close

Enter

Log in using OpenID

Ataturk Mahallesi, 358 ada, 45 parselde kayith

embedDownload
-1T.C.
Karar No
SALTHLI BELEDJYESi
MECLlS KARAR1
Evrak Dairesi
YAZI i§LERi MUDORLUGU
2014/149
Karar Tarihi
04/11/2014
Konusu
Ataturk Mahallesi, 358 ada, 45 parselde
kayith Kamyon Garaji icerisinde bulunan
A Blk. Zemin kattaki 24 adet ofisin 1 adet
WC' nin, B Blk. da 1. katta bulunan 1 adet
Berber, Lokanta, Biife, Kahvehane
isyerinin kira siiresinin gorusulmesi.
Evrak No
673717
Saat
20.00
Geli§Tarihi
28/10/2014
Kesinle§tinne Tarih 07/11/2014
Tekrar G6ru§ulecek mi?
BELEDIYE BA$KANI
DIVAN KATiBI
MECLIS UYERLERI
GECICi DIVAN KATIBI
H
:Zeki KAYDA
:Bcray ERtMZeynel Abidin ALPASLAN
:Zeki KAYDA,Zehra TJRYAKi,Sabaliattin TEKDAL.Yahm §ENKAYA,Osman
VURAL,Cevdet ZURNACI,Beray ERJM,Nuri KAYA,Segil CAN,Cemal
$AHiN,Hiiseyia Emre EROUBasri ERSOY,Yiice! KA§TKQI,Gurol ERSOY,
Hasan DORGA,lsa YILDIRIM, Mustafa MERMT,Cem YALVAQ,Mesut
CEYLAN,Murat GlRGiN,Koray KAPLAKZeynel Abidin ALPASLAN,Mehmel
CAKIR,Muslafa BULUT,Mehmet §ANVER,Volkan GOKMENEKHidayet
DENiZ.Mevli PEHLIVAN,Alpaslan BALCl.Ferayi ASLAN,Abdiilkadir
AKKAPLAN,Cihaii SARl(Katilmadi)
:
Salihli Belediye Meclisi 5393 Saytli Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri
geregince glindeminde bulunan konulan gorii§up karara baglamak iizere 04/11/2014 giinu
saat 20.00
*de Belediye Meclis Salonunda Balkan dahil 32 meclis mevcudunun 31
uyesinin katilimiyla toplandi.
GUNDEM MADDESI: 9- Ataturk Mahallesi, 358 ada, 45 parselde kayith Kamyon
Garaji i^erisinde bulunan A Blk. Zemin kattaki 24 adet ofisin 1 adet WC* nin, B Blk. da
1. katta bulunan I adet Berber, Lokanta, Biife, Kahvehane i$yerinin kira siiresinin
goriisulmesi.
Yazi t§leri Mudiiru Talat YILDIR1M; Belediye Ba§kanhgma; Miilkiyeti Belediyemize ait
olan Ataturk Mahallesi, 358 ada, 45 parselde kayith Kamyon Garaji tcerisinde bulunan A Blk.
Zemin katta 24 adet ofis, 1 adet We, B Blk. Zemin katta 1 adet Berber, Lokanta, Biife,
Kahvehane olarak ihale ile kiraya veritmesi gerekmektedir Bu yerlerin ihale ile kiraya verilip
verilemeyeceginin ve kira siiresinin meclisce gorusiilerek karar verilmesi hakkmda,
Geregini miisaadelerinize arz ederim. Emlak ve Istimlak Miidiir Vk.
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Degerli arkada§lanm, burada 24 tane ofis
seklinde yazihane var, ismine yazihane diyebilirsek. §u anda kamyon garajimiz da 18. tane
yazihane var. Onlarm biiyiik bir cogunlugu 10 -12 tanesi civannda faal, digerleri faal degil.
Dolayisiyla yazihane olarak verilecek yerler yeterli, bu arkada§lanmiza su anda bu meslegi
yiiriiten arkadaslarimizin tutabilecegi yer sayisi bir hayli fazla. tuvaleti var, berberi var,
lokantasi var, biifesi var, kahvehanesi var. Bunu da enciimende ihale yoluyla 2886 sayiya gore
verecegiz. Yihni degerlendirelim. Yani bu yillan on yil vererek iyi bir ihaleyle tnsanlara yer
edinme sansma sahip yapariz. Aksi takdirde iic yil, iic yil encumenin karanyla bu UQ yilda bir
ihaleye Qikarmamiz gerekecek. Bu konu da degerlendirmelerinize gore hareket edelim.
Milliyetgi Hareket Partisi?
Grubu adma soz alan iiye Secil CAN; 10 yil uygundur baskamm.
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; 10 yil uygundur. Cumhuriyet Halk Partisi
arkada§lar?
-
.
-2T.C.
SALIHLi BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Grubu adina soz aian iiye Mesut CEYLAN; lhale yotuyla kiraya verilsin, ozellikle yine
esnaflara oncelik verilen bir yol izlensin.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; $u anda sikinti yok. Iste onu soyledim 18 tane
mekan var orada. 24 tane bizim yazihanemiz var
Grubu adma soz alan tiye mesut CEYLAN; Dtsandan birisi gelip yani Salihli dismdan
ozellikle birisinin gelip buradan..
Belediye ve Meclis Ba$kam Zeki KAYDA; Orada yapilacak bir sey yok. Encumendeki
arkadasianmiz, bu isi daha once de yapanlar onu bilirler.
Grubu adma soz alan uye mesut CEYLAN; (Mikrofona konusmadigi icin kayda
ahnamamistir.)
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Devir olmasm.
Grubu adma soz alan iiye mesut CEYLAN; (Mikrofona konusmadigi igin kayda
almamamistir.)
Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA, Evet, tesekktir ediyoruz Ak Parti Grubu?
Grubu adma soz alan iiye Hidayet DEN1Z; Baskamm bu lokanta ondan sonra berber vs
bunlarm kiralanmasi daha once orada calisan arkadaslan rm dusunuluyor yoksa yeniden
ihalemi?
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Yeniden ihale
Grubu adma soz alan iiye Hidayet DENIZ; Yeniden ihale. O zaman bizim grup
karanrmz, tic yil olmasi daha uygun baskamm. Yani on yil uzun bir sure, baglayici bir stire
yani bizce ticer yillik yapilmasi ozellikle bu lokanta vs yerlerin daha uygun olacagi
kanaatindeyiz. Encumen karanyla daha uygun olacagi kanaatindeyiz.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Evet, ben 10 yih ilk once oylarmiza bu
sunacagim.
(Mikrofona konusulmadigi icin kayda almamamistir.)
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; §oyle degerlendirelim tabi bu meclisimizin
takdiri, simdi bir mekan lokantayi aldi, gelistirdi, icerisine mutfagma her seyini hazirladi. U?
yil sonra arkadaslar dikkatinizi cekmek istiyorum. Bundan sonraki mecliste bir konu daha
gelecek, enctimene gelecek, yine meclise gelecek. Artik su bir net 2886 Devlet ihale
Kanununda uc yildan sonraki uzatma yok. Encumen boyle uzatma yapamiyor. Bu cok net.
Yani tic yilhgma ihaleye verdi encumen, tic yilm sonunda tekrar 2886 ya gore ihale
cikaracagiz. Burada hani bizim su anda mekansal olarak verilen bir?ok mekammiz su anda
devam ediyor, yiihk butpelerini getirdik mecliste gecirdik, artislar belli oranlarda. Ihale
Kanununa gore verilenlerin teker teker yarm, bundan sonraki meclislerde onumiize gelecek
arkadaslar. ihale Kanununa gore verilenler, ciinkii ihale Kanununa gore verilenlerin suresini
uzatmak, kisaltmak mumktin degil. Ancak sahis ben bu isi yapmiyorum der dilekgeyi verir ise
o zaman iptal. Aksi takdirde bir daha soytiiyorum 2886 cok net arkadaslar verdigimiz sure
meclisin 10 yil, encumenin 3 yil. Uc ythn sonunda tekrar ihale yapmamiz gerekecek. Benim
cekincem su eger bu isi meslek olarak yapan insanlar u? yil sonra orayi geli§tirir5 kahveyi de
dtisuniin gelistirdi hadi bakahm tekrar ihaleye cikarahm. Tekrar boyle bir hak kaybi olabilir,
ona dikkat cekmek istiyorum 2886ya gore enciimende verdik tic yil, uc yil sonra uzatma
yapamayacagiz, kesinlikle bu net artik arkadaslar, bu ihale kanununda bu sekilde uygulamaya
baslayacagiz ve bu sekilde devam edecek uc yilhk surenin sonunda mutlaka yeni ihale ile
yapilacak, bunu net olarak ortaya koyayim guruplarda ona gore degerlendirmesini yapsm.
Oylama yapacagjm, on yil ile baslayacagim.
(Mikrofona konusulmadigi igin kayda almamamistir,)
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Yani sonucta bu isi yapan insanlar ekmek
yiyecek bu isten, esnafimizi lehine bir uygulama olmamasmi ben buradan dtistinemiyorum
Tabii yatinm yapacak simdi, tic yil cok cabuk ge9ecek yatinm. Ben bu anlaVnda
-3T.C.
SALIHLi BELEDJYESt
MECLlSKARARI
degerlendirmenizi istiyorum. Evet buyurun.
Grubu adina soz alan iiye Hidayet DENIZ; $imdi bu a9\klamatannizdan sonra bizim iic
yildaki isranmiz veya diisiincemiz sanki esnafm aleyhinde bir §eye sahip olacakmis algisi
yaratir. Bizce burada bir denge olmasi lazim, burada Salihli Belediyesi ile esnafimizm bir
denge iizerinde bu is. yiiriimesi lazim. Yani bir lokantada zaten demir ba§lanyla bircok §eyiyle
hazir halde ihaleye cikanlacak. Burada yani ihale uc yilda bir de olsa yann 9ikanlmasi cok
biiyiik bir kayip olu§turmayacak, zaten butun kurumlarda genelde bu tiir s.eyler yapihyor. On
yil cok baglayici bir sure yani on yil o anlamda biraz uzun geliyor. Yani bizim burada
esnaflarla ilgili bir sikmtimiz yok. Tabi ki de onlar icin en faydah olam isteriz ama yani bizim
diisuncemiz bu.
Belediye ve Meclis Basjcam Zeki KAYDA; Tes.ekkur ediyorum. Evet buyurun Cevdet
Bey.
§ahsi adina soz alan iiye Cevdet ZURNACI; iyi aks.amlar herkese. Bu binalar
demirbaslarla falan dedi Hidayet Beyde bu lokantalarm icerisine herhalde biz demirbas.
koymayacagiz.
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Hayir, hayir, ciplak teslim ediyoruz.
§ahsi adina soz alan iiye Cevdet ZURNACI; Bo§ cikartiyoruz. Oradaki yatinmi esnaf
kendisi yapacak.
Belediye ve Meclis Ba§kani Zeki KAYDA; Evet. Kendisi yapacak evet yatinmi kendisi
yapacak. Hie bir §ey vermiyoruz. Bo§.
Grubu adma soz alan iiye Hidayet DENIZ; Bir tek masa getirecek ba§kamm, benim ondan
kastim yani fayanslandir, yer duzenlemeleridir. Bunlar hazir halde verilecek yani onlarla ilgili
bir sikinti olmayacak yani.
Belediye ve Meclis Ba$kam Zeki KAYDA; Yani piplak mekan verecegiz. Ba§ka gortis..
Konu hakkmda ba§ka soz almak isteyen olmadigi goriilerek geregi goriisiildu;
KARAR: Belediye ve Meclis Ba§kani Zeki KAYDA; Miilkiyeti Belediyemize ait olan
Atatiirk Mahallesi, 358 ada, 45 parselde kayith Kamyon Garaji icerisinde bulunan A Blk.
Zemin katta 24 adet ofisin, 1 adet WC' nin, B Blk- Zemin katta bulunanl adet Berber, 1 adet
Lokanta, 1 adet Biife, 1 adet Kahvehane dukkanmm 10 yil siireli olarak 2886 sayili Devlet
ihale Kanununa gore ihale ile kiraya verilmesi hususunu oylarmiza sunuyorum. Kabul edenler
on yih? 25 oy. Kabul etmeyenler? Yok. (^ekimser olanlar? 6 oy. 25 kabul oyu ve oy coklugu
ile kabul edilmistir.
ti KAYDA
iBjiskan
;diyc Ba^kani
Beray
Meclis
Zeynel Abidin ALPASLAN
Meclis Cycsi
DM an Katibi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
1 036 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content