,Isvc99e,Isaret Dili,Italyanca,Japonca,Karadalca,
Kazak9a, Korece,KitOc(Farkll Leh9eleriyle), Lch dili, Makedonca, Moldovca,Norve99e,
Osmanlica, Ozbek9e, Porteklzcc, Romence, Rusca, Slrp9a, Soranice, Tack9e, Tむ bence,
Ubaynaca,Urduca,Uygurca,Yunancave dilerdiller.
E.Ilanin Duvurulmasl
l.Komisyon Bttkanll=lmlzm is bu ilaninin,
Adl,e4市 anhan9she ASILⅣ LSI,
a‐
lstanbul lli Adli Yarg1 9evresindeネ dalet Komisyonu Bttkanl遣 l Ve Cutthunyet
Bttsavcllklarlna d屯 ■lml101arak GONDERILMESI,
b‐ Aynca
Istanbul Adalet Sarayl'nln resllu web sitesi adresi olan
istanbul adalct.gov tr
―
adresinde YA■ ■NLANDEASI,
d― Komisyon Bttkanl屯 lmizin is bu ilanmin l Ekim 2014 tanhinden 6nce mahalll bazda
c―
yayin yapan btt gazetedc yaymlantnasl 19in Basin nan Kumnlu'na yazl YAZILARAK
DUYURULMhSI,
ADALET KOMISYONU BAsKANLIGIMIZDAN ILAN OLUNUR./09ノ
2014
Ayhan AYAN
BAsKAN
UYE
HadiSALIHOGLU
Serap DURIIAZ
Adalet Komisyonu Bapkanl
CumhuHyet Ba,savcl Ve閾 Ш
Adalet Komisyonu Uy・ esi
UYE
EK-l : Basvuru Formu (tlklayrnz.)
EK-2 : Dil Bevanr (trklavrnrz.)
Not: Online Bapwru linkleri bapvuru tarihleri olan 0l/10/2014- 31110/2014 tarihleri arasrnda aktif
olacaktr. Daha iinceki seneler igin diizenlenmip bapvum formu bu sene gegerli sayrlmayacaktr.
3/3
ll-5271 sryrh (lMK'yr g6r. dilzcnl.occck (lcz. Eilirkiti Liri.lin. brgvuru
T,C.
yrpmrk ist.ycD T0z.l ki*lGr icin;
ISTANEULADLI YARGI iLK DERf,cE MAHKEMESI
ADALET KOMISYONU BA$KANLICI
Sry'
Konu
a)HAlen fMliyetine devam ediyor olmal,
b) List€ye ksbul cdilen tuzcl ki$iler adrna incelemeyi yapacak
:2014/1t666 Muh
: 2015 Yrh Bilirti$i Lislcl.ri llanr
lr
olm gerfck kili ya da
lsrdarlm tafrmak,
l2-Bilirki$i olar.k gor€v yapmak isl€yenlerin lstsnbul Adliycai RG3mi Sitesi olan
hlill/www.istanbul adalei eovtr/ adr€sindc Duyurular trdl0m0ndeki ilanda ycr alan Ba{vuru
Formunu doldurduktan sonra 9rkt6r ye gerckli digcr belgelcr il€ birlikte 0l Ekim - 31 f,kim
2014 tarihleri amsrnda mesai saatleri iccrbinde lstanbul Adli Yargr llk Derece Mahkomesi
Adslel Komisyonu Ba*anlgma lstanbul Adalet Samyr igerisinde -3.(.lGi blr) kritr Adli
Siallia yrnrnd.
uran AlJBl6 ooh odiyr biz2st bqvurmalafl gcrekmektedir EiL
kitilcrin
aN
de listeyc kabul
b
rrr. {,ylr.
Do.tryl.- f.L.lr vrdr tril di&r volhflr brrvrm lt'bol .dilm.y...k
diL!rL rhnm.vrcrk v. k.dnlild. d.i.rl.ndirilF.v.c.kiir.
br.k.rt
l2.Ol/2011 tarihli 6100 sayrh Hukuk Muhakemeleri Kanununun 268. maddesinin
LlQunco fikrasrna dayanrlarak hazrrlanan 28258 sayrh re$ni gEzelcd. ysyrnl.nml$ olan "Bolge
Adliye Mahkenesi Adli Yargr Adalet Komisyonlannc. Billrkisi Listelerinin D0z.Dlcnnr€sr
Hakkrndaki Yoncmclik" ve Scrcksc 04/122004 brihli 5271 sayrh Ccza Muhalcmclcri
Ksnununun 64. maddcsinc dayanrlaral hazrlanan 25832 sayh rcsmi grzctcdc yayrnlanmrs
olan'Ceza Muhakcmesi Kanununa gorc
ll Adli
Yarg Adalet Konisyonlannca Bilirki$i
Listel€rinin D0zenlenmesi HakkrndakiYon lmclik" h0kumleri gereEince 9oz0mil. uznranhgr.
6zel veya teknik bilSiyi g€rektircl hallerde oy ve gdr0$uno sozlu ya da pzrh olarak venn€si
iQin ba{vurulan kisi veya kuruluqu (bilrrki$i) belrrlcmck uzere lstanbul Adli YarB llk Dcrece
MahkenesiAdalet Konrisyonu Balkanhgrnca duz€nlcnec€k bilirki$i listcsine balvurmsk ifin.
baSvurma tarihi. ba$vuru kabul $anlafl ile basvuru igin istcnen bclgclcra$Erya frkarrlmr$lrr
l3-Eilirkigilik bafvun afli kayrtl olunan oda, Cal$rlan kurunr ve kurulug sracrlglyla
ysprlabilec€gi Sibi Nitelikli Elektmnik lnlza kullanrlarak UYAP Bilirkisi Portal ozerinden de
yaprlabilir UYAP ozerind.n baivuru yap,lnrasl durunrunda batvuru dilck9esi ile dilekQeye
.klcnccek bcl8cler clcktronik ortsma aktanllp nitelikli elcktlonik imza ilc imzalanmaldrr.
Daha sonmsrnda balvuru tarihlcri i(crisindc b€lgelcrin asrllan ve\o onayll dmcklcri
Komisyon Ba*anl,trna gondcrilir
B.B
B.yrnr (0t/10/201.4 lrrih inden ilib.ftn hlonbut A iy.ri
2 sot:ft crlnl
2-T rkiye Cumhuriycti vatands an iGin 't.C Ki'rlik numorashr SGt.rir resmi
makamlarca verilcn belge (,rLlas cL4lonr, .hlve1p8dporl w.). yabanctlal ifin pasapon vc
l-Ba$ruru Fonnu
R.srrn
A.Bilirki( I
LtGlGri ici'r
Rrlvrru l&bul Srrrhn:
l-Ba{vuru tarihindc yirmibes (25) yafhdan kufuk olmamak.
(l;El_tNhtCMIta-
tbc-ezdtretl-c,,n-Mrl&lJ,/,,i-icir)
2-Batvuru tarihirdc fiil €hliy.tine sahip olmal. lSrM sn h HMh. ,nRz.rl,ccel EnLv* BiIirLN Ll'est
lctn,
3-Bilirki$ilik yapacagr alanda.n .23 (ltc) yrltk m.dcki d.n.yim. r.hip olm.lq
4.Affa ugramrs ya da ertclcnmi$ olsa dahi, Davlai. karlr itl.n.o iu+lrr il. zimm.t.
irtiklp. r0tv.t. hlfluldg dolrndln.lldq 3.ht.cilili, gov.ni ldt0y. lllhnm., hil.li ilh!
k..frlf
rlm
fca.l L.ntttrDl., t rfct
y.rt y.tni! rufl.ntrdrn biriyl.
.ylon bilirlitilil y.po., y.l.n lrtrrld ( v. y.l.tr'ltrmhrr
gibi bir luctrtr v.y.
q r.rmi ihrlc vc
h0ldmlI brlonnamal,
s-Disrphn yonunden mcsl.ktcn ya da memuriyetten glkafllmamrl olmak vcya sanat
icrasmdan 8cgici olarak yasakh durumda olmamak,
6-Daha dnce kendi istcgid$rnda bir bilirki$i listcsrnd€n grkanlmam4 olmak,
7-Komisyonunun yargl Qcvrcsinde oturmak vcya hcslEki faaliyctini icraehek.
t-Bs{ka birAdalct Komisyonun lislesinde kayrth olmamak.
9-Mcslck mcnsubu olank gorcv yapabilmck isin mcvzuat lamfindan amnrlan
haiz olmak.
$nlan
l0-Meslegini icra edebalmrk iein hcrhangi bir meslek kurulutuna kayrt[ olma*
zorunda olanlar i9in, kayltl olunan meslek kurulu$unun mevzuatrna gore bilirki$ilil
yapabilmek igin uzmanhk alanrnr g0steren sertifika, uzmanl* belgesi, yetki balgesi ve
vuru lcir Gcrckli B.l8!l.r:
Siutind.li
ve Adrcs
bal,n
vc
rdr., bqr,rt ohna.at
Qahgfla iznini gosteren belge,
3-ljzmanhk alanlna ilifkin diploma. ruhsatname. s€rlifika vcya yetki bcl8esi gibi
bclSclerinl bu bcl8cleri vcrcn kurunl, kurulu$ veys KoDrisyonca onayh 0mcgi, (onlrrrz
Mt
lctirr,6h
1- 2
tdr tN* satuirt hkri fqrlarahrr)
Bilihi Listesine tu\'l
.d.a lololrtf (Ce:a
tM.rl.liri icr! .d.bilm.I ifin b.rhrngi
ol,nok istefenlet
iiih)
bir m.tl.l korulutu[r kryrth olmrk
mrundr olrnl.r icin. Neslek kurululuna uye olduEuna dair son bir ay ifcrisind€ altnmls oda
faaliyet belgesi veya oda kayrt belgesi.
GBilnkitilik yspacagr lrzfirlhk rlrnrndr .n rz 3 y Ik m.!l.Li d.n.yimc sahip
olduBunu gosler.n bcl8e.
7-Disiplin yon0nden nrcslclt€n ya da mcmuriycllcn grkanlma cezasr almadrErna vc
sanat icrasmdan gefici olarak yasakll durumda olmadrlrns dair ktyrlft oldulu maslak
kululutu yr dr grlqt{r kurum vcya kurulutltn ahcagr balga,
t-Tuzel kiii ba{vurulsflnda; $irkeller iQin ticari sicil memurlugundan al,nacak ticarct
sicil ladiknamesi. diBcr l0zel kisiler iQin halen faaliyetine devam ettigini gosterir rcsmibclgc
istcnmektcdir Tozcl kifilcr adrna incclcmeyi yapacak olan gerfck ki$i ya d! kitilcrin ilk ?
madded€ sayrlall bircyscl bafvuru cvraklarmr eklemek surctiylc yapmalarr. yaprlan bircyscl
ba$vuru srnsrnda duzenlanenbasvuru formundan bir sur€lin de tuzcl ki$i baqvuru fomunun
altrna eklenmesi gcr.km€ktedir
benzerlerinin allnmasnrn zorunlu oldugu lEll€rde bu belgeyc sahip olmak,
2/6
(1. 201{
A.bclGr
lit
Xilirkiii I kr.l.rind.
}ir
Al trhr i.in Brlvurudt SuMcrldrrr
:
Konferans Salonunds 08/12/2014 tle l'lll2a0l4 larihleri arasnda yemiD toreni dijuenlenecek
olup, TABLGI'dc belirtilen bilirkigi baivuru numamsrna Sote bilirkililerin lnzr bulunmast
(hemle duyurulur B.lirtilco
2015
Hutok Bilirld$ Li!t.3in. d.hil olm.k i.t.y.nl.ri 0l/10/2014
nibarcn 2014 yrh bilirkigi listesindcki stm numsmlarhrn batvuru formundaki
tarihinden
ilSili al.na
yazdrktan sonm glktrsmr alacaklan b.wuru formu ve rdr.s b.yrnr evraklarl ile 28258 saylh
resmi gazelede yaylnlanmq olan bilirkiti lbtelcrinin d0zcnlenmesi hakkmdaki ydnetmcligin
9. maddesind. bclirtilcn .vBklsrm (l-Mcslegini icra edebilmek igin hcrhangi bir meslek
kuruluNna kayllt olmsk zorunda olanlar igin; neslek kurulwuna uye olduguna dair son
bir{ l) sy iCerhinde almmrt ods f.rliy.t b.tg.!i v.yr od. Liyrl b.lg.!i. 2-Disiplin yonundcn
meslekten ya do mcmuriycttcn Qlkardma cezasr almsdrErna ve sanal icraslndrn 8e9ici olajak
yasakll durumda olmadrlma dair kayrtl olduEu meslek kuruluiu va da galtgtEl kurunr voy!
kuruluttan alacaEr diliplin bcl8.ri.) Betirilmcsi g€rckmcktedir.
C.r, Bilirldti Li.t.!io. drbil olmrk l!t.y.nl.ri
0l/10/2014 tlIihinden itibarcn
2014 yrlr billrki{i listesindeki srm nunraralannm balvuru formundski ilgili alana yaT.dtktan
sonm grktrsrnl alacatlan basvuru fomru ve adrca beyanr evmkla, ile 2 Ad.t Foao!..f
2015
srller v. gilnl.r d$rndr .yncr yamln igin l[r.n
d0z.nl.6m.y.(.ktir
'I,TRIII
08 Arallk 2014 P…
csi
09 Ara[k2014 Sall
10Arallk 2014(:arsamba
Aral[k2014 Pcr■
12 Arallk 2014 Cuma
mbe
15 Aral[k,01 4 Pazarlcsi
6 Aral[k2014 Sa“
,フ
Aral[k2014 Carsamba
Srrt I1.00
Bafvuru numara$
400 arasr olan
adaylar
1201‐ 161n
S,ol 14 00
l-
‐2000
‐3200
‐4400
520 ‐5600
64() ‐6800
‐8000
‐9600
2401 ‐2800
36()1‐
28()
4()()()
- 5200
6001 ‐64()0
7201‐
8401‐
7600
8800
Sirt
16.00
Baivuru numarasr
40 I - 800 arasr olan 801- 1200 arasr olan
adevlsr
adavlar
Bssvuu numarasr
‐2400
‐3600
-4800
‐6α )0
-720()
8()()
- 8400
9601 vc nstl
Bctirilmcsi gcrchtktcdir.
D.
Bilirkidlik BNvuruAhnmr3'. D.!.rl.ndirilmGli v. Mnl.il(ip hhmlcr:
l-Bilnkiti bavurulan lstanbul Adliyesi Resmi Silesindc 0!/102.01{ trribind.n
itibrran doldurulsn ba$luru fonnu lle lstanbrl Adalet Sarsyr ifcrisinde -3.(.ksi bir) kraa.
Adli Sicilitr yinrndr buluo.[ Al-3816 oolu odryr bizz.t yaprlacaktlr. IIYAP uzrrindcn
nitelikli cl.ktronik im?a ile dc bafvuru yaprlabilccct olup bu duru rda da cvraltlartn yine
Komisyon Balkanlgrmua bizzsl ilctilmesi gerekm€ktcdir Rir brtkltt rrr. {ry|..
troltivh. frtglr
rh nryr.rl
y.d..rL din.r voll rL br.vuru L.iinlild. l.lb .dilm.y.c.L dild(.l.
&Ycmin torcni esnasrnda bilirkitr adaylaflndan ycmin ctmc esnasrnda sarf clttklerl
sozlerin bulunduBu yemin mctnini isim soy isim ba{vuru numarasr yazamk imzal.malarl
islenec.k olup bu imzah y.min metni bilirkigi dosyasrna cklcnac€ktir
g-Yemin edcn bilirti$ilerdcn olusan list.nin bir dmegi.
Araltk tanhine kadar Adal.t
Bakanlgr Ceza Hukuk l$leri Genel Mudurlugil ve BilSi lglem Daircsi Ba$kanhgrna.
mahkcmalare de duyurulmak 0zcrc merkez ve bagll ilgc Cumhutiyet Bassavcrhklanna
datrlmrh olalak gondcrilcccktir Listc adliyc divsnhanesine asllalal aynca
*ry!}.itrnhd.rdrlGt sov.tr adresindc de yayrnlanacaknr
ll
/
v.d4."l.ndirilm.v..Gklir.
2-Bili isi
bafvurulanna gelen
bilirkisi adaylart, 28258 sayr| resmi
Sazetede
Bilirkiti Listclerinin Dilzenlenmesi hakkrndaki Yonetntligin 5 Maddesinde ve
"Yrbrtro huhh 6rI v. .d.t hrkuku, yilrfi [ll.o l(rlkml' hu&uk rl.nl. il. hB.p
bilirkitiligi gibi rhnl.r dryrnd., hikimlik m.d.tinin g.rtkiirdigi 8.n.1 v. hukukl
bilgiyl. {6dlml.trm.ii m0mLutr ol.tr Lonuhrd. lilt l.rd. uzr.rh} lhnl b.lirl.trcm.L"
denilmcktcdir Bu maddc de bclinilen hususa dikkat edilmemesi durumuDda Komisyon
E.
lhtiyrc Dryuhn l,zm.trl'L Alrnlrfl
:
yaymlanan
Baskanlgrmrzca ilgili alan,r uzmanlrk alanlarrndan Qrkartllmasl yada ba$vurunun reddine
karar vcrilcbilecektir.
3-Ceza Mahkcm€lcri Lisl.si vc Hukuk Mahkcmclcri Lislesi icin aynt anda tsyuru
allMcsk olup. bilirki$i adaylan her iki lislede de ycr alnrayr scQebileceklerdir Bununla ilgilr
olamk basvuru formunu doldurduSu srrasrnda hangi bilirki$i list€sinc kaydolmak istediBini
i$arctlenmesi gcrckmcklcdir
4-Ba$vuru i$lemi esnasmda iSlemlerin hrzlt ilerleycbilmcsi. ylgrhu ya$anmamasl vc
ba{vuru yapa.ak bilirkisi adaylarrnrn zaman kaybctmcnrcleri igin
br$un| forrpl! r h.lirril.n .enk .rfl.rtrr ![rt surulmr3l ve ayrrca konu her nc olursa
llld|ttl-l}I|llrlrL
olsun basvuru islemleri esnasrnda belirtilen s,kmtrlars mahal verilmemesi igin Sorevli
pcrsonrlin mctgul cdilmcmesi hususuna dikkat edilmcsi Serekm.tlcdrr.
5-2014 Yrl bilirkiii hst.lerind. bulunanlar;2015 Yrh bilirki$r listrlcrindcn sadcce
Hukuk Billrkiii Listesi ifin ba$vuruda bulunmu$lar ise yemin kahlmalan zorunlu detildlr.
6-KomByon BalkanlGrnnzca yaprlan incclcme sona erdiklcn sonm I Ar.hl 2014
tarihrndc l$anbul Adliycsi divanhancsindc ve
Iddt!8oldlintcmct srtesindc
ba$vuru sonuflan ilan edilecekttr lstanbul Adalet sarayt -2. (€ksi iki) Katta bulunan
wlLirl|d!
116
Adli Trp, Ahsap Mobilya Yaprmcrsr. Aktiierya. Ambal.j Tasaflmctst, ArkeoloS, Atetli
Silahlar. Avrupa Patcnt. Ayakkabrcr, Bali$ik. Banka Muduru, Bankacr. Bankacrhk Eilifim.
Basrn-Yayrn, Belg. Inc€lcmc, Bcalekar, BilSi Tcknolojil€ri, Bilgisaya, Miih.ndrsi, Bilgisayar
hogramcrsr, Biligim, Bina YoncticrliBi. Biyolog, Cd-Dvd qdaimleyici, Canla lmalatfDr,
ql€vre Muhendisi, qevr. Ve orman Muh€ndisi. Degerli Ta$. Dcniz Kirliligi, D.n,z
Ta$macrlgt, Dcniz Tic.r.ti, Dcri E$ya Yaprmcrsr, Dcrici, Dit Hekimligi, Dogalgaz
Muhendisi, DoBum Uzmanr-Ebclik, Dudak Okuma, Eczacr, Edebiyat, Ekonomist. Elbisc
TasaflmcBl, Elekaik Mohendisi, Elckronik Muhcndisi, Eml6k Komisyoncusu, Emlakgt.
Emniyct Modur0, Endustri Muhcndisi. End0striycl Tasanmcl. Enfckslyon Hastahklan. Eski
Escr, Egya DeEer Tcspiti. Ev Ekonomisi, FarmakoloS, Fen Mcmuru, Fikir Ve Sanat Escrleri.
Fikri Ve Srnei Hrklrr Hukuku, Film V. Sahne Aktorlcri, Film Yaplmclsr, Film Yon tmcnlcrl.
Fizik Mohcndbi, Fizikgi, Fotogrrf, Fuarcrlk. Gasttoloji, Galtimenkul DcBcrlcmc, Cazclecr,
Gcmi lnla Muhcndisi. Gemi lngastr Vc Gcmi Makincleri Mohendisi. Cemi Kaptanr, Gemi
Mskinelcri Muhcndisi. Gemi Muhcndisi, Ccncl Cerahi, Gcnctik Muhcndisi, Gda Muh.ndisr.
Gdo Tophncrsr, Gorscl llctigim Tssanmctsr. Goz Hastahklsrl Gfsfik Tasarlmcl. Grafike(
Grafoloji. Coficci Soz Yazan, Cumrok Mcvzuatr Ve Kaqat9lhk, Cumu$ Egya Vc Tskr.
Cuvcnlik Sistcmlcri. Guze I sanatlann Tum Dallart. CuzEll*. Habcrlcsm€ Muh€ndisi, HalL
Halkbilimci (Forklor), Harils Vc Kodastro Muhcndisi, Hassr Ekspcri. Hatt!( Havaclllk Vc
Sivil Havacrhk, Haar Yemck Uretim, H.sap Bilirkifisi, Heykchra$. l9 Haslahklan. l9 Mimar,
lktisatcr. llctifinr Mithcndisi. lrnar Ki iligi, lmkb vc Spk, lruan Kslmtlaq lntad
Muhcndisi, lltslbrik. lg Vc S6y.l Gorcnlik, I$ctm. M0hcndbi, Jcodezi Vc FoloSramcfi
M$endili, Jcofizik M0hadili, Jcoloji M$h.ndbi, Kadrn Hs3trl*lafl Vc Dogum, Kagl
Url)nlcri, Kslp vc D.mar Ccnhi, Ksrdiyolo& K&diyoloji, Kimya Mficndi3i, Kitop
Ysyrnc 16l, KonGlsiyoncu, Konscr Ortlnizstd[0, Kontrol Motrcndbi, KGt0m Yapmclsr,
Kot Talluna I*ilcrinin Yatslud{r "Silikozi!" HlltslBr lcin Gor09 Alm.bilccck Uzman,
Koanclil, Kriminoloii, Kulak Burun BoE z Hastal*l6r! Kundum SatrcBr, Kuyumcu,
K0t0ph!nc, Lojislilq M.dcn M0hcndbi, Makinc M0hcndbi, Mrlzlmc M0hcndisi, Ma*a
P.lc , Mdcmatik, M.blorji M0hcndili. Mimsr, Mobilya Satrcrs/malatQlrr, Mobilyrcr,
Muhalcbaci, Muhslcbcci Mali M09avir, M0ccvhcr Ylpmclsr, Mtcllif-Yrzrr, Mozik
Y.pmcBt N.rkolik Msddclcr. Nolr Y!z!r! ODtisycn, Ork.slra Mozili Ya2!fl, OrkBtra gcfi,
Onnm M$h.ndba. Oicl, Oto Ycd.k Pa4. Satrclsr, Olonotiv, Oyun Yazan, Olrctim Uy6i,
m Ve Adct Hukutu ll. Y0rit lott.n Kaltmrg Hutuk, Parftlmcri. Parftlmcri Sstrcrsl
Paltahanc lllctmccili, Paslanc lflctrnccisi, Pstcnt Mcmuru, Patcnt Miltsviri, Pstenl Vckill
P.d!go& Pctrol Vc ryd8az M0lEndiri. Pctol V. Ur0nlcri, Pcyzlj Mimafl, Pcyzaj Miman,
Pilol Pilot Egiunrni, Profcryoncl FotolrafC! Psiliyarht. P3ilolo8, R dyo Sahnc Rcjisod,
Rcklam Accntcri Ycfiilisi. Ratllm vc Trbch, Rcklam Yazarl Rcklamcr. Rcnk A]rrmcr.
Rcain K!$rla{tl'ma, R.ssam. Roman Yrzln, Saat Tmircisi. Saatci, Sahnc Dclor
Ta6rnmc6r, Sahnc Dckoru Ysprmcrs/TssaflmcBr, Sshnc V. Gttst ri Sansllsn Yoncticisr,
Sshlccilik Vc Grafoloji. Saiat T.rihcti. S.y$!y l}nctebi, Scrb.3t Mima( 56 Ssnalgrsr.
Scyshat
Vc Islcmlcri, Srhhi Tcairal Sitorts Ekcpc(iz, Sincma Rldyo T.l.viryon
Y&rt n.ni. Sosyal Hizmcl, Sovtaj, Su Urunlcri Muhcndbi, $apka Yaprmcrsr, $chir Plaftrsr,
T*r TasarmcBr. Tspu Kadrstro, Tanm Vc Zimat. Tasanmct Tasfiya Hukulu, Tcktil
Moh.ndisi. Tcktil Tassrtmcls!. T.lif Hollar|, Tctza. T.sisolcr, TD Doklorl.n (T0m Almlar).
Tic$cl Hukuku, Tic8ral Va Sarmayc Piyalasr. Ticrri Ur0n Trsanmcrsl. Tiyatrc Oyuncu$.
Tiystro Yazllr. Trafik Kaznlan, I5c Uznsnr. Turian. Turizm lslctmccilaga. Tv Pro8rafi
Y0prmcbr, Ulattrrma Vc Ultlslar Alssr Tairmacrfik, Unlu $ckarlamc lmolsl" Uylp Yazrllm,
orctih M0hridbi. Urcrim M0hcndisi. V.rgi. Vcri Tabonr. vclcrin r, vokalist. Wcb Trsarrm.
Yrboncr Hukuk, Y.lffn lzolasyon. Yongrn. Yazrr. Yszrhm Mohcndiri, Ycminli Mdi M0$vir.
Zinst M0hcndisi, Zoccraiy..
Milhendisleri Odasr, lstanbul Matinc Mohcndbleri Odasr. lstanbul Kimya M(hcndislcri
Otlasr vc lstanbul Mclcoroloji M0hcndisl.ri Odstna yazr yazrlarat, ilanrmlzrn vc ilanrmrz
ekinde bulun0n belgelcrin birer surctlcrinin belinilcn odalsra GONDERILMESI,
.-Konrisyon Balkanhgrmlzrn
F bu ilanrnm
I
ELim 2014 larihindcn once mshalli
bazda yayrn yapan bir 8lzctcdc yaymlanmasr igin Basln llan Kurumu'na yszr
YAzlt-ARAK
DI'YURULMASI,
ADALET KOMISYONU EASKANLIcTMIZDAN lt-AN OLUNUR. aV0920r4
BA$KAN
AyhrnAlAN
Adrl.l Komi.yo[u B.tLrlr
?
e-inEuhdt
0YE
SALIHoGLII
Cumhuriy.l Brtr.v.rsl
.-irEtlrdrt
H.di
It
oyE
S.r.p DI,RMAZ
Adalat Konbyonu (lyari
.-imrohdr
h
F.
f,K-l : Bili .iti B.rvoru t'ormr Il'klry'o'z)
f,K-2 : Tllr-.1 Xili Br.vrrr Formu lrrkhrrtrrz)
lhtrln nrv.mlmrl
l-Komfuyon BatlanhBrmlzm b bu ilanlnm,
.-Adliyc divuhancsine ASILMASI,
lli
b.Afrca l$.nbul
Adli YarSr ccvrcsindc Addct Komkyonu Batksnhgl vc
cumhuriyct Ba$avcrhkhfln. dat mh ohrat GONDERILMESI,
.Jslsnbul Adalct Samyinrn rcsmi l^€b sitBi sdrcsi olan W.i$lDllllldslrL8ojlll
adrcaind. YAYINI,ANMASI,
d-lslanbul Baro3u. l$anbul Tabip odasr. lstanbul Eczao odssr. lsranbul vcicrincr
Hckimlcr Odssr. lrtmbul S.rbcsl Muh8cbcci vc Msli Mt\avirlcr Od.sr, l$rnbul
DitlEkimlcri Odasr. Isunbul Ycminli Mali M0Fvirlcr Od.sr, litanbul Zirast M0hcrdislcri
Od,3!, l3trnbul Esruf vc SaDs&r or o(talan BirliBi. lstinbul Gd6 M0hcndislcri Odrsr,
lstmbul Harih vc Kadadtro M0h.ndisl.ri Oda3r. lst nbul ln{sd Mohcndislcri Odasr.I anbul
CGvrc Moh.ndbl.ri Od.sr, lst nbul El.ttril Mohcndblcri Odssr, l rnbul Crcmi Muhcndtulcri
Odrsr. lst nbol Tckslil Mohcndislc.i Odast. lstanbul Pctrol Muh.ndisl.ri odasr. lstanbul $.hir
Plancrlsfl Od.$ l$anbul Mimarlar Odasr. Istnnbul Mctaluii M0hcndislcri Odasr. lshnbul
Jcoloji Mohcndbl.ri Odas! l$anbul Jc.fizik Mohcndblcri Odasr, lstlnbul Fizik M0hcndi3l.fl
Odasr. lstanbul Olman Moh.ndblcri Odasr. lstanbul lcminarlar odasr. lstanbul Mad.n
516
Onlinc b&tvuru linllcri batvuru t rihlcri olsn 0l/l0n0l4 - 3l/102014 lrihl.n
srashda aktif olacaklr Dsha dnceki *nelcr ifin duz.nlcnmi$ b€{vuru formlslr gcfc i
AfrlbD[
sayrlmayacaktrr.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 824 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content